Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC7A8F, tot vaststelling van Uitvoeringsverordening subsidie Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt provincie Utrecht

Geldend van 25-04-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 10-04-2018, nummer 81CC7A8F, tot vaststelling van Uitvoeringsverordening subsidie Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt provincie Utrecht

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikelen 4, 6 en 39 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat:

 • -

  een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt cruciaal is voor een goed functionerende regionale economie;

 • -

  er een toenemende vraag naar goed geschoolde vakmensen en hoogopgeleiden is;

 • -

  de dynamiek op de arbeidsmarkt groot is, in Nederland en zeker ook in de provincie Utrecht;

 • -

  de competenties die gevraagd worden, voortdurend onderhevig zijn aan ontwikkeling;

 • -

  in de provincie Utrecht de zorgen over de mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt toenemen, alsook de zorgen over de manier waarop leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het bedrijfsleven zich ontwikkelt;

 • -

  de provincie het streven heeft, vanuit een faciliterende en verbindende rol samen met gemeenten, georganiseerd bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en de EBU, het onderwijs beter te laten aansluiten op de regionale economie en arbeidsmarkt;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Paragraaf 1

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 • b.

  Beleidsplan: beleidsnotitie verbeteren aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, nr. 81C4E2C0, zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 5 februari 2018;

 • c.

  EBU: Economic Board Utrecht; opgezet als samenwerkingsverband van vertegenwoordigers uit het Utrechtse bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, waaronder de provincie Utrecht, die zich op persoonlijke titel inzetten om een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht te stimuleren zoals beschreven op www.economicboardutrecht.nl;

 • d.

  Nationaal Techniekpact 2020: afspraken tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, studenten, topsectoren, Rijksoverheid en regionale overheden om via een structurele aanpak zorg te dragen voor een goed opgeleide beroepsbevolking met voldoende slimme en vakbekwame technici voor de banen van nu èn van morgen;

 • e.

  Programma: een samenhangend geheel van projecten;.

 • f.

  Project: een samenhangend geheel van activiteiten dat binnen een afgebakende periode in tijd wordt uitgevoerd en dat leidt tot concrete resultaten;

 • g.

  Studies met een goed arbeidsmarktperspectief: studies die opleiden voor sectoren respectievelijk beroepen waarvan op basis van recente arbeidsmarktinformatie verwacht kan worden dat ze grote kans op werk bieden;

 • h.

  Tekortsectoren: zoals bepaald op basis van het arbeidsmarktdashboard, te denken valt aan techniek, zorg en bouw.

 • i.

  Platforms in de triple helix: platforms in de samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs.

Artikel 2 Criteria

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 39 van de Asv die gericht zijn op het stimuleren van activiteiten in de provincie Utrecht ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren . De subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in de programmalijnen uit het beleidsplan, inhoudende:

  • -

   stimuleren integrale aanpak economie, onderwijs en arbeidsmarkt;

  • -

   stimuleren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid;

  • -

   stimuleren talentontwikkeling met aandacht voor arbeidsmarktperspectief en leven lang ontwikkelen.

 • 2. Subsidie, als bedoeld in het eerste lid, kan verstrekt worden voor een project of programma dat op een doelmatige wijze bijdraagt aan:

  • a.

   het aantoonbaar verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en overheid, gericht op het verkleinen van de tekorten op de arbeidsmarkt dan wel op de duurzame inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt;

  • b.

   het duurzaam en wezenlijk vergroten van het aantal stageplaatsen of leerwerkplekken voor (v)mbo-ers in tekortsectoren;

  • c.

   het stimuleren van werving en behoud van vakbekwame jongeren in tekortsectoren;

  • d.

   het stimuleren van activiteiten ten behoeve van leven lang ontwikkelen van vaardigheden en competenties die het aanpassingsvermogen en de duurzame inzetbaarheid van jongeren vergroten;

  • e.

   het stimuleren van studiekeuzes met een goed arbeidsmarktperspectief;

  • f.

   het aanjagen van activiteiten vanuit het Nationaal Techniekpact 2020 gericht op kiezen, leren en werken in de techniek.

 • 3. De subsidie, bedoeld in dit artikel, kan slechts worden verstrekt als het programma of project voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   in het programma of project werken tenminste één onderwijsinstelling en één werkgever of hun vertegenwoordigers samen; en

  • b.

   minstens één projectpartner is gevestigd in de provincie Utrecht;

 • 4. Op grond van deze uitvoeringsverordening wordt geen subsidie verstrekt voor samenwerkingsverbanden en platforms in de triple helix die zich richten op arbeidsmarkt- en onderwijsontwikkelingen op het gebied van technologie.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend;

 • 2. Aanvragen worden ingediend met behulp van een door gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager alle gegevens die op het aanvraagformulier zijn vermeld.

 • 3. De aanvragen worden elektronisch (per mail) ingediend via subsidies@provincie-utrecht.nl.

Artikel 4 Weigeringsgronden

De volgende weigeringsgronden gelden:

 • a. Subsidie wordt geweigerd indien ten behoeve van dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op grond van een andere provinciale regeling.

 • b. Subsidie kan worden geweigerd indien:

  • 1.

   de activiteit naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdraagt aan de (beleids)doelen zoals geformuleerd in het beleidsplan;

  • 2.

   er onvoldoende vertrouwen is in de technische/ economische haalbaarheid van de activiteiten.

  • 3.

   er onvoldoende vertrouwen bestaat dat de betrokkenen de capaciteiten hebben om de activiteiten naar behoren uit te voeren.

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 400.000.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten die aan het project zijn verbonden tot een maximum van € 30.000.

 • 2. Tot de subsidiabele kosten behoren in ieder geval, naast de vaste personeelslasten van de aanvrager zoals berekend op grond van artikel 12, vijfde lid, Asv, de volgende kosten voor zover deze direct en uitsluitend samenhangen met de gesubsidieerde activiteit:

  • a.

   kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen;

  • b.

   kosten voor promotie en publiciteit;

  • c.

   andere aan derden verschuldigde kosten.

Artikel 7 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. De subsidieontvanger start uiterlijk binnen zes maanden na ontvangst van de beschikking waarmee de subsidie is verstrekt.

Artikel 8 Europese regelgeving

Voor zover subsidie wordt verstrekt aan een onderneming gebeurt dit met inachtneming van de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun.

Paragraaf 2

Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt provincie Utrecht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 10 april 2018.

Voorzitter

Secretaris