Verordening fractieondersteuning 2018

Geldend van 28-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening fractieondersteuning 2018

De raad van de gemeente Staphorst

gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van 11 januari 2018

gelet op artikel 33 lid 3 Gemeentewet,

besluit:

vast te stellen de volgende Verordening Fractieondersteuning 2018

Artikel 1 Recht op financiële vergoeding

 • 1. De fracties als bedoeld in het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad ontvangen vierjaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie;

 • 2. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 800,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 400,- per raadszetel.

Artikel 2 Besteding financiële vergoeding

 • 1. Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken (zie bijlage);

 • 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het rechtspositiebesluit raadsleden toekomen;

  • e.

   opleidingen voor raadsleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers;

Artikel 3 (Voorschot) bijdrage fractieondersteuning

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt verstrekt vanaf de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt in de nieuwe raadsperiode.

 • 2. Het niet bestede deel van de bijdrage, toekomend aan de fractie, vloeit aan het einde van de raadsperiode terug in de gemeentekas en wordt terugbetaald door de fractie aan het einde van de maand na de maand waarin de laatste vergadering van de raad plaatsvindt.

 • 3. Ingeval een fractie niet deel uitmaakt van de raad na een periodieke raadsverkiezing, draagt degene die op de dag van genoemde raadsverkiezing de functie van voorzitter van de betreffende fractie bekleedde er zorg voor dat aan de verplichting als genoemd in het vorige lid wordt voldaan.

Artikel 4 Gevolgen splitsen en samenvoegen fractie

 • 1. Bij afsplitsing van een fractie wordt de vastgestelde bijdrage door de oorspronkelijke fractie per raadszetel terugbetaald naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden naar evenredigheid van de zittingstermijn die nog volgt.

 • 2. Het bepaalde in het vorige lid wordt dienovereenkomstig toegepast als een lid van de fractie uit de fractie is getreden en daarna als zelfstandig raadslid functioneert.

 • 3. De nieuwe fractie na afsplitsing ontvangt een bijdrage per fractie en een bijdrage per raadszetel naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden naar evenredigheid van de zittingstermijn die nog volgt.

 • 4. Bij samenvoeging van fracties is het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat dan de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgestelde vergoedingen bij elkaar worden opgeteld.

Artikel 5 Verantwoording en controle

 • 1. Elke fractie legt, binnen drie maanden na het einde van een kalenderjaar, aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van een verslag en betalingsbewijzen.

 • 2. Indien een fractie de verantwoording niet aflegt overeenkomstig artikel 5.1, dient de fractie de verstrekte bijdrage op grond van artikel 1, tweede lid terug te betalen over het afgelopen kalenderjaar en naar evenredigheid van de zittingstermijn die nog volgt.

 • 3. De griffie stelt een lijst van verantwoordingen samen en legt de verslaglegging vertrouwelijk voor aan de raad via het presidium. Het presidium brengt via het verslag van de griffier advies uit aan de raad;

 • 4. De raad neemt na ontvangst van het advies van het presidium kennis van de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn en kan dit advies agenderen.

Artikel 6 Toepassing Awb

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

Artikel 7 Slotbepalingen, citeertitel; inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening fractieondersteuning 2018’.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 28 maart 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van gemeente Staphorst van 6 februari 2018.

voorzitter,

T.C. Segers

griffier,

L. Roest-Jonkers

Bijlage bij artikel 2 Besteding financiële vergoeding

WEL BESTEDEN AAN

NIET BESTEDEN AAN

Raadswerkzaamheden (m.n. politiek getinte)

Uitgaven in strijd met wettelijke bepalingen en overige regelingen

Personele ondersteuning (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, coaching)

Uitgaven aan politieke partijen, daarmee verbonden instellingen of natuurlijke personen

Verkiezingsavonden en andere verkiezingsactiviteiten, bezoek congressen etc.

Verkiezingscampagnes of partijbelangen

Inhuren van extern advies en expertise ten behoeve van de fractie

Giften

Informatievoorziening aan de burger. Bijvoorbeeld via website, infobulletin, nieuwsbrief, politieke vergadering.

Individuele opleidingen, cursussen en andere scholingsactiviteiten, bezoek congressen etc.

Individuele telefoon- en internetkosten, pc-apparatuur en –programmatuur van raadsleden

Financiële en facilitaire ondersteuning bij uitwerken van initiatieven volksvertegenwoordigende rol

Organiseren bijeenkomsten (zaalhuur, organisatie, publiciteit)

Individuele administratiekosten

Fractie excursies, werkbezoeken e.d.

Lief en leed zoals presentjes, bloemen, kaarten e.d.

Opleidingen, cursussen, seminars gericht op (het versterken van) het functioneren van de fractie als geheel

Ontvangst van andere raads- en/of statenfracties

Administratiekosten t.b.v. gehele fractie

Fractievergaderingen op locatie

Activiteiten die verband houden met de verkiezingen of de herverkiezing

Fractieweekenden e.d.

Kosten ondersteuning van de fractie door de fractieassistenten of anderen; vergoeding werkzaamheden en onkosten

Individuele gemaakte reiskosten (buiten de gemeente) als raadslid

Buitenlandse reizen