Regeling vervallen per 01-01-2022

Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe

Geldend van 09-03-2020 t/m 31-12-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2018

Intitulé

Subsidieregeling Duurzaam Presterende Melkveehouders Drenthe

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017.

 • b.

  De-minimisverordening Landbouw: Verordening (EU) Nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU 2013, L352/9).

 • c.

  Duurzaamheidsplan: een plan met adviezen hoe een melkveehouder kan verduurzamen in de bedrijfsvoering.

 • d.

  GVE: Grootvee Eenheid.

 • e.

  KringloopWijzer: kringloopwijzer ZuivelNL/Centrale database, te vinden op https://www.mijnkringloopwijzer.nl/.

 • f.

  Melkveehouder: onderneming die activiteiten verricht met SBI-code 01.41 of 01.41.1 (respectievelijk Fokken en houden van melkvee of Houden van melkvee) blijkend uit inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel om bij te dragen aan de doelstellingen van de provincie Drenthe om de Drentse melkveehouderij via hun bedrijfsvoering duurzame reducties te laten behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en toepassen van weidegang.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten, via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

 • 2.

  Bij de aanvraag dienen in ieder geval de volgende documenten te worden bijgevoegd:

  • a.

   een verklaring als bedoeld in de De-minimisverordening (de-minimisverklaring);

  • b.

   een duurzaamheidsplan volledig ingevuld en voorzien van adviezen volgens het format dat gepubliceerd is op www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl;

  • c.

   de KringloopWijzer van de aanvrager over het jaar 2017.

Artikel 4 Aanvraagperiode

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf vrijdag 1 juni 2018 tot en met woensdag 1 oktober 2018 17:00 uur, 1 juni 2019 tot 1 juli 2019 en 1 april 2020 tot 1 mei 2020.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt verstrekt aan melkveehouders die een volledig ingevuld duurzaamheidsplan hebben (laten opstellen) waarin adviezen staan om de doelen van de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur te behalen.

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1.

  Per aanvrager is maximaal € 7.500,-- subsidie beschikbaar.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend voor drie jaar.

 • 3.

  De aanvrager heeft de keuze om de subsidie te ontvangen over de jaren 2017, 2018, 2019 of 2020. Uit deze jaren worden drie jaren gekozen waarover de subsidie berekend gaat worden.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidie wordt geweigerd indien de aanvrager niet gevestigd is in de provincie Drenthe en daar bedrijfsactiviteiten in het kader van melkveehouderij uitvoert.

 • 2.

  Voorts wordt een subsidie geweigerd indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van deze regeling.

Artikel 8 Verdeelsystematiek

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Artikel 9 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.12 van de Algemene subsidieverordening wordt eenmaal per jaar, doch uiterlijk 1 augustus van dat betreffende jaar, de meest recente versie van de KringloopWijzer toegestuurd.

 • 2.

  De subsidieontvanger streeft ernaar duurzame reducties te behalen op het gebied van emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen, zoals opgenomen in het duurzaamheidsplan.

Artikel 10 Bevoorschotting

In afwijking van artikel 2.9 van de Asv kunnen Gedeputeerde Staten een keer per jaar een voorschot verlenen. Het verzoek tot voorschot dient uiterlijk 1 augustus van het betreffende jaar ingediend te zijn. De hoogte van het voorschot wordt berekend aan de hand van de gegevens uit de meest recente KringloopWijzer in samenhang met de tabel in Bijlage I. In het jaar 2019 kan een verzoek tot voorschot over het jaar 2017 en 2018 worden ingediend. De hoogte van het voorschot over 2017 wordt berekend met de gegevens uit de KringloopWijzer 2017 en het voorschot over 2018 met de gegevens uit de KringloopWijzer 2018.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1.

  In afwijking van artikel 3.5 en 3.6 Asv wordt de subsidie altijd achteraf vastgesteld, op basis van werkelijke kosten.

 • 2.

  Uiterlijk 1 augustus 2021 dient het verzoek tot vaststelling te zijn ingediend.

 • 3.

  Het verzoek tot vaststelling omvat de Kringloopwijzers van de jaren 2017, 2018, 2019, en 2020 voor zover deze nog niet eerder waren ingediend bij een verzoek tot bevoorschotting.

 • 4.

  De hoogte van de vaststelling van de subsidie wordt berekend aan de hand van de gegevens uit de KringloopWijzers van 2017, 2018, 2019, en 2020 (afhankelijk van de gemaakte keuze) in samenhang met de tabel in Bijlage I.

Artikel 12 Staatssteun

Subsidie wordt slechts verleend voor zover dit is toegestaan met toepassing van de De-minimisverordening Landbouw.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks gepubliceerd in het provinciaal blad.

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 juni 2018 en vervalt op 1 januari 2022.

