Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Intitulé

Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophandel

als bedoeld in artikel 3, vijfde lid,

van het Reglement regionale raden Kamer van Koophandel

Vastgesteld door de Kamer van Koophandel op 19 februari 2018

INLEIDING

Het bestuur van een waterschap bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter1, onverminderd hetgeen het “reglement voor het waterschap”2 bepaalt over de benaming van die onderscheidene bestuursorganen.

Het algemeen bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van categorieën van belanghebbenden bij de uitoefening van de taken van het waterschap.3 In het algemeen bestuur zijn de volgende categorieën van belanghebbenden vertegenwoordigd:

 • Ingezetenen (algemene taakbelangen);

 • Agrariërs en overige eigenaren ongebouwd;

 • Natuurterreineigenaren;

 • Bedrijven.4

Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit een bij “reglement voor het waterschap” vastgesteld aantal leden van ten minste achttien en ten hoogste dertig leden. Het totaal aantal vertegenwoordigers van de drie laatst genoemde categorieën bedraagt ten minste zeven en ten hoogste negen, met dien verstande dat het totaal aantal ten hoogste acht is, indien het algemeen bestuur uit achttien leden bestaat. Voor de bepaling van het aantal vertegenwoordigers van deze drie categorieën wordt in aanmerking genomen de aard en de omvang van het belang of de belangen, die de categorie heeft bij de uitoefening van de taken van het waterschap.5

De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven worden benoemd door de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel op voordracht van de regionale raad van de regio van de Kamer van Koophandel, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel, die gelegen is in het gebied van het desbetreffende waterschap. Indien binnen het gebied van een waterschap meer dan één regio gelegen is, wordt bij “reglement voor het waterschap” bepaald op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen. De benoeming door de Raad van Bestuur is bindend.

De Raad van Bestuur voorziet in een regeling omtrent de selectie en benoeming van de vertegenwoordiger of vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap. De Raad van Bestuur zendt de regeling ter kennisneming aan de desbetreffende waterschapsbesturen. Deze waterschapsbesturen maken de regeling bekend.6

Na voltooiing van bovengenoemde procedurele rol van de Raad van Bestuur bestaat er geen verdere betrokkenheid meer van de Kamer van Koophandel bij de wijze waarop de benoemde vertegenwoordigers hun werkzaamheden ter behartiging van de belangen van de categorie Bedrijven verrichten. De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven functioneren zonder last of ruggespraak.

Deze regeling beslaat de:

 • 1.

  kandidaatstellings- en selectieprocedure;

 • 2.

  voordrachtsprocedure;

 • 3.

  benoemingsprocedure.

REGELING

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  waterschappen: openbare lichamen, welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel hebben, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Waterschapswet;

 • b.

  reglement voor het waterschap: het door Provinciale Staten van een provincie vastgesteld reglement, als bedoeld in artikel 2 van de Waterschapswet, voor een waterschap waarvan het gebied gelegen is binnen deze provincie;

 • c.

  Kamer van Koophandel: het zelfstandig bestuursorgaan Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

 • d.

  regionale raad: een regionale raad van de Kamer van Koophandel, als bedoeld in artikel 13 van de Wet op de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel kent vijf regionale raden, te weten voor de regio’s: Noord, Noordwest, Zuid, Zuidwest en Oost. De samenstelling van de regionale raden is geregeld in de Wet Kamer van Koophandel;

 • e.

  Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel;

 • f.

  kandidaat: een persoon, die te kennen heeft gegeven om als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven zitting te willen nemen in het algemeen bestuur van een waterschap, die zich als zodanig beschikbaar stelt voor benoeming door de Raad van Bestuur en voldoet aan de eisen, als bedoeld in artikel 2 van deze Regeling;

 • g.

  reserve-kandidaat: een door een regionale raad aan de Raad van Bestuur voorgedragen kandidaat, die pas door de Raad van Bestuur wordt benoemd, indien een zittende vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven geen zitting meer kan nemen in het bestuur van een waterschap;

 • h.

  vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven: deze vertegenwoordigers behartigen in het bestuur van een waterschap de belangen van degenen die krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebouwde onroerende zaken in gebruik hebben als bedrijfsruimte;

 • i.

  profielschets: een overzicht van de gevraagde vaardigheden en eigenschappen, die kandidaten nodig hebben om goed te kunnen functioneren als vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven binnen het bestuur van een waterschap;

 • j.

  fusie: het samengaan van twee of meer waterschappen door bijvoorbeeld het instellen van een (nieuw) waterschap en het opheffen van een of meerdere waterschappen;

 • k.

  extern adviseur: een door de voorzitter van de regionale raad aangewezen adviseur.

Artikel 2. Kandidaat

 • 1. Een kandidaat dient:

  • -

   ingezetene te zijn van het betreffende waterschap of te verklaren dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming te vestigen in het gebied van het betreffende waterschap;

  • -

   de leeftijd van achttien jaren te hebben bereikt op het tijdstip van het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het waterschap;

  • -

   niet krachtens artikel B 5, eerste lid, van de Kieswet van het kiesrecht te zijn uitgesloten;

  • -

   geen functie in het openbaar bestuur te hebben, bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Waterschapswet;

  • -

   geen functie te hebben of handelingen te verrichten, bedoeld in artikel 33 van de Waterschapswet;

  • -

   zich niet tegelijkertijd kandidaat te stellen voor andere categorieën in het waterschapsbestuur.

 • 2. Daarnaast dient een kandidaat tevens te voldoen aan de eisen, zoals beschreven in de door de Raad van Bestuur vastgestelde profielschets (zie bijlage).

Artikel 3. Kandidaatstellings- en selectieprocedure

 • 1. De Raad van Bestuur stelt tijdig de profielschets en de kandidaatstellingsperiode vast.

 • 2. De Raad van Bestuur draagt zorg voor het plaatsen van oproepen via de eigen communicatiekanalen van de Kamer van Koophandel tot kandidaatstelling als vertegenwoordiger van de categorie Bedrijven onder bekendmaking van de profielschets, het kandidaatstellingsformulier en de kandidaatstellingsperiode.

 • 3. Een belangstellende dient het door de Kamer van Koophandel (digitaal) beschikbaar gestelde kandidaatstellingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en het formulier (per post of digitaal) te sturen aan de desbetreffende regionale raad.

 • 4. Na de ontvangst van een kandidaatstellingsformulier wordt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging naar de betreffende belangstellende verstuurd.

 • 5. Een blijkens het poststempel buiten de kandidaatstellingsperiode ingediende kandidaatstelling wordt niet in behandeling genomen.

 • 6. De Kamer van Koophandel beoordeelt of de ontvangen kandidaatstelling aan de gestelde eisen voldoet en stelt de belangstellende zo snel mogelijk in kennis van eventuele onvolkomenheden, met het verzoek de ontbrekende of onjuiste gegevens per omgaande aan te leveren. Indien dit niet mogelijk is of niet tijdig geschiedt, wordt de kandidaatstelling buiten behandeling gelaten.

 • 7. De voorzitter van de regionale raad stelt de definitieve lijst van de kandidaten vast.

 • 8. De regionale raad nodigt in beginsel alle kandidaten, die op de in lid 7 van dit artikel bedoelde lijst staan, uit voor een individueel gesprek. De regionale raad kan hier echter om haar moverende redenen van afwijken. Uitgenodigde kandidaten krijgen de gelegenheid hun kandidatuur mondeling toe te lichten. Dit gesprek wordt namens de regionale raad gevoerd door een van leden van de regionale raad of een directeur dienstverlening van de Kamer van Koophandel , bijgestaan door een KvK-adviseur. Daarnaast neemt er bij voorkeur minimaal één extern adviseur deel aan het gesprek. De gesprekken hebben een besloten karakter.

