Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen

Geldend van 16-04-2018 t/m 12-06-2018

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen

Besluit van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 10 april 2018, kenmerk 18008765 tot openstelling van de regeling als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland;

Gelet op artikel 1.3 van Hoofdstuk 1 en paragraaf 2 van Hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland (Verordening POP-3-subsidies Zeeland)

Besluiten:

 • I.

  Open te stellen de regeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland voor de periode van 16 april 2018, 09.00 uur, tot en met 13 juli 2018, 17:00 uur.

 • II.

  Vast te stellen dat het subsidieplafond € 2.000.000,00 is en dat dit bedrag bestaat uit € 1.000.000,00 ELFPO en uit € 1.000.000,00 Provinciale middelen.

 • III.

  Vast te stellen dat de verdeling van de middelen plaatsvindt op grond van artikel 1.15 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland op grond van een rangschikking van de aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen.

 • IV.

  De volgende nadere regels vast te stellen:

Artikel 1 Subsidiabele activiteiten

Als uitwerking van artikel 2.2.1 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland wordt alleen subsidie verstrekt voor de fysieke investeringen genoemd in bijlage 1 behorende bij dit openstellingsbesluit en voor de daarin genoemde subsidiabele activiteit.

Artikel 2 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers (artikel 2.2.2 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland).

 • 2.

  Per landbouwbedrijf wordt slechts één aanvraag om subsidie in behandeling genomen.

Artikel 3 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.7 lid 1, 3, 4 en 5 en in afwijking van artikel 1.7 lid 2 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland, bevat de aanvraag een heldere nadere beschrijving waarin door aanvrager wordt onderbouwd:

 • een projectplan waarin ten minste de investeringen per categorie en onderbouwing waaruit blijkt dat de investering binnen de categorie past, zijn opgenomen;

 • een toelichting/onderbouwing op de begroting, door middel van één of meerdere offertes;

 • sluitend financieringsplan van de kosten van het project.

Artikel 4 Rangschikking

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie kan maximaal betrekking hebben op drie investeringscategorieën.

 • 2.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1:15 en artikel 2.2.1 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijst in bijlage 1.

 • 3.

  De aanvragen worden gerangschikt op volgorde van puntenaantal beginnend bij de aanvraag met de meeste punten.

 • 4.

  In geval van de aanvraag van meerdere investeringscategorieën voor één landbouwbedrijf wordt gerangschikt op basis van de gemiddelde puntenscore van de investeringscategorieën.

 • 5.

  Rangschikking op basis van loting vindt plaats in geval twee of meer aanvragen een gelijk aantal punten hebben verkregen en hun plaats in de rangschikking zodanig is dat de som van de toe te kennen maximale subsidiebedragen het subsidieplafond overstijgt.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 van de verordening wordt subsidie geweigerd indien voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds op grond van hoofdstuk 2.3 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland (fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers) subsidie is verstrekt.

Artikel 6 Nadere bepalingen

In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland, wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 7 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland zijn kosten gemaakt onder artikel 2.2.3 lid 1, sub a,c,d en e, alsmede lid 2 expliciet niet subsidiabel.

 • 2.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland zijn kosten gemaakt onder artikel 2.2.3 lid 1, sub b van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland, uitsluitend subsidiabel indien deze zijn opgenomen in bijlage 1, welke integraal deel uitmaakt van dit openstellingsbesluit.

Artikel 8 Subsidiehoogte

Onverminderd artikel 2.2.4 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland geldt:

 • a.

  de maximale hoogte van de na beoordeling berekende subsidie per aanvrager bedraagt € 100.000,-;

 • b.

  geen subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager indien de na beoordeling berekende subsidie lager is dan € 10.000,-;

 • c.

  het subsidiepercentage bedraagt 40% van de subsidiabele kosten.

Artikel 9 Verplichtingen

 • 1.

  In afwijking van artikel 1.27 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland is de subsidieontvanger verplicht de aanvraag tot subsidievaststelling binnen twee jaar in te dienen.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.17, eerste lid, onder i, van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland is de subsidieontvanger niet verplicht om eenmaal per jaar een verslag omtrent de voortgang van de activiteiten in te dienen.

 • 3.

  In afwijking van artikelen 1.23 en 1.25 verstrekken gedeputeerde staten geen voorschot.

