Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam

Geldend van 13-04-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 februari 2018;

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

Overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

B e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Edam-Volendam.

Artikel 1 Binnentreden

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van Edam-Volendam in zijn openbare vergadering d.d. 22 maart 2018,

mr. M. van Essen,

de griffier.

L.J. Sievers,

de voorzitter.