Besluit van de burgemeester van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden waarbinnen het verboden is om als straatartiest e.d. op te treden

Geldend van 17-03-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van de burgemeester van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden waarbinnen het verboden is om als straatartiest e.d. op te treden

Burgemeester van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 2:9, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017;

overwegende dat ter voorkoming van verstoring van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu openbare plaatsen aangewezen kunnen worden waar het verboden is ten behoeve van publiek op te treden als straatartiest e.d. en dat er voor bepaalde gevallen ontheffing kan worden verleend;

BESLUIT:

als openbare plaatsen in de zin van artikel 2:9, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017 aan te wijzen de winkelcentra Lange Voort, Kempenaerstraat, Boerhaaveplein en het Centrumgebied Nieuw Rhijngeest, het parkeerterrein aan de Lijtweg en de directe omgeving daarvan.

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten op 5 december 2017,

Burgemeester van Oegstgeest,

de burgemeester,

BEZWAARMOGELIJKHEID:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit gericht te worden aan worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.