Peilbesluit Bommelerwaard

Geldend van 17-05-2018 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Bommelerwaard

Registratie nr.: 2018020033

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 6 maart 2018;

Overwegende dat,

Waterschap Rivierenland als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht is peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij Waterverordening waterschap Rivierenland horende kaart. Het deelgebied Bommelerwaard is zo’n aangegeven gebied.

Volgens de Waterverordening waterschap Rivierenland moet een peilbesluit tenminste eenmaal in de 10 jaar herzien worden. Het peilbesluit Bommelerwaard dateert van 2008 en is aan herziening toe.

gelet op:

• artikel 5.2 van de Waterwet;

• artikelen 4.5, 4.6 en 4.8 van de Waterverordening waterschap Rivierenland;

• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• artikelen 2 en 4 van het Reglement voor het waterschap Rivierenland;

• artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet.

Besluit:

Vast te stellen het peilbesluit Bommelerwaard.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Gelderland binnen het grondgebied van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: Kaart 41 Peilenkaart Peilvoorstel d.d. 26 april 2018 (bijlage 1). Op deze kaart zijn aangegeven de coderingen van de peilgebieden en de waterpeilen.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (nummer/code)

Zomerpeil m NAP

Winterpeil m NAP

BOM200

0,20

0,00

BOM201

0,60

0,40

BOM202

0,40

0,25

BOM203

0,30

0,10

BOM204

-

0,70 (max)

BOM205

0,65

0,45

BOM206

0,65

0,65

BOM207

0,75

0,55

BOM208

0,65

0,45

BOM209

0,60 (min)

0,80 (max)

BOM210

0,60 (min)

0,80 (max)

BOM211

1,00 (min)

1,00 (max)

BOM300

0,60

0,40

BOM301

1,00

1,00

BOM302

0,35

0,15

BOM303

0,90 (min)

1,15 (max)

BOM304

0,90 (min)

1,20 (max)

BOM305

-

1,50 (max)

BOM306

1,10 (min)

1,70 (max)

BOM307

0,90 (min)

1,25 (max)

BOM308

0,90 (min)

1,15 (max)

BOM309

0,60

0,40

BOM310

1,00

0,90

BOM311

1,60

1,45

BOM312

1,20

1,00

BOM313

1,65

1,55

BOM314

-

-

BOM315

1,90

1,80

BOM316

1,45

1,35

BOM317

1,50

1,40

BOM318

0,90

0,60

BOM319

-

1,75 (max)

BOM320

0,80

0,60

BOM321

1,20

1,00

BOM322

1,00

0,80

BOM323

0,90

0,90

BOM324

1,00

0,85

BOM325

0,90

0,70

BOM326

0,00 (min)

0,45 (max)

BOM327

0,40 (min)

0,70 (max)

BOM400

0,55

0,40

BOM401

0,95

0,80

BOM402

0,95

0,85

BOM403

0,80

0,60

BOM500

1,00

0,80

BOM501

1,40

1,20

BOM502

0,85

0,75

BOM503

1,45

1,35

BOM504

1,30

1,15

BOM505

1,50

1,25

BOM506

1,60

1,40

BOM507

1,80

1,60

BOM508

2,15

2,05

BOM509

1,65

1,40

BOM510

-

1,85 (max)

BOM511

2,15

2,05

BOM512

2,00

2,00

BOM513

1,55

1,30

BOM514

2,15

1,90

BOM515

1,80

1,50

BOM516

2,40

2,20

BOM517

2,70

2,60

BOM518

2,85

2,75

BOM519

2,45

2,30

BOM520

2,20

1,95

BOM521

1,90

1,70

BOM522

1,70

1,40

BOM523

1,40

1,10

BOM524

1,80

1,60

BOM525

2,30

2,00

BOM526

2,45

2,30

BOM527

2,80

2,60

BOM528

2,65

2,50

BOM529

2,40

2,15

BOM530

1,55

1,35

BOM531

1,85

1,65

BOM532

2,60

2,40

BOM533

2,40

2,30

BOM534

2,45

2,30

BOM535

2,70

2,55

BOM536

3,10

3,10

BOM537

2,10

1,95

BOM538

2,20

2,00

BOM539

2,40

2,15

BOM540

2,60

2,35

BOM541

2,75

2,60

BOM542

2,90

2,65

BOM543

2,60

2,30

BOM544

2,35

2,15

BOM545

2,10

1,80

BOM546

1,60

1,50

BOM547

1,70

1,40

BOM548

1,90

1,75

BOM549

2,00

1,70

BOM550

1,85

1,85

BOM551

1,70

1,50

BOM552

1,80

1,80

BOM553

1,60

1,30

BOM554

1,40

1,30

BOM555

1,35

1,10

BOM556

1,30

1,05

BOM557

1,50

1,40

BOM558

1,55 (streef*)

1,35 (streef)

BOM559

2,70 (streef)

2,50 (streef)

BOM560

2,90 (streef)

2,70 (streef)

BOM561

2,60 (streef)

2,60 (streef)

BOM562

3,30 (streef)

3,30 (streef)

BOM563

3,00 (streef)

3,00 (streef)

*Peilgebieden Alem, Bern en Heerewaarden zijn niet peilbesluitplichtig (hier gelden streefpeilen).

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit Toelichting op het peilbesluit Bommelerwaard, TL270-2/18-006.512 d.d. 26 april 2018 (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Zomer- en winterpeil

De omschakeling van zomer- naar winterpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden tussen 1 oktober en 1 november.

De omschakeling van winter- naar zomerpeil zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, plaatsvinden tussen 15 maart en 15 april.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Bommelerwaard, vastgesteld op 23 november 2007 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland bij besluit van 1 juli 2008 met kenmerk 2008-003366, wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Bommelerwaard.

Ondertekening

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 26 april 2018,

de secretaris-directeur, ir. Z.C. Vonk

de voorzitter, ir. R.W. Bleker

Bijlagen

1. Kaart 41 Peilenkaart Peilvoorstel d.d. 26 april 2018

afbeelding binnen de regeling

2. Toelichting op het peilbesluit Bommelerwaard, TL270-2/18-006.512 d.d. 26 april 2018

I Basiskaarten gebiedsbeschrijving

II Factsheets KRW-waterlichamen

III HEN/SED-gebieden

IV Doelrealisatiefuncties natuurdoeltypen

V Doelrealisatie per peilgebied AGOR

VI Kaarten AGOR

VII Kaarten peilvoorstel

VIII Factsheets

IX Voortoets

X Verslag informatieavond

XI Nota van inspraak

Terinzagelegging en beroep

Op het ontwerp-peilbesluit Bommelerwaard zijn 13 zienswijzen ingediend. Het algemeen bestuur heeft het peilbesluit Bommelerwaard ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

Instellen van de gewijzigde peilen

Het peilbesluit Bommelerwaard treedt de eerste dag na deze bekendmaking in werking. Het waterschap heeft de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Het peilbesluit Bommelerwaard zal geldig zijn tot de volgende integrale herziening van het peilbesluit in 2028.

Peilbesluit Bommelerwaard met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit Bommelerwaard met bijlagen ligt van 17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

De bijlagen behorende bij het peilbesluit zijn als bijlage bij het Waterschapsblad opgenomen. In de toelichting is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Beroep

Tegen het peilbesluit Bommelerwaard kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

  • belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks het beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.wsrl.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluiten.html.

U kunt ook contact opnemen met de heer J. Cremer (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649323).