Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent subsidie voor bewonersinitiatieven (Subsidieregeling bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp 2018)

Geldend van 24-12-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent subsidie voor bewonersinitiatieven (Subsidieregeling bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp 2018)

gelet op artikel 2, derde lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Pijnacker-Nootdorp 2015;

besluit:

vast te stellen de ‘Buurtknip: Subsidieregeling bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp 2018’:

Artikel 0 - Definitiebepalingen

Bewonersinitiatief: Een bewonersinitiatief start met een idee van één (of meer) bewoner(s) en gaat om vrijwillig ondernomen activiteiten gericht op de leefomgeving en op bewoners in de straat, buurt of wijk, die de bewoner zelf uitvoert en waarvan de bewoner zelf ‘eigenaar’ is. De bewoners zijn al dan niet georganiseerd of sociaal ondernemer. Doorgaans voert men het initiatief uit in samenwerking met anderen, medebewoners en/of organisaties.

Artikel 1 - Doelstelling

Het doel van de subsidieregeling is het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven die bijdragen aan een krachtige samenleving die maatschappelijke betrokkenheid toont. Er zijn twee categorieën initiatieven afhankelijk van de schaalgrootte van de activiteit en het doel: kleine straatinitiatieven en wijk- en buurtinitiatieven zoals genoemd in artikel 4, lid 3a en b van de subsidieregeling.

Artikel 2 - Aanvrager

 • 1. Subsidie kan worden aangevraagd door:

  • a.

   bewoner(s) woonachtig in Pijnacker-Nootdorp;

  • b.

   een bewonersorganisatie zoals een (wijk)vereniging, buurtcomité of stichting, op eigen initiatief of namens bewoners;

  • c.

   een sociaal ondernemer (mits dit een bewoner is). Een sociaal ondernemer kan een initiatief ontwikkelen gericht op de leefomgeving en op bewoners in de straat, buurt of wijk. Bewoners zijn betrokken bij de aanvraag en uitvoering. Het initiatief moet een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijke opgave en na de subsidiebijdrage gecontinueerd kunnen worden zonder ondersteuning vanuit de gemeente.

 • 2. Bij subsidieverlening vanuit de gemeente staat het initiatief van de bewonersorganisatie ook open voor niet-leden van de organisatie en komt het initiatief ten goede aan het gebied en alle bewoners. Het initiatief wordt in samenwerking met bewoners uitgevoerd.

Artikel 3 - Indieningdatum en inhoud subsidieaanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een initiatief dient minimaal 8 weken voor het begin van de activiteit te worden ingediend. Dit in verband met de termijn van het verkrijgen van een vergunning die in sommige gevallen verplicht is. Indien de aanvraag korter voor het begin van de activiteit wordt ingediend, wordt bekeken of deze alsnog behandeld kan worden.

 • 2. Een aanvraag verloopt via een digitaal aanvraagformulier dat beschikbaar is op de gemeentelijke website.

 • 3. Een aanvraag bevat tenminste een inhoudelijk plan, waarin aangegeven wordt wat het initiatief inhoudt en op welke wijze de gevraagde middelen worden besteed.

 • 4. Wanneer een aanvraag niet volledig is en door aanvrager aangevuld moet worden, geldt als datum van ontvangst, de datum waarop de aanvraag volledig is aangevuld en ingediend.

Artikel 4 - Toetsingscriteria bij kleine straatinitiatieven en bij wijk- en buurtinitiatieven

 • 1. Elke aanvraag wordt getoetst op het draagvlak onder bewoners (zoals in lid 3 sub a en b is vermeld), betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering en de betekenis van het initiatief voor de straat, buurt of wijk.

 • 2. De hoogte van de afzonderlijke subsidies ligt tussen € 0 en € 2.500 en wordt bepaald op basis van de mate waarin de aanvraag aan de toetsingscriteria voldoet.

