Besluit tot aanwijzing van de directeur van de GGD regio Nijmegen

Geldend van 08-05-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Besluit tot aanwijzing van de directeur van de GGD regio Nijmegen

Burgemeester en wethouders van Druten

Overwegende dat;

het op grond van artikel 1.61, lid 2 van de Wet Kinderopvang verplicht is dat het college van burgemeester en wethouders de directeur van de GGD als toezichthouder aanwijst;

gelet op de Wet Kinderopvang en hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

 • 1.

  als verantwoordelijk toezichthouder, in de zin van artikel 1.61, lid 2 van de Wet Kinderopvang, voor de inspectie kinderopvang voor de gemeente Druten aan te wijzen:

  De Directeur Publieke Gezondheid GGD Regio Gelderland-Zuid

 • 2.

  de Directeur Publieke Gezondheid toe te staan om in haar plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang

 • 3.

  te bepalen, dat dit besluit in werking treedt op de dag na de datum van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 januari 2018.

 • 4.

  het eerdere besluit tot aanwijzing van de directeur van de GGD regio Nijmegen van november 2011 per 1 januari 2018 in te trekken.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 1 mei  2018.

burgemeester en wethouders van Druten,

de secretaris,

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

de burgemeester

drs. L.J.E.M. van Riswijk