Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaatbesluit gemeente Druten aan de Werkorganisatie Druten-Wijchen

Geldend van 27-09-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Druten aan de Werkorganisatie Druten-Wijchen

Het college van burgemeester en wethouders van Druten en de burgemeester van Druten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten:

vast te stellen het volgende mandaatbesluit en het daarbij behorende mandaatregister.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 Awb;

 • 2.

  directielid: directielid van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

 • 3.

  domeinmanager: domeinmanager van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

 • 4.

  functionaris: medewerker die werkzaam is bij of ten behoeve van de Werkorganisatie Druten-Wijchen;

 • 5.

  gemandateerde: de functionaris die namens het bestuursorgaan een bevoegdheid uitoefent;

 • 6.

  machtiging: de bevoegdheid tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • 7.

  mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • 8.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat de oorspronkelijke wettelijke bevoegdheid heeft en deze aan een ander mandateert;

 • 9.

  portefeuillehouder: lid van het college dat een bepaald onderwerp in zijn/haar portefeuille heeft.

 • 10.

  volmacht: de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2 Schakelbepaling volmacht en machtiging

Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen volmacht en machtiging.

Artikel 3 Algemene bepalingen

 • 1. Het college en de burgemeester van Druten verlenen aan de functionaris het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn.

 • 2. Het gestelde in het eerste lid geldt uitsluitend wanneer is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 4.

 • 3. De gemandateerde heeft tevens de bevoegdheid het in het eerste lid bedoelde besluit te ondertekenen.

 • 4. Naast de mandaten die op basis van deze algemene mandatenregeling worden verleend, kunnen er ook individuele mandaten worden verleend.

Artikel 4 Voorwaarden en uitzonderingen mandaatverlening

 • 1. Het in het artikel 3, eerste lid, bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van het team of specifieke taakveld waarbinnen de functionaris werkzaam is.

 • 2. In aanvulling op het eerste lid mag een projectleider binnen het project waartoe hij als projectleider door het MT van de Werkorganisatie Druten-Wijchen, is aangewezen, alle taken en werkzaamheden verrichten die zijn voorbehouden aan de domeinmanager en waartoe de medewerkers is gemandateerd, voor zover er voor het project budget is toegekend.

 • 3. In afwijking van artikel 3, eerste lid, zijn:

  • a.

   de in de bijlage onder A genoemde bevoegdheden niet gemandateerd;

  • b.

   de in de bijlage onder B genoemde bevoegdheden gemandateerd aan de portefeuillehouder;

  • c.

   de in de bijlage onder C genoemde bevoegdheden gemandateerd aan directieleden;

  • d.

   de in de bijlage onder D genoemde bevoegdheden gemandateerd aan domeinmanagers.

 • 4. Ondermandaat is niet toegestaan, tenzij het college of de burgemeester ten aanzien van een bepaalde bevoegdheid hebben aangegeven dat ondermandaat wel is toegestaan.

 • 5. Het mandaat geldt niet indien:

  • a.

   wordt afgeweken van een beleidsregel;

  • b.

   een wettelijke regeling mandaat expliciet uitzondert;

  • c.

   dit door (een lid van) het bestuursorgaan in een concreet geval kenbaar is gemaakt;

  • d.

   de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de uitoefening van de bevoegdheden;

  • e.

   het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft, behoudens indien de uitgave verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

Artikel 5 Mandaat voor voorbereiding en uitvoering

Voorbereidings- en uitvoeringshandelingen van besluiten die voorbehouden zijn aan het college, de burgemeester of waarbij mandaat is verleend aan de portefeuillehouder, de directie of de domeinmanager, zijn gemandateerd aan de functionaris.

Artikel 6 Specifieke mandaten aan derden

 • 1. Het mandaat van artikel 3, eerste lid, geldt niet voor bevoegdheden die gemandateerd aan derden zijn, anders dan de Werkorganisatie Druten-Wijchen.

 • 2. Specifieke mandaten aan derden zijn in ieder geval opgenomen in:

  • a.

   het Mandaatbesluit omgevingsdienst Regio Nijmegen;

  • b.

   het Mandaatbesluit aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling Rijk van Nijmegen;

  • c.

   het Mandaatbesluit aan de GGD;

  • d.

   diverse losse mandaatbesluiten.

Artikel 7 Plaatsvervanging

 • 1. Indien het mandaat aan een bepaalde functionaris wordt verleend, wordt daarmee het mandaat eveneens geacht te zijn verleend aan de hiërarchisch hoger geplaatsten, zoals de directie(leden) en de domeinmanager van het betreffende domein.

 • 2. Bij afwezigheid of verhindering van de domeinmanager kan deze worden vervangen door een andere domeinmanager.

 • 3. Bij afwezigheid of verhindering van het directielid kan deze worden vervangen door een ander directielid.

Artikel 8 Ondertekeningswijze bij mandaat

 • 1. Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen, als volgt:

  “Namens het college van burgemeester en wethouders” of

  “Namens de burgemeester”,

  Handtekening

  (Naam gemandateerde)

  (Functie gemandateerde)

 • 2. Een krachtens mandaat genomen besluit en bij vervanging genomen besluit vermeldt de naam en functie van degene die wordt vervangen met daarachter “bij afwezigheid” (b.a.) en de handtekening van de vervanger.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

Artikel 10 Intrekking oude regelingen

 • 1. Het mandaatbesluit gemeente Druten 2018, vastgesteld op 12 december 2017 wordt per 1 mei 2018 ingetrokken.

 • 2. Alle afzonderlijk intern verstrekte mandaten worden ingetrokken per 1 mei 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit Druten 2018’.

Ondertekening

Druten, 24 april 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DRUTEN

de secretaris

mr. drs. A.J.E.M. Buise-Jansen

de burgemeester

drs. L.J.E.M. van Riswijk

BURGEMEESTER VAN DRUTEN

drs. L.J.E.M. van Riswijk

Mandaatregister behorend bij Mandaatbesluit gemeente Druten 2018, vastgesteld 24 april 2018

Op grond van artikel 4 van het Mandaatbesluit gemeente Druten 2018, geldt het mandaat niet indien:

 • 1.

  wordt afgeweken van een beleidsregel;

 • 2.

  een wettelijke regeling mandaat expliciet uitzondert;

 • 3.

  dit door (een lid van) het bestuursorgaan in een concreet geval kenbaar is gemaakt;

 • 4.

  de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de uitoefening van de bevoegdheden;

 • 5.

  het voorgenomen besluit een overschrijding van een budget of krediet tot gevolg heeft, behoudens indien de uitgave verplicht is op grond van wet- en regelgeving.

A. Niet gemandateerde bevoegdheden van het college en de burgemeester

 • 1.

  Het doen van voorstellen aan de raad.

 • 2.

  Het afleggen van verantwoording, het informeren en raadplegen van de raad.

 • 3.

  Het besluit om onverplicht de uniforme openbare voorbereidingsprocedure of de inspraakverordening toe te passen.

 • 4.

  Besluiten die zijn voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en waarbij zienswijzen zijn ingediend.

 • 5.

  Reactie op een principeverzoek voor een planologische wijziging met uitzondering van afwijkingen van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 eerste lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (binnenplanse afwijking, buitenplanse kruimelafwijking en projectafwijkingsbesluit).

 • 6.

  Het vaststellen van een subsidieregeling en het bepalen van de wijze van verdeling van de subsidie.

 • 7.

  Het vaststellen van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder.

 • 8.

  Besluiten inzake het voorlopig aanwijzen van gronden op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

 • 9.

  Het verlenen en vaststellen van subsidies1 hoger dan € 50.000,- op jaarbasis en voor budgetsubsidies voor meer dan twee jaren.

 • 10.

  Het besluit tot weigering van een aanvraag om subsidie.

 • 11.

  Het besluit om een verleende subsidie lager vast te stellen.

 • 12.

  Het besluit tot intrekking van een subsidie.

 • 13.

  Voordracht voor of benoeming van personen op grond van een wettelijk voorschrift anders dan het aangaan van een dienstverband.