 • 3. We onderscheiden twee categorieën initiatieven:

  • a.

   Kleine straatinitiatieven;

  • b.

   Wijk- en buurtinitiatieven;

  Deze hebben onderstaande criteria:

  • a.

   Kleine straatinitiatieven (maximaal € 250):

   • -

    Kleinschalig bewonersinitiatief op straatniveau met als doel het versterken van onderlinge betrokkenheid en/of het bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving. In de aanvraag wordt duidelijk aangegeven hoe dit gebeurt.

   • -

    Het initiatief is gericht op ten minste 25 bewoners uit de straat of buurt.

   • -

    Er is draagvlak voor het initiatief, vooraf aangetoond door een aanvraag door minimaal drie initiatiefnemers van verschillende adressen.

   • -

    Het initiatief wordt uitgevoerd door bewoners.

  • b.

   Wijk- en buurtinitiatieven (maximaal € 2.500):

   • -

    Initiatief van een groep bewoners, gericht op het versterken van onderlinge betrokkenheid van een grotere groep bewoners en/of het bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied van deze bewoners. In de aanvraag wordt duidelijk aangegeven hoe dit gebeurt.

   • -

    Het initiatief is gericht op ten minste 75 bewoners uit de wijk of buurt.

   • -

    Er is draagvlak voor het initiatief, vooraf aangetoond door een aanvraag door minimaal drie initiatiefnemers van verschillende adressen.

   • -

    Het initiatief wordt uitgevoerd door bewoners, eventueel samen met organisaties.

Artikel 5 - Maximale subsidiebijdrage en subsidieplafond

 • 1. Voor kleine straatinitiatieven geldt een maximale subsidiebijdrage van € 250. Voor wijk- en buurtinitiatieven geldt een maximale subsidiebijdrage van € 2.500.

 • 2. Initiatieven die passen binnen de regeling, maar een hogere subsidiebijdrage vragen van € 250 (straatinitiatief), respectievelijk € 2.500 (wijk- en buurtinitiatief), worden voor besluitvorming voorgelegd aan het college.

 • 3. Jaarlijks wordt een subsidiebudget vastgesteld van € 40.000.

Artikel 6 - Weigeringsgronden

 • 1. Initiatieven worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wanneer het jaarlijks budget voor initiatieven op is, worden aanvragen afgewezen.

 • 2. Initiatieven waarvoor andere subsidieregelingen bestaan of die al hebben plaatsgevonden kunnen worden geweigerd.

 • 3. De financiële bijdrage is bedoeld om activiteiten mogelijk te maken. De middelen zijn niet bestemd om organisaties in stand te houden of om uitsluitend materialen aan te schaffen.

 • 4. Initiatieven die voornamelijk betrekking hebben op privébelangen, dan wel de organisatiebelangen van een stichting of vereniging kunnen worden geweigerd.

 • 5. Initiatieven met een politieke of religieuze doelstelling komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 6. Initiatieven in de vorm van fysieke verbeteringen in de leefomgeving, waarvan het beheer en onderhoud niet kunnen worden gewaarborgd, worden geweigerd.

 • 7. Initiatieven die enkel betrekking hebben op de organisatie van een (eet)feest kunnen worden geweigerd.

 • 8. Dezelfde activiteit komt maximaal eenmaal per kalenderjaar in aanmerking voor subsidie.

 • 9. Maximaal 10% van de verstrekte subsidie mag aangewend worden voor kosten van eten of drinken.

 • 10. Personele lasten van de initiatiefnemer(s) worden geweigerd.

Artikel 7 - Wijze van toekenning en verantwoording

 • 1. De gemeente beslist binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag over de subsidieaanvraag.

 • 2. Bij een positieve beschikking wordt het bedrag binnen 3 weken overgemaakt naar het door de aanvrager vermelde bankrekeningnummer.

 • 3. Binnen 8 weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit(en) legt de initiatiefnemer verantwoording af. Verantwoording bestaat uit een kort verslag, inclusief foto’s/filmpje, aantal deelnemers en een financieel overzicht (inclusief bonnen en facturen).

 • 4. Initiatiefnemers geven toestemming voor het gebruik van foto’s, filmpjes en ander materiaal naar aanleiding van de gesubsidieerde activiteiten om meer bekendheid te geven aan de subsidieregeling.

Artikel 8 - Overgangsbepalingen

Besluiten op aanvragen voor subsidies die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling worden aangehouden totdat de regeling in werking is getreden.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 10 - Slotbepalingen

Op onderwerpen waarin deze regeling niet voorziet, zijn de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Pijnacker-Nootdorp van toepassing die op dat moment rechtsgeldig is en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 11 - Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp 2018.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 6 maart 2018

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester,

mw. F. Ravestein

TOELICHTING

Inleiding

De subsidieregeling Bewonersinitiatieven Pijnacker-Nootdorp maakt onderdeel uit van het beleidskader ‘Wijken die werken’. Het doel van gemeente Pijnacker-Nootdorp en de samenwerkingspartners1 ‘wijken die werken’ is om initiatieven van bewoners te stimuleren en faciliteren via een laagdrempelige subsidieregeling. Bewoners met een initiatief kunnen een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage en ondersteuning.

Uitgangspunten

Het subsidiebudget kan elk jaar flexibel worden ingezet. Het is niet de bedoeling dat subsidieontvangers een aanvraag doen voor structurele financiële lasten. De regeling is bedoeld om initiatieven te starten, maar jaarlijks terugkerende initiatieven komen ook voor subsidie in aanmerking. Voor eenzelfde activiteit mag maximaal één keer per jaar subsidie worden aangevraagd. Een initiatief is in principe toegankelijk voor iedereen, maar kan wel een doelgroep bedienen, zoals kinderen.

Ondersteuning

De wijkmanager legt persoonlijk contact met de indiener voor een toelichting en bespreekt of de aanvraag compleet is, of assistentie gewenst is bij het invullen van het formulier en inhoudelijke ondersteuning gewenst is bij het initiatief. Dit gebeurt zonder het initiatief van bewoners ‘over te nemen’. Bij wijk- en buurtinitiatieven legt de gemeente de aanvraag voor aan de samenwerkingspartners ter reactie en eventuele betrokkenheid bij het vervolg. De gemeente heeft hierin een coördinerende rol. Ondersteuning kan bestaan uit het helpen bij:

 • -

  het scherp krijgen van het initiatief,

 • -

  coaching van bewoners,

 • -

  ontsluiten van het netwerk in de wijk,

 • -

  bijeenbrengen van initiatiefnemers met andere (groepen) bewoners,

 • -

  uitwisselen van kennis,

 • -

  adviseren over het initiatief,

 • -

  leveren van faciliteiten/materialen.

 • -

  het omgaan met bureaucratische eisen, planvorming, vinden van accommodatie, vergunningen, aansprakelijkheid of administratie.

Promotie

Op initiatief van gemeente, de samenwerkingspartners en/of het netwerk in de wijk vindt promotie van de subsidieregeling plaats om te inspireren en aan te zetten tot initiatieven, passend bij bepaalde wijken en buurten of doelgroepen. Aanvragen kunnen het hele jaar ingediend worden. Om de regeling te promoten en burgers uit te nodigen om met ideeën te komen, wordt met de samenwerkingspartners overwogen om een jaarlijks momentum/indieningsdatum te creëren, waarbij op één dag aanvragen ingediend en direct toegekend kunnen worden.


Noot
1

Stichting Bibliotheek Oostland, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland, Stichting Welzijn en Ondersteuning Pijnacker-Nootdorp, Politie eenheid Pijnacker-Nootdorp en de woningcorporaties Rondom Wonen, Vestia en Staedion.