Mandaat door burgemeester

Geldend van 17-10-2019 t/m 06-04-2020

Intitulé

Mandaat door burgemeester

De burgemeester van de gemeente De Fryske Marren heeft op 26 februari 2018 de lijst van gemandateerde bevoegdheden vastgesteld. Deze lijst hoort bij de Mandaatregeling gemeente De Friese Meren.

Uit de lijst blijkt welke besluiten namens de burgemeester genomen mogen worden. De lijst treft u onder dit bericht aan.

II

Lijst van gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden van de burgemeester + de vertegenwoordiging gemeente bij buitengerechtelijke rechtshandelingen (art. 171 Gemeentewet), zoals bedoeld in de Mandaatregeling gemeente De Friese Meren

A Algemeen (dat wil zeggen mandaten geldend voor alle afdelingen)

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

A.1

Het verdagen van beslissingen op bezwaarschriften, waarover door de commissie voor de bezwaarschriften moet worden geoordeeld (art. 7:10, lid 3, Awb)

secretaris

afdelingshoofd

teamleider

behandelend ambtenaar

Conform art. 7:10, lid 3 Awb. Zolang de commissie nog geen advies heeft uitgebracht over het bezwaarschrift verdaagt in voorkomende gevallen de afdeling bedrijfsvoering. Heeft de commissie advies uitgebracht en is het bezwaarschrift overgeboekt naar de betreffende afdeling dan is die afdeling hiervoor verantwoordelijk

A.2

Het besluiten op een verzoek in het kader van de Wob en vervolgens het verstrekken van mededelingen en informatie

afdelingshoofd

teamleider

A.3

Het verdagen van een beslissing op een Wob-verzoek

afdelingshoofd

teamleider

A.4

Vertegenwoordiging burgemeester bij behandeling van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten van de burgemeester, en bij behandeling van verzoeken om voorlopige voorziening

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

A.5

Het opstellen en indienen van een pleitnota, verweerschrift, en/of processtukken in bezwaar- en beroepsprocedures.

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

A.6

Het instemmen met rechtstreeks beroep bij de administratie rechter, in de zin van artikel 7:1a Algemene wet bestuursrecht

afdelingshoofd

Artikel 10:3, lid 3, Awb bepaalt dat mandaat niet kan worden verleend aan degene die het primaire besluit heeft genomen.

A.7

Het doen uitgaan van brieven die uitsluitend mededelingen bevatten, c.q. louter informatief zijn bedoeld

afdelingshoofd

teamleider

behandelend ambtenaar

A.8

Besluiten om een aanvraag niet te behandelen ingevolge artikel 4:5 Awb

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

A.9

Aanvraag afwijzen wegens herhaalde aanvraag ingevolge artikel 4:6 Awb

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

A.10

Afdoen van een schriftelijke ingebrekestelling op grond van artikel 4:17 Awb

afdelingshoofd

A.11

De ondertekening van stukken die van het college uitgaan

secretaris

Conform het besluit van de burgemeester van 16-12-2014 zal de afwijkende ondertekeningsregeling worden toegepast in de volgende situaties:

bij afwezigheid van de collegeleden (incl. de loco-burgemeester;

enkel in spoedgevallen, d.w.z. in die gevallen die geen uitstel dulden, bijv, in geval termijnen gehaald moeten worden.

Vertegenwoordiging gemeente bij buitenrechtelijke rechtshandelingen

(art. 171 Gemeentewet)

A.12

Het onderteken van overeenkomsten ter uitvoering van privaatrechtelijke rechts- handelingen

secretaris

afdelingshoofd

Het ondertekenen van een overeenkomst is niet het aangaan van de overeenkomst. Zie daarvoor bijlage I onder A.15

A.13

Ondertekenen detacheringsovereenkomst bij de inhuur van detacheringskrachten van detacheringsbureaus en uitzendbureaus

afdelingshoofd

teamleider

A.14

Ondertekenen detacheringsovereenkomst bij de detachering eigen medewerkers

afdelingshoofd

teamleider

A.15

Ondertekenen van opdrachtbevestigingen van de aanbestedingsbureaus voor de inhuur van derden

afdelingshoofd

teamleider

behandelend ambtenaar

A.16

Het doen van aangifte bij de politie namens de burgemeester op grond van artikel 171 Gemeentewet

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B Functionele afdeling: publiekszaken

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

B.1

Opvragen gegevens uit de registersJustitiële Documentatiedienst

afdelingshoofd

de daartoe door de burgemeester gemachtigde medewerkers

In het kader van Prostitutie, Wet Flora- en fauna, Wegenverkeerswet, Wet op de kansspelen, Bericht en Raad, Drank- en Horecawet, Ko- ninklijke Onderscheiding, Naturalisatie, Paspoort

B.2

Het uitvoeren van de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling 2001 (PUN) en het Besluit paspoortgelden

