Verordening van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard houdende regels omtrent leges (Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018)

Geldend van 18-10-2019 t/m heden

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard houdende regels omtrent leges (Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018)

(besluit van 28 maart 2018)

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

gezien de voordracht van 27 februari 2018 van dijkgraaf en hoogheemraden;

b e s l u i t :

vast te stellen de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018 en de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2014 in te trekken.

Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018

Artikel 1 Leges en belastbaar feit

Onder de naam leges worden rechten geheven voor het door het Hoogheemraad¬schap van Schieland en de Krimpenerwaard behandelen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen zoals vermeld in de tarieventabel bij deze verordening.

Artikel 2 Belastingplichtige

Belastingplichtig is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

Artikel 3 Criteria en tarief

 • 1.

  De leges worden geheven volgens de maatstaven en de tarieven die zijn opgenomen in de tarieventabel bij deze verordening.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, worden de leges verhoogd met de kosten die voor het Hoogheemraadschap zijn verbonden aan het inwinnen van extern advies die nodig zijn in verband met de behandeling van de aanvraag. Deze kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeeld en blijken uit een door of namens het dagelijks bestuur vastgestelde gespecificeerde begroting.

Artikel 4 Inbehandelingname

Indien een begroting als bedoeld in artikel 3, tweede lid, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de tiende werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de tiende werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 5 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een aanslag. De aanslag bevat een dagtekening.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  De leges moeten binnen een maand na dagtekening van de aanslag worden betaald.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan door of namens het dagelijks bestuur voor de leges als bedoeld in artikel 3, tweede lid, op een daartoe ingediend schriftelijk verzoek, worden besloten dat de aanslag in termijnen mag worden betaald.

Artikel 7 Vrijstellingen

Er worden geen leges in rekening gebracht:

 • a.

  voor het in behandeling nemen van aanvragen door of vanwege het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard;

 • b.

  indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat deze in behandeling is genomen;

 • c.

  indien de aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard of wordt besloten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 8 Teruggaaf

 • 1.

  Indien de aangevraagde vergunning of ontheffing wordt vernietigd, worden de betaalde leges terugbetaald.

 • 2.

  Voor terugbetaling van leges als bedoeld in het eerste lid, moet een aanvraag worden ingediend als bedoeld in artikel 132 van de Waterschapswet.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven over het heffen en het invorderen van de leges.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan, voor bepaalde gevallen, deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat de verordening beschermt, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  De Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2014 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de aanvragen die voor die datum zijn ingediend.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag volgend op de dagtekening van het Waterschapsblad waarin zij wordt geplaatst.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 3 april 2018.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018.

 • 5.

  De in de tarieventabel genoemde normbladen worden bekendgemaakt door terinzagelegging op de Maasboulevard 123 te Rotterdam en bij de Regionale Belastinggroep op de Stationsplein 79 te Schiedam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering op 28 maart 2018.

De verenigde vergadering voornoemd,

dijkgraaf, mr. J.H. Oosters

secretaris-directeur, mevr. M.J.H. van Kuijk

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2018

Nr.

Criteria

Tarief

1

een watervergunning of ontheffing die voorbereid wordt met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure)

€ 1.250,-

2

een watervergunning of ontheffing voor een profiel- en aswijziging waterkering, waarbij een reconstructie van de waterkering plaatsvindt

€ 2.500,-

3

een watervergunning of ontheffing voor een waterhuishoudkundige (her)inrichting van een gebied dat groter is dan 2,5 hectare

€ 1.000,- per hectare

4

een watervergunning of ontheffing voor grote infrastructurele werken (wegen, spoorlijnen, tunnels, bruggen, transportleidingen voor gas, vloeistoffen of elektriciteit e.d.), waarbij de aanleg-, bouw- en sloopkosten ten minste € 300.000 bedragen

3 ‰ van de aanleg-, bouw- en sloopkosten

5

een ontheffing voor een ingestelde beperking op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die één dag geldig is

€ 50,-

6

een ontheffing voor een beperking, niet zijnde een gewichtsbeperking, op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die langer dan één dag geldig is

€ 100,-

7

een vergunning of ontheffing, die niet genoemd is bij lid 1, 2, 3, 4, 5 of 6

€ 250,-

Onder aanleg-, bouw- en sloopkosten wordt in deze tarieventabel verstaan:

 • o

  de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012(UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. De UAV ligt ter inzage op het Gemeenlandshuis;

 • o

  voor zover de aannemingssom ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, of een raming van de aanlegkosten/sloopkosten (exclusief omzetbelasting). Het van toepassing zijnde normblad ligt ter inzage op het Gemeenlandshuis;

 • o

  als het bouwen/aanleg/slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt onderbouw-/aanleg-/sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de bouw/aanleg/het slopen van het werk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Als een watervergunning wordt gevraagd voor een bouw- of kunstwerk dat voor een deel in, op, of nabij een waterstaatwerk zal worden geplaatst en indien het bouw- of kunstwerk zonder watervergunning niet op de voorgenomen locatie kan worden gebouwd, worden voor de legesberekening de volledige aanleg-, bouw- of sloopkosten gehanteerd.

