Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling Samenleving en Economie maart 2018

Geldend van 11-04-2018 t/m heden

Intitulé

Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling Samenleving en Economie maart 2018

Besluit van 23 maart 2018 van het hoofd van de afdeling Samenleving en Economie in diens rol als ambtelijk opdrachtgever, PZH-2018-643745199 (DOS-2015-0007878), tot vaststelling van het ondermandaat ten behoeve van de onder hem ressorterende ambtelijk opdrachtnemers (Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd Samenleving en Economie maart 2018)

Het hoofd van de afdeling Samenleving en Economie;

Gelet op;

  • het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2018 van 12 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5831), en

  • het ondermandaatbesluit van de secretaris voor de provinciale organisatie 2018 van 15 december 2017 (Provinciaal blad 2017, 5927), zoals gewijzigd bij besluit van 13 maart 2018 (Provinciaal blad 2018, 2081),

Besluit:

vast te stellen het Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd Samenleving en Economie maart 2018.

Artikel 1 Ondermandaat

Aan de ambtelijk opdrachtnemer van de hierna te noemen opgave worden de bevoegdheden behorende bij de mandaatnummers AAA16, AAA22 en AAA33 toegekend, voor zover ze betrekking hebben op de desbetreffende opgave:

  • • Regionale investeringsprogramma Zuidelijke Randstad

    • Innovatief Zuid-Holland

Artikel 2 Intrekking ondermandaatbesluit

Het Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling Samenleving en Economie 2018 van

19 december 2017 (Proviniaal blad 2018, 55) wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit ambtelijk opdrachtgever hoofd afdeling Samenleving en Economie maart 2018.

Ondertekening

Den Haag, 23 maart 2018

W. J. M. Brandsma.