 • 9. De regionale raad legt na afronding van de selectieprocedure haar bevindingen vast in een schriftelijk gemotiveerde voordracht aan de Raad van Bestuur.

 • 10. Bij een fusie zijn de leden 1 tot en met 8 niet van toepassing. In dat geval staat het de regionale raad vrij om in haar voordracht als eerste kandidaten te betrekken, die eerder zijn benoemd door de Raad van Bestuur als bestuurder voor het algemeen bestuur en daarna indien van toepassing kandidaten, die zijn aangewezen als reserve kandidaat, van de waterschappen die zijn betrokken bij de fusie. De kandidaten dienen zich wel mondeling of schriftelijk kandidaat te hebben gesteld voor het (nieuwe) waterschap. Als er meer kandidaten zijn dan vacatures categorie bedrijven, worden gesprekken gevoerd zoals omschreven in lid 8 en een voordracht gemaakt zoals omschreven in lid 9.

Artikel 4. Voordracht

 • 1. De vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap worden benoemd door de Raad van Bestuur op voordracht van de regionale raad van de regio van de Kamer van Koophandel, die gelegen is in het gebied van het desbetreffende waterschap.7 De betrokken regionale raad doet de voordracht op basis van een door de Raad van Bestuur vastgestelde profielschets.

 • 2. Indien binnen het gebied van een waterschap meer dan één regio gelegen is, wordt bij reglement voor het waterschap bepaald op welke wijze de betrokken regionale raden tot een voordracht komen. Bevat dit reglement daaromtrent geen regeling, dan zullen de betrokken regionale raden gezamenlijk bepalen welke regionale raad de voordracht zal doen. Bij benoeming zal de betreffende regionale raad zoveel mogelijk zorgen voor een adequate vertegenwoordiging van de categorie bedrijven in de verschillende regio’s.

 • 3. Besluitvorming over de voordrachten door de regionale raad vindt in beginsel plaats overeenkomstig het “Reglement regionale raden Kamer van Koophandel” en met inachtneming van de “gedragscode regionale raden”.

 • 4. De beraadslagingen van de regionale raad en alle met de werkzaamheden van de regionale raad verband houdende schriftelijke en digitale documenten omtrent de voordracht hebben een besloten en vertrouwelijk karakter.

 • 5. Besluitvorming over de voordrachten kan op een andere wijze plaatsvinden dan in een vergadering, mits de regionale raad schriftelijk heeft ingestemd met deze wijze van besluitvorming.

 • 6. In dat geval dienen ook de stemmen schriftelijk of op elektronisch wijze te worden uitgebracht en komt de besluitvorming over de voordracht buiten de vergadering tot stand met gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 5. Benoeming

 • 1. De leden van de Raad van Bestuur ontvangen de voordracht van de regionale raad vergezeld van de volledige kandidatenlijst tijdig vóór de datum van de vergadering van de Raad van Bestuur, waarin de vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven benoemd zullen worden.

 • 2. In de voordracht van de regionale raad staan de namen van de voorgedragen kandidaten en indien mogelijk één of meer reserve-kandidaten, in de volgorde van voorkeur. De regionale raad geeft in haar voordracht met betrekking tot elke kandidaat gemotiveerd aan waarom hij/zij geschikt of niet/minder geschikt wordt geacht om te worden benoemd.

 • 3. De Raad van Bestuur kan een datum bepalen waarop de voordracht door de regionale raad moet zijn gedaan. Indien op dat tijdstip de voordracht niet is gedaan, kan zonder voordracht worden benoemd.

 • 4. Besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats overeenkomstig het ‘Bestuursreglement Raad van Bestuur Kamer van Koophandel’.

 • 5. De kandidaten worden benoemd onder de voorwaarde dat zij een verklaring omtrent gedrag in het kader deze benoeming en een ondertekende “verklaring gedragsregels door de KvK te benoemen waterschapbestuurders” overleggen.