Bijlage I

Berekening hoogte subsidiebedrag per jaar

De regeling is gedurende drie jaar van toepassing, waarbij elk jaar maximaal € 2.500,-- subsidie beschikbaar is per melkveehouder. In totaal is dus € 7.500,-- subsidie beschikbaar per melkveehouder.

Bij de aanvraag voor subsidie wordt de KringloopWijzer over het jaar 2017 meegestuurd. Dit is het uitgangspunt c.q. nul situatie. Vijf aspecten zijn van belang: fosfaat, stikstof, ammoniak, klimaat en weidegang. Per jaar wordt beoordeeld in hoeverre de streefwaarden op de vijf genoemde aspecten zijn behaald, of wat de reductie is ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit wordt gedurende drie jaar gemonitord aan de hand van de gegevens uit de KringloopWijzer. Het voldoen aan de streefwaarden dan wel het behalen van de gestelde reducties is jaarlijks van invloed op wat uiteindelijk de hoogte van de uit te betalen subsidie zal zijn.

De aanvrager heeft de keuze om de subsidie te ontvangen over de jaren 2017, 2018, 2019 of 2020. Uit deze jaren worden drie jaren gekozen waarover de subsidie berekend gaat worden.

Tabel 1: Berekening hoogte subsidiebedrag per jaar

Onderwerp

Doelstelling/streefwaarden

Subsidiebedrag per jaar

Fosfaat

P2O5-bodemoverschot/ha voldoet aan < 0 kg/ha

€ 500,--

Stikstof

N-bodemoverschot/ha voldoet aan <125 kg/ha*

€ 500,--

Reductie >25 kg/ha t.o.v. jaar ervoor

Ammoniak

Kg NH3/ha voldoet aan <50 kg/ha; of

€ 500,--

Kg NH3/ha voldoet aan reductie >5 kg/ha t.o.v. jaar ervoor

Klimaat

g CO2E/kg melk voldoet aan <1350 g/kg melk*; of

€ 500,--

g CO2E/kg melk voldoet aan reductie >100 g/kg melk

Weidegang

Voldoet aan weidegang van minimaal 120 dagen/minimaal 720 uur of minimaal 120 dagen/minimaal 6 uur per dag

€ 500,--

Totaal

Maximaal subsidiebedrag per jaar

€ 2.500,--

 • Het effect van mineralisatie wordt niet meegenomen in uitstoot. De ingevoerde waarde voor stikstof en klimaat wordt met de emissiefactor per % veengrond verlaagd. 

Toelichting op de uitvoeringsregeling

Algemeen

Grondgebonden melkveehouderij betreft veruit de grootste groep bedrijven binnen de veehouderij in Drenthe, is van groot belang voor de economie en werkgelegenheid in de provincie en beeldbepalend in het landschap. De provincie werkt samen met Groenmanifestpartners binnen de 'Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur' aan het toekomstgericht maken van de sector. Het doel is dat de Drentse melkveehouderij zo snel mogelijk presteert op het niveau van de 25% best presterende Drentse bedrijven uit 2013. Het sluiten van de kringlopen, het toepassen van weidegang en het zuinig omgaan met de bodem zijn acties die bijdragen aan het behalen van die doelstelling. Veehouders zijn aan zet om dat in hun bedrijfsvoering in te bedden. Het versterken van het ondernemerschap in de sector zorgt dat iedere ondernemer in staat is de juiste strategie te kiezen.

De Groenmanifestpartners zijn LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Drenthe, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ambitie

De gezamenlijke ambitie van deze partners is dat er in 2020 in Drenthe zoveel als mogelijk sprake is van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op gebieds- en bedrijfsniveau. Drentse melkveebedrijven horen in 2020 tot de top in duurzame grondgebonden melkveehouderij en zijn gericht op een duurzame productie. Dat is goed voor een toekomstbestendige Drentse landbouw en voor de Drentse natuur.

Gezamenlijke aanpak

De tijd is er rijp voor. De internationale marktvraag naar zuivel groeit naar verwachting de komende jaren fors en afschaffing van de melkquotering biedt mogelijkheden, maar alleen als de sector erin slaagt op een verantwoorde wijze in harmonie met haar leefomgeving te produceren en zich daarmee weet te onderscheiden. Dat vraagt een gezamenlijke aanpak met inzet van melkveehouders en belangenorganisaties. Daarbij moeten en kunnen vermindering van emissies naar de omgeving, het zo goed mogelijk sluiten van kringlopen, aandacht voor de bodem, het verbeteren van dierwelzijn, het versterken van biodiversiteit, weidegang en rendabele productie samengaan.