Artikel 10 Adviescommissie

Gedeputeerde Staten stellen voor de rangschikking van de subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 1, 3 en 4 een adviescommissie in als bedoeld in artikel 1.14 van de Verordening POP-3-subsidies Zeeland.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland 2018 en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Zeeland van 10 april 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 13 april 2018

De secretaris A.W. Smit

Bijlage 1.

 

investeringen

Toelichting

totaal score

1

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS apparatuur

De bedoelde systemen zijn onder andere:

 • 1.

  systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt;

 • 2.

  systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas;

 • 3.

  systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit meteen wordt door vertaald in het doseren;

 • 4.

  systemen voor het meten van opbrengsten op oogst- en rooimachines.

Subsidiabel:

 • alle soorten precisiebemesters;

 • losse GPS techniek voor tractoren en machines;

 • alle soorten gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw;

 • alle soorten bewateringssytemen voor precisielandbouw;

 • alle soorten opbrengstmeetsystemen voor precisielandbouw;

 • spuitdoppen voor gewasbeschermingssystemen voor precisielandbouw;

 • gewassensoren waaronder NIR sensoren en N- sensoren;

 • GPS en GIS apparatuur voor deze systemen;

 • samenstelkosten van de digitale bodemkaart ten behoeve van de GPS en GIS apparatuur voor deze systemen;

 • bijbehorende installatiekosten.

Niet subsidiabel:

 • de tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. enkel het systeem wat kan worden aangekoppeld is subsidiabel;

 • de tractor of machines waarvoor de losse gps techniek wordt aangeschaft;

 • bijhorende software (bijvoorbeeld software om de rijpaden uit te stippelen).

19

2

Spuitmachine met restvloeistof reductie of drift reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondteelt

Spuitmachine bestemd voor: het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt, waarbij het ontstaan van restvloeistof in de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% gereduceerd.

Of

 • investeringen in een spuitmachine met driftreducerende technieken, zoals: driftarme doppen, elektrische kantdoppen, luchtondersteuning of wingsprayer in de akkerbouw;

 • bijbehorende installatiekosten

Subsidiabel:

 • een spuitmachine met volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof (gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit).

 • een spuitmachine waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden door een selectieve doseringseenheid.

 • Een spuitmachine met variabele luchtondersteuning die zorgt voor een driftreductie van minimaal 95%.Let op het percentage restvloeistofreductie of driftreductie moet worden vermeld in het projectplan en op de offerte bij het betaalverzoek.

Niet subsidiabel:

 • De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders zijn niet subsidiabel.

 • kosten voor gebruik van drift reducerende additieven.

17

3

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico’s van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij of door afvalwater uit de veehouderij, akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit-, vollegronds- of bedekte teelt

Subsidiabel:

 • Een waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en afstromend water van kuilplaten, voerplein of koepad, waarmee erfafspoeling gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer van met voer- of mestresten vervuild water naar de daarvoor bestemde opslagput.

 • Een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van regulier rioolsysteem. Inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer.

 • Waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater.

 • Veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen.

 • Opvangsysteem van perssappen (onder sleufsilo’s).

Let op enkel de opgesomde voorzieningen zijn subsidiabel gesteld. De volgende kostenposten zijn expliciet niet subsidiabel:

 • Overkapping voor een voederopslag.

 • Overkapping voor een mestopslag.

 • Kosten voor herinrichting van het erf.

 • Erfverharding.

 • Hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering.

 • kuilplaten;

 • installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater.

 • Waterzuiveringsinstallatie

16

4

Machines voor niet kerende grondbewerking

Systemen / werktuigen die gericht zijn op ondiepe bodembewerking en gewasresten oppervlakkig vermengen al dan niet in combinatie met direct zaai.

Te denken valt aan spit-zaai, grondfrees-zaai, rotoreg-zaai, schoffel-zaai combinaties, grondwoelers, woelers, schijveneggen, ecoploeg, cultivatoren, schoffels en wiedrobots e.d..

Niet subsidiabel:

 • Reguliere ploegen en maaiapparaten

19

5

Machine voor spitten en zaaien en poten/planten tegelijk

Subsidiabel:

 • Machines die werkgangen combineren door tegelijk te spitten én te zaaien/poten/planten.

 • Bijbehorende installatiekosten.

