Regeling vervallen per 29-12-2022

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO. De heer M.A. Kodakci

Geldend van 21-03-2018 t/m 28-12-2022 met terugwerkende kracht vanaf 06-03-2018

Intitulé

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO. De heer M.A. Kodakci

Gemeente Sint Anthonis

Onderwerp:

Aanwijzen toezichthouder PW, Bbz 2004, IOAW, IOAZ en WMO.

Nummer:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint Anthonis;

Overwegende

dat het noodzakelijk is dat gecontroleerd wordt of de regels van de PW (Participatiewet), Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004), de IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) en IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden nageleefd teneinde rechtmatige verstrekking van uitkeringen te bevorderen en fraude te voorkomen en te bestrijden;

gelet op;

het bepaalde in artikel 76a van de Participatiewet (PW), Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en 6.1 van de WMO

en

het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

B E S L U I T E N :

De heer M.A. Kodakci,

reeds benoemd tot onbezoldigd ambtenaar zonder opsporingsbevoegdheid ( art. 1:2 CAR / UWO), overeenkomstig bovengenoemde artikelen

a. aan te wijzen als toezichthouder PW, Bbz 2004, de IOAW, IOAZ en WMO als bedoeld in titel 5.2., artikel 5:11 tot en met 5:20 Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Ondertekening

Sint Anthonis, 6 maart 2018,

Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,

P. (Piet) W. Wanrooij M. (Marleen) L.P. Sijbers

secretaris burgemeester