Regeling vervallen per 03-05-2018

Besluit van de directieraad van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent mandaat van de directieraad Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018

Geldend van 03-05-2018 t/m 02-05-2018

Intitulé

Besluit van de directieraad van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht houdende regels omtrent mandaat van de directieraad Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018

De directieraad van Meerinzicht,

gelet op het Mandaatbesluit bestuur Meerinzicht 2018 van 11 april 2018,

BESLUIT:

vast te stellen:

de aan hem toegekende bevoegdheden – met inachtneming van de gestelde kaders – door te mandateren overeenkomstig het (navolgende) bevoegdhedenregister directieraad Meerinzicht 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de directieraad op 23 april 2018,  

De voorzitter,

J.P. Wassens

Bevoegdhedenregister (Mandaatlijst Meerinzicht 2018) behorend bij het Mandaatbesluit directieraad Meerinzicht 2018

Inhoudsopgave

1. Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij (eigen) bevoegdheden gemandateerd zijn door het bestuur van Meerinzicht.

2. Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden (bedrijfsvoering en algemeen) van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Ermelo ondergemandateerd worden.

3. Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden (bedrijfsvoering en algemeen) van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Zeewolde ondergemandateerd worden.

4.  Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden (bedrijfsvoering en algemeen) van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Harderwijk ondergemandateerd worden.

5. Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden op het gebied van het sociaal domein zijn gemandateerd door de colleges en de burgemeesters van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

6. Mandaatlijst Meerinzicht 2018 op het gebied van Leerlingzaken, Bedrijfsbureau Jeugd en Beschermd Wonen.

1.  Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij (eigen) bevoegdheden gemandateerd zijn door het bestuur van Meerinzicht

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

001

Het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

 

Ja

 

002

Het besluiten namens (het bestuur van) Meerinzicht rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

Domeindirecteuren

 

Ondermandaat niet toegestaan.

Pro forma. Later laten bekrachtigen door het bestuur.

003

Het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen (hieronder begrepen):

-  het voorbereiden, aangaan en ondertekenen, inclusief aanvullen, wijzigen, opzeggen, beëindigen, ontbinden, e.d. van overeenkomsten;

-  het aangaan van financiële verplichtingen, niet zijnde geldleningen;

-  het nemen van gunningsbesluiten, voor zover passend binnen de kaders van de Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht en passend binnen de begroting van Meerinzicht en de financiële regelingen.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

De uitoefening van deze bevoegdheid gebeurt met inachtneming van de budgethoudersregeling en het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

004

Het aangaan van geldleningen met inachtneming van de begroting van Meerinzicht en de financiële regelingen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

Ondermandaat niet toegestaan.

 

005

De reguliere correspondentie met de ministeries, waaronder (periodieke) verzoeken om rijksvergoedingen, indienen van declaraties, afgeven van verantwoordingen, aangifte btw, etc.

Domeindirecteuren

Ja

 

 
 
 
 
 

 

006

Het afhandelen van schadeclaims in de ruimste zin van het woord.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

007

Het aansprakelijk stellen van derden.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

008

Het afdoen van klachten.

   

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

De functionaris waartegen een klacht gericht is doet deze niet zelf af.

009

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag ingevolge artikel 4:5 Awb.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

010

Het afwijzen van een aanvraag onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing (artikel 4:6 Awb).

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

011

Het beslissen op een ingebrekestelling, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van de dwangsombeschikking als bedoeld in artikel 4:18 Awb.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Vooraf informeren werkveld Juridische Zaken.

012

Het nemen van beslissingen op bezwaar.

Domeindirecteuren

Ondermandaat niet toegestaan.

Directieraad of domeindirecteur kan niet besluiten op bezwaar, indien hij of zij het primaire besluit heeft genomen.

Het beslissen op bezwaar geldt alleen voor de eigen bevoegdheden van Meerinzicht. De deelnemende colleges beslissen zelf op de bezwaren die genomen zijn op basis van de mandaatbesluiten van de deelnemende colleges.

013

Het afhandelen van of beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

014

Het nemen van beslissingen in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens:

-  Melden van geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde  verwerking van persoonsgegevens aan WBP-  functionaris dan wel aan het CBP.

- Melden van een niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek aan WBP- functionaris dan wel  aan het CBP.

- Aanstellen van een WBP-functionaris.

- Het geven van inzage aan de betrokkene.

- Correctie, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens.

- Vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

- Kennisgeven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aan derden aan wie gegevens waren verstrekt.

- Verlangen van vergoeding van kosten voor een mededeling als bedoeld in art. 35, (met inachtneming van het Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp.)

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

Belastingen en Gegevensbeheer

 

 

 

 

101

Het aanwijzen van een of meer ambtenaren van Meerinzicht als heffingsambtenaar, als invorderingsambtenaar of als ambtenaar belastingen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

Nee

 

102

Het aanwijzen van een of meer ambtenaren van Meerinzicht of een gerechtsdeurwaarder als bedoeld in de Gerechtsdeurwaarderswet als belastingdeurwaarder.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

Nee

 

103

Het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belastingaanslag met inachtneming van het gemeentelijk beleid hieromtrent. Artikel 255, vijfde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

 

Nee

Vooraf afstemming met het bestuurslid dat tevens lid is van het desbetreffende deelnemende college.

