Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente Amersfoort 2018

Geldend van 21-02-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort houdende regels omtrent subsidie Subsidieregeling Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente Amersfoort 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort,

overwegende dat de gemeenteraad op 27 juni 2017 Amendement 2017-064A heeft aangenomen, waarin is overwogen dat:

 • a.

  innovatie nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de duurzaamheidsagenda van de gemeente Amersfoort;

 • b.

  de huidige zorg en welzijn nog te aanbodgericht is en dat cliënten gebaat zijn bij een gebruiksgerichtere aanpak, waardoor productvernieuwing en procesverandering noodzakelijk zijn;

 • c.

  hoewel organisaties en instellingen adequate en efficiënte zorg en welzijn nastreven, innovaties vooral plaatsvinden op organisatieniveau (procesinnovatie) en veel minder op noodzakelijke zorginnovatie;

 • d.

  de transformatie in de zorg o.a. beoogt om de zorg kwalitatief te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken en vooral dichter bij de mensen te brengen;

 • e.

  innovaties kunnen bijdragen aan het doorontwikkelen van gebruiksgerichtere zorg en het vinden van passende oplossingen, samen met de mensen die zorg nodig hebben;

 • f.

  innovatieve oplossingen kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en een inclusieve maatschappij zonder obstakels.

besluit:

vast te stellen de volgende regeling

SUBSIDIEREGELING TOEKOMSTFONDS INNOVATIES IN ZORG EN WELZIJN GEMEENTE AMERSFOORT 2018.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • -

  Aanvraag: ingediend verzoek tot cofinanciering voor activiteiten gericht op innovaties in zorg en welzijn.

 • -

  Aanvrager: zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen, bewoners (initiatieven) en commerciële rechtspersonen, die het uitvoeren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn tot doel hebben.

 • -

  Adviescommissie: de Adviescommissie Toekomstfonds Innovaties zorg en welzijn, een door het college ingestelde externe en onafhankelijke adviesgroep ter advisering van het college.

 • -

  Cofinanciering: aanvrager beschikt over minimaal 50% cofinanciering, in geld of natura (ureninzet).

 • -

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort.

 • -

  Gemeente: de gemeente Amersfoort.

 • -

  Innovatie: innovatie betekent ‘nieuw’ voor (de regio) Amersfoort.

 • -

  Innovatiefonds: Amersfoorts fonds, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de (de inwoners) van Amersfoort, maar wel regionaal gedeeld kunnen worden.

 • -

  Reglement: reglement van de Adviescommissie Innovaties zorg en welzijn.

 • -

  Subsidie: een eenmalige bijdrage als (niet structurele) subsidie.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene subsidieverordening Amersfoort 2015

De Algemene subsidieverordening Amersfoort is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de regeling

Doel van deze subsidieregeling is het (laagdrempelig) stimuleren van innovaties, die aantoonbaar bijdragen aan de ontwikkeling van adequate zorg en welzijn in Amersfoort.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor en of meer activiteiten in de zin van deze regeling die (cumulatief) voldoen aan de navolgende criteria:

 • a.

  De opbrengst van de activiteiten komt in ieder geval ten goede aan (inwoners van) Amersfoort;

 • b.

  De activiteit is wat betreft de inhoud, aanpak of werkwijze onderscheidend en/of vernieuwend ten opzichte van het huidige aanbod in het sociaal domein in Amersfoort en de regio;

 • c.

  De activiteit heeft zorgvernieuwing- en verbetering tot doel, dient het algemeen nut en richt zich op bevordering en doelmatigheid van de zorg en welzijn;

 • d.

  De activiteit heeft als doel om structureel bij te dragen aan het oplossen van een probleem of knelpunt in de gezondheidszorg, dat zich afspeelt binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid en/of de bestaande (basis) infrastructuur, zoals deze voortvloeit uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet;

 • e.

  Bij de activiteit dienen inwoners en minimaal één lokale partner te betrokken zijn.

 • f.

  De activiteit is gebruikersgericht (mens centraal), effectief, adequaat en gericht op kwaliteit van leven en welbevinden;

 • g.

  Aanvrager gaat de inspanningsverplichting aan de activiteit zoveel mogelijk tastbaar,

  meetbaar en reëel te maken;

 • h.

  De aanvrager beschikt over minimaal 50% cofinanciering, in geld of in natura (ureninzet);

 • i.

  De activiteit(en) bieden goede kansen voor voortzetting en/of opschaling.

