1e Wijziging terrassenbeleid 2018 gemeente Harlingen

Geldend van 12-05-2018 t/m heden

Intitulé

1e Wijziging terrassenbeleid 2018 gemeente Harlingen

Nadere regels omtrent het gebruik van terrassen in de gemeente Harlingen

Update april 2018

“Een stad is zo gastvrij als je laatste horeca-ervaring”

Vastgesteld op: 25 april 2018

Een stad is zo gastvrij als je laatste horeca-ervaring.

Wist u dat iedere cursus zo goed is als de gevoerde catering? Of dat een cabaretier zo leuk is als zijn laatste vijf minuten? Bizar of niet, dat is hoe mensen gastvrijheid interpreteren. Heel selectief. Zo zou je kunnen stellen: een stad is zo gastvrij als je laatste horeca- ervaring. Eén slechte ervaring en weg is het gastvrije gevoel. 

(Column Jessica van der Burg – AD Den Haag)

afbeelding binnen de regeling

INLEIDING

Wettelijk kader

Voor het hebben van een terras op de weg of een weggedeelte is een vergunning noodzakelijk. De Algemene Plaatselijke Verordening Harlingen 2015 artikel 2:10A zegt:

 • 1.

  Het is verboden zonder voorafgaande vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan.

Gelet op het bepaalde in artikel 2:32 van de APV van de gemeente Harlingen kan de burgemeester voor de gehele gemeente of delen daarvan nadere regels stellen omtrent het gebruik van terrassen:

 • 1)

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester de weg of een weggedeelte in gebruik te nemen als terras.

 • 2)

  De burgemeester kan de vergunning als bedoeld in het eerste lid geheel of gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een terras bij het horecabedrijf.

 • 3)

  Bij de toepassing van de in het vorige lid genoemde weigeringsgrond houdt de burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk waarin het horecabedrijf is gevestigd of zal worden gevestigd, de aard van het horecabedrijf en de spanning waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van een terras bij het horecabedrijf.

 • 4)

  Onverminderd het gestelde in het tweede en derde lid kan de burgemeester de in het eerste lid bedoelde ingebruikneming van de weg ten behoeve van een bij een horecabedrijf behorend terras weigeren:

  • a)

   indien het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg dan wel een gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

  • b)

   indien dat gebruik een belemmering kan worden voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

 • 5)

  De burgemeester kan ter behartiging van de in de vorige leden genoemde belangen voor de gehele gemeente of delen daarvan nadere regels stellen omtrent het gebruik van terrassen.

 • 6)

  Dit artikel geldt niet voor zover de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het Provinciaal wegenreglement Fryslân van toepassing is.

Definitie horecabedrijf: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder horecabedrijf wordt in ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis.

HUIDIGE SITUATIE

In 2014 is het huidige terrassenbeleid vastgesteld. De uitgangspunten daarvoor waren:

 • In overleg met Horeca Harlingen

 • Minder regels

 • Duidelijkheid voor de ondernemers

 • Handhaven mogelijk

 • Vaste sluitingstijd voor terrassen

 • Vergunning voor het hele jaar

 • Eén tarief voor precario – aanpassing van de tarieventabel

 • Maximale afmetingen terras hanteren

BEOOGD EFFECT

Deze regels bevorderen de gelijkheid tussen ondernemers en de mogelijkheden voor toezicht en handhaving. De openingstijden werden verruimd, de mooi-weer-regeling (bij temperaturen hoger dan 22o C om 17.00 uur mag het terras langer open blijven) kwam te vervallen.

De horecaondernemer krijgt, en houdt ook nu, een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de inrichting en de uitstraling van het terras.

Wij gaan ervan uit dat een mooi terras, dat past in het straatbeeld van de monumentale binnenstad, bijdraagt aan de gastvrijheid van onze stad.

afbeelding binnen de regeling

STRIKTE NALEVING

Er blijkt na evaluatie van het terrassenbeleid uit 2014, dat de regels, met name over het verankeren van terrasschermen e.d., aangescherpt moeten worden. Hetgeen tegelijkertijd inhoudt dat handhaving bij het niet naleven van de regels ook strikt zal worden toegepast.

NADERE REGELS VOOR TERRASSEN

(Maatwerkafspraken worden in de vergunning opgenomen.)

