Regeling vervallen per 01-01-2024

Nadere regel openbare en groene schoolpleinen

Geldend van 01-04-2018 t/m 31-12-2023

Intitulé

Nadere regel openbare en groene schoolpleinen

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 8 mei 2018:

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk

BESLUIT

vast te stellen de :

NADERE REGEL openbare en groene schoolpleinen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk;

 • 2.

  Basisscholen: onder basisscholen verstaan wij naast scholen voor regulier basisonderwijs (BO) ook scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO);

 • 3.

  Groen schoolplein: een educatieve speel – en beweegplek met natuurlijke beplanting, natuurlijke speelaanleidingen en een deels waterdoorlatende ondergrond, die ook kan worden ingezet als leslokaal;

 • 4.

  Natuurlijke speelaanleidingen: speelaanleidingen waarmee vrij spel wordt bevorderd. Voorbeelden: klimboom, stapstenen, water, wadi, heuvel, bossage.

 • 5.

  Openstelling: wanneer een schoolplein buiten schooltijd wordt opengesteld en daarmee een functie krijgt als wijkvoorziening.

Artikel 2 Doel subsidieregeling

 • 1.

  Het doel van de regeling is dat kinderen in hun buurt meer natuur kunnen beleven;

 • 2.

  Dit doel wordt bereikt door:

  • a.

   Het creëren van groene schoolpleinen die op een duurzame manier zijn ingericht;

  • b.

   Het (deels) openbaar toegankelijk maken van de groene schoolpleinen na schooltijd, tijdens de weekenden en vakanties voor kinderen uit de buurt.

 • 3.

  Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:

  • a.

   De vergroening van het schoolplein;

  • b.

   De openstelling van het schoolplein.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor basisscholen gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Moerdijk.

 • 2.

  Subsidie voor een school wordt uitsluitend aangevraagd door het schoolbestuur van deze school. Na toekenning wordt de subsidie verstrekt en uitbetaald aan het schoolbestuur.

Hoofdstuk 2 Subsidieplafond

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college stelt het subsidieplafond jaarlijks vast op € 25.000.

Artikel 5 Verdeelsleutel

 • 1.

  Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt;

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen;

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt;

 • 4.

  De maximale subsidie voor openstelling en vergroening van het schoolplein bedraagt € 20.000;

 • 5.

  De subsidie voor openstelling en vergroening van het schoolplein betreft een eenmalige subsidie;

 • 6.

  Wanneer scholen hun schoolplein al hebben opengesteld, kunnen zij alleen in aanmerking komen voor de subsidie voor de vergroening van het schoolplein;

 • 7.

  De subsidie voor vergroening van het schoolplein bedraagt € 5.000;

 • 8.

  Afhankelijk van de keuze van openstelling ontvangt de school een subsidie:

  • a.

   Voor de beperkte openstelling van het schoolplein: € 5.000;

  • b.

   Voor de gedeeltelijke openstelling van het schoolplein: € 10.000;

  • c.

   Voor de volledige openstelling van het schoolplein: € 15.000.

Hoofdstuk 3 Subsidieaanvraag

Artikel 6 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidieaanvraag bevat een projectplan waarin de volgende zaken staan omschreven:

  • a.

   Hoe het ontwerp van het groene schoolplein tot stand is gekomen in samenwerking met kinderen, ouders, leerkrachten en omwonenden;

  • b.

   Hoe het schoolplein de speelaanleiding met natuurlijke materialen vergroot;

  • c.

   Hoe het schoolplein bijdraagt aan de vergroting van biodiversiteit;

  • d.

   Hoe het schoolplein gebruikt zal worden als leslokaal;

 • 2.

  De subsidieaanvraag bevat een onderhouds – en beheerplan waaruit blijkt dat het schoolplein minimaal vijf jaar na realisatie aan de criteria blijft voldoen;

 • 3.

  De subsidieaanvraag bevat een ontwerp van het groene schoolplein waarin minimaal het volgende is opgenomen:

  • a.

   1/3 van de betegeling is vervangen door een waterdoorlatende ondergrond zoals zand, grind, gras of boomschors;

  • b.

   Natuurlijke beplanting;

  • c.

   Natuurlijke speelaanleidingen;

 • 4.

  In de subsidieaanvraag is omschreven of en hoe scholen hun schoolplein willen openstellen:

  • a.

   Beperkt openbaar schoolplein: op doordeweekse dagen na schooltijd open tot 18 uur.

  • b.

   Gedeeltelijk openbaar schoolplein: op doordeweekse dagen na schooltijd open tot 22 uur en in de weekenden tot 18 uur.

  • c.

   Volledig openbaar schoolplein: na schooltijd en in vakanties open tot 23 uur.

 • 5.

  De subsidieaanvraag bevat een sluitende begroting;

 • 6.

  De subsidieaanvraag is ondertekend door het schoolbestuur.

Artikel 7 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie voor openstelling en/of vergroening van het schoolplein dient op grond van deze nadere regels te zijn ontvangen uiterlijk 8 weken voor de realisatie van het groene schoolplein en/of de openstelling daarvan.

Artikel 8 Beslistermijn

Het college beslist op een aanvraag om een subsidie voor openstelling en/of vergroening van het schoolplein binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

Hoofdstuk 4 Weigering van de subsidie

Artikel 9 Algemene weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de Algemene subsidieverordening weigert het college een subsidie te verlenen als:

 • 1.

  Niet wordt voldaan aan de subsidievoorwaarden als gesteld in artikel 6;

 • 2.

  Er geen instemming is van de directeur van de school;

 • 3.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • 4.

  Met de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 10 Weigeringsgronden subsidie voor openstelling

Onverminderd het bepaalde in de artikel en 10 van de Algemene subsidieverordening wordt de aanvraag om subsidie openbare schoolspeelpleinen in ieder geval geweigerd indien:

 • 1.

  Er in de nabijheid van het betrokken speelplein reeds speelvoorzieningen aanwezig zijn;

 • 2.

  Het schoolplein niet voor iedereen toegankelijk is;

 • 3.

  Er onvoldoende sociale controle mogelijk is;

 • 4.

  Er geen draagvlak bij omwonenden is.

Hoofdstuk 5 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Artikel11 Aanvullende verplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

 • 1.

  De subsidieontvanger voldoet voor de aan te schaffen en aangeschafte speeltoestellen aan de wettelijk hiervoor gestelde veiligheidseisen betreffende certificering en onderhoud, zoals voorgeschreven in de Warenwetbesluit attractie – en speeltoestellen;

 • 2.

  De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat het schoolplein rookvrij is en blijft;

 • 3.

  De subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk, maar binnen twee maanden na optreden van wijzigingen, schriftelijk over het voortijdig beëindigen van of het aanbrengen van wijzigingen in de gesubsidieerde activiteiten.

Hoofdstuk 6 Vaststelling van de subsidie

Artikel 12 Vaststelling van de subsidie

In afwijking van artikel 16 en 17 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie openbare schoolspeelpleinen direct door het college vastgesteld.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze nadere regel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 april 2018;

 • 2.

  Deze nadere regel wordt aangehaald als: Nadere regel Openbare en groene schoolpleinen;

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 8 mei 2018,

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….