15

6

Emissie arme vloeren voor stallen melkveehouderij (urine en mest scheidende vloeren)

Het aanleggen van een subsidiabel gestelde emissiearme vloer voor stallen in de melkveehouderij. Dit geldt voor nieuwe aanleg en voor vervanging van een bestaande vloer door de subsidiabel gestelde vloeren.

Subsidiabel:

 • De vloerdelen van de volgende typen

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.9: BWL 2010.30.V3, ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag en afdichtflappen in de roosterspleten, met mestschuif

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.10: BWL 2010.31.V4, ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.13: BWL 2010.34.V5, ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.14: BWL 2010.35.V5, ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mest afstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.21: BWL2013.01.V2, ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mest afstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.23: BWL2013.04.V2, ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aaneengesloten gelegd of gescheiden door mest afstorten voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif

  • o

   Rundveevloer MDV type A1.28: BWL2015.05 Ligboxenstal met roostervloer, voorzien van rubber matten en composiet nokken met een hellend profiel, kunststofcassettes met kleppen in de roosterspleten en met mestschuif .5,1

 • Bijhorend mestschuifsysteem voor genoemde typen vloeren

 • Kosten voor aanleg van de genoemde typen vloeren inclusief mogelijke sloopkosten oude vloer.

Niet subsidiabel:

 • Fundering waarop vloer ligt.

 • Mestkelder.

 • Muren en dak stal.

 • Mestkanaal.

14

7

Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d.

Subsidiabel:

 • Open water voorziening voor pluimvee: een optimaal watersysteem voor een meer natuurgetrouwe vorm van watergebruik door pluimvee. Een natuurgetrouw watersysteem zorgt ervoor dat vogels kunnen poetsen, reinigen en drinken. Voorbeelden van open watersystemen zijn systemen met bijvoorbeeld ronddrinkers, drinkgoten, vogeldouches, vogelpoelen voor (ondiep) badderen.

 • (Aanleg) waterleidingen voor de open watervoorziening voor pluimvee.

 • Bijbehorende installatiekosten.

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • Zwemvoorzieningen: zwemwater is geen vereiste voor deze optimale watersystemen en daarmee zijn zwemvoorzieningen niet subsidiabel.

 • Drinknippels en daarbij horend waterleidingsysteem. Dit is geen optimaal natuurgetrouw watersysteem en daarmee niet subsidiabel.

 •  Een open water voorziening buiten de stal op landbouwgrond is niet toegestaan. De open water voorziening moet binnen de stal plaatsvinden. De open water voorziening in de stal moet aan de wettelijke hygiëne voorschriften voldoen. Voor wettelijke voorschriften moet u zelf de vereisten van de (lokale) overheid raadplegen. 

13

8

Pad cooling in stallen voor veehouderij

Subsidiabel:

 • Pad cooling systeem voor in stallen ( zorgt voor koeling van binnenkomende lucht via verdamping.)

 • Bijbehorende installatiekosten.

 

17

9

Fijnstof reducerende maatregelen pluimveestallen

 • oliefilmsysteem met drukleidingen; 54% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.17)

 • ionisatiesysteem met negatieve coronadraden; 49% emissiereductie fijn stof (BWL 2009.18)

 • ionisatiefilter; 57% emissiereductie fijn stof (BWL 2011.01)

 • geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren van de stal (bv afvoergaten in vloer)

 

15

10

Geautomatiseerd systeem voor afvoer van bovenmatig strooisel van de vloeren in de pluimveestal

Subsidiabel

 • Aanbrengen oliefilm in stallen met gedeeltelijk rooster door middel van een olierobot; 30% emissiereductie fijn stof (BWL 2015.02)

 • Strooiselschuif bij volièrehuisvesting; 20% emissiereductie fijn stof (BWL 2017.02)

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • Olie

15

11

Luchtwassystemen in de veehouderij

Dit zijn gecombineerde luchtwassers die naast ammoniak ook fijn stof en geur reduceren en vallen in de RAV-lijst onder de categorie

 • gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met chemische wasser (lamellenfilter) en waterwasser (BWL 2006.14.V5)

 • gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, chemische wasser en biofilter (BWL 2007.01.V6)

 • gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (BWL 2007.02.V4; BWL 2009.12.V2; BWL 2010.02.V4)

 • gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie (BWL 2011.07.V3) gecombineerd luchtwassysteem 90% emissiereductie met een biologische en een chemische wasser en een biofilter (BWL 2011.08.V3)

13

12

Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers

Het meerdere keren per dag automatisch en gemengd voeren van ruwvoeders door middel van een elektrisch aangedreven voerband die het voer bij de juiste groep dieren lost.