Duurzaam bedrijfsplan

Hoe kunnen melkveehouders een rendabele productie combineren met het duurzamer en toekomstgerichter maken van de grondgebonden melkveehouderij? Melkveehouders kunnen ondersteuning krijgen in de vorm van het opstellen van een duurzaamheidsplan om het bedrijf door te lichten op te verduurzamen aspecten, zoals het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing.

In het duurzaamheidsplan wordt onder andere gekeken naar het sluiten van de kringlopen op het bedrijf. Zowel de stikstofstromen worden in beeld gebracht, als de benutting en efficiëntie van de veestapel en bodem. Onderwerpen als emissies van methaan, CO2, ammoniak en weidegang komen aan bod om de carbon footprint te verkleinen. Ook wordt gekeken naar het beweidingssysteem en worden gewasopbrengsten in beeld gebracht. Met deze cijfers weet een melkveehouder precies waar mogelijkheden liggen.

Het hebben van een duurzaamheidsplan is een eerste stap. De provincie Drenthe wil de melkveehouders stimuleren om vervolgens ook aan de slag te gaan met de adviezen uit het duurzaamheidsplan. Dat kan betekenen dat er de eerste paar jaar sprake is van derving van inkomsten. Om dat te compenseren is deze subsidieregeling opgezet. Het principe is simpel: als de gerealiseerde reductie op het gebied van stikstof, ammoniak en broeikasgassen emissies behaald worden of goede stappen in de juiste richting gezet worden, als er geen fosfaatoverschot is en/of wel weidegang wordt toegepast, wordt per onderdeel een subsidiebedrag verstrekt als beloning.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Begripsbepalingen

Sub c Duurzaamheidsplan

Melkveehouders kunnen ondersteuning krijgen om hun bedrijf door te lichten op te verduurzamen aspecten, zoals kringloop, grondgebruik, waterbeheer en energie. Vanuit de ontwikkelagenda krijgen melkveehouders hulp bij het opstellen van een onafhankelijk duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Samen wordt gekeken naar de duurzaamheidsambities van de melkveehouder en hoe deze bijdragen aan de doelen van de provincie voor de melkveehouderij & natuur. Dankzij een duurzaamheidsplan weet een melkveehouder wat haalbare en rendabele verbeterpunten zijn op het gebied van economie en duurzaamheid.

Sub e KringloopWijzer

De KringloopWijzer brengt voor ieder melkveebedrijf de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen dan weer kringloopscores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie.

Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kan beter gestuurd worden op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Met behulp van de KringloopWijzer kan de mineralenstroom op veehouderijbedrijven goed in beeld gebracht worden. Dit instrument constateert plus- en minpunten ten aanzien van mineralenbenutting op het bedrijf op het gebied van vee, mest, bodem en gewas. Met het verbeteren van de scores op de thema’s van de Ontwikkelagenda werk je als melkveehouder aan een toekomstbestendig bedrijf.

Alleen de scores uit de KringloopWijzer die via mijnkringloopwijzer.nl is ingevuld en definitief is ingediend gelden voor deze regeling. Ook de dagen en uren weidegang binnen deze regeling worden uit de KringloopWijzer gehaald.

Artikel 3 Aanvraag

De aanvraag kan ingediend worden via het webportal op www.snn.nl/subsidies/duurzaampresterendemelkveehouders.

Artikel 8 Verdeelsystematiek

De beschikbare subsidie wordt verdeeld volgens het 'first-come-first-serve' principe. Dat betekent dat elke volledige subsidieaanvraag wordt beoordeeld op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt.

Een onvolledige aanvraag wordt nog in de gelegenheid gesteld om de aanvraag te completeren, mits het subsidieplafond niet bereikt is. In het geval een aanvraag op het moment van sluiten van het loket niet volledig is, en het subsidieplafond is nog niet bereikt, dan is er nog de mogelijkheid om de aanvraag compleet te maken.

Artikel 10 Bevoorschotting

Het betreft hier een voorschot op de vaststelling en geen voorschot vooruitlopend op de werkzaamheden. Dat betekent dat ieder jaar de kringloopwijzer van het jaar daarvoor meegestuurd wordt bij een verzoek tot voorschot. Aan de hand van de gerealiseerde reducties wordt de hoogte van het voorschot van dat betreffende jaar bepaald.

In het jaar 2019 kan een verzoek tot voorschot worden ingediend over het jaar 2017 en 2018.

Artikel 12 Staatssteun

Er wordt subsidie verleend op grond van de De-minimisverordening. Hierin is bepaald dat een landbouwonderneming gedurende drie jaar maximaal € 20.000,-- steun mag ontvangen op grond van deze verordening. Dit wordt onder andere getoetst aan de hand van de ingevulde de-minimisverklaring. Indien er niet voldoende steunruimte is, of het maximum aan steun in de afgelopen drie jaar is reeds bereikt, dan zal de subsidie geweigerd worden.

Ondertekening