Plaats van het terras

Een terras mag alleen op door ons aangewezen plaatsen neergezet worden. Deze plaats en de maximale oppervlakte van het terras worden ingetekend op een kaartje dat deel uit maakt van de terrasvergunning. Daarbij gelden de volgende regels:

2014

2017

De omvang van het terras moet binnen dit ingetekende oppervlak blijven.

Toevoegen: de omvang van het terras wordt, waar mogelijk, aangegeven met door de gemeente aangebrachte terrasspijkers.

Het terras sluit direct aan op de horecaonderneming van waaruit ze wordt bediend.

Ongewijzigd

Van een ondernemer die een terras voor een naastgelegen of tegenovergelegen pand wil exploiteren kan een verklaring van geen bezwaar van de betreffende eigenaar/exploitant van het naastgelegen/tegenovergelegen pand worden gevraagd.

Nieuw:

Terrassen dienen qua grootte afgestemd te worden op de gevelbreedte, tenzij rechthebbenden op de naastliggende panden, in kunnen stemmen met een breder terras tegenover hun zaak. In dat geval mag het terras breder. Het begrip “rechthebbende” wordt hierbij gedefinieerd als eenieder, die een direct belang heeft in een naastliggend pand. Degene die de terrasvergunning aanvraagt moet schriftelijk de toestemming van de rechthebbenden overleggen bij het aanvragen van een nieuwe terrasvergunning. De instemming van de rechthebbenden geldt voor de looptijd van de terrasvergunning. Bij een nieuwe eigenaar van de horecazaak moet er een nieuwe terrasvergunning komen. De rechthebbenden zullen dan opnieuw toestemming moeten geven voor het plaatsen van het terras tegenover hun pand. Indien er aanleiding voor is kunnen de betrokken rechthebbenden opnieuw gevraagd worden of het terras in die vorm nog hun instemming heeft.

De situering en de omvang van het terras moeten zodanig zijn dat er voldoende ruimte overblijft om de voetgangersstromen te verwerken, om rolstoelgebruikers en kinderwagens etc., te kunnen laten passeren en er geen overlast is voor het overige verkeer, inclusief calamiteitenverkeer.

Toevoeging: er dient met de plaatsing van terrasmeubilair altijd rekening gehouden te worden met het profiel vrije ruimte (denk aan scheef overhangende parasols e.d.)

Nieuw: De vergunning kan tijdelijk worden ingetrokken indien aan de weg onderhoud moet worden gepleegd, de weg moet worden vernieuwd of heringericht. Dit geldt ook voor onderhoud door nutsbedrijven.

Nieuw:

In 2016 is door de ondernemers van de Grote Bredeplaats en het college van B&W een plan vastgesteld voor het plein op de Grote Bredeplaats. De terrassen aldaar worden aan de hand van dit plan vergund.

Inrichting van het terras

2014

2017

Terrasafscheidingen, zonne- of windschermen zijn alleen loodrecht op de voorgevel toegestaan. Om hiervan af te wijken kan een verzoek worden ingediend. Eventuele toestemming wordt als voorschrift in de vergunning opgenomen.

Ongewijzigd

Terrasschermen, parasols e.d. moeten te allen tijde verplaatsbaar zijn en mogen niet verankerd worden in de grond, tenzij daarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Losse terrasheaters genieten de voorkeur. Voor zonneschermen en terrasheaters e.d. die aan de gevel worden bevestigd moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Voor monumentale panden geldt de monumentenwet en wordt dit meestal niet toegestaan. De status beschermd stadsgezicht maakt vrijwel alle verandering aan en op de gevel vergunning plichtig.

Nieuw:

• Terrasschermen, parasols e.d. moeten te allen tijde verplaatsbaar zijn en mogen niet worden verankerd in de grond, tenzij daarvoor toestemming door het college van burgemeester en wethouders is verleend. Deze toestemming wordt als voorschrift in de vergunning opgenomen.

• Losse terrasheaters genieten de voorkeur.

• Voor zonneschermen en terrasheaters e.d. die aan de gevel worden bevestigd moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. De criteria voor zonwering staan vermeld in de welstandsnota. Zonwering ten behoeve van bescherming van uitstallingen zijn niet toegestaan. De status beschermd stadsgezicht maakt vrijwel alle verandering aan en op de gevel vergunningplichtig.