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.3

Aanwijzen functionarissen genoemd in artikel 78 van de PUN 2001 en artikel 128 Reglement Rijbewijzen

afdelingshoofd

beleidsmedewerker inwoners

B.4

Aanwijzen als beveiligingsfunctionaris reisdocumenten en rijbewijzen (art. 93 PUN en art. 128 Reglement Rijbewijzen)

afdelingshoofd

B.5

In behandeling nemen aanvraag voor en afgifte van rijbewijzen in het kader van de Wegenverkeerswet

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.6

Het afgeven van verklaringen betreffende legalisatie van handtekeningen en waarmerken documenten

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.7

Uitvoeren van werkzaamheden die verband houden met de aan de burgemeester bij of krachtens de Rijkswet op het Nederlanderschap en/of de Regeling verkrijging en verlies van het Nederlanderschap verleende bevoegdheden en opgedragen taken

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.8

Afgifte "bewijs van in leven zijn"en "bewijs van Nederlanderschap”

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.9

Bevoegdheden van de burgemeester genoemd in de volgende onderdelen van de Kieswet: B het kiesrecht, E kieskringen, stemdistricten en stembureaus, G de registratie bij aanduiding politieke groepering, H de inlevering van kandidaatlijsten, J de stemming, K het stemmen in een stembureau naar keuze, L stemmen bij volmacht, M stemmen per brief, N de stemopname door het stembureau, Y de verkiezing van de leden van het Europese Parlement

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.10

Advisering betreffende verzoeken om geslachtsnaamwijziging c.q. geslachtsnaamvaststelling

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.11

Besluiten tot afwijken van de termijn voor lijkbezorging (art. 17 van de Wet op de lijkbezorging)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Burgemeester informeren

B.12

Afgeven van verloven tot ontleding van lijken (art. 68 van de Wet op de lijkbezorging)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Burgemeester informeren

B.13

Afgeven van een laissez passer voor lijken (art. 11 e.e. Besluit lijkbezorging)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.14

Het doen uitgaan van brieven inzake bevestiging melding van gevonden of verloren voorwerpen

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.15

Het verstrekken van informatie ten behoeve van genealogisch onderzoek

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.16

Het verwerken van aanvragen Verklaring omtrent het Gedrag (COVOG)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.17

Het uitoefenen van de bevoegdheden op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer en de Regeling burgerservicenummer

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

B.18

Verklaringen van geen bezwaar op grond van art. 10 en 148 WVW (wielerwedstrijden in meer dan één gemeente)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar team KCC

Gedeputeerde Staten bevoegd orgaan (vraagt burgemeester van betrokken gemeente om verklaring)

B.19

Intrekken van APV-vergunningen en – ontheffingen (APV en artikel 4:8 Awb)

afdelingshoofd

Indien niet op verzoek van vergunninghouder of indien deze een zienswijze indient tegen het (ambtshalve) ontwerpintrekkingsbesluit, dan is het besluit voorbehouden aan de burgemeester

C Functionele afdeling: vergunningen, veiligheid en handhaving

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

C.1

Het verlenen van een gebruiksvergunning voor openbare vermakelijkheden, volksspelen, tentoonstellingen, wedstrijden, circussen en dergelijke (Brandbeveiligheidsverordening)

afdelingshoofd

C.2

Ontheffing ex art. 35, lid 1, Drank- en Horecawet (verbod schenken alcoholische drank op/aan openbare weg)

afdelingshoofd

Voor maximaal 12 dagen per jaar

Indien in combinatie met evenementenvergunning: VVH solitair.

C.3

Vergunning tot het aanwezig hebben van speelautomaten ex art. 30b Wet op de kansspelen

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

C.4

Het intrekken van een vergunning voor het hebben van een speelautomaat op grond van artikel 30f van de Wet op de kansspelen

afdelingshoofd

C.5

Het verlenen van een evenementenvergunning inclusief opnemen brandveiligheidsvoorwaarden (APV en Brandbeveiligheidsverordening)

afdelingshoofd

C.6

Het verlenen van een terrasvergunning op grond van de APV

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Voor zover in overeenstemming met de door het college vastgestelde “nadere regels terrassen DFM”

C.7

Intrekken van APV-vergunningen en-ontheffingen (APV en art. 4:8 Awb)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Indien niet op verzoek van vergunninghouder of indien deze een zienswijze indient tegen het (ambtshalve) ontwerpintrekkingsbesluit, dan is het besluit voorbehouden aan de burgemeester

C.8

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in art. 3.3.4, lid 5 Vuurwerkbesluit (afsteken van vuurwerk)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd orgaan

C.9

Het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor de Luchtvaartshow in kader van Friese Ballonfeesten (art. 158, onder c, regeling toezicht luchtvaart)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd orgaan

C.10

Verklaring van geen bezwaar voor opstijgen van helikopters, kabelballonnen, vrije ballonnen en landbouwvleugelvliegtuigen op grond van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Minister is bevoegd orgaan

C.11

Het ondertekenen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

C.12

Verlengen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod

afdelingshoofd

C.13

Ingeval van kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan, alvorens te besluiten tot het wel of niet opleggen van een huisverbod, overleg plegen metBureau Jeugdzorg