Artikel 5 Subsidiabele kosten

Het college kan incidentele eenmalige (niet –structurele) subsidie verstrekken voor aanvragen die voldoen aan de in het vorige artikel genoemde criteria en uiterlijk tot en met 31 december 2020 worden besteed.

Voor subsidie komen alleen in aanmerking de redelijkerwijs te maken kosten die direct verbonden zijn met een activiteit als bedoeld in artikel 4.

De subsidie wordt verleend voor zover de kosten naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn en wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

Artikel 6 De aanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door zorginstellingen, welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen, verenigingen en stichtingen, bewoners(initiatieven) en commerciële rechtspersonen, die het uitvoeren van activiteiten op het gebied van zorg en welzijn tot doel hebben.

Indien de subsidieaanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van rechtspersonen dan is een van de deelnemers penvoerder voor het college. De subsidie wordt verleend aan de penvoerder en deze is verantwoordelijke voor de uitvoering van de activiteiten en het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening.

Artikel 7 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

In de aanvraag zijn, naast de elementen zoals beschreven in artikel 9 in de Algemene subsidieverordening Amersfoort in elk geval de volgende onderwerpen beschreven:

 • a.

  de wijze waarop gewerkt wordt aan het behalen van de doelstellingen en wordt voldaan aan de criteria als genoemd in artikel 2, 3 en 4;

 • b.

  welke personen worden bereikt;

 • c.

  om welke reden de activiteit niet kan worden gefinancierd uit de reguliere middelen van de (rechts)persoon;

 • d.

  cofinancieringverklaringen van co financiers;

 • e.

  als er sprake is van een samenwerkingsverband: een samenwerkingsovereenkomst waarin het doel van de samenwerking en de taken van de deelnemende partijen zijn vastgelegd;

 • f.

  een omschrijving van de expertise en ervaring waarover de aanvragen beschikt in relatie tot de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • g.

  de beoogde resultaten;

 • h.

  een tijdsplanning;

 • i.

  de mate waarin het voorstel aansluit bij vragen uit de samenleving en wat er op dit gebied al gebeurt binnen de gemeente Amersfoort;

 • j.

  de samenwerking met andere organisaties;

 • k.

  de mate waarin de subsidie een bijdrage levert in de vorm van geld en de mate waarin het project wordt gefinancierd door andere partijen;

 • l.

  de wijze waarop de activiteiten, projecten of producten worden geëvalueerd;

 • m.

  op welke wijze de nieuwe kennis en expertise met anderen kan worden gedeeld;

 • n.

  in de aanvraag wordt een opgave overlegd van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm dan ook die met staatsmiddelen zijn bekostigd, die als zijn ontvangen of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 8 Procedure aanvraag en beslistermijn

 • 1. De aanvraag kan gedurende het gehele jaar 2018 en 2019 in verschillende subsidierondes worden ingediend tot het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Tot het moment dat het subsidieplafond is bereikt, hanteert het College de volgende perioden met bijbehorende uiterste data voor het indienen van de aanvraag:

  • a.

   15 juni 2018

  • b.

   1 oktober 2018

  • c.

   1 januari 2019

  • d.

   1 april 2019

  • e.

   16 juni 2019

  • f.

   1 oktober 2019

 • 3. Het college laat zich adviseren door de Adviescommissie Toekomstfonds Innovaties zorg en welzijn, zoals genoemd in artikel 10.

 • 4. De Adviescommissie adviseert op basis van het bepaalde in deze subsidieregeling.

 • 5. De Adviescommissie adviseert het college.

 • 6. Het college besluit over de aanvragen, met inachtneming van het advies van de Adviescommissie. Het college kan, mits voldoende gemotiveerd, van dit advies afwijken.

 • 7. Uiterlijk drie maanden na verstrijken van de indienperiodestelt het college de aanvrager schriftelijk van zijn besluit in kennis.

 • 8. Indien de beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening niet uiterlijk binnen drie maanden na de aanvraag kan worden gegeven, stelt het college de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

 • 9. Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verschaft.

Artikel 9 Adviescommissie

 • 1. De adviescommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf externe leden, met expertise op het gebied van zorg, welzijn en financiën.

 • 2. De in de adviescommissie zittende leden hebben geen persoonlijk belang bij de beoordeling en de vaststelling van de rangorde en zij en/of hun organisatie komen niet in aanmerking voor een subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 10 Subsidieplafond en bedrag

Het subsidieplafond bedraagt in totaal nul euro.

