Regeling vervallen per 25-03-2022

Verordening auditcommissie Weesp december 2014

Geldend van 02-05-2018 t/m 24-03-2022 met terugwerkende kracht vanaf 17-12-2014

Intitulé

Verordening auditcommissie Weesp december 2014

Tekstplaatsing

De raad van de gemeente Weesp;

Gelezen het voorstel van de griffie

Gezien relevante wet- en regelgeving

BESLUIT:

Verordening Auditcommissie Weesp december 2014

Artikel 1 Taak

De taak van de commissie is

 • a.

  het jaarlijks formulieren van een opdracht aan de accountant voor de controle van de jaarrekening.

 • b.

  het onderzoeken van de ontwerprekening en verantwoording met alle daarbij behorende stukken welke door de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld, teneinde de gemeenteraad daaromtrent te adviseren;

 • c.

  het ontwikkelen van werkwijzen voor de controlerende taak van de raad, tevens nadere invulling geven aan bijvoorbeeld opzet en inrichting van de Brap.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit drie of vier stemhebbende leden, zijnde raads- of commissieleden en bestaat verder uit maximaal drie adviserende leden, zijnde de griffier, de portefeuillehouder financiën, en of de gemeentesecretaris, óf de concerncontroller, of een vertegenwoordiger van de rekenkamer(commissie).

 • 2. Een van de stemhebbende leden fungeert als voorzitter van de commissie.

 • 3. Alle leden van de commissie worden benoemd door de raad.

Artikel 3 De voorzitter

De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijzen en het bevorderen van een heldere besluitvorming.

Artikel 4 Slotbepalingen

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Auditcommissie Weesp december 2014.

 • 2. Deze verordening treedt in werking per direct onder gelijktijdige intrekking van de verordening Auditcommissie 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2014

De raad voornoemd,

Mw. M. Walrave,

griffier

B.J. van Bochove,

voorzitter