Regeling vervallen per 04-05-2022

Besluit van de directeur rve Sport en Bos van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent SOCIAAL - Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Adviseur bestuurlijke processen

Geldend van 16-05-2018 t/m 03-05-2022

Intitulé

Besluit van de directeur rve Sport en Bos van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent SOCIAAL - Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging Adviseur bestuurlijke processen

De directeur rve Sport en Bos

Gelet op:

 • -

  de Gemeentewet;

 • -

  het Burgerlijk wetboek;

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam;

 • -

  het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie;

BESLUIT:

 • I.

  Ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging te verlenen aan de Adviseur bestuurlijke processen, ten aanzien van de volgende aangelegenheden:

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Functionarissen oefenen een aan hun gemandateerde bevoegdheid niet uit indien sprake is van een politiek of bestuurlijk gevoelig onderwerp.

Hoofdstuk 2 Overdracht algemene bevoegdheden

Artikel 2 NRGA bevoegdheden

 • 1.

  Het nemen van besluiten op grond van de NRGA voor zover deze aan de gemeentesecretaris zijn gemandateerd en niet aan hem zijn voorbehouden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in bijlage 2 en bijlage 3 van het Bevoegdhedenbesluit ambtelijke organisatie.

 • 2.

  Het ondermandaat ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden is slechts van toepassing op de afdeling/het team waaraan de ondergemandateerde leiding geeft.

Artikel 3 Aangaan privaatrechtelijke overeenkomst

 • 1.

  Het nemen van besluiten ten aanzien van het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover deze op grond van bijlage 1, onder B aan de gemeentesecretaris zijn gemandateerd.

 • 2.

  De bevoegdheid als vermeld in het eerste lid wordt slechts uitgeoefend met inachtneming van hetgeen daarover in de budgethoudersregeling is vermeld en binnen de instructies van de mandaatgever.

 • 3.

  De bevoegdheid als vermeld in het eerste lid wordt voorts slechts uitgeoefend indien daarvoor een financiële dekking aanwezig is in de vorm van een daarvoor bestemde begrotingspost.

 • 4.

  De ondergemandateerde is bevoegd tot het aangaan van een financiële verplichting overeenkomstig het bepaalde in de budgethoudersregeling.

 • II.

  Dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad, in werking treedt op de dag van publicatie en terugwerkt tot en met  1 januari 2018.

 • III.

  Het Ondermandaatbesluit en Vervangingsregeling RVE Sport en Bos van 27 september 2016 voor het overige ongewijzigd te laten.

Ondertekening

Amsterdam, 23 april 2018

De directeur voornoemd,

Norbert Krijnen