104

Uitoefenen van de bevoegdheden in het kader van de Archiefwet.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

 

Ja

 

HRM

 

 

 

 

201

Het benoemen, schorsen en ontslaan van de (tijdelijk) medewerkers van Meerinzicht, met uitzondering van de domeindirecteuren.

Domeindirecteuren

Nee

 

202

Besluiten over disciplinaire maatregelen, met uitzondering van de domeindirecteuren.

Domeindirecteuren

Nee

 

203

Alle rechtspositionele besluiten die voortvloeien uit de Arbeidsvoorwaardenregeling Meerinzicht en lokale regelingen Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor zover de bevoegdheid betrekking heeft op de betrokkene zelf.

204

Correspondentie m.b.t. een sollicitatieprocedure.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

Idem

205

Vaststellen afspraken loopbaan begeleiding/ontwikkeling.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Idem

 
 
 
 
 

 

206

Correspondentie/afspraken m.b.t. ziekteverzuim, WIA aanvragen etc.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor zover de bevoegdheid betrekking heeft op de betrokkene zelf.

207

Het uitvoeren van rechtspositieregelingen zoals cafetariamodel, studiekosten, verlof.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor zover de bevoegdheid betrekking heeft op de betrokkene zelf.

 

Besluiten die de rechtspositie van de medewerker (negatief) raken (afwijzen van een verzoek) worden genomen door/blijven voorbehouden aan de Domeindirecteur.

208

Uitvoeringszaken salarisadministratie.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Deze bevoegdheid kan niet worden gebruikt voor zover de bevoegdheid betrekking heeft op de betrokkene zelf.

209

Uitvoering bovenwettelijke WW-uitkering.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Idem

210

Het voeren van beoordelingsgesprekken en het vaststellen van beoordelingen medewerkers.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Idem

211

Het uitvoeren van de gesprekkencyclus (plannings-, voortgangs-, ontwikkel- en resultaatgesprekken).

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Idem

2.  Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden (bedrijfsvoering en algemeen) van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Ermelo ondergemandateerd worden.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

Algemeen

 

 

 

 

 

Het doen uitgaan van brieven die uitsluitend mededelingen, inlichtingen of informatie bevatten (zgn. feitelijke informatie), alsmede het verstrekken van statistische gegevens.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

De brieven mogen niet gericht zijn op enig rechtsgevolg, noch een beleidsopvatting of beleidsvoornemen weergeven.

 

Afwikkelen van administratieve procedures m.b.t. de behandeling van aanvragen om vergunningen, ontheffingen, bijstand, subsidies, bijdragen, vergoedingen e.d. alsmede betreffende de uitvoering van de in dat kader genomen beschikkingen en m.b.t. bestemmingsplannen, stads- en dorpsvernieuwing, grondtransacties en -contracten.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Met uitzondering van het nemen van de beslissing indien niet gemandateerd.

 

Idem ten aanzien van andere verzoeken, aan het gemeentebestuur gericht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Met uitzondering van het nemen van de beslissing indien niet gemandateerd.

 

Beheerder BAG.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

 

Plaatsvervangend beheerder BAG.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

 
 
 
 
 

 

 

Het vaststellen van definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet BAG.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 

Het opmaken van een proces-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet BAG.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens.

Ja

 

 

Het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op 1 of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet BAG aangewezen brondocument.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 

Uitvoering Wet en Verordening Openbaarheid van Bestuur.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

Voor zover betrekking hebbend op hun afdeling.

 

Behandeling verzoek betreffende art. 6 WOB.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

Voor zover betrekking hebbend op hun afdeling.

 

 

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer, evenals het zo nodig instellen van pro forma bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan).

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

Na afstemming met het werkveld Juridische Zaken

Bedrijfsvoering

 

 

 

 

 

Het aangaan van één of meer langlopende

geldleningen ten laste van de gemeente

tot een bedrag van € 5.000.000,00 per transactie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

 

Nee

 

 

Het uitzetten van overtollige financiële middelen voor een periode van minimaal 1 jaar tot een bedrag van

€ 10.000.000,00 per transactie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

 

Nee

 

Team Financiën

 

 

 

 

 

Het aangaan van kortlopende leningen voor een periode tot 1 jaar in de vorm van daggeldleningen, kasgeldleningen en rekening courant krediet tot een bedrag van € 5.000.000,00 per transactie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

 

Ja

 

 

Het uitzetten van overtollige financiële middelen voor een periode tot 1 jaar in de vorm van daggeld, deposito’s en rekening courant tot een bedrag van

€ 5.000.000,00 per transactie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering

 

Ja

 

Team Facilitair

 

 

 

 

 

Het in ontvangst nemen en voor ontvangst ondertekenen van deurwaardersexploten, aangetekende stukken en pakketten, poststukken, postwissels en cheques (m.u.v. kascheques en girobetaalkaarten).