Toevoegen:

• De plaatsing van bevestigingspunten voor parasols en terrasschermen in het straatwerk geschiedt pas na overleg met en na toestemming van de gemeente.

• Bevestiging in het straatwerk dient verwijdering van de terrasschermen mogelijk te maken, zonder boven het straatwerk uitstekende bevestigingselementen.

Alle terrasattributen dienen binnen de afgesproken en ingetekende terrasgrenzen te worden geplaatst.

Ongewijzigd

Er mogen geen vlonders gelegd worden. Is dit aantoonbaar noodzakelijk vanwege een ongelijkheid of helling dan kan daartoe een verzoek worden ingediend en wordt dit eventueel in de vergunning als voorschrift vergund.

Ongewijzigd

Terrasmeubilair en –attributen horen deugdelijk en veilig te zijn. Verlichting dient sfeervol te zijn en geen hinder voor de omgeving te veroorzaken.

Toevoegen: Lichtvervuiling wordt zoveel mogelijk tegengegaan door middel van slimme verlichting en het doven van de verlichting vanaf sluitingstijd tot 07.00 uur

’s ochtends.

Terrasschermen, zijwanden, afscheidingen (slank model) zijn maximaal 1.80 meter hoog en vanaf een hoogte van 1 meter transparant. Reclame is niet toegestaan (tenzij bescheiden op volant).

Ongewijzigd

Vaste overkappingen zijn niet toegestaan.

Ongewijzigd

Openingstijden

2014

2017

Toevoegen:

Als het gedeelte van de openbare weg, waar het terras is opgericht, betrokken is bij een evenement is het mogelijk dat het meubilair tijdelijk moet worden verwijderd.

De openingstijden van een terras bij een horecabedrijf, zoals omschreven in de APV, zijn van 06.00 uur tot 01.00 uur.

Ongewijzigd

De openingstijden tijdens evenementen kunnen hierop een uitzondering zijn. Indien de Stichting Evenementen Harlingen de allesomvattende vergunning voor een evenement heeft gelden de bepalingen uit die vergunning.

Nieuw: De openingstijden tijdens evenementen kunnen hierop een uitzondering zijn. Indien een organisator de allesomvattende vergunning voor een evenement heeft gelden de bepalingen uit die vergunning.

NIEUW 2018: De openingstijdens en de afmetingen van een terras tijdens evenementen kunnen hierop een uitzondering zijn. Indien een organisator de allesomvattende vergunning voor een evenement heeft, gelden de bepalingen uit die vergunning.

Toevoegen:

Voor een terras moet er een vergunning aangevraagd worden. Het is ook mogelijk om een terras te hebben bij ondergeschikte horeca (kleinschalige horeca binnen een andere bestemming). Ook voor dergelijke kleinschalige terrassen is een vergunning op grond van artikel 2:32 APV nodig. Omdat deze kleinschalige horeca geen Drank- en Horecavergunning hebben is het niet toegestaan dat zij alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse verstrekken.

Terrassen van winkels zoals delicatessenzaken en bakkerijen, mogen alleen open zijn gedurende de normale openingstijden van de winkel.

Ongewijzigd

In de gebieden waarin dit centraal wordt geregeld (binnenstad) mag er op het terras geen muziek ten gehore worden gebracht.

Ongewijzigd

Het gedeelte van de stoep/weg waarop het terras zich bevindt, dient na sluitingstijd door de exploitant te worden schoongemaakt. Het meubilair dient zoveel mogelijk te worden opgeruimd, opgestapeld en/of vastgemaakt, zodanig dat gebruikers van de openbare weg hiervan geen hinder ondervinden.

Toevoegen:

Tenzij bij vergunning anders is bepaald. De terraselementen worden daarbij niet aan of rond bomen of overig straatmeubilair vastgelegd of opgeslagen. Indien een terras gedurende twee weken niet is uitgezet/wordt gebruikt dient de terrashouder het meubilair van de openbare weg te verwijderen.

Beëindiging terras

Bij ontruiming van het terras dient de gebruikte ruimte in oorspronkelijke toestand te worden opgeleverd.

