Regeling vervallen per 16-03-2022

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost houdende regels omtrent ZUIDOOST - mandaat Algemeen Mandaatbesluit

Geldend van 12-09-2019 t/m 15-03-2022

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost houdende regels omtrent ZUIDOOST - mandaat Algemeen Mandaatbesluit

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost besluit

 • 1.

  Vast te stellen het Algemeen Mandaatbesluit met het mandatenregister voor de bestuurscommissie stadsdeel Zuidoost.

 • 2.

  Het onder a. genoemde besluit treedt in werking onmiddellijk na bekendmaking en werkt terug tot en met 21 maart 2018.

 • 3.

  Het eerder vastgestelde Algemeen mandaatregister functionarissen bestuurscommissie Zuidoost, laatst gewijzigd bij besluit van 31 oktober 2017, in te trekken.

Algemene bepalingen en beperkingen

 • 1.

  Voor alle bevoegdheden in dit bevoegdhedenregister geldt de beperking dat het dagelijks bestuur hiervan slechts gebruik kan maken voor zover dit plaatsvindt binnen de door de (oorspronkelijk) bevoegde bestuursorganen vastgestelde stedelijke kaders, vastgelegd in verordeningen, reglementen, beleidsregels, beleidsnota’s, beleidsvisies, budgetten etc.

  • a.

   Het dagelijks bestuur kan in aanvulling op een stedelijk kader zelf beleid vaststellen voor zover dat beleid betrekking heeft op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de aan hen opgedragen taken en bevoegdheden. Als in het stedelijk kader uitputtend is vastgelegd hoe het dagelijks bestuur het beleid dient uit te voeren, dan bestaat deze beleidsvrijheid niet.

  • b.

   Ingeval van het opstellen van subsidieregelingen geldt dat het dagelijks bestuur daartoe uitsluitend bevoegd is als die bevoegdheid daartoe expliciet in een stedelijk kader aan het dagelijks bestuur is gegeven (zie hierna W.4).

 

 • 2.

  In aanvulling op de beperking die onder 1. opgenomen is, geldt voor de gemandateerde bevoegdheden het volgende. Bij mandaat blijft het bestuursorgaan dat de bevoegdheid mandateert voor de bevoegdheid verantwoordelijk. Dit betekent dat het bestuursorgaan dat het mandaat verleent ook altijd de bevoegdheid houdt om deze zelf uit te oefenen. Verder kunnen bij mandaat instructies worden gegeven of voorwaarden worden gesteld. Dit kunnen instructies en voorwaarden zijn die in algemene zin bij het verlenen van het mandaat ten aanzien van de bevoegdheid worden meegegeven, maar ook instructies of voorwaarden in concrete situaties. Deze kunnen bovendien zowel schriftelijk als mondeling worden gegeven. Het bestuursorgaan dat de bevoegdheid in mandaat uitoefent dient zich ook aan de gestelde instructies en voorwaarden te houden.

 

 • 3.

  Het dagelijks bestuur betrekt het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan bij het gebruik maken van de bevoegdheden indien sprake is van politiek gevoelige onderwerpen. Onder politiek gevoelige onderwerpen wordt in ieder geval verstaan, onderwerpen waarbij:

  • hoge afbreukrisico’s aanwezig zijn;

  • stadsdeeloverstijgende belangen spelen;

  • uniforme besluitvorming gewenst is;

  • strategische belangen van het stadsbestuur in het geding zijn;

  • expertise nodig is die op stadsdeelniveau niet goed is ontwikkeld.

 

 • 4.

  De behandeling van en de beslissing op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die op grond van een gedelegeerde bevoegdheid zijn genomen of op basis van een bevoegdheid die door het college aan het dagelijks bestuur is gemandateerd, vindt door het dagelijks bestuur plaats overeenkomstig de Regeling bezwaar en beroep (college en burgemeester).

 

 • 5.

  Het dagelijks bestuur betrekt het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan bij de besluitvorming indien tegen een door het dagelijks bestuur genomen beslissing op een bezwaarschrift beroep of hoger beroep wordt ingesteld bij de bestuursrechter en het bestuursorgaan betrokken was op grond van de overwegingen onder 3. Verder betrekt het dagelijks bestuur het oorspronkelijk bevoegde bestuursorgaan bij de besluitvorming indien zij voornemens is tegen een uitspraak van de bestuursrechter hoger beroep dan wel incidenteel hoger beroep in te stellen. Het beroep en het hoger beroep worden in overeenstemming met DJZ door het dagelijks bestuur behandeld.

 

 • 6.

  De bevoegdheid om te beslissen op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten die zijn genomen op grond van een bevoegdheid die door de burgemeester aan de voorzitter van het dagelijks bestuur is gemandateerd, is in beginsel niet gemandateerd. In de Regeling bezwaar en beroep (college en burgemeester) wordt nader geregeld in welke situaties welk bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de beslissing op bezwaar en de beslissing op bezwaar zelf.

 

 • 7.

  Het dagelijks bestuur is bevoegd de gedelegeerde bevoegdheden te mandateren, waarbij ondermandaat aan anderen is toegestaan.

De mandaatnemer is bevoegd de aan hem gemandateerde bevoegdheden onder te mandateren aan anderen. Het voorgaande geldt ook als sprake is van volmacht en machtiging.

 

 • 8.

  Als de wet- en regelgeving waarop een verleende bevoegdheid berust wijzigt, wordt de bevoegdheid geacht te zijn verleend op grond van de bepalingen uit de gewijzigde wet- en regelgeving. De wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in het register verwerkt.

 • 9.

  Het mandaat voor het uitoefenen van een bevoegdheid omvat tevens alle direct met de gemandateerde bevoegdheid -al dan niet in de Awb opgenomen- samenhangende handelingen en besluiten zoals,maar niet beperkt tot

  • het verrichten van alle benodigde (feitelijke) voorbereidings- en uitvoeringshandelingen en voeren van correspondentie;

  • het verstrekken van mondelinge of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • het ondertekenen van de betreffende stukken;

  • het voldoen aan publicatieverplichtingen;

  • het verdagen (verlengen) c.q. opschorten van beslistermijnen inzake te nemen besluiten overeenkomstig van toepassing zijnde regelgeving, voor zover niet opgenomen in het mandaatregister;

  • het beslissen op ingebrekestellingen wegens het niet tijdig beslissen als bedoeld in paragraaf 4.1.3.2 Algemene wet bestuursrecht;

  • het vragen van adviezen en het inwinnen van inlichtingen.

 

 • 10.

  De mandaatverlening omvat in ieder geval de bevoegdheid om, ter zake van de bevoegdheden opgenomen in dit bevoegdhedenregister, te weigeren, in te trekken, te wijzigen, voorschriften of voorwaarden te stellen, niet in behandeling te nemen, te verzoeken om aanvullende gegevens te verstrekken e.e.a. voor zover niet reeds opgenomen in het bevoegdhedenregister en mits niet uitdrukkelijk uitgesloten of beperkt is.

Ondertekening

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidoost,

…………………………………

De heer B. van Spréw,

stadsdeelsecretaris

……………………………………

mevrouw M. Dalgliesh,

waarnemend voorzitter

De waarnemend voorzitter van de bestuurscommissie van stadsdeel Zuidopost,

………………………………….

Mevrouw M. Dalgliesh 

Mandaatregister

0. Algemene bevoegdheden

 

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Soort overdracht

Verleend aan

Bijzonderheden en beperkingen

Mandaat/ondermandaat/volmacht/machtiging verleend aan

 

A.1

 

besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente

 

art. 160, lid 1, aanhef en onder e, Gemeente-wet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 • a.

  geldt niet voor het oprichten of deelneming in een rechtspersoon

 • b.

  financiële dekking moet aanwezig zijn in de vorm van een daarvoor bestemde begrotingspost

 • c.

  het aangaan van de rechtshandeling moet voortvloeien uit de aan het dagelijks bestuur expliciet opgedragen taken en bevoegdheden

 • d.

  de rechtshandelingen vinden plaats binnen stedelijke kaders, dit betekent in elk geval in lijn met de nota inkopen en aanbesteden, de aanbestedings-instructies, de nota 10 wegen, het leningen- en garantiebeleid, de nota doelgericht op afstand 2.

 • e.

  het aangaan van een rechtshandeling heeft betrekking op het verhaal van kosten van de grondexploitatie bij een ruimtelijk besluit, als bedoeld in artikel 6.24 Wro.

 

 

Stadsdeelsecretaris,

Afdelingsmanagers,

Teammanagers,

Rve directeur,

Ambtelijk

opdrachtgever,

Projectleiders,

Programma managers,

Business controllers,

Gebiedsmanagers,

tot een

maximumbedrag

conform de stedelijke

Budgethoudersregeling.

 

 

A.2

 

verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen (waaronder het ondertekenen van overeenkomsten)

 

 

art. 171 Gemeente-wet

 

burge-meester

 

vol-macht

 

VZ

 

zie de bijzonderheden bij A.1 betreft privaatrechtelijke rechtshandelingen voortvloeiend uit de bevoegdheid bij A.1

 

 

Stadsdeelsecretaris;

Afdelingsmanagers;

Teammanagers;

Rve directeur,

Ambtelijk

opdrachtgever,

Projectleiders,

Programma-managers,

Business controllers,

Gebiedsmanagers,

 

A.3

 

beslissen op aansprakelijk-stellingen van derden, voor zover deze betrekking hebben op de taken en bevoegdheden van de bestuurscommissie

 

 

art. 160, lid 1, aanhef en onder e, Gemeente-wet

 

college

 

dele-gatie

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris,

Afdelingsmanagers,

Teammanagers,

Rve directeur

Ambtelijk opdrachtgevers

Projectleiders

Projectmanagers

Programmamanagers

Businesscontrollers

 

 

A.4

 

Beslissen op verzoeken in het kader van de algemene verordening nadeelcompensatie

 

 

Art. 2 Algemene verordening nadeelcompensatie

 

college/

burge-meester

 

mandaat

 

DB/

VZ

 

mandaat geldt uitsluitend indien het (vermeend) schadeveroorzakende besluit in mandaat door de het dagelijks bestuur is genomen en er niet wordt afgeweken van het advies van de schadecommissie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

A.5

 

Beslissen op verzoeken om schadevergoeding

 

 

art. 8:90, tweede lid Awb

 

college/

burge-meester

 

mandaat

 

DB/

VZ

 

mandaat geldt uitsluitend indien het (vermeend) schadeveroorzakende besluit in mandaat door het dagelijks bestuur is genomen

 

 

Stadsdeelsecretaris

 

A.6

 

besluiten om een derde aansprakelijk te stellen, in gebreke te stellen in het kader van een door het dagelijks bestuur ingestelde (rechts-) vordering, voor zover deze vordering, aansprakelijkstelling, ingebrekestelling betrekking heeft op de taken en bevoegd-heden van het dagelijks bestuur

 

 

art. 160, lid 1, aanhef en onder e, Gemeente-wet

 

college

 

dele-gatie

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris,

Afdelingsmanagers,

Teammanagers,

Rve directeur

 

A.7

 

behandelen en afdoen van klachten als bedoeld in titel 9.1 Awb, voor zover die betrekking hebben op een aangelegenheid opgenomen in de takenlijst en het bevoegdheden-register

 

 

titel 9.1 Awb

 

college en burge-meester

 

machti-

ging

 

DB

 

de machtiging omvat niet de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige klachtbehandeling. De kaders voor zorgvuldige klachtbehandeling worden vastgesteld in een stedelijke regeling

 

Stadsdeelsecretaris;

Manager bestuur en

organisatie

Klachten coördinator

Afdelingsmanagers

Gebiedsmanagers

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte;

Directeur Stadswerken

 

A.8

 

besluiten om tegen een uitspraak van de bestuursrechter hoger beroep dan wel incidenteel hoger beroep in te stellen, incl. het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening te treffen

 

 

art. 8: 104, lid 2 Awb; art. 8:110, lid 1 Awb

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Juridisch

Bureau

 

A.9

 

vertegenwoordigen van het

college en Bm bij procedures bij de bestuursrechter waarbij besluiten aan de orde zijn die op grond van een gemandateerde bevoegdheid zijn genomen

 

     

 

college/ burge-meester

 

 

machtiging

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris;

Rve Directeur Juridisch

Bureau

 

A.10

 

beslissen op verzoeken om verstrekking van informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden als bedoeld in art. 6 Wet openbaarheid van bestuur voor zover die betrekking hebben op de in dit bevoegdhedenregister opgenomen bevoegdheden

 

 

art. 6 Wob

 

college/ burge-meester

 

mandaat

 

DB

 

Stadsdeelsecretaris;

Afdelingsmanagers;

Teammanagers;

Rve Directeur Juridisch

Bureau.