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Facilitaire Dienstverlening & Gebouwen

Ja

 

Team Documentaire Informatievoorziening

 

 

 

 

 

Ontvangstbevestiging sturen van bij het gemeentebestuur ingekomen brieven.

 

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 

Het verstrekken van abonnementen op raadsstukken en het verzorgen van de correspondentie hieromtrent (verwerken opzeggingen e.d.).

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

Team Informatie- en communicatietechnologie

 

 

 

 

 

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten inzake de aanschaf van software en hardware, randapparatuur en daarmee verband houdende infrastructurele maatregelen tot een bedrag van max. € 25.000,00.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Informatisering & Automatisering

Ja

 

 

Het afsluiten van onderhoudscontracten ten behoeve van automatiseringsapparatuur, -programmatuur e.d. tot een bedrag van max. € 25.000,00.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering ;

Afdelingshoofd Informatisering & Automatisering

Ja

 

Team Human Resource Management

 

 

 

 

 

Alternatieve samenlevingsvormen: rechtspositionele erkenning .

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers/rechtspositie burgemeester en wethouders uitvoeren.

Uitgezonderd facultatieve bepalingen waarvoor geen nadere uitvoeringsregels zijn vastgesteld.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Bestuurderspensioenen: uitvoering abonnement met Deloitte.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Bezwarenprocedure personeelsaangelegenheden: verdagen beslissing op bezwaar ex artikel 7:10 Awb.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Bruikleenovereenkomsten.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

FPU: uitvoering aanvulling FPU-uitkering.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies en Ondersteuning

Ja

 

 

Legitimatiebewijzen voor medewerkers: ondertekening en afgeven.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Plannings-ontwikkelingsgesprek/resultaatgesprek.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Outplacementtraject: toestemming verlenen.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Ontslag op eigen verzoek, arbeidsongeschiktheid, vervroegde uittreding en pensioen (overige ontslagbesluiten zijn niet gemandateerd).

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Sollicitaties: alle correspondentie.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Stage. Direct leidinggevende is gemachtigd voor ondertekenen overeenkomst.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Technische uitvoering rechtspositieregelingen, zoals bedrijfsfitness, bedrijfshulpverlening, EHBO-toelage, fietsplan, overwerk, studiekosten, vakbondscontributie en uitruil woon-werkverkeer.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Uitvoeringszaken salarisadministratie (premieafdrachten e.d.).

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Werkloosheid: uitvoering bovenwettelijke werkloosheidsregeling.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Wachtgeld-/uitkeringsregeling

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

Team Communicatie

 

 

 

 

 

Beantwoorden van verzoeken om informatie van publiek en pers.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Correspondentie en verstrekken opdrachten tot projecten in het kader van het communicatie- en pr beleid.

Verzorging informatiepagina/gemeentepagina in huis-aan-huis blad, behoudens aangaan jaarcontract.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

Team Juridische Zaken

 

 

 

 

 

Aanschrijvingen gericht op naleving van aan vergunningen en ontheffingen e.d. verbonden voorschriften in het kader van de uitvoering van wetten en verordeningen waarvan het primaat bij de afdeling IAO berust.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Opschorten effectuering bestuursdwang en opschorten verbeuren dwangsom.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Doorzendplicht artikel 6:15 Awb.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Verdagen beslissing op bezwaar artikel 7:10 Awb.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Opstellen verweerschrift, repliek en dupliek.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Op verzoek van de Rechtbank en de Afdeling rechtspraak van de Raad van State commentaar leveren op ingediende (hoger) beroepschriften (incl. re- en dupliek) .Tevens verweer voeren ter zitting.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Instellen hoger beroep, pro forma, later bekrachtigen door het B&W.

 

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Voeren verzetprocedure art. 5:26 Awb (invordering kosten bestuursdwang), pro forma, later laten bekrachtigen door het college.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Doen van verzet art. 8:55 Awb, pro forma, later laten bekrachtigen door het college.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 
 
 
 
 

 

 

Het doen van en accepteren van schikkingsvoorstellen in het kader van lopende procedures.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Besluiten tot aangaan van overeenkomsten met de deurwaarder in verband met invordering en (privaatrecht) het ondertekenen van de overeenkomsten in deze namens de burgemeester. Het betreft opdracht geven tot alle maatregelen die nodig zijn tot executie van vonnissen (o.a. het laten betekenen van dwangbevelen).

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Opstarten en aanhangig maken van een kantongerechtprocedure.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Participeren bij mediation en het aangaan van de mediation- en vaststellingsovereenkomst, zowel namens de gemeente als namens het college.