Als kan worden aangetoond dat de aanvraag watervergunning betrekking heeft op een gedeelte van een bouwwerk welke zonder al te veel moeite en blijvende schade is af te scheiden van het grotere geheel, worden voor de legesberekening de aanleg-, bouw- of sloopkosten voor dat deel gehanteerd.

Toelichting bij de Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2018

Deze toelichting bestaat uit een algemeen deel, een artikelsgewijze toelichting bij de verordening en een toelichting bij de tarieventabel.

Algemeen

Het waterschap mag leges heffen op grond van de artikelen 110, 113 en 115 Waterschapswet. De leges zijn waterschapsbelastingen. Door middel van het heffen van leges verhaalt Schieland en de Krimpenerwaard de kosten van de dienstverlening op degene die daar belang bij heeft.

Artikel 115, eerste lid, onder c, van de Waterschapswet biedt uitdrukkelijk de mogelijkheid rechten te heffen voor het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen. In de tarieventabel bij deze verordening is aangegeven voor het behandelen van welke verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen Schieland en de Krimpenerwaard leges heft.

De Waterschapswet spreekt over het behandelen van verzoeken tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen. Dat wil zeggen dat legesheffing niet mogelijk is voor het verlenen of wijzigen van een vergunning zonder dat daar een verzoek van de aanvrager om de vergunning aan ten grondslag ligt. In die gevallen waarin ambtshalve vergunningen worden verleend of gewijzigd kunnen dus geen leges worden geheven. Legesheffing onafhankelijk van het resultaat van de behandeling, dus bijvoorbeeld in het geval de vergunning wordt geweigerd, is wel toegestaan.

De tariefberekening moet een relatie hebben met de kosten die het waterschap voor de dienstverlening maakt. Er hoeft echter geen rechtstreeks verband te bestaan tussen de hoogte van de leges die in een individueel geval worden geheven en de kosten die de overheid in dit individuele geval heeft moeten maken.

Op grond van artikel 111 van de Waterschapswet moet de belastingverordening in de daartoe leidende gevallen de volgende elementen bevatten:

 • 1.

  de belastingplichtige;

 • 2.

  het voorwerp van de belasting;

 • 3.

  het belastbaar feit;

 • 4.

  de heffingsmaatstaf;

 • 5.

  het tarief;

 • 6.

  het tijdstip van ingang van de heffing;

 • 7.

  de datum van inwerkingtreding.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 wat zijn leges?

Dit artikel bevat de aanwijzing van het belastbare feit: “het door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard in behandeling nemen van aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen”. De uitwerking hiervan vindt plaats in de tarieventabel die bij de verordening hoort.

De verschuldigdheid van de leges geldt bij het in behandeling nemen van de aanvraag en niet voor de afgifte van de ontheffing of vergunning.

De heffing van leges wordt op een tweetal punten beperkt:

 • 1.

  Er moet sprake zijn van dienstverlening. Hiervan is sprake bij een verzoek om een aanvraag voor een vergunning of een verzoek om een inhoudelijke wijziging van een bestaande vergunning.

 • 2.

  De te verhalen werkelijke kosten moeten rechtstreeks (direct of indirect) in relatie staan tot de verleende dienst. Uit de Handreiking kostentoerekening. Heffingen, rechten en tarieven, Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (10 oktober 2014) p. 41 e.v. volgt welke kosten mogen worden verhaald en welke kosten niet.

Kosten die verhaald mogen worden in de vorm van leges zijn (zonder daarbij uitputtend te willen zijn):

  • a.

   Personeelskosten. Hieronder vallen de loonkosten van de personen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de dienstverlening. Kosten van vooroverleg bij de aanvraag van een vergunning zijn directe personeelskosten. Voor het hanteren van het juiste, in rekening te brengen uurloon van de betrokken ambtenaar wordt de vigerende Handleiding Overheidstarieven van het Ministerie van Financiën gehanteerd. Per salarisschaal is in deze Handleiding bepaald welk uurtarief in rekening mag worden gebracht;

  • b.

   Huisvestingkosten;

  • c.

   Specifieke automatiseringskosten;

  • d.

