Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende controleprotocol Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds

Geldend van 09-05-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende controleprotocol Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

gelet op artikel 3.7 van de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017,

besluit

vast te stellen het Controleprotocol subsidieverstrekking Waddenfonds als volgt:

1. Uitgangspunten

1.1 Doelstelling

Het doel van dit controleprotocol is het geven van aanwijzingen omtrent de reikwijdte en de diepgang van de controle aan de accountant die is belast met de controle van de door subsidieontvanger bij het Waddenfonds in te dienen aanvraag om subsidievaststelling. De controleverklaring moet het Waddenfonds zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de gedeclareerde subsidiabele kosten en over besteding van de bijdrage in overeenstemming met de onderliggende relevante wet en regelgeving (financiële rechtmatigheid). De aanvraag om subsidievaststelling vindt plaats op basis van een financiële en een inhoudelijke verantwoording. De inhoudelijke verantwoording bevat een prestatieverantwoording.

1.2 Definities

 • a.

  Accountant: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan wie de subsidieontvanger de opdracht heeft verleend om de aanvraag tot subsidievaststelling te controleren.

 • b.

  Controleverklaring: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel omtrent de juistheid, volledigheid en financiële rechtmatigheid van een aanvraag tot subsidievaststelling.

 • c.

  Financiële rechtmatigheid: een financiële transactie is in overeenstemming met de in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgenomen bepalingen die de uitkomst van die financiële transactie beïnvloeden.

 • d.

  Omvangsbasis: het totaal van de subsidiabele kosten van de verantwoording.

1.3 Vaststelling controleprotocol

Het controleprotocol wordt voor de verantwoordingsperiode vastgesteld. Tussentijdse aanpassingen vinden niet plaats, tenzij er sprake is van wijzigingen in wet- en regelgeving.

2. Controle

2.1 Relevante wet- en regelgeving

De accountant voert zijn controle uit in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA); de geldende beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nadere voorschriften Controle en Overige Standaarden (NVCOS) en dit controleprotocol.

2.2 Reikwijdte onderzoek

Dit controleprotocol stelt eisen aan de reikwijdte, de diepgang en het object van de accountantscontrole. Het controleprotocol is het kader voor de door de accountant uit te voeren werkzaamheden. Er wordt niet beoogd om een aanpak van de controle voor te schrijven, aangezien de controleaanpak de primaire verantwoordelijkheid is van de accountant.

Bij de controle wordt in elk geval nagegaan of:

 • a)

  de in de financiële verantwoording opgenomen posten juist en volledig zijn;

 • b)

  in de rekening en verantwoording omtrent de uitgaven en inkomsten:

  • 1.

   geen kosten als subsidiabel zijn opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen op grond van de beschikking tot subsidieverlening;

  • 2.

   uitsluitend kosten als subsidiabel zijn opgenomen die daadwerkelijk voor rekening komen van de subsidieontvanger;

 • c)

  loonkosten zijn bepaald zoals omschreven in de Beleidsregel subsidiabele kosten Waddenfonds 2017 en de bijbehorende verantwoording van die uren en kosten aanwezig is;

 • d)

  de gedeclareerde kosten liggen binnen de looptijd van de beschikking;

 • e)

  de gedeclareerde kosten (facturen) zijn herleidbaar naar de kostensoorten/begroting zoals opgenomen in de (herziene) subsidieverleningsbeschikking;

 • f)

  het al dan niet in aftrek kunnen brengen van de omzetbelasting (btw) juist is toegepast;

 • g)

  de subsidieontvanger opgave doet van alle inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft mede is gefinancierd;

 • h)

  ingeval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, het project is uitgevoerd overeenkomstig het projectplan waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft;

 • i)

  de in de beschikking tot subsidieverlening genoemde voorwaarden en verplichtingen zijn nageleefd voor zover deze een financieel effect hebben op de financiële verantwoording;

 • j)

  een inhoudelijke verantwoording aanwezig is die qua inrichting voldoet aan de in de beschikking tot subsidieverlening opgenomen bepalingen. De accountant hoeft de verantwoording als zodanig inhoudelijk niet te controleren.

De accountant mag bij zijn controle gebruik maken van controlewerkzaamheden, die zijn uitgevoerd bij de controle van de jaarrekening van de subsidieontvanger. Een enkele verwijzing hiernaar in het controledossier is onvoldoende. Het controledossier moet zelfstandig leesbaar en bruikbaar zijn. Dit betekent dat de relevante stukken daarin opgenomen zijn.

2.3 Betrouwbaarheid en materialiteit

2.3.1 Betrouwbaarheid

De controleverklaring dient een redelijke mate van zekerheid te verschaffen omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de verantwoording. In procenten uitgedrukt bedraagt de betrouwbaarheid minimaal 95%.

2.3.2 Materialiteit

De accountant gebruikt ten behoeve van de oordeelsvorming over de verantwoording de volgende goedkeuringstoleranties:

 • ten aanzien van fouten in de verantwoording 1% van de omvangsbasis;

 • ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangsbasis.

De goedkeuringstoleranties zijn kwantitatieve criteria. Als de goedkeuringstoleranties niet worden overschreden wordt in beginsel een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Als één of beide goedkeuringstolerantie(s) worden overschreden zal de accountant geen goedkeurende controleverklaring afgeven, maar oordelen conform de in onderstaande tabel opgenomen mogelijkheden.

Controleverklaring

goedkeurend

met beperking

oordeelonthouding

afkeurend

Afwijkingen in de

Verantwoording

≤ 1%

˃ 1% en < 3%

nvt

≥ 3%

Onzekerheden in de

Controle

≤ 3%

˃ 3% en < 10%

≥ 10%

nvt

3. Omgaan met geconstateerde afwijkingen

De subsidieontvanger moet de door de accountant geconstateerde afwijkingen voor zover mogelijk corrigeren. Materiële afwijkingen conform de tabel die niet door de subsidieontvanger worden gecorrigeerd leiden tot een aangepast (niet goedkeurend) oordeel door de accountant. De accountant vermeldt het totale bedrag van niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden in de controleverklaring indien deze de bovengenoemde toleranties overstijgen.

Er is sprake van een rapporteringstolerantie van 3%. Hierdoor dienen alle ongecorrigeerde fouten en onzekerheden welke onder de bovengenoemde toleranties vallen te worden gerapporteerd. Deze ongecorrigeerde fouten en onzekerheden maken geen onderdeel uit van de controleverklaring en dienen te worden gerapporteerd in de begeleidende brief bij de controleverklaring.

4. Verslaglegging

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring en een accountantsverslag.

4.1 Controleverklaring

De accountant rapporteert naar aanleiding van zijn bevindingen het door hem gevormde oordeel ten aanzien van het overzicht “aanvraag tot subsidievaststelling” in een schriftelijke controleverklaring. De accountant geeft zijn oordeel over de “aanvraag tot subsidievaststelling” ten aanzien van de mate waarin het overzicht in alle van materieel belang zijnde aspecten een juist en volledig beeld weer geeft en of het overzicht “aanvraag tot subsidievaststelling” tot stand is gekomen in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving en de voorwaarden zoals opgenomen in dit controleprotocol.

De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn. Voor de teksten van deze verklaringen wordt verwezen naar de desbetreffende NBA voorbeeldteksten in HRA 3; 10.3: ‘Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector’.

4.2 Accountantsverslag

Het accountantsverslag bevat tenminste een korte beschrijving van de controleaanpak en, indien van toepassing, het totaalbedrag aan niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden en eventuele andere bevindingen.

5. Review

De accountant dient medewerking te verlenen aan een mogelijke review uitgevoerd door of namens het dagelijks bestuur van het Waddenfonds en/of andere aangewezen controle-instantie. De review vindt plaats bij de accountant die de controle heeft uitgevoerd aan de hand van het door de accountant opgebouwde controledossier. Het dagelijks bestuur stelt de begunstigde en de accountant vooraf schriftelijk op de hoogte.

Ondertekening

Haarlem, 26 april 2018

H. Staghouwer, voorzitter

mw. M.E. Walter, plv. secretaris