 

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Beslissen op verzoek om planschade indien het verzoek wordt afgedaan conform de adviesrapportage en is besproken met de portefeuillehouder.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

Inkoop

 

 

 

 

 

Enkelvoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven. Het verstrekken van opdrachten/aangaan van overeenkomsten voor werk < € 10.000,00 voor de afdeling of het cluster waar de mandataris werkzaam is.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Enkelvoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven en het verstrekken van opdrachten/overeenkomsten van een levering en een dienst minder dan

€ 10.000,00 voor de afdeling of het team waar de mandataris werkzaam is.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Enkelvoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven en het verstrekken van opdrachten/overeenkomsten voor werk van € 10.000,00 tot < € 50.000,00 voor de afdeling waarvan de mandataris afdelingshoofd is.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Enkelvoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven en het verstrekken van opdrachten/aangaan van overeenkomsten van levering en een dienst van

€ 10.000,00 tot < € 25.000,00 voor de afdeling waarvan de mandataris afdelingshoofd is.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Enkelvoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven en het verstrekken van opdrachten/aangaan van overeenkomsten van een levering en een dienst

€ 25.000,00 voor de afdeling waarvan de mandataris afdelingshoofd is.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Meervoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven en het verstrekken van opdrachten/aangaan van overeenkomsten voor werk van € 50.000,00 tot

€ 1.000.000,00 voor de afdeling waarvan de mandataris afdelingshoofd is.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 

Meervoudige offerteaanvraag

Het doen uitgaan van afwijs- en gunningbrieven en het verstrekken van opdrachten/aangaan van overeenkomsten van een levering en een dienst

€ 25.000,00 tot het Europese drempelbedrag zoals deze is vastgesteld in de Europese aanbestedingsrichtlijn (2004/18/EG en richtlijn 2004/17/EG) voor de afdeling waarvan de mandataris afdelingshoofd is

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

3.  Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden (bedrijfsvoering en algemeen) van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Zeewolde ondergemandateerd worden.

 

 

 

 

 • Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

A.

Algemeen

 

 

 

 • 1.

Het voeren van correspondentie en/of het uitvoeren van (voorbereidings)handelingen in het kader van de door of namens het college, de burgemeester, de heffings- en invorderingsambtenaar te nemen of genomen besluiten (daaronder begrepen de besluiten op bezwaren), waaronder:

ontvangstbevestigingen, kennisgeving van de stand van zaken, adviesaanvragen, horen van belanghebbenden of toepassing van de (uniforme) voorbereidingsprocedure, de bekendmaking en mededeling van besluiten e.d.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 2.

De reguliere correspondentie met de ministeries, waaronder (periodieke) verzoeken om rijks­vergoedingen, indienen van declaraties, afgeven van verantwoordingen e.d.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 3.

Het buiten behandeling stellen van een aanvraag ingevolge artikel 4:5 Awb of artikel 3.18 Wabo.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 4.

Het afwijzen van een aanvraag onder verwijzing naar een eerdere afwijzende beslissing (artikel 4:6 Awb).

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 5.

Het verlengen van de beslistermijn van een aanvraag.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

6.

Het opschorten van de beslistermijn als bedoeld in artikel 4:15 Awb.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden;

Secretaris van de commissie voor bezwaarschriften

Ja

 

 

VI. Meerinzicht (2018)

 

 

 

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

A.

Algemeen

 

 

 

7.

Het aanwijzen van een secretaris voor de bezwaarschriftencommissie.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Nee

 

8.

Indieners van bezwaarschriften de gelegenheid bieden verschoonbare termijnoverschrijding aannemelijk te maken (6:11 Awb).

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

9.

Het verlengen van de termijn voor het beslissen op een bezwaarschrift (7:10 Awb) .

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

10.

Het beslissen op de ingebrekestelling, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van de dwangsombeschikking, als bedoeld in artikel 4:18 Algemene wet bestuursrecht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

11.

Het vaststellen van de bestuurlijke geldschuld als bedoeld in artikel 4:86 Awb.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

12.

Het eventueel verlenen van voorschotten als bedoeld in artikel 4:95 Awb.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

13.

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer, evenals het zo nodig instellen van pro forma bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan).

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

14.

Het schriftelijk vragen om en verstrekken van informatie van feitelijke aard aan derden, daaronder begrepen het beslissen op verzoeken tot het verstrekken van informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, betreffende aan­gelegenheden waarvan de voorbereiding c.q. uitvoering is opgedragen aan Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 15.

Het deelnemen aan c.q. begeleiden van externe onder­zoeksprojecten indien en voor zover passend bij de doel­stelling van Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 16.

Het nemen van beslissingen, waaronder beslissen op aanvragen om voorschotten, op grond van de Algemene Subsidieverordening en het daarop gebaseerde beleid (waaronder het Financieel-technisch beleidskader) conform vastgestelde (deel)verordeningen dan wel vastgestelde beleidsnota’s of -regels en/of vallend binnen de begroting en tevens het aangaan en afsluiten van uitvoeringsovereenkomsten voor zover samenhangend met de taken van Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 17.

Het aangaan, sluiten wijzigen, ontbinden en beëindigen van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten binnen de grenzen van de taken en de toegewezen budgetten (en verleende voorschotten), met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van eventuele overige (financiële) (beleids)kaders.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 18.

Het beantwoorden van klachten voor zover betrekking hebbend op de taakuitoefening door Meerinzicht .

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

De portefeuillehouder wordt geïnformeerd over de wijze van afdoening.

 • 19.

