Afvalstoffenverordening gemeente Lochem 2018

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Intitulé

Afvalstoffenverordening gemeente Lochem 2018

De raad van de gemeente Lochem;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 februari 2018 ;

gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer;

rekening houdend met het Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie, het Afvalbeleidsplan en het Uitvoeringsplan Afval- en Grondstoffen

besluit vast te stellen de volgende verordening: Afvalstoffenverordening gemeente Lochem 2018.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

- Perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan;

- Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een mini container, en huisvuilzak, ten behoeve van één huishouden;

- Inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of –plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of een wijkcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens;

- Omgekeerd inzamelen: een methode van inzamelen waarbij de nadruk ligt op het frequent huis aan huis inzamelen van herbruikbare bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen;

- Op afroep inzamelen: de inzameling van huishoudelijk restafval na telefonische of digitale aanmelding bij de inzameldienst voor lediging van een inzamelmiddel.

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Hoofdstuk 2 Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

1. Circulus-Berkel bv is aangewezen als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

2. Kringloopbedrijf 2Switch is aangewezen als inzameldienst belast met de inzameling van kringloopgoederen.

3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

1. Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

a. daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;

b. bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld;

of

c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.

2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, voorschriften verbinden en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of

c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Afvalscheiding

1. De inzameldienst of andere inzamelaars zamelen in ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk in:

- groente-, fruit- en tuinafval;

- papier en karton;

- glas;

- textiel;

- plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons;

- elektrische of elektronische apparatuur;

- klein chemisch afval;

- luiers en incontinentiematerialen.

2. Burgemeester en wethouders kunnen een omschrijving vaststellen van de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8. Frequentie inzameling bij of nabij elk perceel

1. De onderstaande bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij of nabij elk perceel door middel van een inzamelmiddel of een inzamelvoorziening

- Groente, fruit- en tuinafval wordt ten minste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld in gebieden waar wordt ingezameld door middel van een inzamelmiddel;

- Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons worden ten minste eenmaal per vier weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld in gebieden waar wordt ingezameld door middel van een inzamelmiddel;

- Papier en karton worden ten minste eenmaal per vier weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel ingezameld in gebieden waar wordt ingezameld door middel van een inzamelmiddel.

2. Burgemeester en wethouders besluiten tot aanwijzing van (delen van) het grondgebied waar omgekeerd door middel van een inzamelvoorziening en/of op afroep door middel van een inzamelmiddel wordt ingezameld.

3. Restafval wordt ten minste eenmaal per 4 weken bij of nabij elk perceel ingezameld door middel van een inzamelmiddel met uitzondering van het centrum van de kern Lochem waar omgekeerd wordt ingezameld door middel van een inzamelvoorziening en/of gebieden waar op afroep wordt ingezameld.

Artikel 9 Gescheiden aanbieding

1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

a. ter inzameling aan te bieden;

b. achter te laten op een inzamelplaats, als bedoeld in artikel 5.

2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 10. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 11. Wijze en plaats van aanbieding

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van:

a. inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

b. inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

Hoofdstuk 3 Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 12. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Burgemeester en wethouders kunnen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen krachtens artikel 3 in gevallen waarin de voor deze inzameling krachtens de Verordening Afvalstoffenheffing verschuldigde heffing is voldaan.

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

2. Het verbod geldt niet voor basis- en middelbare scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties die in het kader van educatie actief aan afvalscheiding willen doen en deelnemen aan het project Clean Wise/Schoon Belonen.

Hoofdstuk 4 Zwerfafval en overige

Artikel 14. Dumpingsverbod

1. Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:

a. het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;

b. het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;

c. het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

d. handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.

3. Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof, stof of voorwerp kan worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel.

Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.

2. Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen

1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

3. De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 17. Afval en verontreiniging op de weg

1. Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

2. Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt of diens opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is om de veiligheid van het verkeer of de bescherming van het wegdek te verzekeren.

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open lucht

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 19. Ontdoen van autowrakken

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

Hoofdstuk 5 Handhaving en toezicht

Artikel 20. Strafbare feiten

Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met artikel 19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 21. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 22. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan.

2. De Afvalstoffenverordening gemeente Lochem 2011 wordt tegelijkertijd ingetrokken.

Artikel 23. Overgangsrecht

Besluiten, waaronder mede begrepen aanwijzingsbesluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 23 lid 2, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente Lochem 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van 5 maart 2018.

de voorzitter, de griffier,

S.W. van ’t Erve M. van Veenbergen