Subsidiabel:

 • Een voerkeuken,

 • Een voergrijper,

 • Een mineraal

 • en brok doseerinrichting,

 • Een besturingssysteem,

 • Een zelfstandig voortbewegende voerrobot,

 • Sensoren voor de routebepaling

 • Een geleiderail en

 • Een oplaadstation

 • Bijbehorende software

 • Bijbehorende installatiekosten

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • Krachtvoerautomaten

 • Krachtvoerinstallaties

 • Voerbak

16

13

Koematras, waterbed

Subsidiabel:

 • Matrassen voor koeien om op te rusten.

 • Waterbedden voor koeien om op te rusten.

 • Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien.

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden.

 • Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren.

 • De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen.

12

14

beslissingsondersteunende systemen voor de land- en tuinbouw

Subsidiabel:

 • investeringen in maatregelen gericht op het bemesten op basis van waarnemingen van gewasonttrekking;

 • investeringen in beslissingsondersteunende systemen voor weersextremen waaronder beregening en hagel;

 • investeringen in beslissingsondersteunende systemen gewasbeschermingsmiddelen;

 • investeringen in GEWIS voor het meest optimale spuitmoment;

niet subsidiabel:

 • apparatuur benodigd voor het aflezen van de ict en sensor techniek waaronder computers, laptops, tablets en smartphones.

18

15

Zonne- energie

Subsidiabel:

 • Zonnepanelen

 • Zonnecollectoren inclusief zonneboiler. Uiteraard zijn de kosten van de boiler niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van zonnecollectoren.

 • Bijbehorende installatiekosten.

U kunt geen subsidie krijgen voor:

 • Kosten met betrekking tot het warmtenet (bijvoorbeeld de radiatoren of vloerverwarming).

* De opgewekte energie vanuit zonnepanelen moet gebruikt worden door de eigen landbouwonderneming. Het worden van energieleverancier door deze investering is niet subsidiabel.

 

14

16

systemen om beter om te kunnen gaan met klimaatverandering

subsidiabel:

 • aanschaf en installatie nachtvorst propellor;

 • anti hagelgeneratiesystemen

 • constructie en aanschaf hagelnetten;

 • constructie en aanschaf regenkappen;

 • aanschaf van gehard glas voor gebruik in bestaande of nieuwe kassen;

 • aanleg regelbare of peilgestuurde drainage of in combinatie met klimaatadaptieve regelbare drainage;

niet subsidiabel:

 • (nieuw)bouw van een kas

Let op: bovenstaande maatregelingen zijn alleen subsidiabel indien de eventueel benodigde vergunningen aanwezig zijn voor indiening van het project. Bij de aanschaf van anti hagelsystemen moet worden voldaan aan de wettelijke eisen die worden gesteld vanuit de gemeente.

 

18

17

systemen voor structuur behoud in de bodem

Subsidiabel:

 • rupsen voor tractoren: meerkosten voor rupsen onder een tractor;

 • brede banden voor tractoren en (zelfrijdende)machines in combinatie met luchtdrukwisselsystematiek;

niet subsidiabel:

 • trekkers en zelfrijders, banden zonder luchtdrukwisselsysteem.

 

19

18

vernieuwende techniek voor bewaarplaatsen en koelcellen

subsidiabel:

 • meet- en regeltechniek voor vocht, co2 en temperatuur te gebruiken in bewaarruimten en koelcellen.

 • Vervanging van synthetische koeling voor natuurlijke koeling;

 • ammoniak-koelsystemen en ammoniak/CO2 -koelsystemen.

niet subsidiabel:

 • bouw van een (nieuwe) bewaarplaats/koelcel.

 

16

19

Vergistingsinstallaties

Subsidiabel:

 • Mestvergister

 • Fruitvergister

 • Monovergister

 • Alle mestverwerkingsinstallaties voor de verdere verwerking van de vergiste mest zodat de afzetmogelijkheden van het eindproduct worden vergroot. Deze kosten van de mestverwerkingsinstallatie zijn niet subsidiabel zonder daadwerkelijke aanschaf van een mestvergisting-installatie.