Het nemen van beslissingen in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), voor zover het de taakuitoefening van Meerinzicht betreft:

- melden van geautomatiseerde verwerkingen aan

CBP;

- het geven van inzage aan betrokkenen;

- correctie, verwijdering en afscherming van persoonsgegevens;

- vaststelling van de identiteit van de verzoeker;

- kennisgeven van de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aan derden aan wie gegevens waren verstrekt;

- verlangen van kosten voor een bericht als bedoeld in artikel 35 Wbp;

- afhandelen van verzoeken.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 20.

Het beslissen op verzoeken van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who), voor zover het betreft de taakuitoefening door Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 • 21.

Het beslissen op schadeverzoeken en/of aansprakelijkstellingen, zoals bedoeld in de notitie behandeling schadeverzoeken (dus m.u.v. planschadeclaims), voor zover het de taakuitoefening van Meerinzicht betreft.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

 • 22.

Het beheer over de e-Herkenningsmiddelen te voeren:

- de aanschaf van e-Herkenningsmiddelen voor medewerkers van de gemeente Zeewolde dan wel voor de medewerkers van Meerinzicht;

-  de registratie per e-Herkenningsmiddel van de bijbehorende medewerker en de diensten waartoe deze persoon is gemachtigd;

-  het beheer van de machtigingen voor e-Herkenningsmiddelen, zoals het intrekken, tijdelijk opschorten en uitbreiden;

-  het zijn van contactpersoon voor

e-Herkenningsleverancier en het doorgeven welke medewerkers gemachtigd zijn voor de

e-Herkenningsmiddelen.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

B.

HRM

 

 

 

1.

Het versturen van ontvangstbevestigingen aan en het uitnodigen en afschrijven van sollicitanten.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

2.

De administratieve afhandeling voor zover het gemeentepersoneel betreft van:

- declaraties ter zake van werkgelegenheidsprojecten;

- werkgeversverklaringen (onder meer ten behoeve van hypothecaire geldleningen werknemers);

- opgaven sociale verzekeringswetten;

- statistiekopgaven.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

3.

Vaststellen afspraken loopbaanbegeleiding.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

4.

Correspondentie m.b.t. ziekteverzuim, WIA aanvragen etc.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

5.

Aangiftes ter zake van ABP en IZA.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

6.

Uitvoeringszaken m.b.t. salarisadministratie (voorschotten, aanvragen loonopgaven, afdrachten, premies, etc.).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

7.

Correspondentie m.b.t. ziekteverzuim, WIA aanvragen, etc.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

8.

IB47 opgave.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

C.

Post- en Archiefzaken

 

 

 

 • 1.

Vernietigingsproces archiefbescheiden.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 • 2.

Het in ontvangst nemen, openen en toewijzen van post (artikel 74 Gemeentewet).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 • 3.

Het beheer van archiefbescheiden, het ter raadpleging of gebruik beschikbaar stellen van archiefbescheiden en het vernietigen van archiefbescheiden welke niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en zijn omschreven in lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, na het verstrijken van de voor die bescheiden in deze lijsten vermelde termijnen Archiefwet 1995, Archiefverordening.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

4.

Het uitlenen van dossiers aan derden.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

D.

Verzekeringen

 

 

 

1.

Behandeling schadeclaims (ingediend door derden) (in overleg met verzekeraar).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

2.

Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

3.

Bericht voortgang en verzoeken om informatie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

4.

Besluiten met betrekking tot het afsluiten van verzekeringen, premieberekeningen, schademel­dingen en het besluiten om de vastgestelde scha­des door te betalen voor zover niet toekomend aan de gemeente.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

 
 
 
 
 

 

E.

Gegevensinformatie

 

 

 

1.

Het aanwijzen van Wkpb-beheerders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

2.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), art. 7 t/m 12.

Het uitvoeren van de bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen 7 tot en met 12 van de Wkpb, hierna kort samengevat onder de nummers 2.22 t/m 2.28.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

3.

Wkpb, art. 7

Het inschrijven in het gemeentelijke beperkingenregister van een beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, of van het onherroepelijk vervallen van een beperkingenbesluit.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

4.

Wkpb, art. 8

Het bijhouden van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

5.

Wkpb, art. 9

Het op verzoek aan een ieder kosteloos inzage verlenen in de beperkingenregistratie en het beperkingenregister.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

6.

Wkpb, art 9

Het op verzoek verstrekken van gewaarmerkte afschriften en uittreksels en van verklaringen dat geen publiekrechtelijke beperking van toepassing is.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

7.

Wkpb, art 10

Het beschikbaar houden van de registratie voor de Landelijke Voorziening.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 

8.

Wkpb, art. 11

Het op verzoek van belanghebbenden of ambtshalve herstellen van fouten.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

9.

Wkpb, art. 12

Het op verzoek van belanghebbenden afschermen van persoonsgegevens.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

10.

Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met de vaststelling van de geometrie (art. 7 en 8 Wet BAG), het opmaken van een proces verbaal van constatering (art. 10 Wet BAG) en het opmaken van schriftelijke verklaringen (art. 7 en 8 Besluit BAG).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

11.

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) art. 2.a.

Een basisregistratie adressen, bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde

adressenregistratie houden.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

12.

BAG art. 2.b.

Een basisregistratie gebouwen, bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie houden.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

13.

Toekenning nummeraanduiding op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

14.

BAG art. 7.

Er zorg voor dragen dat de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten binnen zes maanden nadat het pand respectievelijk het verblijfsobject gereed is gekomen dan wel een wijziging daarvan is gerealiseerd beschikbaar is en in de gebouwenregistratie is .

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 

15.

BAG art. 8.

Vaststellen van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

16.

BAG art. 9.

Er zorg voor dragen dat het adressenregister en het gebouwenregister zodanig worden opgezet dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijk termijn raadpleegbaar en beschikbaar is.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

17.

BAG art. 10.b.

Opstellen proces-verbaal van constatering van een

situatie als genoemd in wet BAG, artikel 18, eerste lid.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

18.

BAG art. 10.2.

Zorgdragen voor de inschrijving in het adressenregister respectievelijk in het gebouwenregister van de in de wet BAG, artikel 10, eerste lid genoemde brondocumenten.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

19.

BAG art. 11. Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de

vereisten voor inschrijving.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

20.

BAG art. 14.1.

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid en

beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

21.

BAG art. 14.1.

Zorgdragen voor een goede werking van de

adressenregistratie respectievelijk de

gebouwenregistratie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

22.

BAG art. 15.

Zorgdragen dat de weergave van krachtens de wet BAG in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens overeenstemmen met de gegevens als opgenomen in het desbetreffende in het adressenregister respectievelijk het gebouwenregister ingeschreven brondocument.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

23.

BAG art. 31, 37, 38, 39, 40 en 41.

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van

meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

24.

BAG art. 31.

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorzieningen basisregistraties adressen en gebouwen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

25.

BAG art. 32.

Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de

adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

26.

BAG art. 38.

Opstellen van ambtelijke schriftelijke verklaringen

strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de

feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistratie adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

27.

Wet BGT.

Het bijhouden van de geografische gegevens in de basisregistratie grootschalige topografie door levering van de gegevens, bedoeld in de artikelen 7, tweede en derde lid, en 8 aan de Dienst.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

28.

Wet BGT.

Zorg dragen voor afstemming met een andere bronhouder over de begrenzing en de onderlinge aansluiting van de geografische objecten, voor zover dat nodig is om overlap van die objecten te voorkomen en om een landsdekkend topografisch bestand te waarborgen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

29.

Wet BGT.

Zorgdragen dat het geografische gegeven, als bedoeld in artikel 11 van de wet, voldoet aan de kwaliteitseisen, gesteld in de catalogus.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

30.

Wet BGT.

Zorgdragen dat een in de basisregistratie grootschalige weergegeven geografisch object in overeenstemming is met de fysieke werkelijkheid, binnen de regels ten aanzien van actualiteit die daarover in de catalogus worden gesteld.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

31.

Wet BGT.

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BGT, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming

daarvan aan burgemeester en wethouders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

32.

Wet BGT.

Het verwerken van de terugmeldingen van andere bronhouders uit het mutatie-meldsysteem en overige meldingen intern in de BGT-registratie en deze afmelden als dit tot mutatie leidt in de Landelijke Voorziening van de BGT (LV) of deze melding niet van toepassing te verklaren.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

 

F.

Financiën

 

 

 

1.

Besluiten/correspondentie met betrekking tot lopende dossiers van de bestaande gemeentegaranties, afgegeven vóór 1-1-1995.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Nee

 

2.

Het doen van betalingen van bestuursrechtelijke alsook privaatrechtelijke aard. Ook voor budgeten welke geen betrekking hebben op het samenwerkingsverband Meerinzicht.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Nee

 

3.

Het invorderen van verbeurde dwangsommen (artikel 5:33 Awb, het “oude” recht).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

4.

Het (op verzoek) al dan niet verlenen van uitstel van betaling (artikel 4:94 Awb) en eventueel verbinden van voorschriften daaraan(ook voor privaatrechtelijke vorderingen).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

5.

Het in rekening brengen en vaststellen van de wettelijke rente bij verzuim.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

6.

Het aanmanen van de schuldenaar en het opleggen en in rekening brengen van de aanmaningskosten (ook voor privaatrechtelijke vorderingen).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

7.

Het invorderen bij dwangbevel (ook voor privaatrechtelijke vorderingen).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

8.

Het aantrekken van middelen via daggeld, kasgeldleningen, onderhandse leningen en vaste geldleningen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

Na voorafgaande toestemming van de directie van de gemeente Zeewolde.

9.

Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

 

10.

Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Nee

Na voorafgaande toestemming van de directie van de gemeente Zeewolde (de burgemeester tekent).

11.

Bankcondities en tarieven afspreken.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

Na voorafgaande toestemming van de directie van de gemeente Zeewolde.

12.

Het vaststellen van kredietfaciliteiten.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Nee

Na voorafgaande toestemming van de directie van de gemeente Zeewolde.