Ongewijzigd

Noodzakelijke herstelwerkzaamheden worden door de gemeente voor rekening van de ondernemer uitgevoerd.

Ongewijzigd

Bij beschadiging van bomen en/of openbaar groen zal de vervangingswaarde van de boom en/of openbaar groen in rekening worden gebracht. Ook in gevallen waarbij door de gemeente niet tot directe vervanging wordt overgegaan.

Ongewijzigd

Openbare orde en veiligheid

Aanwijzingen door een medewerker van de gemeente Harlingen en/of de politie en/of een medewerker van hulpdiensten, gegeven in het belang van de openbare orde en/of de verkeersveiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

Ongewijzigd

Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking met ingang van 1 mei 2017.

HANDHAVING

Exploitatie zonder vergunning

Overtreding

Toezicht

Handhaving

Exploitatie past niet binnen het terrassenbeleid

1. Mondelinge waarschuwing en rapport opmaken van overtreding met foto.

2. Bij voortduren overtreding wederom een rapport opmaken met foto.

1. Schriftelijke bevestiging mondelinge waarschuwing, tevens waarschuwing verwijdering terras.

2. Aanschrijving bestuursdwang tot verwijdering terras.

Exploitatie past wel binnen het terrassenbeleid

1. Mondelinge waarschuwing en rapport opmaken van overtreding met foto.

2. Bij voortduren overtreding wederom een rapport opmaken met foto.

1. Schriftelijke bevestiging mondelinge waarschuwing, tevens termijn van 2 weken voor indiening aanvraag.

2. Bij niet aanvragen binnen gestelde termijn 2e schriftelijke waarschuwing.

3. Opleggen last onder dwangsom ter verwijdering van het terras.

Exploitatie in strijd met verleende vergunning

Overtreding

Toezicht

Handhaving

Overtreding terrassenbeleid

1. Eventueel waarschuwing en rapport opmaken van overtreding met foto.

2. Bij voortduren overtreding wederom een rapport opmaken met foto.

3. Bij derde overtreding wederom rapport opmaken en foto.

4. Bij vierde overtreding wederom rapport opmaken en foto.

1. Schriftelijke waarschuwing, tevens waarschuwing tot sluiting terras.

2. Bij 2e overtreding sluiting voor 1 week (7 dagen achter elkaar).

3. Bij 3e overtreding sluiting voor 1 maand.

4. Bij 4e overtreding sluiting voor een half jaar tot maximaal 1 jaar.

Naast strijdigheid met de APV kan ook strijdigheid voorkomen met andere regelgeving.

Overtreding van het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen milieubeheer op het gebied van geluid- of stankoverlast wordt geconstateerd door de FUMO en gehandhaafd door de sector Milieu.

Indien terrasschermen of parasols met de grond verankerd worden zal toestemming van het college nodig zijn. Indien een ondernemer schermen/verlichting of verwarmingsapparaten op de voorgevel wil aanbrengen, zal een omgevingsvergunning noodzakelijk zijn. Het team vergunningverlening, toezicht en handhaving doet in dat geval de constatering gevolgd door handhaving.

OVERGANGSREGELING

Bij inwerkingtreding van deze regels hoeft reeds aangeschaft terrasmeubilair niet te worden vervangen. Gaat een ondernemer over tot vervanging van terrasmeubilair dan dienen de nieuwe regels te worden opgevolgd.

Ongewijzigd

De maand augustus 2014 zal benut worden om de terrassen in te tekenen op de terraskaart.

Dit artikel kan vervallen

Tegelijkertijd met het intekenen van het terras zal de huidige situatie worden vastgelegd op foto’s. Het op dat moment gebruikte terrasmeubilair wordt zodoende gearchiveerd.

Dit artikel kan vervallen

Vast in de grond aangebrachte voorzieningen (parasolhouders e.d.) worden bekeken door een medewerker van de gemeente. Ontbreekt de vergunning dan dient die te worden aangevraagd. Levert een aangebrachte voorziening gevaar op of zijn er aanzienlijke bezwaren dan dient de ondernemer de voorziening (op zijn/haar kosten) te verwijderen.

Wijzigen: vergunning = toestemming

Ondertekening

Harlingen, 25 april 2018

De burgemeester,

W.R. Sluiter