Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende aanwijzing toezichthouders voor subsidieverstrekking Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Geldend van 09-05-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Waddenfonds houdende aanwijzing toezichthouders voor subsidieverstrekking Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

gelet op:

  • >

    de artikelen 4:59 en 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • >

    artikel 4.3 van de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017;

BESLUIT

het Besluit aanwijzing toezichthouders Waddenfonds vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Aanwijzing

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Waddenfonds 2017 aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen zijn belast de personen die werkzaam zijn bij de Beheerorganisatie Waddenfonds.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van het Waddenfonds.

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds,

H. Staghouwer, voorzitter

mw. M.E. Walter, plv. secretaris