   

4. Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden (bedrijfsvoering en algemeen) van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Harderwijk ondergemandateerd worden.

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

HRM

 

 

 

 

B0001

Alle correspondentie m.b.t. een sollicitatieprocedure.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

B0002

Vaststellen afspraken loopbaanbegeleiding.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

B0003

Uitvoeringszaken m.b.t. salarisadministratie (voorschotten, aanvragen loonopgaven, afdrachten, premies etc.).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

B0004

Correspondentie m.b.t. ziekteverzuim, WIA aanvragen etc.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

B0005

IB47 opgave.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

 

Informatie en Automatisering

 

 

 

 

B0101

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten binnen de grenzen van de taken en de toegewezen budgetten, met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van eventuele overige (financiële) (beleids)kaders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Informatisering en Automatisering

Ja

 

Facilitair, Gebouwen en Inkoop

 

 

 

 

B0201

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten binnen de grenzen van de taken en de toegewezen budgetten, met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van eventuele overige (financiële) (beleids)kaders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Facilitaire dienstverlening en Gebouwen

Ja

 

Post en archiefzaken

 

 

 

 

B0301

Het in ontvangst nemen, openen en toewijzen van post.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0302

Het beheer van archiefbescheiden, het ter raadpleging of gebruik beschikbaar stellen van archiefbescheiden en het vernietigen van archiefbescheiden welke niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht en zijn omschreven in lijsten van voor vernietiging in aanmerking komende archiefbescheiden, na het verstrijken van de voor die bescheiden in deze

lijsten vermelde termijnen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

Financiën

 

 

 

 

B0401

Het innen van geldvorderingen.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

B0402

Ondertekenen van alle bescheiden inzake gerechtelijke incasso van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

B0403

Doen van aangifte BTW en aangifte vennootschapsbelasting.

 

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

B0404

Declaratie bij BCF.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

Verzekeringen

 

 

 

 

B0501

Behandelen aansprakelijkstellingen van derden, correspondentie e.d. (in overleg met verzekeraar).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën / Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

Mandaat geldt niet voor de afhandeling van schaden die niet onder de polisdekking vallen.

B0502

Behandeling schadeclaims (ingediend door derden) (in overleg met verzekeraar).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën / Afdelingshoofd Advies & Ondersteuning

Ja

Mandaat geldt niet voor de afhandeling van schaden die niet onder de polisdekking vallen.

B0503

Het doorgeven van mutaties in verzekerde objecten aan verzekeringsmaatschappijen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

B0504

Bericht voortgang en verzoeken om informatie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

ja

 

B0505

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten binnen de grenzen van de taken en de toegewezen budgetten, met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van eventuele overige (financiële) (beleids)kaders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Financiën

Ja

 

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb)

 

 

 

 

B0601

Het aanwijzen van Wkpb beheerders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

B0602

Het uitvoeren van de bevoegdheden zoals omschreven in de artikelen 7 tot en met 12 van de Wkpb, hierna kort samengevat:

 • Het inschrijven in het gemeentelijke beperkingenregister van een beperkingenbesluit, een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, of van het onherroepelijk vervallen van een beperkingenbesluit

 • Het bijhouden van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

 • Het op verzoek aan een ieder kosteloos inzage verlenen in de beperkingenregistratie en het beperkingenregister.

 • Het op verzoek verstrekken van gewaarmerkte afschriften en uittreksels en van verklaringen dat geen publiekrechtelijke beperking van toepassing is.

 • Het beschikbaar houden van de registratie voor de Landelijke Voorziening.

 • Het op verzoek van belanghebbenden of ambtshalve herstellen van fouten.

 • Het op verzoek van belanghebbenden afschermen van persoonsgegevens.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag)

 

 

 

 

B0701

Het aanwijzen van ambtenaren die belast zijn met:

-  de vaststelling van de geometrie (art. 7 en 8 Wet bag);

-  het opmaken van een proces verbaal van constatering (art. 10 Wet bag);

-  het opmaken van schriftelijke verklaringen (art. 7 en 8 Besluit bag).

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

 
 
 
 
 

 

B0702

Afbakening panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen en toekenning nummeraanduiding aan de op het grondgebied van de gemeente gelegen verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking ervan.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

 

Ja

 

B0703

Tijdige opname van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten in de gebouwenregistratie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

BAG-beheerders

Ja

Ja, aan de aangewezen c.q. aan te wijzen ambtenaren ex artikel 8 Wet bag, zijnde de BAG-beheerders.

B0704

Ervoor zorgdragen dat het adressenregister en het gebouwenregister zodanig worden opgezet dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijk termijn raadpleegbaar en beschikbaar is.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0705

Zorgdragen voor de juiste en tijdige inschrijving in het adressenregister respectievelijk in het gebouwenregister van de in artikel 10, eerste lid van de Wet bag j° de in artikelen 7 en 8 van het Besluit bag genoemde brondocumenten.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0706

Zorgdragen voor een goede beschikbaarheid en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0707

Zorgdragen voor een juiste en tijdige verwerking van de gegevens opgenomen in een in het adressenregister of het gebouwenregister ingeschreven brondocument in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0708

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet bag, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet bag.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0709

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

B0710

Het op verzoek van een ieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan een ieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering;

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

Wet basisregistratie grootschalige topografie (Wet bgt)

 

 

 

 

B0801

Het aanwijzen van Bgt beheerders.