Gebiedsmanagers

Manager bestuur en

organisatie

Directeur Stadswerken;

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte

 

A.11

 

beslissen inzake het uit eigen beweging verstrekken van informatie m.b.t. bestuurlijke aangelegenheden zoals bedoeld in art. 8 Wet openbaarheid van bestuur, voor zover die betrekking hebben op de in dit bevoegdheden-register opgenomen bevoegdheden

 

 

art. 8 Wob

 

college/ burge-meester

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris;

Afdelingsmanagers;

Teammanagers;

Rve Directeur Juridisch

Bureau.

Gebiedsmanagers

Manager bestuur en

organisatie

Directeur Stadswerken;

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte

 

A.12

 

beslissen op bezwaarschriften tegen in ondermandaat van het DB genomen besluiten, alsmede het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten die

genomen zijn voor 19 maart 2014 door of namens het voormalige dagelijks bestuur van een stadsdeel

   

 

art. 7:11 Awb

 

college/ burge-meester

 

man-daat/

onder-mandaat

 

DB

 

 

 

A.13

 

Vervangen door reproducties, en vervreemden van archiefbescheiden en opmaken van een verklaring van vervanging door reproducties, en vervreemding van archiefbescheiden

 

 

art. 7, 8, eerste en tweede lid, Archiefwet art. 6, eerste en tweede lid, 7, eerste en tweede lid, 8, Archiefbesluit

     

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de archiefbescheiden die zien op de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 

 

A.14

 

overbrengen en vervroegd over-brengen van archiefbescheiden naar de gemeentelijke

archiefbewaarplaats en het opmaken van een verklaring van overbrenging

 

 

art. 12, eerste lid, art. 13, eerste lid, Archiefwet en art. 8, 9, eerste, tweede en derde lid, Archiefbesluit

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de archiefbescheiden die zien op de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 

 

A.15

 

verzoeken om een machtiging van Gedeputeerde Staten om overbrenging naar de

gemeentelijke archiefbewaarplaats op te schorten

 

 

art. 13, derde en vierde lid, Archiefwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de archiefbescheiden die zien op de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 

 

A.16

 

opmaken van een verklaring van vernietiging van archiefbescheiden

 

 

art. 8, Archiefbesluit

   

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de archiefbescheiden die zien op de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 

 

 

A.17

 

stellen van beperkingen aan de openbaarheid van archief-bescheiden

       

 

art. 15,

eerste en tweede lid en art. 16, tweede lid, Archiefwet en art. 10, Archiefbesluit

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de archiefbescheiden die zien op de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

 

 

A.18

 

overdragen van archiefbescheiden van een organisatie-onderdeel aan

een ander organisatie-onderdeel

 

 

art. 4, onder d, van het Besluit informatie-beheer 2010

   

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de archiefbescheiden die zien op de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur

   

 

 

A.19

 

Het doen van een melding van het voornemen een verwerking te starten

 

Artikel 27 Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.20

 

Het meedelen aan een betrokkene of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt

 

Artikel 35 Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.21

 

Het meedelen of aan een verzoek van een betrokkene om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te

verwijderen of af te schermen, zal worden voldaan

 

Artikel 36 Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.22

 

Het inlichten van derden, indien aan een verzoek als bedoeld in artikel 36 wordt voldaan alsmede het

desgevraagd inlichten van de betrokkene daarover

 

Artikel 38 Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.23

 

Het beslissen omtrent de beëindiging van de verwerking van de in artikel 8, onder e en f, bedoelde gegevens

 

Artikel 40 Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.24

 

Het beëindigen van de verwerking van gegevens in de in artikel 41 bedoelde situatie

 

Artikel 41 Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.25

 

Het doen van een kennisgeving/melding van een inbreuk op de beveiliging

 

Artikel 34a, eerste lid Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

 

A.26

 

Het in kennis stellen van de betrokkene, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben

voor diens persoonlijke levenssfeer

 

Artikel 34a, tweede lid Wet bescher-ming Persoons-gegevens

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

stadsdeelsecretaris

1. Gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beheer

 

Algemene beperkingen:

 • 1.

  Mandaat geldt niet voor stedelijke gebieden, projecten en belangen, zoals nader aangegeven op bij dit register behorende kaart bijlage B. Deze kaart wordt twee keer per jaar geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan het college.

 • 2.

  Mandaat is beperkt tot projecten tot maximaal € 5 miljoen (investering of opbrengst waarbij de hoogste maatgevend is) dan wel tot projecten waarvan de voorbereiding en uitvoering bij afzonderlijk besluit aan het dagelijks bestuur is toebedeeld (minder complexe projecten).

 • 3.

  Als op grond van onderdeel 7 (Milieu en duurzaamheid) de bevoegdheden o.g.v. de Wabo en milieuregelgeving niet gemandateerd worden, dan zijn de bevoegdheden genoemd in de onderdelen B.12 tot en met B.17 ook niet gemandateerd.

 • 4.

  Mandaat geldt niet als de vergunningverlening betrekking heeft op tunnels.

 

 

B.1

 

 

doen van een kennisgeving van het voornemen een bestemmingsplan voor te bereiden

 

 

art. 1.3.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.2

 

 

plegen van vooroverleg

 

 

art. 3.1.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.3

 

plegen van vooroverleg i.v.m. voorbereiden van het vaststellen van een wijzigingsplan

 

 

art. 3.9a Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.4

 

plegen van vooroverleg i.v.m. voorbereiden van het vaststellen van een uitwerkingsplan

 

 

art. 3.9a Wet ruimtelijke ordening, art. 3.1.1, lid 1 Besluit ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.5

 

besluiten tot het stellen van nadere eisen

 

 

art. 3.6, lid 1, aanhef en onder d en lid 4 Wet ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

 

B.6

 

beslissen tot het toepassen van de coördinatieregeling

 

 

art. 3.30, lid 2 en lid 3 en art. 3.31 Wet ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

 

DB

 

soort overdracht is afhankelijk van en volgt de bevoegdheid van de te coördineren bevoegdheden

 

Voor zover een van de te coördineren besluiten een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan betreft, heeft mandaat uitsluitend betrekking op:

 • de beslissing om de coördinatieregeling toe te passen

 • beslissingen en handelingen die samenvallen/samen-lopen met beslissingen in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan, wijzigings- en uitwerkingsplan

 

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.7

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergoeding voor planschade (incl. sluiten van een overeenkomst)

 

 

art. 6.1 (m.u.v. het bepaalde onder lid 2, aanhef en onder a) en 6.4a Wet ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.1 en 6.1.3.2 Besluit ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als het schadeveroorzakend besluit door het dagelijks bestuur in mandaat genomen is, als het schadeveroorzakend besluit door een voormalige deelgemeente genomen is, is het college bevoegd

 

 

B.8

 

verbinden voorschriften exploitatiebijdrage aan omgevings-vergunning en stellen termijn exploitatie-bijdrage

 

 

art. 6.17 Wet ruimtelijke ordening

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als het schadeveroorzakend besluit door het dagelijks bestuur in mandaat genomen is

 

Stadsdeelsecretaris

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.9

 

stilleggen bouw bij niet voldoen betalen exploitatiebijdrage

 

 

art. 6.21, lid 1, Wet ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als het schadeveroorzakend besluit door het dagelijks bestuur in mandaat genomen is

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.10

 

invorderen exploitatiebijdrage bij dwangbevel

 

 

art. 6.21, lid 2, Wet ruimtelijke ordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als het schadeveroorzakend besluit door het dagelijks bestuur in mandaat genomen is

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.11

 

geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning bij niet betalen van exploitatiebijdrage

 

 

art. 6.21, lid 3, Wet ruimtelijke ordening

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als het schadeveroorzakend besluit door het dagelijks bestuur in mandaat genomen is

 

Stadsdeelsecretaris, Afdelingsmanager

Vergunningen

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.12

 

het opnemen van de in artikel 6.24 Wro genoemde bepalingen in (anterieure en posterieure) overeenkomsten;

het publiceren van de kennisgeving van de overeenkomst;

het ter inzage leggen van een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst

 

 

art. 6.24 Wet ruimtelijke ordening en art. 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening

 

college en burge-meester

 

mandaat en machti-ging

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Rve Directeur Ruimte

en Duurzaamheid

 

B.13

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het bouwen van een bouwwerk (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voor-schriften, aanhouden beslissing, over-dracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder a, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2.23, art. 2.24, 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

B.14

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werk-zaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmings-plan, beheers-verordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voor-schriften, aanhouden beslissing, over-dracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder b, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2,23, art. 2.24, 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

     

   

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager Vergunningen

 

B.15

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheers-verordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens art. 4.1, lid 3 of art. 4.3, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan art. 3.7, lid 4, tweede volzin, van die wet (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voor-schriften, aanhouden beslissing, over-dracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder c, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.12, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2.23. art. 2.24, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

       

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

B.16

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brand-veiligheid bij algemene maatregel van bestuur aan-gewezen categorieën gevallen (brandveilig gebruik) (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voor-schriften, aanhouden beslissing, over-dracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder d, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2.23, art. 2.24, 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.17

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidings-besluit is bepaald (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voorschriften, aan-houden beslissing, overdracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder g, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2.23, art. 2.24, art. 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.18

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voorschriften, aan-houden beslissing, overdracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder h, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2.23, art. 2.24, art. 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.19

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voorschriften, aan-houden beslissing, overdracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

 

 

art. 2.2, lid 1, aanhef en onder c, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.20, lid 1, art. 2.22, art. 2.23, art. 2.24, art. 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo juncto art. 21 Erfgoedverordening

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.20

 

afhandelen van een sloopmelding en stellen en wijzigen van voorschriften.

 

 

art. 1.27 t/m 1.30 Bouwbesluit 2012

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving

hiertoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s) Toezicht en Handhaving

 

 

B.21

 

intrekken van een omgevings-vergunning

 

 

art. 2.33, art. 3.23, art. 5.19 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager Vergunningen.

 

Indien handhaving

hiertoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s) Toezicht en Handhaving

 

 

B.22

 

beslissen tot het nemen van verhaal op de krachtens art. 4.1 Wabo gestelde financiële zekerheid bij niet-nakoming verplichting (incl. invorderen bij dwangbevel)

 

 

art. 4.1, lid 3 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager Vergunningen.

 

Indien handhaving

hiertoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s) Toezicht en Handhaving

 

 

B.23

 

beslissen op verzoeken tot toekennen van een naar billijkheid te bepalen vergoeding in de gevallen genoemd in art. 4.2, lid 1 Wabo

 

 

art. 4.2 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager Vergunningen.

 

 

 

B.24

 

afhandelen gebruiksmelding alsmede stellen en wijzigen nadere voorwaarden

 

 

art. 1.20 t/m 1.22 Bouwbesluit 2012

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving

hiertoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

 

B.25

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing geluid-hinder bij bouw- en sloopwerkzaam-heden

 

 

Hoofdstuk 8 Bouwbesluit 2012

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.26

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing trillings-hinder bij bouw- en sloopwerkzaam-heden

 

 

Hoofdstuk 8 Bouw-besluit 2012

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.27

 

beslissen dat het uiterlijk van de bouwwerken genoemd in artikel 12, lid 1, aanhef en onder a en b

in ernstige mate in strijd is in met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria opgenomen in de welstandsnota, bedoeld in artikel 12, eerste lid, 12a, eerste lid, onderdeel b Woningwet

 

 

art. 12, lid 1, en 12a, eerste lid, onderdeel b

Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.28

 

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing van in het Bouwbesluit gegeven voorschriften omtrent het slopen of het uitvoeren van bouw- of sloop-werkzaamheden, voor zover dat bij of krachtens Bouwbesluit is toegestaan

 

 

art. 6, lid 2, art. 2, lid 2 en 3 Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.29

 

 

verlenen van de verklaring (als bedoeld in art. 2.4 Wabo) waarin wordt verklaard dat de omgevings-vergunning voor bouwen wordt verleend als de ontheffing van het Bouwbesluit door de minister wordt verleend

 

 

art. 7, lid 2 Woningwet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.30

 

 

het bij omgevings-vergunning expliciet toestaan een bouwwerk te bouwen, dan wel deel daarvan in stand te laten voor zover daarbij niet wordt voldaan aan de op dat bouwen van toepassing zijnde voorschriften in de Bouwverordening omtrent het tegengaan van het bouwen van een bouwwerk op verontreinigde bodem alsmede de bouwverordening kan voorschriften bevatten van stedenbouwkundige aard.

 

 

art. 7b, lid 1 en 2 art 8, lid 2 en lid 5 Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.31

 

vaststellen standplaatsen en ligplaatsen en afbakenen panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen

 

 

art. 6, lid 2 en lid 3 Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) en art. 4, lid 1, aanhef en onder c, Verordening op de vastgoed-registratie Amsterdam 2011

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat inzake panden en verblijfsobjecten geldt alleen als de omgevingsvergunning door het dagelijks bestuur in mandaat is verleend

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.32

 

aanwijzingen geven voor het aanbrengen van naamborden

 

 

art. 5 Verordening op de vastgoed-

registratie

Amsterdam 2011

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

B.33

 

aanwijzingen geven voor het aanbrengen van (huis)nummer-borden op objecten door rechthebbenden

 

 

art. 6 Verordening op de vastgoed-registratie Amsterdam 2011

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

2. Openbare ruimte, groen en parken

 

Algemene beperking: delegatie is beperkt tot situaties die zich geheel binnen de grenzen van een stadsdeel voordoen.

 

 

C.1

 

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het vellen of doen vellen van een houtopstand (incl. weigeren, wijzigen, stellen van voorschriften, aan-houden beslissing, overdracht, verlengen beslistermijn en alle voorbereidende en uitvoerende besluiten)

   

 

art. 2.2, lid 1, aanhef en onder g, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo juncto art. 3, eerste lid Bomenveror-dening 2014

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 • 1.

  zie algemene beperkingen nummer 3, 4 en 5 genoemd bij onderdeel 1. Gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beheer

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.4a

 

alle overige besluiten ter uitvoering van de Bomenverordening, met uitzondering van de aanwijzing van toezichthouders

 

 

Bomenver-ordening 2014

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Directeur Stadswerken

 

C.5

 

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing om voorwerpen aan te brengen boven of over de weg of vast te maken aan bomen of aan objecten die zijn bestemd voor of gebruikt worden ten behoeve van de openbare dienst

 

 

art. 4.2, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Directeur Stadswerken

 

C.6

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning om voorwerpen of stoffen op, aan, in of boven de weg te plaatsen, aan te brengen, te hebben of te storten

 

 

art. 4.3, lid 1, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

vergunningen

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

C.7

 

het stellen van nadere regels en het aanwijzen van wegen en weggedeelten als bedoeld in art. 4.5 APV

 

 

art. 4.5, lid 2 en lid 3, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

 

C.8

 

 • 1.

  aanwijzen van aanplakobjecten voor het aan-brengen van meningsuitingen die geen reclame zijn;

 • 2.

  stellen van nadere regels voor het gebruik van de aangewezen aanplakobjecten

 

 

art. 4.8, lid 1 en lid 4, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

 

C.9

 

 • 1.

  beoordelen van mededelingen inzake de toelaatbaarheid van reclame aan onroerende zaken;

 • 2.

  stellen van nadere regels over de toelaatbaarheid van reclame aan roerende zaken;

 • 3.

  vaststellen van de vereisten waaraan een mededeling moet voldoen

 

 

art. 4.10 APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

Ad 1. Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

vergunningen

 

Ad 2. Geen mandaat

Ad 3. Geen mandaat

 

C.10

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het maken van reclame op of aan de weg

 

 

art. 4.11, lid 3, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

C.11

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het verspreiden van voorwerpen voor reclamedoeleinden

 

 

art. 4.12, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

C.12

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor werkzaamheden op of in de weg

 

 

art. 4.13, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

C.13

 

aangeven van de afmetingen waarbinnen beplantingen op of in de weg moeten worden teruggebracht

 

 

art. 4.14, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.14

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van voertuigen van autobedrijven e.d.

 

 

art. 4.20, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.15

 

 • 1.

  aanwijzen van weg of weggedeelten waarop het verboden is voertuigen te koop aan te bieden;

 • 2.

  beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het te koop aanbieden van voertuigen

 

 

art. 4.21, lid 2 en 3, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

Ad 1. Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Ad 2. Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

   

 

C.16

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van reclamevoertuigen

 

 

art. 4.23, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

C.17

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van grote voertuigen

 

 

art. 4.24, lid 3, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.18

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het parkeren van caravans e.d.

 

 

art. 4.25, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.19

 

uitoefenen bevoegdheden inzake het parkeren van fietsen, bromfietsen en gehandicapten-voertuigen

 

 

art. 4.27, lid 1 t/m 4 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.20

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van explosieven

 

 

art. 5.4, lid 1, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.21

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor veroorzaken hinder door toestellen, geluidsapparatuur en machines in werking te hebben of andere handelingen te verrichten

 

 

art. 5.5, lid 2, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377

 

C.22

 

 

aanwijzen van ten hoogste twaalf dagen of delen van dagen per kalenderjaar waarop de in het Activiteitenbesluit opgenomen lichthinder-voorschriften ten behoeve van incidentele festiviteiten en activiteiten binnen een inrichting voor sportactiviteiten niet van toepassing zijn

 

 

art. 5.6, lid 3 onder b, APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

mandaat heeft uitsluitend betrekking op inrichtingen in de zin van art. 1.1, vierde lid Wet milieubeheer, die op 1 januari 2013 niet behoren tot een categorie van

inrichtingen waarvoor een vergunning is benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo

 

 

C.22a

 

aanwijzen van ten hoogste twee dagen of delen van dagen per kalenderjaar waarop de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidsvoorschriften ten behoeve van incidentele festiviteiten binnen een inrichting voor horeca-activiteiten niet van toepassing zijn.

 

 

art. 5.6, lid 2 onder c, APV

 

burge-

meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

 

C.22b

 

 

aanwijzen van ten hoogste twaalf dagen of delen van dagen per kalenderjaar waarop de in het Activiteitenbesluit opgenomen geluidsvoorschriften ten behoeve van incidentele festiviteiten binnen een inrichting voor sport- en recreatie-inrichtingen niet van toepassing zijn.

 

 

art. 5.6 lid 2 onder d, APV

 

burge-meester

 

 

mandaat

 

 

VZ

 

 

mandaat heeft uitsluitend betrekking op inrichtingen in de zin van art. 1.1, vierde lid Wet milieubeheer, die op 1 januari 2013 niet behoren tot een categorie van

inrichtingen waarvoor een vergunning is benodigd op grond van artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo

 

 

C.23

 

 

 • 1.

  aanwijzen van plaatsen waar met een motorvoertuig of een bromfiets een wedstrijd mag worden gehouden;

 • 2.

  stellen van regels over het gebruik van de onder punt 1 bedoelde plaatsen

 

 

art. 5.8, lid 2, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

 

 

 

C.24

 

 • 1.

  aanwijzen van groenvoorzienin-gen waarin het verboden is zich daarin te bevinden;

 • 2.

  beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor gebruik groen-voorzieningen

 

 

art. 5.9, lid lid 2 en lid 5, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

Ad 1. Niet gemandateerd

 

Ad 2. Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

C.25

 

aanwijzen van plaatsen waarop de opruimplicht voor uitwerpselen van honden niet van kracht is

 

 

art. 5.12, lid 2, onder a, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

 

C.26

 

aanwijzen van plaatsen waar het aanlijngebod voor honden niet van kracht is

 

 

art. 5.13, lid 3, APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

 

C.27

 

aanwijzen van plaatsen waar het verboden is voor honden

 

 

art. 5.14 APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

 

C.28

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor de verkoop van duivenvoer

 

 

art. 5.16, lid 3, APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

C.29

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte (incl. aanhouden, intrekken en overschrijven)

 

 

art. 8, lid 1, art. 9, art. 14. art. 19 en art. 21 Verorde-ning werken in de open-bare ruimte

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet als de openbare ruimte betrekking heeft op het hoofdnet auto of het hoofdnet rail

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377

 

C.30

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een instemmingsbesluit voor het uitvoeren van werkzaamheden in of op openbare gronden in verband met de aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

 

 

art. 5.4, lid 1, aanhef en onder b, Telecom-municatiewet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet als de openbare ruimte betrekking heeft op het hoofdnet auto of het hoofdnet rail

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377

 

C.31

 

 • 1.

  aanwijzen van wegen waarop het verboden is zich op of aan de weg op te houden met het kennelijke doel anderen te bewegen een abonnement te nemen op een krant, blad of andere publicatie, een steunverklaring te geven, om lid of donateur te worden van een organisatie of om deel te nemen aan een onderzoek of enquête;

 • 2.

  beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het aanbieden van diensten op de openbare weg

 

 

art. 2.50, lid 3 en lid 4 APV

 

college

 

delegatie

 

DB

   

 

1.Niet gemandateerd.

 

2.. Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

3. Afval

 

 

D.1

 

besluiten dat inzameling van huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel plaatsvindt

 

 

art. 4, lid 2 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

D.2

 

besluiten dat huishoudelijke afvalstoffen minder vaak dan 1 keer per week worden ingezameld

 

 

art. 4, lid 3 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

D.3

 

aanwijzen met behulp van welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamel-middel of met behulp van welke inzamel-voorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt

 

 

art. 4, lid 4 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

D.4

 

stellen van regels omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstrekt inzamel-middel

 

 

art. 8, lid 3 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

delegatie

 

DB

 

 

 

D.5

 

stellen van regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden

 

 

art. 8, lid 4 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

delegatie

 

DB

 

 

 

D.6

 

vaststellen van de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling mogen worden aangeboden

 

 

art. 9, lid 1 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

D.7

 

stellen van regels omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars

 

 

art. 10, lid 1 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

delegatie

 

DB

 

 

 

D.8

 

stellen van regels omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden

 

 

art. 14, lid 3 Afvalstoffen-verordening 2009

 

college

 

delegatie

 

DB

 

 

4. Monumenten en archeologie

 

Algemene beperking: als op grond van onderdeel 7 (Milieu en duurzaamheid) de bevoegdheden o.g.v. de Wabo en milieuregelgeving bij het college blijven, dan blijven de bevoegdheden genoemd in dit onderdeel ook bij het college.

 

 

E.1

 

beslissen op aan-vragen voor het verkrijgen van een omgevingsver-gunning voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht

 

 

art. 2.1, lid 1, aanhef en onder f, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

 

zie algemene beperkingen nummer 3, 4 en 5 genoemd bij onderdeel 1. Gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beheer

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.2

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omgevings-vergunning voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gemeentelijk monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument op een dusdanige wijze waardoor het wordt ontsierd of de monumentale waarden in gevaar worden gebracht

 

 

art. 2.2, lid 1, aanhef en onder b, art. 2.5, art. 2.6, art. 2.25, lid 3, art. 2.26, art. 2.29, art. 2.31, art. 3.1 t/m 3.6, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.15 Wabo juncto art. 10 Erfgoedver-ordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

 

zie algemene beperkingen nummer 3, 4 en 5 genoemd bij onderdeel 1. Gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beheer

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.3

 

intrekken van een omgevingsvergun-ning voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of gemeentelijke monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht

 

 

art. 2.33 Wabo en art.14 Erfgoedverordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

 

zie algemene beperkingen nummer 3, 4 en 5 genoemd bij onderdeel 1. Gebiedsontwikkeling en ruimtelijk beheer

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.4

 

toepassen van de artikelen 3:11 tot en met 3:17 van de Awb ten behoeve van een door de minister te nemen besluit op een aanvraag voor een vergunning voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een archeologisch monument dan wel een vergunning voor het herstellen, gebruiken of te laten gebruiken op een wijze, waardoor het archeologisch monument wordt ontsierd of in gevaar gebracht van een archeologisch monument

 

 

art. 14a Monumentenwet 1988

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.5

 

aanwijzen, intrekken en wijzigen van een aanwijzing van een gemeentelijk monument

 

 

art. 3, lid 1, art. 8, lid 1 en art. 9, lid 1, Erfgoedver-ordening Amsterdam

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

 

E.6

 

bepalen dat een beschrijving wordt opgesteld van het beoogde aan te wijzen gemeentelijk monument

 

 

art. 3, lid 4, Erfgoedver-ordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.7

 

bepalen dat een gemeentelijk monument gedocumenteerd moet worden

 

 

art. 9, lid 5,

Erfgoedver-ordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.8

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van nadeelcompensatie

 

 

art. 25 Erf-goedver-ordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.9

 

registreren van gemeentelijke stads- en dorpsgezichten op de lijst van gemeentelijke stads- en dorpsgezichten

 

 

art. 17 Erf-goedver-ordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

E.10

 

reageren op een voornemen tot aanwijzing van stads- en dorpsgezichten als gemeentelijk stads- en dorpsgezicht of wijziging van een aanwijzing als gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

 

 

art. 16 en 18 Erfgoedver-ordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

 

E.11

 

het nemen van een selectiebesluit conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

 

 

art. 24, lid 1 Erfgoedverordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

 

de RVE Monumenten en Archeologie stelt vast of een archeologisch rapport (artikel 39, lid 2 van de Monumentenwet) voldoet aan de kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie en het Kwaliteitshandboek van de afdeling Archeologie van de RVE Monumenten en Archeologie. De RVE Monumenten en Archeologie stelt aan de hand van een archeologisch rapport ook het selectiebesluit op

 

 

 

E.12

 

het vaststellen van een programma van eisen conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie

 

 

art. 24, lid 3 Erfgoedverordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

E.13

 

het vaststellen of een bouwhistorisch onderzoek of rapport voldoet aan de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek

 

 

art. 1, lid 1 en artikel 3, lid 4 Erfgoedverordening Amsterdam

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

5. Wonen

 

 

F.1

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een onttrekkingsvergun-ning alsmede het overschrijven van een vergunning

 

 

art. 21, lid 1, onder a, Huisvestings-wet 2014 en hoofdstuk 3, afdeling I, paragrafen 1 tot en met 3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

college

 

mandaat

 

DB

 

de bevoegdheid om te handhaven op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet wordt niet gemandateerd

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.2

 

intrekken van een (tijdelijke) onttrek-kingsvergunning

 

 

art. 26 Huisvestings-wet 2014 en art. 3.3.3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.3

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een samenvoegings-vergunning alsmede het overschrijven van een vergunning

 

 

art. 21, lid 1, onder b, Huisvestings-wet 2014 en hoofdstuk 3, afdeling I, paragrafen 1 tot en met 3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

de bevoegdheid om te handhaven op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet wordt niet gemandateerd

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.4

 

intrekken van een samenvoegings-vergunning

 

 

art. 26 Huis-vestingswet 2014 art. 3.3.3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.5

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een omzettingsvergun-ning alsmede het overschrijven van een vergunning

 

 

art. 21, lid 1, onder c, Huis-vestingswet 2014 en hoofdstuk 3, afdeling I, paragrafen 1 tot en met 3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

college

 

mandaat

 

DB

 

de bevoegdheid om te handhaven op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet wordt niet gemandateerd

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.6

 

intrekken van een omzettingsvergun-ning

 

 

art. 26 Huis-vestingswet 2014 art. 3.3.3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.7

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor woningvorming alsmede het overschrijven van een vergunning

   

 

art. 21, lid 1, onder d, van de Huisvestings-

wet 2014 en hoofdstuk 3, afdeling I, paragrafen 1 tot en met 3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

de bevoegdheid om te handhaven op grond van artikel 21 van de Huisvestingswet wordt niet gemandateerd

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.8

 

intrekken van een vergunning voor woningvorming

 

 

art. 26 Huis-vestingswet 2014 art. 3.3.3 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

F.9

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning alsmede het overschrijven van een vergunning

 

 

art. 22 Huisvestings-wet 2014ergen Hoofdstuk 4, afdeling I, paragrafen 4 tot en met 6 van de Huisvestingsverordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve directeur cluster

Ruimte & Economie /

Rve-directeur Wonen

(DB200514A2/196

 

F.10

 

intrekken van een splitsingsver-gunning

 

 

art. 26 Huisvestings-wet 2014 en art. 3.6.5 van de Huisvestings-verordening Amsterdam 2016

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve directeur cluster

Ruimte & Economie /

Rve-directeur Wonen

(DB200514A2/196

6. Economie

 

 

G.1

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing die betrekking heeft op de openingstijden van een winkel c.a.

 

 

alle ontheffings-mogelijk

heden genoemd in art. 6 Winkel-tijdenwet, het Vrijstellingen

besluit Winkeltijden-wet en de Verordening Winkeltijden Amsterdam 2017

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat heeft geen betrekking op het stellen van regels ten aanzien van de verdeling van avondwinkels (art. 5, lid 4 Verordening Winkeltijden Amsterdam 2010) wellicht nadere regels in kader scherper alcoholbeleid en 24-uurseconomie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

 

G.2

 

uitvoering geven aan de Marktverordening

 

 

art. 3.1, art. 3.3 art.3.6

onder d, e, g, h, i,en j , art. 3.7, art. 3.8, art. 3.9, art. 3.10, art. 3.11, art. 3.12, art. 3.13, art. 3.14, art. 3.15, art. 3.16, art. 3.17, art. 3.18, art.

3.19, art 3.20, art. 3.22, art. 3.23, art. 3.24, art.

3.25, art.

3.26, art.

3.27, art.

3.28, art.

3.29, art. art, 5.1, art. 5.2, art. 6.1,

art. 6.2 lid 1 en lid 2 onder f, h, i en j,

art. 7.2 art. 7.4 (voor zover deze betrekking heeft op de art. 3.15

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Manager Marktbureau

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

G.3

 

Uitvoering geven aan de Verordening op de staan- en ligplaatsen buiten de markt en venten

 

art. 3.1,

art. 3.4,

art. 3.7,

art. 3.8,

art. 3.9,

art. 3.11,

art. 4.2,

art. 4.5,

art. 5.1,

art. 6.1 lid 1, lid 2, lid 5 onder g (met uitzondering van venten) en onder h sub 1, 2, 3 en 5,

art. 7.2,

art. 7.4

 

college 

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Manager Marktbureau

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

G.4

 

instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen

 

 

art. 160, lid 1, aanhef en onder h Gemeente-wet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

7. Milieu en duurzaamheid

 

Algemene beperking: 

als sprake is van een inrichting waarvoor op 1 januari 2013 een vergunning benodigd is op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo, worden de bevoegdheden tot het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning niet gemandateerd. 

 

 

H.1

 

beslissen op aanvragen voor een omgevingsvergun-ning ex artikel 2.1, lid 1 onder i Wabo, voor andere activiteiten die behoren tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving

 

 

art. 2.1, lid 1, onder i, Wabo, art. 2.2a Bor

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

H.2

 

alle voorbereidings-besluiten en –handelingen ten behoeve van het vaststellen van hogere geluid-waarden

 

 

art. 45 e.v, art. 55, lid 4, art. 110a t/m art. 110c Wet geluid-hinder

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat voor het voorbereiden van besluit hogere waarden volgt de bevoegdheidsverdeling van de besluiten waarop voor het besluit hogere waarde ziet

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

H.3

 

besluiten over milieu- en klimaat-gerelateerde subsidies (energiemaatre-gelen)

 

 

ASA

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt tot 1 januari 2015 en voor de periode hierna die nodig is voor de afhandeling van subsidiebeschikkingen

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Gebiedspool

 

H.4

 

voorbereiden en opstellen van milieueffecten-beoordelingen

 

 

art. 7.2, lid 1 onder b en 7.16 Wet milieubeheer en Besluit milieu-effecten-rapportage

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

bevoegd gezag hangt af van besluit waarvoor de beoordeling van de milieu-effectenrapportage wordt verricht.

 

mandaat tot het voorbereiden van de beoordeling van de milieu-effectenrapportage volgt de bevoegdheidsverdeling van het besluit waarvoor de beoordeling van de milieu-effectenrapportage wordt opgesteld.

 

mandaat heeft geen betrekking op de beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieu-effectrapport moet worden gemaakt.

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

H.5

 

voorbereiden en opstellen van het milieu-effectenrapportage

 

art. 7.2, 7.2a, 7.7, 7.16 t/m 7.19, 7.22, 7.24, 7.25, 7.27 Wet milieubeheer en Besluit milieueffec-tenrapporta-ge

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

bevoegd gezag: hangt af van besluit waarvoor milieueffectenrapportage wordt opgesteld.

 

mandaat van de voorbereiding van het milieueffectenrapportage: volgt de bevoegdheidsverdeling van het besluit waarvoor het milieu-effectenrapportage wordt opgesteld.

 

mandaat ziet niet op het advies omtrent reikwijdte en detailniveau van de informatie ten behoeve van een milieu-effecten-rapportage als bedoeld in art. 7.24, lid 2 en 3, art .7.27, lid 2 Wet milieubeheer

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

H.6

 

uitoefenen van bevoegdheden en uitvoeren van taken op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling milieubeheer

 

 

Activiteiten-besluit milieu-beheer en Activiteiten-regeling milieu-beheer

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat heeft uitsluitend betrekking op inrichtingen

 • 1.

  waarvoor op 1 januari 2013 geen vergunning benodigd is op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo, en

 • 2.

  waarbij geen sprake is van een vergunning-plicht als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo, waarbij het college bevoegd is op grond van de onder 1. van dit hoofdstuk genoemde algemene beperking

 

Afdelingsmanager

vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanagers

Toezicht & Handhaving

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Extern:

Directeur Omgevingsdienst

NZKG

DB090216OOV/MW/38

 

 

H.7

 

 

uitoefenen van bevoegdheden en uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk 8, 10, 17, 19 van de Wet milieubeheer (Wm) gestelde regels

 

 

Wet milieu-beheer

 

college

 

mandaat

 

DB

 

voor zover de taken en bevoegdheden betrekking hebben op inrichtingen, heeft het mandaat uitsluitend betrekking op inrichtingen

 • waarvoor op 1 januari 2013 geen vergunning benodigd is op grond van artikel 2.1, lid 1, onder e, Wabo, en

 • waarbij geen sprake is van vergunningplicht als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wabo, waarbij het college bevoegd is op grond van de onder 1. van dit hoofdstuk genoemde algemene beperking

 

 

Afdelingsmanager

vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanagers

Toezicht & Handhaving

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Extern:

Directeur Omgevingsdienst

NZKG

DB090216OOV/MW/38

 

 

H.8

 

uitoefenen van bevoegdheden en uitvoeren van taken op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen

   

 

Besluit lozen buiten inrichtingen

 

college

 

mandaat

 

DB

 

met uitzondering van bevoegdheden en taken die betrekking hebben op

 • het lozen van grondwater bij bodemsaneringen en proefboringen als bedoeld in artikel 3.1;

 • het lozen van grondwater bij ontwateringen als bedoeld in artikel 3.2

 

 

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanagers

Toezicht & Handhaving

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Extern:

Directeur Omgevingsdienst

NZKG

DB090216OOV/MW/38

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Wegen

 

 

I.1

 

 

nemen van verkeersbesluiten en het plaatsen van verkeersborden op het onderliggende wegennet en hoofdnet OV, hoofdnet fiets en overige wegen

 

art. 15 en art. 18 Wegen-verkeerswet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet indien sprake is van een door het college aan te wijzen grootstedelijk project dan wel wanneer overige uitvoering, zijnde beheer, onderhoud, vervanging en uitbreiding van assets, een stedelijke taak betreft of een stedelijk belang heeft

 

 

Stadsdeelsecretaris;

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte;

Directeur Dienstverlening;

Directeur Stadswerken

 

I.2

 

besluiten over ontheffingverlening

 

 

art. 87 Reglement Verkeers-regels en Verkeers-tekens 1990

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot situaties die zich geheel binnen de grenzen van een stadsdeel voordoen

 

Stadsdeelsecretaris;

Afdelingsmanager Vergunningen;;

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte;

Directeur Dienstverlening en Informatie;

Directeur Stadswerken;

 

I.3

 

dagelijks beheer, onderhoud en gladheidsbe-strijding aan wegen

 

 

art. 15 Wegenwet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de wegen en werkzaamheden die tot de taken van het dagelijks bestuur behoren

(zie de overzichtskaarten opgenomen als bijlage A)

 

 

Stadsdeelsecretaris

Directeur Verkeer en Openbare Ruimte;

Directeur Stadswerken

 

I.4

 

ter inzage leggen en mededeling daarvan doen van een afschrift van een uitspraak in beroep waarbij een weg aan het openbaar verkeer wordt onttrokken

 

 

art. 12 Wegenwet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet als de weg onderdeel uit maakt van het hoofdnet auto of het hoofdnet rail (deze beperking geldt vanaf 1 januari 2015)

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

I.5

 

het onderhoud van een binnen de gemeente liggende weg ten laste van de gemeente brengen; het opleggen van de verplichting tot afkoopbare jaarlijkse uitkeringen aan degene, die van het onderhoud of het geven van bijdragen tot het onderhoud bevrijd worden.

 

 

Art. 20 Wegenwet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet als de weg onderdeel uit maakt van het hoofdnet auto of het hoofdnet rail (deze beperking geldt vanaf 1 januari 2015)

 

 

9. Parkeren

 

 

J.1

 

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een gehandicaptenpar-keerkaart alsmede het beperken van de geldigheidsduur, het verstrekken van een duplicaat en het ongeldig verklaren van een dergelijke kaart

 

 

art. 49, 51, 52 en 53 BABW en de Regeling gehandi-capten-parkeerkaart

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

10. Gemeentelijk vastgoed

 

 

K.1

 

 

verhuren, ontruimen, kopen en verkopen en het vaststellen van huurprijzen van gemeentelijk vastgoed dat is opgenomen in een door het college goedgekeurd gebiedsplan

 

 

art. 160, lid 1, aanhef en onder e, Gemeente-wet

 

college

 

delegatie

 

DB

 

door goedkeuring van het gebiedsplan verkrijgt het dagelijks bestuur het “economisch eigendom” van het betreffende gemeentelijk vastgoed

 

Stadsdeelsecretaris

Directeur

Gemeentelijk vastgoed

11. Waterbeheer

 

 

L.1

 

 

beschikkingen op grond van de Verordening op het binnenwater 2010, met uitzondering van de beschikkingen op grond van de art. 2.1.1, 2.1.2, lid 3, 2.1.3, 2.3.5, lid 3 en lid 4, 2.4.1. lid 2 sub b, 2.4.5 (tenzij de exploitatie op een afgesloten water in het stadsdeel plaatsvindt), 2.5.1 lid 1 en 2, lid 3 (bij de aanpak van verwaarloosde vaartuigen), 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, 3.4.1 en 3.4.2

 

 

Verordening op het binnenwater 2010

 

college

 

mandaat

 

DB

 

de bevoegdheid besluiten van algemene strekking te nemen (o.a. nadere regels) is niet gemandateerd.

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

L.2

 

intrekken of wijzigen van verleende ontheffingen of vergunningen op grond van de Verordening op het binnenwater 2010 (binnen de beperkingen van onderdeel L.1)

 

 

art. 1.2.8 Verordening op het binnenwater 2010

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

12. Basisvoorzieningen sociaal domein

 

 

M.1

 

zorgdragen voor de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning op het gebied van wijk-gericht welzijnswerk (opbouwwerk), activering en participatie, ondersteuning bewoners-initiatieven, bestrijden armoede en preventie  en signalering rond de aandachtsgebieden gezondheid, sociaal isolement/eenzaam-heid en armoede

 

 

art. 9a Wet maatschap-pelijke onder-steuning

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

M.2

 

waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke zorg op de onder M.1 genoemde gebieden, als het verlenen van desbetreffende maatschappelijke ondersteuning door derden wordt verricht

 

 

art. 9a en art. 10 Wet maat-schappelijke onder-steuning

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

13. Schuldhulpverlening

 

 

N.1

 

mede uitvoering geven aan het door de gemeenteraad vast te stellen plan dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente

 

 

art. 3 Wet gemeentelijke schuldhulp-verlening

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de stadsdeeldoelgroepen en geldt niet GKA (Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam) en crediteurenmanagement

 

 

N.2

 

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van reguliere schuldhulp-verlening

 

 

art. 3 en art. 4 Wet gemeente-lijke schuld-hulpverlening

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat is beperkt tot de stadsdeeldoelgroepen

 

Extern:

Directeur MaDi

(DB100214JWA/26

14. Maatschappelijke ondersteuning

 

Geen bevoegdheden.

15. Jeugdgezondheidszorg

 

Geen bevoegdheden.

16. Vrijwilligerswerk 

 

 

Q.1

 

zorgdragen voor de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning op het gebied van vrijwilligerswerk

 

 

art. 9a Wet maatschap-pelijke onder-steuning

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

Q.2

 

waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de maatschappelijke zorg op het onder Q.1 genoemde gebied, als het verlenen van desbetreffende maatschappelijke ondersteuning door derden wordt verricht

 

 

art. 9a en art. 10 Wet maat-schappelijke onder-steuning

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

17.Diversiteit en discriminatie

 

 

R.1

 

informatie verstrekken aan inburgeraars

 

 

art. 2 Verordening inburgering Amsterdam 2013

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet als de inburgeraar onder de verantwoordelijkheid van de RVE Werk en Inkomen valt

 

 

R.2

 

aanbieden van een inburgeringsvoor-ziening of taalkennis-voorziening

 

 

art. 3 Verordening inburgering Amsterdam 2013

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt niet als de inburgeraar onder de verantwoordelijkheid van de RVE Werk en Inkomen valt

 

 

R.3

 

uitreiken bevestiging verkrijging Nederlanderschap

 

art. 11, 17, 23, 29, 60a en 60b Besluit verlies en verkrijging Nederlanderschap

 

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

18. Kunst in de openbare ruimte en buurtgebonden cultuurinitiatieven

 

 

S.1

 

uitvoeren van het Kunstenplan 2013 – 2016 (subsidiëring)

 

 

ASA

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt tot 1 januari 2017 en voor de periode hierna die nodig is voor de afhandeling van subsidiebeschikkingen

 

 

Stadsdeelsecretaris

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Afdelingsmanager

Gebiedspool

 

19. Sport

 

 

T.1

 

besluiten tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen

 

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

zie onderdeel 0. Algemeen. Vanaf 1 januari 2015 geldt het mandaat niet voor de inkoop die aan sport-accommodaties verbonden is alsmede het bepalen van de tarieven voor de verhuur. Vanaf 1 juli 2015 geldt het mandaat niet voor de verhuur van sport-accommodaties

 

 

20. Wet op de lijkbezorging

 

 

U.1

 

nemen maatregelen ten behoeve van de identificatie en opsporing, voordat een graf van een onbekende wordt geruimd

 

 

art. 31, lid 5 Wet op de lijkbezorging

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

U.2

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het in gebruik nemen van een bewaarplaats voor urnen buiten een crematorium of begraafplaats

 

 

art. 64 Wet op de lijkbezorging

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

U.3

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het bestemmen van een terrein om permanent as te verstrooien

 

 

art. 66b Wet op de lijkbezorging

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

U.4

 

in ontvangst nemen van en beslissen op aanvragen om verkorting of verlenging van de termijn voor lijkbezorging

 

 

art. 17 Wet op de lijkbezorging

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

U.5

 

in ontvangst nemen van en beslissen op aanvragen om ontleding van een stoffelijk overschot

 

 

art. 68 Wet op de lijkbezorging

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

U.6

 

in ontvangst nemen van en beslissen op aanvragen om opgraving van een lijk

 

 

art. 29 Wet op de lijkbezorging

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

U.7

 

in ontvangst nemen van en beslissen op aanvragen om een laissez-passer

 

 

art. 11 Besluit op de lijkbezorging

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

U.8

 

uitvoeren van de beheers-verordening gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria Amsterdam

 

 

Beheers-verordening gemeente-lijke begraaf-plaatsen en crematoria Amsterdam

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

21. Inspraak, initiatief en burgerparticipatie

 

 

V.1

 

uitvoeren van de Algemene Inspraakverordening bij het verlenen van inspraak van beleidsvoornemens van de bestuurs-commissies

 

 

Algemene inspraak-verordening

 

college en burge-meester

 

mandaat

 

DB

   

 

22. Subsidieverlening

 

 

W.1

 

uitvoeren ASA en titel 4.2 Awb binnen taken, bevoegdheden en budgetten bestuurs-commissies

 

 

ASA en titel 4.2 Awb

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Directeur Ruimte en

Economie

Manager

Subsidiebureau

Afdelingsmanager

Gebiedspool.

Gebiedsmanagers,

tot een

maximumbedrag

conform de stedelijke

Budgethoudersregeling

 

W.2

 

uitvoeren bijzondere stedelijke subsidie-verordeningen

 

 

diverse bijzondere stedelijke subsidie-verorde-ningen en stedelijke subsidieregelingen.

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als uit stedelijke kaders blijkt dat het dagelijks bestuur een uitvoerende rol heeft bij de betreffende subsidieverordening

 

Stadsdeelsecretaris

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Directeur Ruimte en

Economie

Manager

Subsidiebureau

Afdelingsmanager

Gebiedspool.

Gebiedsmanagers,

tot een

maximumbedrag

conform de stedelijke

Budgethoudersregeling

 

W.3

 

vaststellen en uitvoeren van subsidieregelingen en beleidsregels

 

diverse bijzondere subsidiever-ordeningen, nadere regels en beleids-regels

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

mandaat geldt alleen als uit stedelijke kaders blijkt dat het dagelijks bestuur een vastellende en/of uitvoerende rol heeft bij de betreffende subsidieverordening

 

Stadsdeelsecretaris

Directeur Ruimte en

Duurzaamheid

Directeur Ruimte en

Economie

Manager

Subsidiebureau

Afdelingsmanager

Gebiedspool.

Gebiedsmanagers,

tot een

maximumbedrag

conform de stedelijke

Budgethoudersregeling

 

W.4

 

 

vaststellen nadere regels en beleidsregels

 

Art. 3, 2e lid ASA

 

college

 

delegatie

 

 

DB

 

 

delegatie geldt alleen als uit stedelijke kaders blijkt dat het dagelijks bestuur de bevoegdheid heeft nadere regels vast te stellen

 

 

23. Vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Voor alle taken en bevoegdheden die op grond van de takenlijst en dit register zijn gemandateerd geldt dat de bevoegdheid om toezicht te houden of te handhaven onderdeel van het mandaat is tenzij anders is bepaald.

 

Mandaat en delegatie geldt niet voor stedelijke gebieden, projecten en belangen, zoals nader aangegeven op bij dit register behorende kaart bijlage B. Deze kaart wordt twee keer per jaar geactualiseerd en ter vaststelling voorgelegd aan het college.

 

Verder geldt in het algemeen de beperking voor de bevoegdheden in dit hoofdstuk dat vergunningverlening, toezicht en handhaving alleen geldt in relatie tot de overige (gedelegeerde en) gemandateerde bevoegdheden met de daarbij vastgelegde beperkingen en met dien verstande dat de handhavingscapaciteit van het dagelijks bestuur en de organisatieonderdelen flexibel ten behoeve van stedelijke handhavingsprioriteiten zal worden ingezet conform de bestuurlijk afspraken.

 

 

X.1

 

geven van een machtiging tot binnentreden in een woning voor de uitvoering van de toezichttaken die aan de bestuurs-commissies zijn gemandateerd (andere doeleinden dan strafvordering)

 

 

art. 2 en 3, lid 2 Algemene wet op het binnen-treden

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s) Toezicht en Handhaving

 

X.2

 

geven van een machtiging tot binnentreden in een woning voor de toepassing van bestuursdwang ten aanzien van de taken en bevoegdheden die aan de bestuurs-commissies zijn gemandateerd of gedelegeerd (andere doeleinden dan strafvordering)

 

 

art. 5:27, lid 2 Algemene wet bestuurs-recht en art 2 en 3, lid 2 Algemene wet op het binnen-treden

 

college en burge-meester

 

delegatie en mandaat

 

DB en VZ

 

de bevoegdheid wordt gedelegeerd voor zover die betrekking heeft op taken en bevoegdheden die aan de bestuurscommissies zijn gedelegeerd. De bevoegdheid wordt gemandateerd voor zover die betrekking heeft op taken en bevoegdheden die aan de bestuurscommissies zijn gemandateerd

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanagers(s) Toezicht en Handhaving

 

X.3

 

opleggen en ten uitvoer leggen van een last onder bestuursdwang, die dient tot handhaving van regels waarvan de uitvoering aan het dagelijks bestuur is gedelegeerd

 

 

art. 125, lid 1 en lid 2, Gemeente-wet, afd. 5.3.1 Awb,

titel 4.4 Awb

 

college

 

delegatie en machti-

ging

 

DB

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

- Stadsdeelsecretaris

- Afdelingsmanager Vergunningen

Afdelingsmanager Toezicht & Handhaving

-Teammanager(s) Toezicht & Handhaving

 

Extern:

 Directeur Omgevings- dienst Noordzeekanaal

gebied

 

Voor invordering:

Rve directeur Belastingen

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

       

 

X.4

 

opleggen en ten uitvoer leggen van een last onder bestuursdwang, die dient tot handhaving van regels waarvan de uitvoering aan het dagelijks bestuur is gemandateerd

 

 

art. 125, lid 1 en lid 2 Gemeente-wet, afd. 5.3.1 Awb, titel 4.4 Awb

 

college

 

mandaat en machti-

ging

 

DB

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

- Stadsdeelsecretaris

- Afdelingsmanager Vergunningen

Afdelingsmanager Toezicht & Handhaving

-Teammanager(s) Toezicht & Handhaving

 

Extern:

 Directeur Omgevings- dienst Noordzeekanaal

gebied

Manager Marktbureau

 

Directeur Waternet

 

Voor invordering:

Rve directeur Belastingen

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

   

 

X.5

 

opleggen van een last onder dwangsom, die dient tot handhaving van regels waarvan de uitvoering aan het dagelijks bestuur is gedelegeerd

 

art. 125, lid 2 Gemeente-wet, afd. 5.3.2 Awb,

titel 4.4 Awb

 

college

 

delegatie

 

DB

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

- Stadsdeelsecretaris

- Afdelingsmanager Vergunningen

Afdelingsmanager Toezicht & Handhaving

-Teammanager(s) Toezicht & Handhaving

 

Extern:

 Directeur Omgevings- dienst Noordzeekanaal

gebied

 

Voor invordering:

Rve directeur Belastingen

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

 

 

X.6

 

opleggen van een last onder dwangsom, die dient tot handhaving van regels waarvan de uitvoering aan het dagelijks bestuur is gemandateerd

 

art. 125, lid 2 Gemeente-wet, afd. 5.3.2 Awb,

titel 4.4 Awb

 

college

 

mandaat en machti-

ging

 

DB

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

Extern:

Directeur

Omgevingsdienst

NZKG

DB090216OOV/MW/38

 

Manager Marktbureau

 

Voor invordering:

Rve directeur Belastingen

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

 

 

X.7

 

opleggen en ten uitvoer leggen van een last onder bestuursdwang, die dient tot handhaving van regels waarvan de uitvoering aan het dagelijks bestuur is gemandateerd

 

 

art. 125, lid 3 Gemeente-wet, afd. 5.3.1 Awb,

titel 4.4 Awb

 

burge-meester

 

mandaat en machti-

ging

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Extern:

Directeur

Omgevingsdienst

NZKG

DB090216OOV/MW/38

Directeur Waternet

 

Voor invordering: Rve directeur Belastingen

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

 

 

X.8

 

opleggen van een last onder dwang-som, die dient tot handhaving van regels waarvan de uitvoering aan het dagelijks bestuur is gemandateerd

 

art. 125, lid 3 Gemeente-wet, afd. 5.3.2 Awb,

titel 4.4 Awb

 

burge-meester

 

mandaat en machti-

ging

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

Extern:

Directeur

Omgevingsdienst

NZKG

DB090216OOV/MW/38

Directeur Waternet

 

Voor invordering: Rve directeur Belastingen

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

     

 

X.9

 

handhaven van redelijke eisen van welstand in het kader van de excessen-regeling als bedoeld in 3.4 van de welstandsnota bedoeld in artikel 12, eerste lid, 12a, eerste lid, onderdeel b Woningwet

 

 

art. 12, lid 1 Woningwet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen.

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.10

 

opleggen van de verplichting tot het laten opstellen van een onderhoudsplan door een deskundig persoon of een deskundige instantie

aan een vereniging van eigenaars ten behoeve van een bij haar in beheer zijnd gebouw

 

 

art.12d Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.11

 

opleggen van de verplichting tot het binnen een te bepalen termijn treffen van voorzieningen waardoor de staat van dat gebouw of dat bouwwerk komt te liggen op een niveau dat hoger is dan het niveau dat overeenkomt met de voorschriften, bedoeld in artikel 1b, tweede lid,

 

 

art. 13, art.1b, lid,2 art. 12d, lid 1 Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.12

 

opleggen van de verplichting tot het binnen een te bepalen termijn treffen tot het treffen van voorzieningen vanwege redelijke eisen van welstand

 

 

art. 13a, Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.13

 

beslissen tot het in gebruik geven c.q. beheer geven van een gebouw, open erf of terrein dat op grond van artikel 17 Woningwet , artikel 174a van de Gemeentewet, een verordening als bedoeld in artikel 174 van die wet of artikel 13b van de Opiumwet is gesloten

 

 

art. 14 Woningwet 174,174a Gemeente-wet, art. 13b van de Opiumwet

 

 

college/ burge-meester

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

 

 

X.14

 

besluit tot sluiten van gebouw, open erf of terrein, indien overtreding van de bij of krachtens hoofdstuk I, II, of III Woningwet gegeven voorschriften met betrekking tot de staat of het gebruik van een gebouw, open erf of terrein gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de veiligheid of de gezondheid, en er een klaarblijkelijk gevaar is op herhaling van de overtreding

 

 

art. 17 Woningwet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

 

 

X.15

 

bestuursrechtelijk toezicht en handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met III Woningwet, het Bouwbesluit en Bouwverordening

 

 

art. 92 Woning-wet, Bouw-besluit 2012 en Bouw-verordening

   

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Handhaving in het kader van Zoeklicht (flex aanpak woon fraude/illegale hotels):

 

- Rve Wonen:

* Hoofd Toezicht & Handhaving

* Projectleiders woonfraude

* Teamleider Handhaving

* Teamleider project medewerkers

- stadsdeel Centrum:

* Projectleider Handhaving

(illegale hotels) afdeling VTH

* Juridische medewerker handhaving (illegale hotels) afdeling VTH

 

 

X.16

 

beslissen tot verkoop in het openbaar van de overblijvende materialen indien toepassing van bestuursdwang ter handhaving van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften leidt tot het slopen van een bouwwerk, , tenzij, naar redelijkerwijs is te verwachten, bij onderhandse verkoop een hogere opbrengst kan worden verkregen

 

 

art. 104 Woningwet

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

X.17

 

toezicht en handhaving schade en hinder door voorwerpen

 

 

art. 4.6 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.18

 

toezicht en handhaving illegaal aangebrachte aanplakbiljetten, afbeeldingen of teksten

 

 

art. 4.7, lid 1 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.19

 

toezicht en handhaving veroorzaken hinder door motorvoertuigen en bromfietsen

 

 

art. 5.7 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.20

 

toezicht en handhaving hinderlijk gebruik alcohol op de openbare weg

 

 

art. 2.17 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.21

 

hinderlijk gedrag in of bij gebouwen

 

 

art. 2.18 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.22

 

toezicht en handhaving verbod doen van natuurlijke behoefte buiten een urinoir c.a.

 

 

art. 5.11 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.23

 

toezicht en handhaving bespiedingsverbod

 

 

art. 2.25, lid 2 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.24

 

toezicht en handhaving bij het bestrijden van gladheid

 

 

art. 4.19, lid 1 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.25

 

toezicht en handhaving Colportagewet

 

 

Colportage-wet

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.26

 

toezicht en handhaving gevaarlijke honden

 

 

art. 5.15 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.27

 

toezicht en handhaving gebruik gedenktekens

 

 

art. 4.16 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.28

 

toezicht en handhaving verontreiniging van de weg en het water

 

 

art. 4.17 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.29

 

toezicht en handhaving openlijk gebruik en handel in harddrugs en andere stimulerende middelen

 

 

art. 2.7 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.30

 

toezicht en handhaving verbod spelen om geld op de weg

 

 

art. 2.19 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.31

 

toezicht en handhaving speelcasino-vergunning

 

 

art. 27h Wet op de Kansspelen

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.32

 

toezicht en handhaving plaatsing bewakingsapparatuur

 

 

art. 2.25, lid 1 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.33

 

toezicht en handhaving over het bezigen van vuurwerk

 

 

art. 5.3 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

uitvoering decentraal, aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.34

 

toezicht en handhaving parkeeroverlast

 

 

Wegenver-keerswet, Wet Mulder

 

 

college

 

mandaat

 

DB

 

wegsleep: beleid en uitvoering toenemend centraal, vraag decentraal

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.35

 

toezicht en handhaving bestemmings-plannen, grond-exploitatieplannen en omgevings-vergunningen

 

 

Wet ruimtelijke ordening en Wabo

 

college

 

mandaat

 

DB

 

dit mandaat geldt alleen als de primaire bevoegdheid door het college aan het dagelijks bestuur is gemandateerd.

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Afdelings- en teammanagers VTH van stadsdeel Centrum, voor zover het de bevoegdheid betreft tot het handhaven van bestemmingsplannen uitsluitend ten aanzien van het onderdeel prostitutie

 

X.36

 

toezicht en handhaving bij openbare manifestaties en betogingen

 

 

art. 2.32 t/m art. 2.36 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.37

 

toezicht en handhaving inrichtingen die geen bouwwerk zijn

 

 

Brand-beveiligingsveror-dening

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X. 38

 

toezicht en handhaving wrakken en verwaarloosde voertuigen op of aan de weg.

 

 

Art. 4.22 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien bij of krachtens de Wet milieubeheer.

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

X.39

 

toezicht en handhaving blokkeren parkeerruimte voor reservering

 

Art. 4.26 APV

 

college

 

Mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

X.40

 

het aanwijzen van gebieden waar het verboden is om te barbecueën

 

 

Art. 5.8A APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

X.41

 

het aanwijzen van gebieden waar het verboden is dieren te voeren

 

 

Art. 5.18 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

24. Overige gemandateerde bevoegdheden

 

 

Y.1

 

 

aanwijzen van wegen of weggedeelten waar het verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of bij zich te hebben in aangebroken flesjes, blikjes e.d. alsmede het aanwijzen van plaatsen en tijden waarop het verbod niet geldt

 

 

art. 2.17, lid 2 en lid 4 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

 

Y.2

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor slapen op of aan de weg

 

 

art. 2.20, lid 2 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

 

Y.3

 

aanwijzen van wegen en tijden waarop het verbod om fietsen te verkopen op of aan de weg niet geld

 

 

art. 2.22, lid 3 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

DB

 

 

 

Y.4

 

mededeling doen van het oprichten c.a. van een inrichting voor het aanbieden van nachtverblijf en het vaststellen van een model-nachtregister

 

 

art. 2.26, lid 2 en lid 3 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

DB

 

 

 

Y.5

 

vaststellen model-verkoopregister; waarmerken opkoopregister; ontvangen mededeling van een handelaar dat hij van het opkopen zijn beroep of gewoonte maakt; verlengen van de termijn waarbij het verboden is een door opkoop verworven zaak over te dragen of daaraan wijzigingen aan te brengen

 

 

art. 2.28 t/m 2.30 APV en art. 2 uitvoerings-besluit ex artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht

 

 

burge-meester

 

mandaat

 

DB

 

 

 

Y.6

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning of vrijstelling voor het houden van een openbare inzameling (collectevergunning)

 

 

art. 2.52. lid 1 en lid 4 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

   

   

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.7

 

aanwijzen van wegen of gedeelten daarvan, waarop het verboden is geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen te verspreiden, aan te bieden of bekend te maken alsmede het beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing van dit verbod

 

 

art. 2.53, lid 1 en lid 2 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.8

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een loterijvergunning

 

 

art. 3, lid 1 Wet op de kansspelen

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.9

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor een evenement en het stellen van een andere termijn voor het indienen van een aanvraag

 

 

art. 2.40, lid 1 en lid 3 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

dezelfde verhouding centraal-decentraal: aanscherping criteria evenementenbeleid, dit in verband met spanning lokale rust versus stedelijke uitstraling. Soms ook in verband met gevaarzetting. Na aanscherping criteria discussie over mate en wijze van handhaven

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving tot

(tijdelijke) intrekking

noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.10

 

verbieden van een evenement als hiertegen bezwaren bestaan

 

 

art. 2.41, lid 5 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

dezelfde verhouding centraal-decentraal: aanscherping criteria evenementenbeleid, dit in verband met spanning lokale rust versus stedelijke uitstraling. Soms ook in verband met gevaarzetting. Na aanscherping criteria discussie over mate en wijze van handhaven

 

 

 

Y.11

 

aanwijzen van gebieden en periodes waarvoor beperkingen worden gesteld aan het aantal te houden evenementen

 

 

art. 2.41, lid 6 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

dezelfde verhouding centraal-decentraal: aanscherping criteria evenementenbeleid, dit in verband met spanning lokale rust versus stedelijke uitstraling. Soms ook in verband met gevaarzetting. Na aanscherping criteria discussie over mate en wijze van handhaven

 

 

 

Y.12

 

aanwijzen van plaatsen waarvoor de vergunningplicht voor het houden van evenementen niet geldt

 

 

art. 2.42, lid 1 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Y.13

 

verbinden van voorschriften en beperkingen aan een evenementen-vergunning alsmede het bepalen dat een borgsom wordt betaald in het belang van deze voor-schriften een en ander voor zover het evenement binnen één stadsdeel plaats vindt

 

 

art. 2.44, lid 1 en lid 2 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving tot

nadere voorschriften /

beperkingen noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.14

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor een voor publiek toegankelijk evenement in een gebouw of vaartuig

 

 

art. 2.47, lid 1 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving tot

(tijdelijke) intrekking

noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.15

 

aanwijzen van wegen en tijden waar niet als straatartiest mag worden opgetreden of waar geen muziek ten gehore mag worden gebracht en het beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning als straatartiest of voor het ten gehore brengen van muziek

 

 

art. 2.49, lid 1 en lid 2 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.16

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf

 

 

art. 3.8, lid 1 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria stedelijke regie (horecahandhaving en alcoholbeleid)

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.17

 

beperken van de openingstijden van horecabedrijven en het ingeval van bijzondere omstandigheden of van bijzondere horecabedrijven verruimen van de openingstijden

 

 

art. 3.15, lid 1 en lid 3 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

   

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving

daartoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.18

 

wijzigen of intrekken van een exploitatie-vergunning voor een horecabedrijf

 

 

art. 3.24 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving

daartoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.19

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor de ingebruikneming van de weg ten behoeve van een terras alsmede het aan-wijzen van wegen waar geen terras mag worden geëxploiteerd alsmede het vaststellen van beleidsregels ten aanzien van de ingebruikneming van de weg ten behoeve van een terras

 

 

art. 3.17 en art. 3.18 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.20

 

beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor een prostitutiebedrijf

 

 

art. 3.3, art. 3.27, eerste lid en art. 3.32 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie  

 

 

 

Y.21

 

beperken van de openingstijden van een prostitutiebedrijf

 

 

art. 3.35 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.22

 

intrekken van een vergunning voor een prostitutiebedrijf

 

 

art. 3.36 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.23

 

beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor een escortbedrijf

 

 

art. 3.40 en 3.43 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.24

 

 

beslissen op een aanvraag voor een vergunning voor een escortbedrijf dat niet in een voor publiek toegankelijk gebouw is gevestigd

 

 

art. 3.2, 3.40 en 3.43 APV

 

college

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.25

 

intrekken van een vergunning voor een escortbedrijf

 

 

art. 3.44 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.26

 

intrekken van een vergunning voor een escortbedrijf dat niet in een voor publiek toegankelijk gebouw is gevestigd

   

 

art. 3.2 en 3.44 APV

 

college

 

mandaat

 

DB

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.27

 

beslissen op een aanvraag voor een seksinrichting

 

 

art. 3.3, art. 3.47 en art. 3.49 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.28

 

intrekken van de vergunning voor een seksinrichting

 

 

art. 3.52 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.29

                                               

 

meedelen dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen van zaken, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen van erotisch-porno-grafische aard de openbare orde of het leefklimaat in gevaar brengt

 

 

art. 3.53, eerste lid APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

aan de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum voor alle dagelijks besturen met nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

     

onderdeel prostitutie

 

 

 

 

 

 

 

Y.30

 

verlenen van een gedoogverklaring inzake de verkoop van softdrugs aan horecabedrijven bedoeld in het besluit van de burge-meester van 4 april 1995, nr. 953306

 

   

 

burge-

meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie (in ieder geval maatwerk bij te verplaatsen en te sluiten coffeeshops; nauwe samenwerking transformatie en transitie en uitvoering nieuwe screening Bibob)

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.31

 

vaststellen van een formulier voor de aanvraag voor een gedoogverklaring als bedoeld in Y.30

 

 

art. 4:4 Awb

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Y.32

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van openbare vermakelijkheden op zondag voor 13.00 uur

 

 

art. 4, lid 3 Zondagswet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.33

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf of slijtersbedrijf (incl. het verbinden van voorschriften en het beperken tot het verstrekken van zwak-alcoholische drank)

 

 

art. 3, lid 1 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie (in kader van scherper alcoholbeleid)

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.34

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing van de bij of krachtens artikel 4 Drank- en Horecawet gestelde regels met het oog op bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

 

 

art. 4, lid 4 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.35

 

raadplegen van het register als bedoeld in artikel 8, lid 5 van de Drank- en Horecawet bij het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, bij het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 35 en bij een melding als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

 

 

art. 8, lid 5, aanhef en onder a Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.36

 

de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een bedrijf exploiteert als bedoeld in artikel 18, tweede lid, of artikel 19, tweede lid, onder a, en die in een periode van 12 maanden drie maal artikel 20, eerste lid, heeft overtreden, de bevoegdheid ontzeggen zwak-alcoholhoudende drank te verkopen vanaf de locatie waar bedoeld gedrag heeft plaatsgevonden

 

 

art. 19a, lid 1 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.37

 

opleggen van een last onder bestuurs-dwang ter hand-having van een krachtens artikel 19a Drank- en Horecawet opgelegde ontzegging

 

 

art. 19a, lid 3 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.38

 

in ontvangst nemen van de melding van een wens van de vergunninghouder als bedoeld in artikel 30a, lid 1 Drank- en Horecawet, bevestigen van de melding en het weigeren van de wijziging van het aanhangsel

 

 

art. 30a Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.39

 

intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 3 Drank- en Horecawet

 

 

art. 31 Drank- en Horecawet

 

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.40

 

schorsen van een vergunning voor een periode van ten hoogste 12 weken in de gevallen bedoeld in artikel 31, lid 2 en lid 3 Drank- en Horecawet

 

 

art. 32 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.41

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een ontheffing ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcohol-houdende drank bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen en de mogelijkheid om voor jaarlijks terugkerende identieke bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, besluiten één ontheffing te verlenen, mits de verstrekking van zwak-alcohol-houdende drank telkenmale geschiedt onder onmiddellijke leiding van dezelfde persoon

 

 

art. 35 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Indien handhaving

hiertoe noopt:

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.42

 

toegang ontzeggen aan andere personen dan hen, die wonen in de ruimte, waarin in strijd met de Drank- en Horecawet alcoholhoudende drank wordt verstrekt

 

 

art. 36 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving.

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.43

 

opleggen van een bestuurlijke boete ter zake van overtreding binnen het stadsdeel van het bij of krachtens de artikelen 3, 4, 9, lid 3, lid 4 en lid 5, 12 tot en met 19, 20, lid 1 t/m 4, 22 lid 1, lid 2, 24 en 25, behoudens het gestelde in lid 3, 25a t/m 25d, 29, lid 3, 35, lid 2 en lid 4 of 38 van de Drank- en Horecawet

 

 

art. 44a Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving.

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Voor de invordering:

Rve directeur Belastingen

 

Y.44

 

afwijken van artikel 3 en 4 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horeca-wet, indien er sprake is van een lokaliteit die gevestigd is in een beschermd monument als bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet

 

art. 4a Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.45

 

toepassen van bestuursdwang ter handhaving van de bij artikel 5:20, lid 1, van de Awb gestelde verplichting

 

 

art. 44 Drank- en Horecawet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving.

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Y.46

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor het aanwezig hebben van een speelautomaat met inachtneming van hetgeen in de artikelen 2 en 3, lid 1 en lid 2 van de Verordening kansspeelauto-maten en speelautomaten-hallen , incl. het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een vergunning, het weigeren en intrekken van een vergunning.

 

art. 30b, art. 30c, art. 30d, art. 30e en art. 30f Wet op de kansspelen

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Indien handhaving

hiertoe noopt:

Afdelingsmanager

toezicht & Handhaving

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.47

 

 

afhandelen melding klein kansspel en verbieden klein kansspel

 

 

art. 7c Wet op de kansspelen

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.48

 

opleggen van een bestuurlijke boete

 

 

art. 35c Wet op de kansspelen

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving.

Teammanager(s)

Toezicht & Handhaving

 

Voor de invordering:

Rve directeur Belastingen

 

Y.49

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning voor de exploitatie van een speelautomatenhal (incl. wijzigen en intrekken)

 

 

art. 4 en art. 9 Verorde-ning speelauto-maten(ha-llen)

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.50

 

 

opvragen van strafregistergegevens en het vragen van inlichtingen uit de algemene documentatie-registers op grond van de artikelen 9 tot en met 13 van de wet en van artikel 13 van het Besluit justitiële gegevens ten behoeve van:

 • -

  het nemen van besluiten op grond van de Wet op de kansspelen;

 • -

  ten behoeve van het nemen van besluiten op grond van de Drank- en Horecawet

 • -

  ten behoeve van het nemen van besluiten voor het exploiteren van een horecabedrijf, een prostitutie-bedrijf, een seks-inrichting of een speelautomatenhal

 

 

art. 9 t/m 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

als het mandaat betrekking heeft op prostitutie-bedrijven of seks-inrichtingen geldt het mandaat alleen voor de voorzitter van het dagelijks bestuur in stadsdeel Centrum

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377

 

Y.51

 

opvragen van strafregistergegevens en het vragen van inlichtingen uit de algemene docu-mentatieregisters op grond van artikelen 9 tot en met 13 van de wet en artikel 15 van het Besluit justitiële gegevens ten behoeve van:

 • -

  artikel 7, eerste en tweede lid Wet Bibob juncto artikel 3, eerste lid Wet Bibob en de APV (het nemen van besluit voor het exploiteren van een horecabedrijf, een prostitutie-bedrijf, een seks-inrichting of een speelautomaten-hal);

 • -

  artikel 27, derde lid Drank- en Horecawet juncto artikel 3 Wet Bibob;

 • -

  artikel 31, tweede en derde lid Drank en Horecawet juncto artikel 3 Wet Bibob;

 • -

  artikel 30c, eerste lid onder c, artikel 30e, derde lid, artikel 30f, derde lid en artikel 30k, vierde lid Wet op de Kansspelen juncto artikel 3 Wet Bibob.

 

 

art. 9 t/m 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 en 15 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

 

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.52

 

opvragen van strafregistergegevens en het vragen van inlichtingen uit de algemene documentatieregisters op grond van artikelen 9 tot en met 13 van de wet en artikel 15 van het Besluit justitiële gegevens ten behoeve van:

 • -

  artikel 2.20, lid 1 en lid 2 Wabo;

 • -

  artikel 2.20, lid 1 en lid 2 Wabo juncto artikel 5.19, lid 4, onder b Wabo

 

 

art. 9 t/m 13 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, art. 13 en 15 Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens

 

 

college

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.53

 

vragen van politiegegevens in verband met de beoordeling van het levensgedrag als bedoeld in de artikelen:

 • -

  3.10, eerste lid, onder b;

 • -

  3.11, derde lid, onder e;

 • -

  3.24, aanhef en onder b;

 • -

  3.29, eerste lid, onder b van de APV 2008 en;

 • -

  4, lid 1, onder b van het Speelauto-matenbesluit 2000

 

 

Wet politiegegevens, Besluit politiegegevens

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.54

 

vragen van politiegegevens op grond van artikel 4:3, eerste lid, onder l Besluit politiegegevens in verband met de beoordeling op grond van de Wet Bibob als bedoeld in:

 • -

  artikel 7, eerste en tweede lid Wet Bibob juncto artikel 3, eerste lid Wet Bibob en artikel 4 Besluit Bibob;

 • -

  artikel 27, derde en vierde lid Drank- en Horecawet juncto artikel 3 Wet Bibob;

 • -

  artikel 31, tweede lid Drank- en Horecawet juncto artikel 3 Wet Bibob

 

 

art. 4:3, lid 1, aanhef en onder l, Besluit politiegegevens

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.55

 

vragen van politiegegevens op grond van artikel 4:3, eerste lid, onder l Besluit politiegegevens in verband met de beoordeling op grond van de Wet Bibob als bedoeld in:

 • -

  artikel 2.20, lid 1 Wabo;

 • -

  artikel 2.20, lid 1 juncto artikel 5.19, lid 4, onder b Wabo

 

 

art. 4:3, lid 1, aanhef en onder l van het Besluit politie-gegevens

 

college

 

mandaat

 

VZ

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

 

Y.56

 

aanwijzen van ambtenaren voor het in ontvangst nemen van het proces-verbaal met de verzegelde pakken, bedoeld in artikel N 2 en artikel N 9 Kieswet

 

 

art. N 11 Kieswet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

betreft overige verkiezingen en referenda; wellicht nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.57

 

aanwijzen van ambtenaren voor het in ontvangst nemen en aftekenen van ondersteuningsver-klaringen

 

 

art. H 4 Kieswet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

betreft overige verkiezingen en referenda ;wellicht nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

 

Y.58

 

behandelen van aanvragen voor het verkrijgen van een vervangende stempas

 

 

art. J 8 Kieswet

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

betreft overige verkiezingen en referenda;wellicht nadere regels en aanvullende criteria ten behoeve van stedelijke regie

 

 

Stadsdeelsecretaris

Extern:

Rve Directeur

Dienstverlening en

Informatie

(DB281014A2/377)

 

Y.59

 

verkorten van de aanmeldingstermijn voor een optocht, het geven van voorschriften en het verbieden van een optocht

 

 

art. 2.34, lid 3, 2.35, 2.36, lid 1 APV

 

burge-meester

 

mandaat

 

VZ

 

 

 

Y.60

 

beslissen op aanvragen voor het verkrijgen van een geschiktheids-verklaring voor een pand als prostitutiebedrijf

 

 

hoofdstuk 6A Bouw-verordening 2003

 

college

 

mandaat

 

DB

 

 

Stadsdeelsecretaris

Afdelingsmanager

Vergunningen

Afdelingsmanager

Toezicht & Handhaving

Teammanager Toezicht

& Handhaving