 • 14.

  Het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften, beleidsregels, nadere regels, concretiserende besluiten en andere besluiten van algemene strekking tenzij gemandateerd.

 • 15.

  Een beslissing op een bezwaarschrift.

 • 16.

  Het besluit op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter, als bedoeld in artikel 7:1a Awb.

 • 17.

  Het instellen van commissies als bedoeld in artikel 83 en 84 Gemeentewet.

 • 18.

  Het benoemen van personen in adviesorganen van het college.

 • 19.

  Het benoemen van personen als vertegenwoordiger van de gemeente in organen van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

 • 20.

  Besluiten tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling. Hieronder valt ook het wijzigen van, toetreden tot of uittreden uit een gemeenschappelijke regeling.

 • 21.

  Het indienen van een zienswijze, het maken van bezwaar, het indienen van beroep of hoger beroep of het verzoeken om een voorlopige voorziening in een bestuursrechtelijke procedure.

 • 22.

  Besluiten over een verzoek om planschade en nadeelcompensatie.

 • 23.

  Alle bevoegdheden op grond van de APV ten aanzien van seksinrichtingen.

 • 24.

  Het toepassen van hardheidsclausules opgenomen in algemeen verbindende voorschriften.

 • 25.

  Besluiten over straatnaamgeving, het vaststellen van ligplaatsen en standplaatsen, het verdelen van woonplaatsen in wijken en buurten en aanduiden met namen.

 • 26.

  Besluiten over het vaststellen van de grens en de naam van woonplaatsen.2

 • 27.

  Alle bevoegdheden die door de gemeenteraad van Druten aan het college van Druten zijn gedelegeerd op grond van het Delegatiebesluit gemeente Druten, met uitzondering van:

  • a.

   Het optreden in c.q. het voeren van verweer en het voorzien in de formele procesvertegenwoordiging bij de behandeling van door derden of namens de gemeente ingediende bezwaar-, beroep en verzetschriften c.q. verzoeken om voorlopige voorziening;

  • b.

   Het beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie, inclusief het opschorten en verdagen, op grond van de artikelen 6 en 7 van de Wet openbaarheid van bestuur;

  • c.

   De bevoegdheid tot het aanwijzen en intrekken van een eenmalige trouwlocatie, op verzoek van een bruidspaar, als “huis der gemeente” ten behoeve van het voltrekken van huwelijken en partnerregistraties als bedoeld in artikel 1:63 van het Burgerlijk Wetboek. 

 • 28.

  Het besluit tot oprichting of beëindiging van een rechtspersoon en deelneming of beëindiging van deelneming in een rechtspersoon.

 • 29.

  Besluiten inzake borgstellingen.

 • 30.

  Het aanvragen van surseance van betaling of faillissement.

 • 31.

  Besluiten inzake de aanvaarding of afwijzing van een schenking, erfstelling of legaat.

 • 32.

  Besluiten inzake het doen van een schenking.

 • 33.

  Besluiten inzake het aangaan van civiele procedures.

 • 34.

  Besluiten inzake het treffen van een schikking.

 • 35.

  Besluiten over aansprakelijkheid van de gemeente boven de € 50.000,- per geval.

 • 36.

  Besluiten over aansprakelijkheid van derden boven de € 50.000 per geval.

 • 37.

  Het oninbaar verklaren van vorderingen boven de € 5.000,-.

 • 38.

  Het besluiten tot, en het aangaan van overeenkomsten, inclusief de ondertekening daarvan, over:

  • a.

   werken met een opdrachtwaarde boven een bedrag van € 250.000,-;

  • b.

   leveringen en diensten met een opdrachtwaarde boven een bedrag van € 100.000,-;

  • c.

   de aan- en verkoop van onroerende zaken boven een bedrag van € 50.000,-;

  • d.

   overeenkomsten met betrekking tot huur, bruikleen, pacht of opstal van onroerende zaken boven een bedrag van € 10.000,- per jaar;

  • e.

   overdragen bloot eigendom bij eeuwigdurende erfpacht boven een bedrag van € 500,-;

  • f.

   vaststellingsovereenkomsten bij het einde van een mediationtraject aangaande bevoegdheden die niet zijn gemandateerd aan de medewerker;

  • g.

   overige overeenkomsten (zoals samenwerkingsovereenkomsten, convenanten, intentieovereenkomsten, bevoegdhedenovereenkomsten), met uitzondering van:

   • i.

    verwerkersovereenkomsten;

   • ii.

    overeenkomsten bij de start van een mediationtraject;

 • 39.