Domeindirecteur Bedrijfsvoering; Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Nee

 

B0802

Het uitvoeren van de bevoegdheden op grond van de Wet bgt.

Domeindirecteur

Bedrijfsvoering,

Afdelingshoofd Belastingen & Gegevens

Ja

 

Algemeen

 

 

 

 

A0001

Het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), voor zover het betreft de taakuitoefening door Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

A0002

 

Het beslissen op verzoeken op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), voor zover het betreft de taakuitoefening door Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

A0003

Het beslissen op verzoeken van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who), voor zover het betreft de taakuitoefening door Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

 
 
 
 
 

 

A0004

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer, evenals het zo nodig instellen van pro forma bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan), voor zover het betreft de taakuitoefening door Meerinzicht.

Domeindirecteuren;

Afdelingshoofden

Ja

 

A0005

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift

Secretaris bezwaarschriften-commissie

Nee

 

  

5.  Mandaatlijst Meerinzicht 2018, waarbij bevoegdheden op het gebied van het sociaal domein zijn gemandateerd door de colleges en de burgemeesters van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

Domein Sociaal

1.

Het nemen van besluiten ter uitvoering van de Wetten sociaal domein, als bedoeld in artikel 1 van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht (derde wijziging), minimaregelingen en handhaving sociale zekerheid, tenzij een wettelijk voorschrift of de aard van de bevoegdheid zich hiertegen verzet, met uitzondering van:

 • a.

  de bevoegdheid te beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als hiervoor bedoeld, alsmede tegen een beslissing als bedoeld in artikel 6:3 van de Awb;

 • b.

  de bevoegdheid besluiten te nemen die eerst aan de raad van de gemeente moeten worden voorgelegd;

 • c.

  de bevoegdheid tot het vaststellen van beleidsregels en algemeen verbindende voorschriften.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

Ja

Onder dit mandaat valt niet:

 • a.

   Het organiseren en inzetten van de algemene en collectieve voorzieningen en de uitvoering van het beschermd wonen en maatschappelijke opvang in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (waarvoor een apart mandaat geldt);

 • b.

   het bedrijfsbureau Jeugd (waarvoor een apart mandaat geldt).

2.

Aanwijzen toezichthouders Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (en Jeugdwet).

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

Nee

 

 

3.

Het aangaan, wijzigen en beëindigen van overeenkomsten en het verstrekken van opdrachten binnen de grenzen van de taken en de toegewezen budgetten, met inachtneming van geldende budgetafspraken, het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid en met inachtneming van eventuele overige (financiële) (beleids)kaders.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

 

 • 4.

Het beslissen op aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

 

 • 5.

Het vertegenwoordigen van de gemeente en het bestuursorgaan in en buiten rechte, inclusief het opstellen en indienen van verweer, evenals het zo nodig instellen van pro forma bezwaar, beroep of hoger beroep (waarbij dit pro forma rechtsmiddel dient te worden bekrachtigd middels een procesbesluit van het bestuursorgaan).

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

 

 

6.  Mandaatlijst Meerinzicht 2018 op het gebied van Leerlingzaken, Bedrijfsbureau Jeugd en Beschermd Wonen.

Volgnr.

Omschrijving bevoegdheid

Ondermandaat aan

Verder ondermandaat toegestaan

Opmerkingen

Leerlingzaken en RMC

1.

De bevoegdheden uit de Leerplichtwet 1969, zoals genoemd in de artikelen 3a, 3b. 3c, 6, 7, 15, 16 lid 8, 18 19, 21, 21a, 22, 23 en 25 en de uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

 

Bedrijfsbureau Jeugd

2.

De bevoegdheden om de opdracht zoals neergelegd in de Dienstverleningsovereenkomst bedrijfsbureau Jeugd Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde ten behoeve van het bedrijfsbureau Jeugd uit te voeren.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

 

3.

Het aangaan en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel feitelijke handelingen ten behoeve van het bedrijfsbureau Jeugd in de breedste zin van het woord.

 

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

Deze bevoegdheid wordt beperkt door de reikwijdte van de opdracht genoemd in de dienstverleningsovereenkomst. Er is sprake van volmacht en machtiging.

Beschermd Wonen

4.

Besluiten te nemen ter uitvoering van wetten, AMvB ’s, ministeriële regelingen, provinciale verordeningen en gemeentelijke verordeningen betrekking hebbende op Beschermd Wonen maatschappelijke ondersteuning met in achtneming van het aan de GGD Noord- en Oost Gelderland verleende ondermandaat.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja

Dit geldt niet voor Zeewolde.

5.

Het aangaan en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel feitelijke handelingen voor zover het de uitoefening van de taak Beschermd Wonen betreft.

Domeindirecteur sociaal;

Afdelingshoofden

 

Ja