Besluit van de stadsdeelsecretaris van de bestuurscommissie Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent ZUIDOOST - de vervangingsregeling Vervangingsregeling Bestuurscommissie Zuidoost

Geldend van 21-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Besluit van de stadsdeelsecretaris van de bestuurscommissie Zuidoost van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent ZUIDOOST - de vervangingsregeling Vervangingsregeling Bestuurscommissie Zuidoost

De stadsdeelsecretaris van de Bestuurscommissie Zuidoost;

 • -

  Gelet op artikel 14, tweede lid van de Budgethouders regeling;

Besluit vast te stellen de

“Vervangingsregeling Bestuurscommissie Zuidoost”

Artikel 1. Vervanging

De stadsdeelsecretaris, het afdelingshoofd bestuur en organisatie, de afdelingsmanagers en de teamleiders vervangen elkaar volgens onderstaand schema.

Functie

1ste vervanger

2de vervanger

3de vervanger

Stadsdeelsecretaris

Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie

Gebiedsmanager Gaasperdam Driemond

Gebiedsmanager Bijlmer Centrum

Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie

Afdelingsmanager Gebiedspool

Afdelingsmanager Vergunningen

 

Gebiedsmanager Gaasperdam Driemond

Gebiedsmanager Bijlmer Centrum

Gebiedsmanager Bijlmer Oost

 

Gebiedsmanager Bijlmer Centrum

Gebiedsmanager Gaasperdam Driemond

Gebiedsmanager Bijlmer Oost

 

Gebiedsmanager Bijlmer Oost

Gebiedsmanager Bijlmer Centrum

Gebiedsmanager Gaasperdam Driemond

 

Afdelingsmanager Gebiedspool

Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie

Afdelingsmanager Vergunningen

 

Afdelingsmanager Handhaving

Afdelingsmanager Vergunningen

Gebiedsmanager Bijlmer Centrum

 

Afdelingsmanager Vergunningen

Afdelingsmanager Handhaving

Gebiedsmanager Bijlmer Centrum

 

Afdelingsmanager Beheer

 

Afdelingsmanager Uitvoering

Afdelingsmanager Vergunningen

Afdelingsmanager Handhaving

Afdelingsmanager Uitvoering

 

Afdelingsmanager Beheer

Afdelingsmanager Vergunningen

Afdelingsmanager Handhaving

Teamleider planning en coördinatie

Teamleider wijktoezicht

Afdelingsmanager Uitvoering

 

Teamleider wijktoezicht

Teamleider planning en coördinatie

Afdelingsmanager Beheer

 

Teamleider groen

Teamleider planning en coördinatie

Teamleider wijktoezicht

 

Teamleider handhaving procesuitvoering

Teamleider handhaving bouw en gebruik

Afdelingsmanager handhaving

 

Teamleider handhaving bouw en gebruik

Teamleider handhaving procesuitvoering

Afdelingsmanager handhaving

 

Ambtelijk opdrachtgever Economie en Cultuur

Ambtelijk opdrachtgever Sociaal

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 1

 

Ambtelijk opdrachtgever Sociaal

 

Ambtelijk opdrachtgever Economie en Cultuur

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 1

 

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 1

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 2

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 3

 

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 2

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 3

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 1

 

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 3

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 1

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek 2

 

   

 

 

 

Projectleiders Fysiek

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek

Afdelingsmanager Gebiedspool

 

Projectmanagers Fysiek

Ambtelijk opdrachtgever Fysiek

Afdelingsmanager Gebiedspool

 

Artikel 2. Indien de aangewezen plaatsvervangers afwezig zijn dan vindt vervanging als volgt plaats:

 • a. Door de stadsdeelsecretaris;

 • b. Het Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie wordt vervangen door een gebiedsmanager;

 • c. Afdelingsmanagers worden vervangen door afdelingsmanagers;

 • d. Teamleiders worden vervangen door afdelingsmanagers;

 • e. Gebiedsmanagers worden vervangen door de stadsdeelsecretaris, of bij diens afwezigheid het Afdelingshoofd Bestuur en Organisatie.

Artikel 3. Bevoegdheden en beperkingen

 • 1. De plaatsvervanger is bevoegd de taken en verantwoordelijkheden van degene die hij of zij vervangt uit te oefenen bij diens afwezigheid; de tweede plaatsvervanger is daartoe bevoegd bij afwezigheid van de eerste plaatsvervanger. Indien van toepassing, is de derde plaatsvervanger daartoe bevoegd bij afwezigheid van de eerste en de tweede plaatsvervanger. Bij afwezigheid van de aangewezen plaatsvervangers is de plaatsvervanger bedoeld in artikel 2 bevoegd.

 • 2. Onder taken en bevoegdheden wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het in mandaat nemen van besluiten, het ondertekenen van overeenkomsten, voor zover die plaatsvervangers tevens een mandaat dan wel een volmacht van het dagelijks bestuur hebben gekregen voor het aangaan van financiële verplichtingen conform het “Ondermandaatregister functionarissen bestuurscommissie Zuidoost 2015” en eveneens aangewezen budgethouders zijn conform de stedelijke budgethoudersregeling;

 • 3. De plaatsvervanger maakt slechts gebruik van de taken en bevoegdheden indien deze geen uitstel kunnen lijden.

 • 4. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden "bij afwezigheid" of "b.a.", gevolgd door functie en eigen naam.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Vervangingsregeling bestuurscommissie Zuidoost".

 • 2. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Ondertekening

Besloten te Amsterdam op 15 maart 2018

De stadsdeelsecretaris van de Bestuurscommissie Zuidoost

B. van Spréw