Regeling vervallen per 01-01-2020

Aanwijsbesluit Werkkostenregeling gemeente Gooise Meren 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Intitulé

Aanwijsbesluit Werkkostenregeling gemeente Gooise Meren 2016

Het College van de gemeente Gooise Meren,

gelet op artikel 1 van de Werkkostenregeling

gelet op de overeenstemming met het Bijzonder Georganiseerd Overleg fusie Muiden, Naarden, Bussum, d.d. …………

B E S L U I T :

Vast te stellen het “Aanwijsbesluit Werkkostenregeling gemeente Gooise Meren 2016”

Aanwijsbesluit Werkkostenregeling gemeente Gooise Meren 2016

De navolgende vergoedingen en verstrekkingen genoemd in artikel 1 zijn met ingang van 1 januari 2016 aangewezen als eindheffingsbestanddeel.

Artikel 1. “Aangewezen” vergoedingen en verstrekkingen t.l.v. de vrije ruimte

 • Vergoedingen van het verlies van een persoonlijke zaak van de werknemer i.v.m. diefstal of iets dergelijks

 • Cadeaubonnen (VVV-bonnen, Bol.com, etc.)

 • Cadeaus vanaf € 25,00 (o.a. bloemen)

 • Kerstpakketten

 • Recepties, etc. bij jubileum of afscheid voor zover niet op de werkplek gehouden

 • Vergoeding van parkeer-, veer en tolgelden

 • Verstrekking parkeervergunning personeel

 • Personeelsfeesten (voor zover niet op de werkplek), kerstviering, afscheid, overheids- en gemeentejubilea, recepties, afdelingsuitjes en dergelijke

 • Onbelaste fietsvergoeding (cafetariaregeling)

 • Vakbondscontributie (cafetariaregeling)

 • Onkostenvergoeding wethouders, raadsleden en burgemeester

 • Maaltijdkosten, voor zover niet bij overwerk, avondopenstelling (niet op de werkplek)

 • Vaste kostenvergoedingen

 • Representatie- en relatiekosten intern

 • Gratificaties

 • Cursus BHV

Artikel 2. Gerichte vrijstellingen / Nihil waarderingen

 • Kaartjes openbaar vervoer, declaraties dienstreizen en woon-werkverkeer

 • Maaltijden, overnachtingen e.d. bij dienstreizen

 • Cursussen, congressen, seminars en vakliteratuur

 • Studie- en opleidingskosten

 • Verhuiskosten

 • Teambuilding (zakelijk karakter overheerst)

 • Contributie van personeelsverenigingen

 • Voorzieningen op de werkplek, gereedschap, computer, kopieerapparaat en telefoon

 • Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd

 • Werkkleding met bedrijfslogo van ten minste 70 cm²

 • Ter beschikking stellen van mobiele telefoon, computers, tablets en gereedschappen voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling van de functie

 • Assessments

 • Arbovoorzieningen op werkplek

 • Veiligheids-en beeldschermbrillen e.d. (onderdeel van arbojaarplan)

 • Coaching

 • Contributie beroepsvereniging met register

 • EHBO cursus (onderdeel van het arbojaarplan)

 • Loopbaanbegeleiding

 • Outplacement

 • Vakliteratuur

Artikel 3. Inwerktreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen Gemeente Gooise Meren”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

  Dit aanwijsbesluit werkkostenregeling betreft loonheffingennummer [nog invullen]

Ondertekening

Gooise Meren, [datum]

Burgemeester & Wethouders van gemeente Gooise Meren

De secretaris

............... ........................

De burgemeester

............... ........................

De secretaris

De burgemeester