 • Bijbehorende installatiekosten

Een mogelijk ook aan te sluiten mestscheidingsinstallatie hoort hier niet bij, dat is een aparte investering.

 

17

Toelichting bij het Openstellingsbesluit

Deze openstelling is de eerste openstelling voor Zeeland waarmee we Zeeuwse landbouwers willen stimuleren om te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De openstelling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de Zeeuwse landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken.

De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven. Vervangingsinvesteringen zijn op grond van artikel 1.13.f. van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland uitgesloten.

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben, na positieve advisering op 15 maart 2018 door de Adviescommissie POP3 Zeeland alsmede na het positieve advies van een agrarisch deskundige van Wageningen Universiteit lijst vastgesteld met innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers in Zeeland. Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering.

De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit), effectiviteit, efficiëntie en kans op succes.

De investeringen zijn zo gekozen dat zij bijdragen aan één of meerdere thema’s zoals die benoemd zijn in het Nederlandse plattelandsontwikkelingsprogramma en in de Verordening POP-3-subsidies Zeeland artikel 2.1.2 tweede lid, namelijk:

 • a)

  verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie;

 • b)

  beter beheer van productierisico's, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen;

 • c)

  maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

 • d)

  klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);

 • e)

  klimaat adaptatie (door het tegen gaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);

 • f)

  verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

 • g)

  behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

Alle bovengenoemde thema’s worden van belang geacht en wegen beleidsinhoudelijk even zwaar. Er is in uitwerking van de puntentoekenning derhalve geen extra factor ‘beleidsvoorkeur’ toegepast.

De openstelling is gericht op een brede uitrol van gewenste investering(en) voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in de Zeeuwse landbouw, waarbij de investeringen toegankelijk moeten zijn voor alle landbouwsectoren die Zeeland kent.

Het aantal subsidiabele maatregelen (categorieën) is vastgesteld op 19.

Het gaat om investeringen die door voorlopers al gedaan zijn, maar waarbij een bredere uitrol onvoldoende op gang komt en waarvan stimuleren van het gebruik beleidsmatig van belang geacht wordt. (Verordening POP-3-subsidies Zeeland: art.2.2.1,lid1 sub b.).

Voor het stimuleren van dit soort vernieuwingen wordt gekozen voor het werken met een investeringslijst, waarop investeringen worden vermeld die, gelet op de doelstelling van de openstelling, bewezen kosten efficiënt en effectief zijn. De investeringslijst is mede gebaseerd op de investeringslijst van openstellingen voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen voor jonge landbouwers.

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Deze score wordt bepaald aan de hand van de score op innovatie en modernisering, de kans op succes, effectiviteit en efficiëntie.

Indien een aanvraag uit meerdere investeringen bestaat wordt de score bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de scores van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.

Selectie van categorieën, puntentoedeling, weging en rangschikking van investeringscategorieën in bijlage 1. hebben plaatsgevonden, voorafgaande aan het openstellingsbesluit ‘fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Zeeland’, door een door Gedeputeerde Staten ingestelde adviescommissie als bedoeld in artikel 1.14 van de verordening, voorafgegaan door advisering door RVO.nl en een externe landbouwdeskundige.

Voor het bepalen van deze rangschikking is specifiek rekening gehouden met het vereiste in artikel 1.15, artikel 2.2.1 en artikel en 2.2.5. lid 1 van de Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland.

Samenvatting belangrijkste kenmerken van deze openstelling:

 • minimaal subsidiebedrag per aanvraag € 10.000,-, maximaal kan € 100.000,- subsidie worden verstrekt;

 • subsidiepercentage 40%; (deze 40% bestaat op haar beurt voor 50% uit Europese POP3-gelden en voor 50% uit publieke cofinanciering);

 • investeringsaanvragen dienen daarmee minimaal € 25.000,- te bedragen om het minimale subsidiebedrag van € 10.000,- te kunnen behalen;

 • 19 categorieën subsidiabele maatregelen;

 • een agrariër kan 1 aanvraag indienen (waarbinnen meerdere investeringen);

 • totaal beschikbare subsidie voor deze maatregel: € 2 mln. (bestaande uit € 1 mln. Europees POP3-geld en € 1 mln. publieke cofinanciering);

 • mogelijkheid indienen start op 16 april 2018, 9.00 uur en eindigt 13 juli 2018, 17.00 uur.