 • 6. Nadat de benoeming definitief is stuurt de Kamer van Koophandel de kennisgeving van de benoeming, zoals bedoeld in artikel 17 van de Waterschapswet.

 • 7. De kandidaten worden door de Raad van Bestuur geïnformeerd over het genomen besluit. Tegen dit besluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. De Raad van Bestuur zal het betreffende waterschap op de daarvoor vereiste manier op de hoogte stellen van de door de Raad van Bestuur benoemde vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven. Dit gebeurt uiterlijk op dezelfde datum als de bekendmaking van de uitslag van de verkiezingen voor de ingezetenen.

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1. De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de door hem benoemde vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven.

 • 2. De door de Raad van Bestuur benoemde vertegenwoordigers:

  • -

   functioneren zonder last en ruggespraak;

  • -

   vertegenwoordigen het bedrijfsleven en niet de Kamer van Koophandel;

  • -

   dienen zich te onthouden van activiteiten, die de reputatie van de Kamer van Koophandel (kunnen) schaden.

 • 3. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Raad van Bestuur zoveel mogelijk overeenkomstig de strekking van deze regeling.

Profielschets vertegenwoordigers categorie Bedrijven in het bestuur van een waterschappen

De Waterschapswet voorziet in de samenstelling van het algemeen bestuur van het waterschap (18-30 zetels). Dit algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: Ingezetenen (algemene taakbelangen), Agrariërs en overige eigenaren ongebouwd, Natuurterreineigenaren en Bedrijven. Voor deze laatste drie categorieën, die de specifieke taakbelangen vertegenwoordigen, zullen 7-9 geborgde zetels beschikbaar zijn. In de praktijk houdt dit in dat de Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel 2-5 kandidaten in het algemeen bestuur van een waterschap benoemt.

De Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel is op zoek naar kandidaten voor het algemeen bestuur van de waterschappen, maar ook naar kandidaten die de ambitie hebben om deel uit te maken van het dagelijks bestuur. Naast formele voorwaarden (artikel 2 van deze regeling), is ook de mate van tijdsinspanning, ervaring en specialistische kennis van groot belang. De (belangrijkste) criteria zijn:

 • beschikbaarheid (3-4 dagen per week voor dagelijks bestuur, 4 dagen per maand voor het algemeen bestuur);

 • binding met het bedrijfsleven;

 • geïnteresseerd in water en waterschappen;

 • continuïteit;

 • beschikken over bestuurlijke of politieke ervaring;

 • beschikken over een relevant netwerk;

 • beschikken over relevante expertises (financieel, technisch, anders);

 • beschikken over goede communicatieve vaardigheden;

 • het zijn van een teamspeler;

 • beschikken over voldoende deskundigheid op het terrein van waterschapszaken of de bereidheid hebben om zich die deskundigheid in korte tijd eigen te maken. Het gaat hierbij om kennis van het huidige waterbeleid en beleid op klimaatadaptatie, zoals vormgegeven en uitgevoerd in onder andere de Waterwet; de Europese Kaderrichtlijn Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Deltaprogramma;

 • minimaal vier jaar voor de functie beschikbaar zijn;

 • het belang onderschrijven van goed kwantitatief en kwalitatief waterbeheer, dat voldoende rekening houdt met de belangen van het bedrijfsleven;

 • geen belangenverstrengeling tussen werkverband kandidaat en het desbetreffende waterschap;

 • de bereidheid om een “verklaring gedragsregels door de KvK te benoemen waterschapsbestuurders” te ondertekenen


Noot
1

Artikel 10 van de Waterschapswet

Noot
2

Reglement, als bedoeld in artikel 2 van de Waterschapswet.

Noot
3

Artikel 12, eerste lid, van de Waterschapswet

Noot
4

Zie Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, 30 601, nr. 3, pag. 15

Noot
5

Artikel 13 Waterschapswet

Noot
6

Artikel 14, derde lid, van de Waterschapswet

Noot
7

Artikel 14, derde lid, van de Waterschapswet.