UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2017

Geldend van 20-03-2018 t/m heden

Intitulé

UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING 2017

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

a. verordening: Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Oude IJsselstreek;

b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen be¬stemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een (ondergrondse/bovengrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

d. Raamovereenkomst verpakkingen: de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 geeft invulling aan de inspanningen die gemeenten, het verpakkende bedrijfsleven en het

Rijk hierbij plegen met als doel vermindering van de milieudruk door preventie en

Recycling.

e. Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur: regeling waarin producenten

en importeurs (mede)verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van

de producten die zij op de markt brengen, wanneer het afval wordt.

Hoofdstuk 2 Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties en inzamelplaats

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening is op 28 september 2017 door de gemeenteraad aangewezen Buha BV gevestigd te Doetinchem.

2. Als inzamelaar op grond van artikel 4 van de verordening worden aangewezen:

a. Ter Horst Milieu en scholen/verenigingen, aangesloten bij de Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek, voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens en organisaties die een hoeveelheid oud papier hebben vergelijkbaar met een meerpersoonshuishouden;

b. Buha te Doetinchem voor de inzameling van grof tuinafval;

c. Kringloopgroep Aktief te Doetinchem voor de inzameling van grof huishoudelijk afval en de inname van (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur;

d. Dusseldorp voor de inzameling van glas;

e. Dusseldorp voor de inzameling van klein chemisch afval/klein gevaarlijk afval;

f. Curitas voor de inzameling van textiel;

g. Vereniging Paardrijden Gehandicapten Oost en Leger des Heils voor de inzameling van textiel;

h.Buha BV voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie;

i. Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek voor de inzameling van boeken, elektronica, speelgoed en textiel door middel van de BEST-tas;

j. Particuliere brengpunten in de gemeente Oude IJsselstreek die op basis van de Wet

milieubeheer/omgevingsvergunning gemachtigd zijn huishoudelijk afval in te nemen.

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

1. groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

2. klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van VROM;

3. glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

4. oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

5. pmd: plastic verpakkingen, zoals bedoeld in de Raamovereenkomst verpakkingen; metalen verpakkingen, zoals blik; drankenkartons voor zuivel en frisdranken;

6. textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

7. elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

8. bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

9. verduurzaamd hout: hout dat met chemicaliën is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

10. grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval (bijvoorbeeld struiken, coniferen, e.d.), snoeihout (takken), met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

11. asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

12. grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

13. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening, bijvoorbeeld luiers.

Artikel 4. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen, eigendom en beheer

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

a. voor restafval van huishoudens de door de gemeente verstrekte grijze minicontainer met grijze deksel, 140 of 240 liter, en de namens de gemeente geplaatste ondergrondse restafvalcontainer;

b. voor GFT-afval van huishoudens de door de gemeente verstrekte grijze minicontainer met groene deksel (240 liter standaard of 140 liter op verzoek);

c. voor PMD-afval van huishoudens en scholen/organisaties, qua afval vergelijkbaar met een meerpersoonshuishouden, de door de gemeente verstrekte minicontainer met oranje deksel (240 liter) en PMD-zakken;

d. voor oud papier en karton van huishoudens en scholen/organisaties, qua afval vergelijkbaar met een meerpersoonshuishouden, de door de gemeente verstrekte minicontainer met blauwe deksel (240 liter) en de namens de gemeente geplaatste ondergrondse papiercontainer;

e. voor glas de namens de gemeente geplaatste boven- en ondergrondse glascontainer;

f. voor textiel de door of namens de gemeente geplaatste bovengrondse textielcontainer;

g. voor klein chemisch afval de door of namens de gemeente verstrekte milieubox;

h. voor BEST-afval (Boeken, Elektronica, Speelgoed, Textiel) de door de gemeente verstrekte BEST-tas.

i. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt aan huishoudens door of namens de gemeente, berust bij Kliko/Inovim te Veenendaal;

j. de inzameldienst is, met toestemming van de gemeente, bevoegd om de container te voorzien van een chip en/of sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

k. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning/perceel;

l. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de Kliko/Inovim te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een inzamelmiddel;

m. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker;

n. het beheer van de ondergrondse containers berust bij de gemeente als eigenaar.

Artikel 5. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, niet op openbare parkeerplaatsen of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd;

b. inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

d. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

e. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram;

f. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 20 kilogram;

g. het is niet toegestaan dezelfde container twee maal op dezelfde inzameldag aan te bieden;

h. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt;

i. de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

j. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor de inzameldienst goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

k. grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m3;

l. kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden, waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 en 10 van de verordening:

a. inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de inzameldag vanaf 06:00 uur, zoals aangegeven in de afvalkalender op de afvalapp ‘Afvalwijzer’, op de website van de gemeente en in het huis-aan-huis blad; de frequentie van inzameling is voor GFT-afval 1 maal per 2 weken, voor restafval, PMD-afval en oud papier/karton 1 maal per 4 weken;

b. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de inzameldag zijn verwijderd van de locatie, zoals in artikel 5, lid 1a genoemd;

c. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur worden op afroep ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op de dag dat is vastgesteld;

d. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt en geleegd.

Artikel 7. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door de gemeente voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad, op de Afvalapp ‘Afvalwijzer’ en op de gemeentelijke website.

Hoofdstuk 3 Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 8. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval bij bedrijven en scholen inzamelen, indien hiervoor reinigingsrecht wordt betaald.

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13, eerste lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

1. Het college stelt op grond van artikel 13, tweede lid, van de verordening de volgende regels:

a. in dorpskernen en binnenstedelijk gebied mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld op maandag t/m zaterdag tussen 07:00 en 20:00 uur;

b. de afvalcontainers mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;

c. de afvalcontainers dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst op het perceel van de gebruiker.

Artikel 11. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Oude IJsselstreek zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren e/of externe partijen.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking op www.overheid.nl.

Artikel 13. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Oude IJsselstreek.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders,

13 maart 2018

Mevrouw M.J.F. Verstappen, secretaris

De heer O.E.T. van Dijk, burgemeester