  Besluiten inzake het verstrekken van kapitaal aan instellingen en ondernemingen.

 • 40.

  Het nemen van besluiten in het kader van alternatieve geschillenbeslechting, zoals mediation, indien een externe mediator wordt ingeschakeld.

 • 41.

  Het opleggen van een huisverbod.

 • 42.

  Besluiten inzake artikel 13b Opiumwet.

 • 43.

  Het instellen van cameratoezicht op openbare plaatsen.

 • 44.

  Besluiten tot het opleggen, wijzigen of intrekken van een noodverordening en noodbevel.

 • 45.

  Het intrekken of verlengen van een tijdelijk huisverbod krachtens de Wet tijdelijk huisverbod.

 • 46.

  De lastgeving tot inbewaringstelling krachtens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.

 • 47.

  Alle overige in de Gemeentewet, Hoofdstuk XI, aan de burgemeester toegekende bevoegdheden op het gebied van openbare orde en veiligheid.

 • 48.

  Alle bevoegdheden op grond van de Wet veiligheidsregio’s.

 • 49.

  Alle bevoegdheden op grond van de Wet aanpak woonoverlast en de daarop gebaseerde bepalingen in de APV.

 • 50.

  Besluiten over een verblijfsontzegging op grond van de APV.

 • 51.

  Alle bevoegdheden op grond van Hoofdstuk 2, afdeling 12 van de APV.

B. Mandaat aan portefeuillehouder

 • 1.

  Besluiten in het Portefeuillehoudersoverleg Onderwijs & Jeugd met betrekking tot de Regionale meld- en coördinatiefunctie.

C. Mandaat aan directieleden

 • 1.

  Het nemen van besluiten indien bij betrokkenheid van meerdere afdelingen er geen overeenstemming is over het te nemen besluit.

 • 2.

  Het ontzeggen van de toegang tot gemeentelijke gebouwen en terreinen.

D. Mandaat aan domeinmanagers

 • 1.

  Het verlenen van een machtiging tot het vertegenwoordigen van de gemeente in een bestuursrechtelijke-, strafrechtelijke- of privaatrechtelijke procedure, inclusief een traject van mediation.

 • 2.

  Het aanwijzen van toezichthouders.

 • 3.

  Het aanwijzen van medewerkers BAG.

 • 4.

  Het aanwijzen van de secretaris voor de bezwaarschriftencommissie.

 • 5.

  Het aanwijzen van de klachtencoördinator.

 • 6.

  Het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand met uitzondering van een benoeming voor één dag.

 • 7.

  Het benoemen van de ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • 8.

  Het bepalen van de openingstijden van de burgerlijke stand.

 • 9.

  Het benoemen van de leden van het hoofd- en centraal stembureau van de gemeenteraad.

 • 10.

  Het benoemen van de leden van het gemeentelijk stembureau en een voldoend aantal plaatsvervangende leden voor elke verkiezing.

 • 11.

  Het benoemen van ondersteuners van het gemeentelijk stembureau.

 • 12.

  Het vaststellen van een formulier voor het indienen van een aanvraag.

 • 13.

  Het machtigen van personen om via de Collectieve opdrachtrouteervoorziening berichten te versturen en notificaties te ontvangen, waaronder in ieder geval ook begrepen het indienen van verzoeken tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming en het afhandelen van zorgmeldingen.


Noot
1

Deze bevoegdheid ligt in Wijchen deels bij de gemeenteraad.

Noot
2

Deze bevoegdheid ligt in Wijchen bij de gemeenteraad.