(art. 3, lid 1, jo art. 3, lid 3, Wth)

de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

C.14

Het mededelen van het huisverbod en de consequentie van niet-naleven, aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste, de aangewezen instantie voor advies en/of hulpverlening en Bureau Jeugdzorg (ingeval van kindermishandeling of een vermoeden daarvan) (art. 3, lid 1, jo art. 3, lid 8, Wth)

de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

C.15

Het binnen 24 uur regelen van juridische bijstand voor de uithuisgeplaatste nadat hij/zij hiertoe de eventuele wens te kennen heeft gegeven en wel voor de duur van de behandeling van het verzoek voor een voorlopige voorziening bij de rechtbank (art. 3, lid 1, jo art.5, lid 1, Wth).

de hulpofficier van justitie (belast met de uitvoering van een huisverbod)

C.16

Het doen uitgaan van brieven naar aanleiding van uitgevoerde controles door gemeentelijke toezichthouders (voorafgaande aan vooraankondiging)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

C.17

Het doen uitgaan van vooraankondigingen handhaving naar aanleiding van uitgevoerde controles door gemeentelijke toezichthouders (art. 4:8 Awb, hoorplicht richting overtreder)

afdelingshoofd

C.18

Het afwijzen van verzoeken om handhaving

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

In overleg met de burgemeester

C.19

Het (mondeling) opleggen van een preventieve dwangsom op grond van de APV/bijzondere wetten in spoedeisende gevallen (art. 5:32 Awb)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Directe melding aan portefeuillehouder

C.20

(Op verzoek van de overtreder) de last onder dwangsom opheffen, de looptijd opschorten voor een bepaalde tijd of de dwangsom verminderen (art. 5:34 Awb)

afdelingshoofd

C.21

Het opleggen van een invorderingsbeschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete

afdelingshoofd

Informeren portefeuillehouder

C.22

Het doen uitgaan van een vooraankondiging tot het opleggen van een bestuurlijke boete

afdelingshoofd

C.23

Het (mondeling) opleggen van een bestuurlijke boete (art. 5:51 Awb)

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Informeren portefeuillehouder

C.24

Uitvaardigen dwangbevel (art. 4:114 Awb)

afdelingshoofd

Informeren portefeuillehouder

C.25

Het beslissen op aanvragen op grond van de artikelen 3 en 28 van de Drank- en Horecawet

afdelingshoofd

C.26

Het verstrekken van een gewijzigde vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

afdelingshoofd

C.27

De bevestiging van de ontvangst van de aanvraag als bedoeld in artikel 30a van de Drank- en Horecawet

afdelingshoofd

D Functionele afdeling: bedrijfsvoering

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

Vertegenwoordiging gemeente bij buitenrechtelijke rechtshandelingen

(art. 171 Gemeentewet)

D.1

Vertegenwoordigen gemeente bij het doorhalen van hypotheekrecht in de registers van het kadaster in het kader van de financieringsregeling huisvesting ambtenaren

afdelingshoofd

D.2

Idem bij overige akten

afdelingshoofd

D.3

Vertegenwoordiging gemeente bij ondertekening van licentiecontracten, gebruiksovereenkomsten programmatuur en onderhoudsovereenkomsten

afdelingshoofd

D.4

Het doen van aangifte bij de politie namens de burgemeester op grond van artikel 171 gemeentewet in geval van schade aan gemeentelijke eigendommen

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

E Functionele afdeling: ruimtelijk beheer

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

Vertegenwoordiging gemeente bij buitenrechtelijke rechtshandelingen (art. 171 Gemeentewet)

E.1

Het doen van aangifte bij de politie namens de burgemeester op grond van artikel 171 Gemeentewet

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

E.2

Het op naam van de gemeente zetten van gekentekende voertuigen

afdelingshoofd

teamleider

E.3

Het stilleggen van werkzaamheden van derden in de openbare ruimte bij het niet naleven van Arbo voorschriften of bij gevaarlijke situaties

afdelingshoofd

teamleider

F Functionele afdeling: ruimtelijke ontwikkeling

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

F.1

Benoeming verkeersbrigadiers op grond van de Regeling Verkeersbrigadiers en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer

afdelingshoofd

F.2

Benoeming verkeersregelaars op grond van de Regeling verkeersregelaars en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer

teamchef politie Fryslân

chef politieteam

Vertegenwoordiging gemeenten bij buitenrechtelijke rechtshandelingen(art. 171 Gemeentewet)

F.3

Vertegenwoordigen gemeente bij passeren notariële akten die betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, verpachten, verhuren en op andere wijze in gebruik geven van gemeente-eigendommen en het stellen van zakelijke rechten

afdelingshoofd

behandelend ambtenaar

Hoofdstuk G Functionele afdeling: samenleving

Bevoegdheid

Gemandateerde

Ondergemandateerde

Bijzonderheden

G.1

Het ondertekenen van stukken ter uitvoering van de volgende regelingen:

IOAZ

BBZ

de burgemeester van de gemeente Leeuwarden

Ondertekening