Besluit van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2018, PZH-2018-640104311, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Geldend van 30-03-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2018, PZH-2018-640104311, tot vaststelling van het openstellingsbesluit 2018 voor de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 2.3 van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland;

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland

Artikel 1 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in paragraaf 2. ‘Subsidie voor te optimaliseren centrum’ van de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland kan worden aangevraagd van 1 mei 2018 tot en met 31 juli 2018;

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit 2018 Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland.

Den Haag, 27 maart 2018,

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs J.H. de Baas, secretaris

drs J. Smit, voorzitter

Ondertekening