Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod op alcoholgebruik

Geldend van 17-03-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende Aanwijzingsbesluit gebieden verbod op alcoholgebruik

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 2:48, eerste lid, onder van de Algemene Plaatselijke Verordening Oegstgeest 2017;

overwegende dat het ter voorkoming van overlast en het tegen gaan van hinderlijk drankgebruik en glasoverlast wenselijk is om gebieden aan te wijzen;

BESLUITEN:

als gebied in de zin van artikel 2:48, eerste lid, aan te wijzen:

 • -

  Alle schoolpleinen van het Basis Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs en het gebied gelegen binnen 25 meter gerekend vanaf de grens van het schoolplein

 • -

  Alle buitenschoolse opvang terreinen en het gebied gelegen binnen 35 meter gerekend vanaf de grens van de desbetreffende locatie

 • -

  Alle parken en speel-/skateplekken

 • -

  Winkelcentra en het gebied gelegen binnen 25 meter daarvan:

  • Lange Voort

  • De Kempenaerstraat

  • Boerhaaveplein

  • Centrumgebied Nieuw Rhijngeest

 • -

  Parkeerterreinen:

  • Lange Voort omgeving zwembad

  • Klinkenbergerplas

  • Lijtweg nabij winkelcentrum Lange Voort (Ommevoortzijde)

 • -

  Tunnels:

  • Tunnel onder Haaswijklaan gelegen tussen Boerhaaveplein en Kees van Baarenlaan

  • Tunnel onder de Lange Voort gelegen onder de H. Heukelsbrug over de Haarlemmertrekvaart

  • Klinkenbergerplas zowel op het strandje aan de westzijde als ook bij de fietsbrug

 • -

  Sportlocaties:

  • Gymnastieklokaal Kamperfoelielaan en directe omgeving

  • Sportparken en bijbehorende (parkeer)terreinen

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 in werking treedt.

Ondertekening

Aldus besloten in onze vergadering van 5 december 2017,

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

de secretaris,

de burgemeester,

BEZWAARMOGELIJKHEID:

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden. Het bezwaarschrift dient onder vermelding van het besluit waartegen het is gericht binnen zes weken na bekendmaking van het desbetreffende besluit gericht te worden aan worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest

Tevens kan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag, een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden.