Beleidsregels: handhavingsbeleid Voor- en vroegschoolse educatie Hof van Twente

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels: handhavingsbeleid Voor- en vroegschoolse educatie Hof van Twente

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

overwegende dat het ter uitvoering van de bepalingen van de vigerende Verordening bijdrage voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente gewenst is om een beleidsregel vast stellen;

gelet op de geldende wet- en regelgeving;

gelet op de vigerende Verordening bijdrage voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente;

besluiten:

vast te stellen de volgende “Beleidsregel: handhavingsbeleid Voor- en vroegschoolse educatie Hof van Twente”.

Artikel 1 Algemeen

a. De toetsing van de voorwaarden vindt plaats door de Toezichthouder, zoals vermeld is in de vigerende Verordening bijdrage voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente. Deze vindt 1x per jaar plaats en vindt, indien mogelijk, gelijk plaats met de inspectie op grond van de Wet kinderopvang.

b. De Toezichthouder legt de inspectie vast in het Inspectierapport VVE-arrangement.

c. De kosten van deze eerste inspectie komen voor rekening van de gemeente.

Artikel 2 Niet voldoen aan voorwaarden

a. Mocht uit het Inspectierapport VVE-arrangement van de Toezichthouder, zoals in artikel 1 staat vermeld, blijken dat het kinderdagverblijf niet aan 1 of meerdere voor-waarden VVE voldoet, dan vindt er een sanctie plaats.

b. De sanctie houdt in dat de VVE-tegemoetkoming aan het desbetreffende kinderdag-verblijf met onmiddellijke ingang wordt stopgezet.

c. Het kinderdagverblijf wordt daarnaast schriftelijk opgedragen om binnen 1 maand na de constatering onder lid a. de tekortkoming(en) te herstellen.

d. Na 1 maand zal de gemeente de Toezichthouder opdracht geven om een herinspectie VVE uit te voeren. De kosten van deze herinspectie door de Toezichthouder komen voor rekening van het kinderdagverblijf.

e. Mocht uit de herinspectie blijken dat er geen tekortkomingen meer zijn, dan wordt de ingehouden tegemoetkoming VVE over de voorgaande periode(n) alsnog betaalbaar gesteld. De kosten van de nadere inspectie onder lid e., worden hierop in mindering gebracht.

Artikel 3 Stopzetting tegemoetkoming

Indien uit de herinspectie wederom blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan,

wordt de tegemoetkoming VVE aan het kinderdagverblijf stopgezet, aangezien het

kinderdagverblijf niet aan de kwaliteitseisen, zoals deze in de Verordening zijn vermeld,

voldoet.

Artikel 4 Beslissing college in gevallen waarin de regeling niet voorziet

In gevallen, waarin deze beleidsregel niet voorziet, beslist het college.

Artikel 5 Slotbepalingen

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 maart 2018.

Artikel 6 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregel: handhavingsbeleid Voor- en

vroegschoolse educatie Hof van Twente”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van

Hof van Twente d.d. 20 februari 2018.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM