VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WEESP 2015

Geldend van 29-05-2015 t/m heden

Intitulé

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WEESP 2015

De raad van Gemeente Weesp;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Weesp d.d. 21-04-2015;

Gelet op artikel 47 van de Participatiewet, artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op de Jeugdwet;

BESLUIT

Vast te stellen de:

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN WEESP 2015

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Definities

 • 1. Inwonersparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van het sociaal beleid

 • 2. Adviesraad Sociaal Domein: de door het college van Burgemeester en Wethouders (in het vervolg: college van B&W) ingestelde Adviesraad Sociaal Domein. Hierna: Adviesraad

 • 3. Contactambtenaar: de ambtenaar van de afdeling Samenleving, die hiertoe is aangewezen

 • 4. Het sociaal domein: de beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet

 • 5. Uitvoeringsregelement Adviesraad sociaal domein: een document waarin het college werkprocessen en nadere afspraken vastlegt waarin deze verordening niet voorziet

 • 6. Cliënt: cliënt zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 of zoals omschreven in artikel 7 lid 1 van de participatiewet of een persoon die jeugdhulp ontvangt zoals omschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2: Taken en doelstellingen Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. De Adviesraad heeft als taak het college en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd te informeren en te adviseren over het beleid, alsmede ontwikkelingen te signaleren over alle zaken in het sociaal domein, die van belang zijn voor inwoners van de gemeente Weesp.

 • 2. De Adviesraad heeft als centrale doelstelling te bewerkstelligen dat inwoners en ervaringsdeskundigen betrokken bij het sociaal domein vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk Sociaal beleid. De Adviesraad stelt zich in dit kader de volgende doelstellingen:

  • a.

   actief bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein

  • b.

   om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de gemeente Weesp

  • c.

   Een onafhankelijke visie te bieden, gestoeld op de kennis en ervaring van de inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd in deze raad

 • 3. Het college vraagt de Adviesraad Sociaal Domein in ieder geval te adviseren over:

  • a.

   Beleidsontwikkelingen in het kader van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet

  • b.

   uitwerking van het beleid van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet

Artikel 3: Bevoegdheden Adviesraad

 • 3.1.

  Adviesrecht

  • a)

   De Adviesraad is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college en de gemeenteraad over onderwerpen betreffende het sociaal domein;

  • b)

   De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de Adviesraad adviesrecht inzake personeels- en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten ten behoeve van de individuele voorzieningen;

  • c)

   Het college stelt de Adviesraad op een zodanig tijdstip in de gelegenheid advies uit te brengen dat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. De gemeente geeft van tevoren de financiële, juridische en beleidsmatige kaders aan. Indien het college om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht, mits tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de adviesraad sociaal domein.

  • d)

   Het college geeft binnen vier weken een schriftelijke reactie op een aan het college uitgebracht advies.

 • 3.2.

  Informatierecht

  • a)

   De Adviesraad wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid in het sociale domein.

  • b)

   De Adviesraad krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zo nodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het beleidsterrein in het sociaal domein.

 • 3.3

  Andere bevoegdheden

De Adviesraad kan per beleidsveld werkgroepen instellen en hierdoor per beleidsveld in een kleinere formatie overleg organiseren.

HOOFDSTUK III STRUCTUUR VAN DE RAAD

Artikel 4: benoemingen, zittingsduur en ontslag

 • 1. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen twee maal met eenzelfde periode worden verlengd. Een derde zittingstermijn is mogelijk indien een meerderheid van de raad een dergelijke verlening noodzakelijk acht. Zittende leden blijven in alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.

 • 2. Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, kan de Adviesraad het college verzoeken om het betreffende lid te ontslaan en kan de Adviesraad een nieuw lid voordragen voor benoeming.

 • 3. Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van de benoeming.

Artikel 5: Samenstelling

 • 1. De adviesraad bestaat uit inwoners met ervaringsdeskundigheid en/of inhoudsdeskundigheid op het gebied van Wmo, jeugd en werk en inkomen.

 • 2. In de Adviesraad zal per beleidsveld (zoals genoemd in lid 1 van artikel 5) minimaal één cliënt (zoals bedoeld in artikel 1.6 van deze verordening) zitting hebben in de Adviesraad. In het geval van cliënten die onder de Jeugdwet vallen, mag ook een wettelijk vertegenwoordiger van een cliënt benoemd worden.

 • 3. De leden voldoen aan de volgende criteria:

  • Leden moeten inwoner zijn van de gemeente Weesp, hiervan kan afgeweken worden als naar het oordeel van het college daartoe een gerede noodzaak bestaat;

  • De leden hebben in ieder geval een aantoonbare binding met Weesp;

  • De leden zijn niet werkzaam bij de gemeente Weesp en onafhankelijk van aanbieders van producten en diensten binnen de Wmo;

  • De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in Weesp, evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij de dienstverlening aan de doelgroepen in het sociaal domein;

  • De leden van de adviesraad zijn geen lid van andere adviesraden van het college, noch van het college zelf of van de gemeenteraad.

 • 4. De Adviesraad Sociaal Domein kiest uit haar midden via een stemming een voorzitter.

 • 5. De Adviesraad vormt een dagelijks bestuur, met daarin in ieder geval een voorzitter en een secretaris. De Adviesraad regelt de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

 • 6. De Raad bestaat uit een oneven aantal van minimaal 7 en maximaal 13 leden.

 • 7. Bij vacatures doet de Adviesraad Sociaal Domein voorstellen aan het college voor de benoeming van nieuwe leden. Het college benoemt nieuwe leden.

HOOFDSTUK IV WERKWIJZE EN BESLUITVORMING

Artikel 6: Werkwijze

 • 1. Het advies wordt op een vroegtijdig tijdstip gevraagd zodat het aan het college of gemeenteraad uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit en de adviesraad Sociaal Domein voldoende tijd heeft om advies uit te brengen. Hierbij wordt een termijn van 6 weken als uitgangspunt gehanteerd.

 • 2. Elk verzoek voor advies aan de Adviesraad Sociaal Domein dient vergezeld te zijn van een duidelijke adviesaanvraag.

 • 3. De inspraak start bij een beleidsvoornemen door het meedenken over o.a. het kader en de gewenste richting.

 • 4. Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein wordt voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad, samen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders meegestuurd aan de gemeenteraad.

 • 5. Bij de aanbieding van adviezen vindt overleg plaats tussen de Adviesraad Sociaal Domein en het college waarbij de Adviesraad Sociaal Domein schriftelijk wordt geïnformeerd over instemming en afwijking op het uitgebrachte advies

 • 6. In het geval het college van B&W in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, wordt dit bij dit voorstel vermeldt, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is afgeweken.

 • 7. De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 8. Tussen de wethouders/portefeuillehouders Participatiewet, Wmo en Jeugdwet of een vertegenwoordiger van respectievelijke beleidsvelden en de Adviesraad Wmo vindt minimaal 4 maal per jaar overleg plaats, waarvoor beide partijen onderwerpen kunnen agenderen. Het overleg vindt plaats onder wisselend voorzitterschap van de Adviesraad Sociaal Domein en de wethouders. De vergaderingen zijn openbaar tenzij de aard van het overleg zich hiertegen verzet. Hiertoe besluiten de wethouders en de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein gezamenlijk.

 • 9. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen de contactambtenaar en (vertegenwoordigers van) de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 10. De Adviesraad Sociaal Domein kan gebruik maken van andere communicatiemiddelen, zoals het organiseren van themabijeenkomsten, interviews, wijkbijeenkomsten.

HOOFDSTUK V ONDERSTEUNING VAN DE ADVIESRAAD

Artikel 7: Faciliteiten

 • 1. De gemeente stelt aan de Adviesraad Sociaal Domein middelen ter beschikking ten behoeve van:

  • Presentiegelden vergaderingen

  • Betaling notulist

  • Vergoeding voor vertegenwoordiging extern namens sociaal domein raden in SWW verband

  • Workshops/werkbezoeken door raadsleden

  • Deskundigheidsbevordering/ inhuren van deskundigen

  • Communicatie/informatiemateriaal

  • Representatie

 • 2. De faciliteiten worden jaarlijks toegekend op basis van een door de adviesraad Sociaal Domein opgestelde en door het college vastgestelde begroting.

 • 3. Voor niet-reguliere activiteiten wordt in onderling overleg bepaald of (project)subsidie noodzakelijk is

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

Artikel 8 Uitvoeringsregelement Adviesraad Sociaal Domein

Het college stelt een uitvoeringsregelement op waarin een aantal uitvoeringsregels met betrekking tot raadsbenoemingen, besluitvormingsprocedures en vergoedingen gespecifieerd worden. Het reglement en de eventueel daarin aan te brengen wijzigingen worden eerst van kracht nadat het college daaraan zijn goedkeuring heeft gegeven.

Artikel 9 Geschillen

Over geschillen voortkomend uit de toepassing van deze Verordening beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 10 Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 11 Jaarverslag

Jaarlijks vóór 1 april maakt de Adviesraad een verslag van de werkzaamheden over het afgelopen jaar. Dit verslag wordt aangeboden aan het college en de gemeenteraad.

Artikel 12 Evaluatie

De Adviesraad evalueert jaarlijks samen met het college zijn eigen functioneren. Het jaarverslag van de adviesraad vormt de basis voor dit gesprek.

Artikel 13 Citeertitel

De Verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviesraad Sociaal Domein Weesp 2015.’

Artikel 14 Inwerkingtreding van de Verordening

Deze verordening treedt op 29 mei 2015 in werking.

Artikel 15 Overgangsregeling zittende leden WMO-raad

 • 1. De na inwerkingtreding van deze verordening worden de leden die op 28 mei 2015 lid waren van de Wmo-raad, zonder nieuwe benoeming, automatisch lid van de Adviesraad,  zoals bedoeld in deze Verordening.

 • 2. De resterende periode van benoeming in de Wmo-raad van de leden die op 28 mei 2015 lid waren van de Wmo-raad wordt meegenomen na de inwerkingtreding van deze verordening.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 mei 2015

mw. M. Walrave,

griffier.

B.J. van Bochove,

voorzitter