Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Uden

Geldend van 10-04-2018 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden heeft op 14 februari 2018 ;

gelet op de Afvalstoffenverordening gemeente Uden;

besluit

vast te stellen het

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Uden

Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op het moment dat de Afvalstoffenverordening gemeente Uden in werking treedt.

Rechtsmiddelen

U moet uw bezwaren schriftelijk en binnen 6 weken na verzending van dit besluit indienen bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 83 te 5400 AB Uden.

U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen door het bezwaarformulier in te vullen op www.uden.nl.

Het maken van een bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Wanneer u van mening bent dat er met spoed een beslissing over dit besluit moet worden genomen, kunt u aanvullend een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank.

Hoe kunt u een voorlopige voorziening aanvragen?

U vraagt een voorlopige voorziening aan via www.rechtspraak.nl of u kunt een ondertekende brief sturen naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125 te 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beschikt u over een elektronische handtekening (DigiD), dan kunt u het verzoekschrift ook digitaal indienen. Kijk voor de voorwaarden op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Voor de behandeling moet u griffierecht betalen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Uden;

 • b.

  wet: wet Milieubeheer;

 • c.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen aangewezen hulp- of bewaarmiddel ten behoeve van één huishouden;

 • d.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of –plaats ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • e.

  Milieustraat: gemeentelijke voorziening in de vorm van brengdepot aan de Marinierstraat 1 te Uden waar ingezetenen van de gemeente Uden, bedrijven die conform provinciale, landelijke of beleidsregels toestemming hebben, en gelegen in de gemeente Uden voor zover de wet en de verordening daarin voorziet huishoudelijk afval kunnen doen verwijderen.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1. De inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt bij apart genomen besluit(en) een inzamelaar aangewezen.

 • 2. De inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening wordt bij apart genomen besluit(en) aangewezen.

 • 3. Als andere inzamelaars op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening, kunnen worden aangewezen:

  • a.

   kerken, scholen, stichtingen en/of verenigingen voor het inzamelen van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

  • b.

   charitatieve doelen voor het inzamelen van textiel en schoenen dat afkomstig is uit huishoudens;

  • c.

   andere inzamelaars voor het inzamelen van afzonderlijke componenten huishoudelijk afval, anders dan bedoeld onder a en b, mits zij hiervoor door het college zijn aangewezen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • a.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • b.

  banden: schone banden van motoren, personenauto’s, fietsen, zonder velgen;

 • c.

  bouw- en sloopafval: afval dat vrijkomt bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen, bouwwerken en wegen;

 • d.

  dakleer: teerhoudend- en bitumineuze dakbedekking

 • e.

  elektrische huishoudelijke en kantoorapparaten: elektrische en elektronische apparatuur, zijnde de producten zoals genoemd in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur;

 • f.

  frituurolie en –vet: plantaardige en dierlijke oliën en vetten (vast/vloeibaar);

 • g.

  gips: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat bestaat uit gipsplaten, gipsblokken of gipslijsten;

 • h.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen eventueel met deksel, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, lampen, stenen kruiken of potten, porselein, servies, spiegels, kunststofflessen en kurken, hittebestendig glas zoals ovenschalen, kookplaten, glazen pannendeksel of loodhoudend glas zoals televisieglas en kristalglas;

 • i.

  groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT+E): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • j.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder GFT+E en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof bladafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • k.

  grond: grond is vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 mm;

 • l.

  harde kunststoffen: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat bestaat uit harde kunststoffen, zoals tuinmeubelen, kinderspeelgoed etcetera;

 • m.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 7 van de verordening;

 • n.

  klein chemisch afval (KCA): KCA bestaat uit afvalstoffen welke als gevaarlijk worden aangemerkt en die in kleine hoeveelheden bij huishoudens vrijkomen. De afvalstoffen welke tot het KCA behoren, staan vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • o.

  luiers: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat bestaat uit wegwerpluiers of incontinentiemateriaal;

 • p.

  matrassen: alle typen, maar droge matrassen

 • q.

  metalen: metaalafval bestaat uit ferro en non-ferro metaalafvalstoffen. Het zijn metalen in het afvalstadium en (grotendeels uit metalen bestaande) vaste afvalstoffen, zoals (metaal)schroot, roestvast staal, restanten zink, aluminium, koper, lood en legeringen, metaalstof, edele metalen en katalysatoren;

 • r.

  niet-verduurzaamd hout: hout dat niet geïmpregneerd is, daarbij wordt verf niet als verduurzamingsmiddel gezien;

 • s.

  papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • t.

  piepschuim: piepschuim of EPS gebruikt als verpakking of isolatiemateriaal;

 • u.

  PBD: plastic verpakkingen, blik(metalen) en drinkkartons zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • v.

  tapijt: afval bestaande uit vloerbedekking in de vorm van tapijt. Hier wordt niet onder verstaan vloerbedekking in de vorm van zeil, laminaat etcetera;

 • w.

  textiel en schoenen: kleding, lakens, dekens, handdoeken, schoeisels, grote lappen stof, gordijnen en dergelijke welke droog zijn;

 • x.

  verduurzaamd hout: bielzen, geïmpregneerd of anderszins verduurzaamd hout, grove vezelplaat;

 • y.

  vlakglas: glas dat in woning- en utiliteitsbouw wordt gebruikt;

 • z.

  zuiver puin: steenhoudende materialen afkomstig uit bouw- en sloopwerkzaamheden.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 • 1. Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

  • a.

   voor huishoudelijk restafval en GFT+E afkomstig van individuele huishoudens niet gelegen in gelaagde bouw, flats of andere hoogbouw: de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen, zijnde minicontainers;

  • b.

   voor huishoudelijk restafval afkomstig van individuele huishoudens gelegen in gelaagde bouw, flats of andere hoogbouw: de ondergrondse verzamelcontainer voor meerdere huishoudens, tenzij een individueel inzamelmiddel ter beschikking is gesteld;

  • c.

   voor de verwijdering van PBD dient men gebruik te maken van de PBD zakken die te verkrijgen zijn bij de supermarkten.

  • d.

   voor de verwijdering van huishoudelijk afval zoals benoemd in artikel 3, onder m, van dit besluit, dient de bewoner gebruik te maken van de bigbag te kopen bij gemeentehuis of milieustraat. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst.

  • e.

   voor de verwijdering van glas dient men gebruik te maken van de hiervoor bestemde in de wijk geplaatste ondergrondse verzamelcontainers en indien aangegeven dient verwijdering te geschieden op sortering naar kleur;

  • f.

   voor de verwijdering van textiel en schoenen dient men gebruik te maken van de hiervoor bestemde in de wijk geplaatste verzamelcontainers;

  • g.

   voor de verwijdering van luiers dient men gebruik te maken van de luierzak gratis te verkrijgen bij de inleverpunten en aan te bieden in de hiervoor bestemde op lokaal niveau geplaatste verzamelcontainers.

  • h.

   voor de verwijdering van papier en karton dient de bewoner van het perceel niet-gelaagde bouw het papier en karton aan te bieden in de ter beschikking gestelde inzamelmiddel, zijnde minicontainer.

  • i.

   Voor de verwijdering van papier en karton dient de bewoner van het perceel gelaagde bouw het papier en karton aan te bieden in de ter beschikking gestelde inzamelmiddel minicontainer of kartonnen dozen, dan wel met touw gebonden, teneinde zwerfvuil te voorkomen.

 • 2. Huishoudelijke afvalstoffen waarvoor geen afzonderlijke inzameling is overeenkomstig het eerste lid, dient de bewoner van het perceel ter lediging en/of verwijdering aan te bieden op de Milieustraat.

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de personen die gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT+E.

Artikel 6. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1. Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening gelden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de gemeente;

  • b.

   de gemeente is bevoegd om het inzamelmiddel te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, gemeentelogo, de afvalstroom waarvoor het inzamelmiddel is bestemd, het volume van de inzamelmiddel, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer, informatienummer en van een chip met een uniek nummer. De chip helpt bij het voorkomen dat afval illegaal aangeboden kan worden, dat het adres conform de afvalstoffenheffing de juiste restafvalcontainer in gebruik heeft, dat bij bedrijven die een minicontainer huren het huurbedrag berekend en geïnd kan worden en vragen, meldingen of klachten van gebruiker beantwoord kunnen worden;

  • c.

   indien een gebruiker van een perceel een tweede inzamelvoorziening behoeft voor de verwijdering van huishoudelijk restafval of GFT+E is het mogelijk deze te verkrijgen middels betaling van het daartoe vastgestelde tarief conform Tarievenregeling afvalinzameling gemeente Uden;

  • d.

   de verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning, met uitzondering van een eventuele aan de gebruiker verstrekte tweede minicontainer ten behoeve van de verwijdering van huishoudelijk restafval of GFT+E bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient aan de gemeente te melden dat:

   • -

    bij een verhuizing naar een ander perceel geen of een beschadigd door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel wordt aangetroffen,

   • -

    een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel wordt vermist of is beschadigd;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en GFT+E mogen alleen op een zodanige manier worden gereinigd, dat er geen schade ontstaat aan het inzamelmiddel en dat er geen resten achterblijven in de openbare ruimte;

 • 2. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in daartoe ter beschikking gestelde inzamelmiddelen, dient ordelijk te geschieden door:

   • -

    de PBD-zak gesloten aan te bieden op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg en bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd, gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst en de gemeente dienen te worden opgevolgd;

   • -

    de minicontainers aan te bieden met gesloten deksel, twee-aan-twee met een tussenruimte van 30 cm en de dekselopening richting straat, aan één zijde van de straat en niet achter obstakels, op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg en bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, op de plek volgens aanwijzingen van de inzameldienst, zodanig dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd, gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst en de gemeente dienen te worden opgevolgd;

   • -

    de vuilniszak goed gesloten te deponeren in de ondergrondse verzamelcontainer en na gebruik deze container goed te sluiten;

  • b.

   een bewoner kan voor het aanbieden van het verpakkingsafval in de PBD-zak een kroonring aanvragen. De kroonring wordt ter beschikking gesteld aan de omgeving en wordt gemonteerd aan een lantaarn- of verkeerspaal voor het perceel van de aanvrager, indien deze locatie in de route van inzameling valt;

  • c.

   een inzamelmiddel mag maximaal eenmalig per periodieke ledigingsbeurt worden aangeboden;

  • d.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de minicontainer zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de minicontainer te worden verwijderd;

  • e.

   huishoudelijk restafval, dat wordt verwijderd door middel van een ondergrondse container als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van dit besluit, dient te worden aangeboden in een goed gesloten huisvuilzak van maximaal 60 liter en kan de bewoner van een perceel maximaal 170 maal per jaar afval aan de ondergrondse container aanbieden. Toegang tot de ondergrondse container vindt plaats met behulp van een toegangspas. De toegangspas voorkomt dat afval illegaal aangeboden kan worden, zorgt ervoor dat gecontroleerd kan worden dat een huishouden het maximaal toegestane aanbiedingen niet overschrijdt, dat bij bedrijven die een aantal aanbiedingen hebben ingekocht het huurbedrag berekend en geïnd kan worden en dat vragen, meldingen of klachten van gebruiker met betrekking tot het gebruik van de ondergrondse container kunnen worden beantwoord;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • g.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de Milieustraat;

  • h.

   de Milieustraat wordt aangewezen als afvalbrengdepot van de gemeente waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 7 van de verordening kunnen worden achter gelaten, daarnaast bestaat er voor de categorieën afvalstoffen welke zijn genoemd in artikel 4 van dit besluit naast het afvalbrengdepot van de gemeente een inzamelvoorziening, al dan niet op wijkniveau;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente van toepassing, welke zijn terug te vinden op de website van de gemeente Uden;

  • j.

   de aanbieder van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren als inwoner van de gemeente Uden;

  • k.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, met uitzondering van KCA, puin of asbest vindt op afroep en tegen betaling conform de Tarievenregeling afvalinzameling gemeente Uden plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • l.

   het grof huishoudelijk afval zoals bedoeld in artikel 3 van dit besluit dient op de afgesproken dag, tijd en in inzamelmiddel op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • m.

   indien er door een aanbieder meerdere categorieën afvalstoffen tegelijkertijd worden aangeboden, dienen de afvalstoffen bij aanbieding te zijn gescheiden naar de categorie van artikel 3 van dit besluit.

Artikel 7. Frequentie van inzamelen

 • 1. PBD: Bij percelen waar PBD zakken als individueel inzamelmiddel ter beschikking worden gesteld, wordt in de regel wekelijks ingezameld.

 • 2. GFT+E: Bij percelen waarbij een (mini)container als individueel inzamelmiddel ter beschikking wordt gesteld, wordt in de regel in de maanden maart tot en met november wekelijks ingezameld. In de maanden december tot en met februari wordt eens in de twee weken ingezameld.

 • 3. Huishoudelijk restafval wordt bij percelen waarbij een individueel inzamelmiddel ter beschikking wordt gesteld, in de regel eenmaal per 3 weken nabij het perceel opgehaald.

 • 4. Papier en karton wordt in de regel eenmaal per maand bij het perceel opgehaald. In het winkelgebied van de gemeente Uden wordt het wekelijks ingezameld.

 • 5. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 van dit besluit wordt PBD, GFT+E, huishoudelijk restafval en papier en karton bij woningen welke zodanig zijn gelegen dat de inzameldienst niet bij het perceel kan komen op clusterplaatsen nabij elk perceel ingezameld.

 • 6. Bij hoogbouw wordt GFT+E niet afzonderlijk ingezameld, met uitzondering van de percelen waar voor de inzameling van GFT+E een individueel inzamelmiddel beschikbaar is gesteld.

 • 7. Hoogbouwappartementen bieden maximaal 170 maal per jaar restafval aan in gesloten vuilniszakken in een nabijgelegen ondergrondse restafvalcontainer.

 • 8. Bij een inzamelvoorziening op wijkniveau, voor de inzameling van textiel, luiers, papier en glas, vindt verwijdering van het afval plaats op basis van het gebruik van de betreffende inzamelvoorziening.

Laagbouw

Afvalstroom

Inzamelfrequentie

Inzamelmiddel

Restafval

1x 3 weken

Eenpersoonshuishouden 120 liter minicontainer

Meerpersoonshuishouden 140 liter minicontainer

GFT+E

Maart t/m November wekelijks,

December t/m februari 1x per 2 weken

240 liter, 140 liter of 25 liter minicontainer

PBD

Wekelijks

PBD-zak

Papier en karton

1x maand

240 liter of 140 liter minicontainer

Hoogbouw

Afvalstroom

Inzamelfrequentie

Inzamelmiddel

Restafval

max 170 vuilniszakken per jaar

Ondergrondse container

PBD

Wekelijks

PBD-zak

Papier en karton

1x maand, in winkelgebied Uden wekelijks

Gebundeld of in kartonnen dozen

Winkelgebied

Afvalstroom

Inzamelfrequentie

Inzamelmiddel

Papier en karton

Wekelijks, beperkt aantal straten rondom winkelgebied 1x per 2 weken.

Gebundeld of in kartonnen dozen

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9 van de verordening gelden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen de volgende regels:

 • a.

  inzamelmiddelen ten behoeve van de huis-aan-huis inzameling van huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden op de voor de betreffende woning vastgestelde inzameldagen zoals aangegeven in de afvalkalender te vinden op de gemeentelijke website.

 • b.

  op de in sub a van dit artikel bedoelde adressen mogen de daarvoor aangewezen inzamelmiddelen worden aangeboden op de inzameldag om uiterlijk 7.30 uur en mogen op eigen risico en goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 18.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden.

 • c.

  uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

 • d.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk vóór 24.00 uur op de dag van inzameling van de weg zijn verwijderd;

 • e.

  indien een vaste ophaaldag wordt verschoven, blijven de tijden zoals bedoeld onder a en b onveranderd;

 • f.

  het inzamelmiddel dient, met uitzondering van de periode waarbinnen het aanbieden van de afvalstoffen ter inzameling is toegestaan, op eigen terrein geplaatst te worden; Wanneer er geen sprake is van eigen terrein dient het inzamelmiddel tegen de gevel geplaatst te worden;

 • g.

  huishoudens welke gebruik maken van gemeenschappelijke (breng-)voorzieningen, staat het vrij om daarvan op elk door hen gewenst tijdstip gebruik te maken, mits als gevolg daarvan geen geluids- en/of andere overlast wordt veroorzaakt;

 • h.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 21.00 worden gebruikt;

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 12 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, welke naar aard, samenstelling en hoeveelheid overeenkomen met huishoudelijk restafval en GFT+E, dienen deze, tegen betaling conform de Tarievenregeling afvalinzameling van de gemeente Uden, aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en deze regeling gestelde regels.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening de volgende regels:

 • a.

  in het centrum van de kern Uden, waar venstertijden van toepassing zijn, mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld volgens de geldende venstertijden;

 • b.

  op het gebruikte inzamelmiddel dient te zijn aangegeven wie de gebruiker is van dit middel;

 • c.

  het inzamelmiddel mag alleen op de dag van inzameling dan wel lediging op of aan de openbare weg worden geplaatst;

 • d.

  de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit Uitvoeringsbesluit treedt in werking op het moment dat de Afvalstoffenverordening gemeente Uden in werking treedt.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Uden.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 februari 2018 in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders van Uden.

Burgemeester en wethouders van Uden

de waarnemend gemeentesecretaris

C.F.A.W.M. van Heesch MSc

de burgemeester

drs. H.A.G. Hellegers