Regeling vervallen per 27-04-2023

Delegatieverordening Gemeente Beesel 2018 inclusief het bijbehorende Delegatieregister gemeente Beesel 2018

Geldend van 22-03-2018 t/m 26-04-2023

Intitulé

Delegatieverordening Gemeente Beesel 2018 inclusief het bijbehorende Delegatieregister gemeente Beesel 2018

De Raad van de gemeente Beesel;

Overwegende dat het wenselijk is om ter bevordering van de efficiency van het bestuur bepaalde bevoegdheden van de raad over te dragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 februari 2018.

Gelet op het bepaalde in artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

Vast te stellen de: Delegatieverordening gemeente Beesel 2018 inclusief het bijbehorende Delegatieregister gemeente Beesel 2018.

Artikel 1 Overdracht bevoegdheden

 • 1.

  De bevoegdheden van de raad, zoals vermeld in het bij dit besluit horende Delegatieregister gemeente Beesel 2018, worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  Het college van burgermeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het Delegatieregister gemeente Beesel 2018 aangegeven voorwaarden en aanwijzingen.

 • 3.

  Ten aanzien van de bevoegdheden van de raad, weergegeven in het Delegatieregister gemeente Beesel 2018, kan door het college van burgemeester en wethouders mandaat worden verleend.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van de Delegatieverordening gemeente Beesel 2018 inclusief het Delegatieregister gemeente Beesel 2018, vervallen de Delegatieverordening gemeente Beesel 2002 inclusief het bijbehorende delegatieregister, beiden vastgesteld op 15 april 2002.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Delegatieverordening gemeente Beesel 2018 inclusief Delegatieregister gemeente Beesel 2018’

Ondertekening

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Beesel in zijn openbare vergadering van 12 maart 2018.

Drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

Griffier

Dr. P. Dassen-Housen

Burgemeester

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Overdracht bevoegdheden

Gekozen is voor een limitatieve opsomming van de bevoegdheden. In het bij de verordening behorende Delegatieregister worden de bevoegdheden zo nauwkeurig mogelijk beschreven, al dan niet voorzien van voorwaarden voor uitoefening van deze bevoegdheden. In de verordening zijn geen algemene voorwaarden en wijzigingen opgenomen omdat deze verschillen per over te dragen bevoegdheid.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Geen opmerkingen

Artikel 3 Citeertitel

Geen opmerkingen

Delegatieregister Gemeente Beesel 2018

Register behorende bij de Delegatieverordening gemeente Beesel 2018, waarbij de navolgende bevoegdheden van de raad zijn overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Nummer

Omschrijving bevoegdheid

 

A. Juridische procedures

B&W.00

Het nemen van beslissingen ter voorkoming of beëindiging van rechtsgedingen

B&W.01

Het verdagen van de beslissing op een bezwaarschrift

B. Zelfstandige schadebesluiten

B&W.02

Het nemen van besluiten over zelfstandige schadebesluiten

C. Verkeer Wegenverkeerswet 1994 en Wegenwet

B&W.03

Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom of kommen als bedoeld in artikel 20a, lid 1 Wegenverkeerswet

B&W.04

Het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer op grond van artikel 9 Wegenwet

D. Wet Openbaarheid van Bestuur

B&W.05

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

E. Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

B&W.06

Het nemen van besluiten op grond van de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Aldus vastgesteld door de Raad van de gemeente Beesel in zijn openbare vergadering van 12 maart 2018.