Wegsleepverordening West Maas en Waal 2018

Geldend van 12-05-2018 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening West Maas en Waal 2018

Vastgesteld bij raadsbesluit van 26 april 2018, nr. 2018/04-16

De Raad van de gemeente West Maas en Waal,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2018, kenmerk Z.010757/D.035260;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de gemeentewet en artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

“WEGSLEEPVERORDENING WEST MAAS EN WAAL 2018”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994;

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1 RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders.

g. wegen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b van de wet.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

1. Als vaste plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

a. Bedrijfsperceel Houterman Autosleepdienst, Bijsterhuizen 21-10 te Wijchen;

2. De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

1. De kosten, verbonden aan het overbrengen van voertuigen zijn:

a. de kosten voor het uitrijden;

b. de kosten van het wegslepen.

2. De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

a. De stallingskosten per etmaal of een gedeelte daarvan.

3. De kosten genoemd onder lid 1 en 2 worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 5 Intrekking oude verordening

De Wegsleepverordening gemeente West Maas en Waal 2008, vastgesteld door de gemeenteraad op 5 juni 2008, wordt gelijktijdig met de vaststelling van deze verordening ingetrokken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 26 april 2018.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente West Maas en Waal 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 april 2018.

De raad van de gemeente West Maas en Waal,

De griffier,                                          De voorzitter,

J.A. (Joyce) Satijn V.M. (Vincent) van Neerbos