   Materiële kosten;

  • e.

   Overhead;

  • f.

   Omzetbelasting (onder bepaalde voorwaarden);

  • g.

   Kosten van afschrijvingen, bijdragen aan reserves en voorzieningen;

  • h.

   Rentekosten;

  • i.

   Incidentele invoeringskosten en overige perceptiekosten;

  • j.

   Kosten van vrijgestelde en niet geregelde diensten;

  • k.

   Toezicht, maar dan louter en alléén als er controletaken plaatsvinden in het kader van het proces van de vergunningverlening en het tot stand brengen van de situatie waarop het vergunningverzoek betrekking heeft.

Kosten die niet verhaald mogen worden in de vorm van leges zijn:

  • a.

   Inspraak, bezwaar en beroep;

  • b.

   Schadevergoedingszaken en toezicht (met uitzondering van de zogenaamde eerste controle);

  • c.

   Het opstellen van een beleidsplan;

  • d.

   Handhaving.

Artikel 2 wie moet leges betalen?

Dit artikel bevat de aanwijzing van de belastingplichtige. Dit is de aanvrager van de vergunning of ontheffing of degene voor wie de vergunning of ontheffing is aangevraagd.

In de praktijk zal in beginsel de rekening aan de vergunning- ontheffinghouder worden verzonden, omdat dit degene is die als belanghebbende bij de dienst kan worden aangemerkt.

Indien de aanvrager van de vergunning of ontheffing een ander is dan de vergunning- of ontheffinghouder en deze expliciet in de aanvraag heeft aangegeven dat de rekening moet worden verzonden aan hem, dan zal de rekening worden verzonden aan de aanvrager.

Artikel 3 hoe hoog zijn de leges?

Dit artikel bevat de aanwijzing van de heffingsmaatstaf en het tarief. Voor een toelichting hierbij wordt verwezen naar de toelichting bij de tarieventabel.

In gevallen waarin Schieland en de Krimpenerwaard in het kader van een aanvraag externe advisering inwint, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht bij de aanvrager. Dit vindt plaats door middel van een zogenaamde ‘begrotingsconstructie’ waarbij de kosten van de externe dienstverlening van te voren worden begroot en medegedeeld aan de aanvrager. De externe advieskosten worden bovenop de op grond van de tarieventabel verschuldigde leges in rekening gebracht. Het kan bijvoorbeeld gaan om een second opinion, extern advies, extra onderzoek, of de aanschaf van (meet) instrumenten. Deze kosten verschillen per geval.

Artikel 4 Inbehandelingname

In de begrotingsconstructie zoals die door het Hoogheemraadschap wordt toegepast, krijgt de aanvrager na de mededeling van de begroting een termijn van tien dagen om zijn aanvraag desgewenst in te trekken. Als de aanvrager niet of niet tijdig reageert op de aan hem overgelegde begroting, wordt de aanvraag in behandeling genomen en is hij leges verschuldigd.

Artikel 5 de rekening

Op grond van artikel 125 van de Waterschapswet kunnen de leges worden geheven ‘bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze’. In dit artikel is gekozen om de leges door middel van een aanslag te heffen.

De aanslag bevat een dagtekening. De dagtekening is onder meer van belang voor de termijn van zes weken, waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen de verschuldigdheid van de leges en voor de start van de betalingstermijn.

Artikel 6 wanneer moeten de leges worden betaald?

Op grond van artikel 139 van de Waterschapswet kan in de belastingverordening worden afgeweken van de betalingstermijnen uit artikel 9 van de Invorderingswet. In dit artikel is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en wordt de betalingstermijn voor de leges vastgesteld op één maand na dagtekening van de aanslag.

Artikel 7 vrijstellingen

In dit artikel worden de vrijstellingen van de legesheffing geregeld. Er worden geen leges in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing als de activiteit door Schieland en de Krimpenerwaard zelf of in opdracht van Schieland en de Krimpenerwaard wordt verricht. Hiervan is overigens geen sprake indien in het kader van handhaving een vergunning wordt aangevraagd om illegale werken te legaliseren. In dat geval is deze vrijstelling niet van toepassing.

Er wordt ook geen leges worden in rekening gebracht als de aanvraag niet-ontvankelijk wordt verklaard of buiten behandeling wordt gesteld of indien deze wordt ingetrokken voordat deze in behandeling is genomen.

Artikel 8 teruggaaf

Op grond van artikel 132 van de Waterschapswet kan in de belastingverordening worden bepaald in welke gevallen iemand een aanvraag kan indienen voor de teruggaaf van leges.

In dit artikel is bepaald dat indien een vergunning of ontheffing wordt vernietigd in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure de leges op aanvraag worden terugbetaald.

Ingevolge artikel 132 van de Waterschapswet moet de aanvraag binnen zes weken nadat de omstandigheid welke de aanspraak op teruggaaf deed ontstaan zich heeft voorgedaan, worden ingediend bij het waterschap.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Een hardheidsclausule onderscheidt zich van ontheffings- en vrijstellingsbepalingen, doordat vooraf niet (precies) te voorzien is of afwijking nodig zal zijn en zo ja, om welke gevallen of groepen gevallen het bij de toepassing zal kunnen gaan. Het moet dus gaan om onvoorzienbare en in ieder geval zeer uitzonderlijke gevallen.

Artikel 12 overgangsbepaling en inwerkingtreding

Dit artikel bevat onder andere het tijdstip van ingang van de heffing en de datum van inwerkingtreding en bekendmaking van de verordening. Tevens bevat dit artikel de citeertitel.

Ook bevat het artikel een overgangsbepaling. De Legesverordening Schieland en de Krimpenerwaard 2014 blijft van toepassing op aanvragen tot het verlenen van vergunningen of ontheffingen die zijn ingediend voor 3 april 2018.

Toelichting bij de tarieventabel

In de tabel zijn tarieven opgenomen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of ontheffing op grond van de Waterwet, de Keur, het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of daarop gebaseerde wet- en regelgeving.

De tarieven gelden voor het aanvragen van een vergunning, maar ook aanvragen tot wijziging van een bestaande vergunning. De tarieven zijn afhankelijk van de tijdsinzet die over het algemeen nodig is voor het beoordelen en afhandelen van de verschillende categorieën watervergunningen. Een grote tijdsinzet rechtvaardigt een hoger tarief.

Categorie 1

Dit betreft de watervergunningen voor grondwateronttrekkingen, bepaalde lozingen, en peilafwijkingen.

Er is ook een tarief opgenomen voor de watervergunningen voor directe lozingen van stoffen op oppervlaktewater of een zuiveringstechnisch werk ingevolge artikel 6.2 van de Waterwet (voormalige vergunningen Wet verontreiniging oppervlaktewateren). In het verleden werden voor de Wvo vergunningen geen leges geheven. De wet verbiedt het heffen van leges voor deze watervergunningen echter niet. Er zijn meerdere waterschappen die hiervoor reeds leges heffen. In verband met de uniformiteit ten aanzien van de legesheffing bij watervergunningen is het gewenst ook deze categorie in de legesheffing te betrekken.

Categorie 2

Indien de aangevraagde werkzaamheden gevolgen hebben voor een waterkering die zodanig zijn dat een legger waterkeringen moet worden aangepast, dan valt de aanvraag in deze categorie. Alleen indien een legger daadwerkelijk moet worden gewijzigd is deze categorie van toepassing. Indien bijvoorbeeld slechts een aanvulling op een kade wordt aangebracht vanwege bouwwerkzaamheden dan is daarvoor geen leggerwijziging nodig en is deze categorie niet van toepassing.

Categorie 3

In deze categorie vallen bijvoorbeeld nieuwbouwlocaties, gebiedsontwikkelingen of reconstructies waarbij een significante aanpassing van het watersysteem aan de orde is.

Categorie 4

In deze categorie vallen de aanleg van wegen, spoorwegen, tunnels, bruggen en NUTS-leidingen. De leges worden berekend aan de hand van de aanleg-, bouw- en sloopkosten waarvoor een watervergunning wordt aangevraagd.

Het tarief is afhankelijk van de aanleg-, bouw- en sloopkosten.

Het is mogelijk om afspraken te maken met Schieland en de Krimpenerwaard over bijvoorbeeld de wijze en de termijn van betaling van leges.

Categorie 5

Onder deze categorie vallen ontheffingen voor een ingestelde beperking op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die de geldigheid hebben van één dag.

Categorie 6

In deze categorie worden de ontheffingen geregeld voor een beperking, niet zijnde een gewichtsbeperking, op grond van het Wegenverkeersreglement en/of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, die langer dan één dag geldig zijn.

Categorie 7

Alle watervergunningen op grond van de Waterwet of de Keur van Schieland en de Krimpenerwaard die niet onder de andere nummers vallen, vallen onder deze categorie. Het gaat bijvoorbeeld om watervergunningen voor het dempen of graven van water, het bouwen van kunstwerken of bouwwerken op of bij wateren of waterkeringen, of het aanleggen van kabels en leidingen naast, of onder wateren of waterkeringen waarvan de aanlegkosten minder bedragen dan € 300.000, of strandvergunningen