Artikel 11 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekken van subsidie vindt in verschillende subsidierondes plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

 • 3. Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden deze aanvragen beoordeel op inhoudelijke gronden op grond van deze regeling

 • 4. Aanvragen voor de eerste subsidieronde moeten worden ingediend voor 15 juni 2018. Indien in de eerste ronde het subsidieplafond wordt bereikt, ontvangt de laatste aanvrager die nog aanspraak kan maken op de subsidie het bedrag toegekend dat nog beschikbaar is.

 • 5. Het college wijst de resterende aanvragen die overblijven na het bereiken van het subsidieplafond af.

 • 6. In het geval de subsidieplafond in de eerste ronde niet is bereikt, kan een tweede subsidieronde plaatsvinden. Het bedrag dat in de eerste ronde niet is verbruikt wordt in dat geval beschikbaar gesteld in de tweede subsidieronde.

 • 7. De eventuele tweede subsidieronde vindt onder dezelfde spelregels als de eerste subsidieronde plaats. Op het moment dat sprake is van een tweede ronde wordt dit bekend gemaakt op www.amersfoort.nl en via de Stadsberichten.

 • 8. In het geval het subsidieplafond in het kalenderjaar 2018 niet is bereikt, wordt het overgebleven subsidiebedrag overgeheveld naar 2019, het laatste kalenderjaar van deze subsidieregeling.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Awb en artikel 10 en 13 van de Algemene subsidieverordening wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien naar het oordeel van het college:

 • a.

  de activiteiten onvoldoende bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen of niet voldoen aan de criteria als genoemd in deze regeling;

 • b.

  de impact van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd staat niet in verhouding tot de hoogte van de gevraagde subsidie;

 • c.

  de activiteiten niet nieuw of onvoldoende vernieuwend zijn gelet op de Amersfoortse context waarin zijn worden verricht;

 • d.

  de activiteiten zijn gericht op initiatieven of uitbreiding/optimalisatie van initiatieven binnen het reguliere aanbod;

 • e.

  ten behoeve van de doelgroep al voldoende activiteiten worden uitgevoerd waardoor er onvoldoende toegevoegde waarde is;

 • f.

  de kwaliteit van de activiteiten of de veiligheid van degenen die deelnemen naar het oordeel van het college onvoldoende geborgd is;

 • g.

  de activiteiten behoren tot het reguliere activiteitenprogramma van de aanvrager of een daarmee samenwerkende partij;

 • h.

  de aanvrager zelf in de kosten van de activiteiten kan voorzien, hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden of een combinatie daarvan;

 • i.

  de aanvrager niet door middel van een onderbouwde sluitende begroting kan aantonen dat hij met inbegrip van de gemeentelijke subsidie over voldoende middelen beschikt om de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd te realiseren;

 • j.

  de aanvrager onvoldoende samenwerkt met andere (rechts)personen die bij de activiteiten betrokken zijn;

 • k.

  op grond van deze regeling eerder subsidie is verleend aan de aanvrager;

Artikel 13. Bevoorschotting

Betaling vindt plaats bij wijze van voorschot: 80% bij aanvang van de activiteit(en) en 20% aan het einde van de looptijd van de activiteit(en), gelijktijdig met de definitieve vaststelling van de subsidie.

Artikel 14. Verantwoording en subsidievaststelling

 • 1. De aanvraag tot vaststelling van een incidentele subsidie wordt binnen drie maanden na realisering van de activiteit ingediend. Dit betekent ingeval de activiteit eind 2019 doorloopt, uiterlijk vóór 1 april 2020.

 • 2. Deze rapportage bevat in ieder geval een overzicht van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt met een duidelijk beeld van de resultaten of leeropbrengst en een financieel verslag.

Artikel 15 Aanvullende verplichtingen

Het college kan de subsidieontvanger verplichten om de kennis en ervaring die is opgedaan tijdens het verrichten van de activiteiten te delen op een door het college aan te geven wijze.

De subsidieontvanger is verplicht om kenbaar te maken dat de activiteit wordt uitgevoerd (mede) met subsidie van de Gemeente Amersfoort.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Als toepassing van de regeling naar het oordeel van het college leidt tot een onredelijke beslissing kan het college in uitzonderingsgevallen afwijken van deze regeling.

Artikel 17 Slotbepaling

Deze regeling treedt de dag na publicatie in het gemeenteblad in werking en vervalt van rechtswege per 31 december 2019. Verleende subsidies die op het tijdstip van het vervallen van deze regeling zijn verleend maar nog niet zijn vastgesteld, worden vastgesteld op grond van deze regeling.

Artikel 18 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als:

“Subsidieregeling Toekomstfonds innovaties in zorg en welzijn gemeente Amersfoort 2018”.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 27 maart 2018.

De secretaris,

De burgemeester,