Regeling vervallen per 22-11-2021

Terrassenreglement gemeente Utrecht 2018

Geldend van 15-03-2018 t/m 21-11-2021

Intitulé

Terrassenreglement gemeente Utrecht 2018

De raad van gemeente Utrecht gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017 met kenmerk 4795680/a

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Horecaverordening gemeente Utrecht 2018

Besluit

Vast te stellen het volgende Terrassenreglement gemeente Utrecht 2018

Artikel 1 begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. Openbare plaats: een voor het publiek toegankelijke plaats, waaronder begrepen de weg als bedoeld onder b.

b. Weg: een weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994.

c. Trottoir: een verhoogd of afgescheiden deel van de weg dat is bedoeld voor het gebruik door voetgangers.

Artikel 2 Algemene regels

Een op een openbare plaats gelegen terras mag geen afbreuk doen aan:

a. de vrije doorgang van het verkeer, waaronder voetgangers en mensen met een fysieke beperking;

b. het doelmatig en veilig gebruik van de weg;

c. het doelmatig beheer en onderhoud van de weg;

d. de brandveiligheid;

e. enige andere publieke functie of gebruiksmogelijkheid van de openbare plaats;

f. het uiterlijk aanzien;

g. het beschermd stadsgezicht.

Artikel 3 Locatieregels:

Een op de weg of openbare plaats gelegen terras moet aan de volgende locatieregels voldoen:

a. De vrije doorgang voor het verkeer bedraagt minimaal 4,00 meter, tenzij anders is aangegeven in inrichtingsplannen.

b. Op het speciaal voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg (trottoir) bedraagt de vrije doorgang minimaal 1,50 meter, tenzij anders is aangegeven in inrichtingsplannen.

c. De minimale afstand van een terras tot de rand van een blindengeleidestrook is 0,60 meter.

d. Op de werven dient er minimaal 0,75 meter vrije doorgang te zijn.

e. De minimale diepte van een terras is 1,00 meter.

f. De diepte van een terras bedraagt maximaal de helft van het trottoir.

g. De maximale breedte van een terras is gelijk aan de gevel van het horecabedrijf.

h. Een terras mag niet worden geplaatst voor een in- of uitgang van een gebouw of terrein.

i. Een terras mag niet voor brandkranen of op brandputten geplaatst worden.

j. Een terras moet direct aansluiten bij het horecabedrijf waartoe het behoort. Hiervan kan worden afgeweken bij een terras aan de overzijde van een fietspad of een weg in het geval van een rijweg met een 30 km zone of tweerichtingsverkeer met een 30 km zone als er sprake is van een (zeer) lage verkeersintensiteit.

k. Er moet direct zicht zijn op het terras vanuit het horecabedrijf.

Artikel 4 Gebruiksregels

1. In de binnenstad van Utrecht (het gebied binnen de singels) wordt de maximale afmeting van een terras (inclusief alle materialen) door de gemeente op een duidelijk zichtbare wijze gemarkeerd door markeerpunten (pinnen) aan te brengen. Er mag geen sprake zijn van gebruik van het terras buiten deze markeerpunten. In het gebied buiten de binnenstad wordt per geval beoordeeld of de noodzaak bestaat om markeerpunten aan te brengen.

2. Terrasschotten (zonder reclamevoering) mogen niet hoger zijn dan 2,00 meter. Het gedeelte boven 1,20 meter moet transparant/doorzichtig worden uitgevoerd. Terrasschotten mogen uitsluitend haaks op de gevel worden geplaatst.

3. Het terrasmeubilair, inclusief terrasschotten, parasols, bloembakken en dergelijke moet eenvoudig verwijderbaar en verplaatsbaar zijn.

4. Terrasvlonders of andere bedekking van de verharding (de openbare plaats) zijn niet toegestaan.

5. De leidinggevenden van het horecabedrijf dient ervoor te zorgen dat het terras en de direct aangrenzende gedeelten niet worden verontreinigd door het terrasgebruik.

6. Na sluiting van het terras dient het meubilair en eventuele andere voorwerpen direct te worden verwijderd. Dit is niet het geval als het terrasmeubilair zodanig wordt opgeruimd en beveiligd dat dit niet meer functioneel kan worden gebruikt.

7. Tijdens marktdagen, evenementen of andere activiteiten met vergunning dient, waar nodig, het terrasmeubilair te worden verwijderd of op een dusdanige wijze te worden opgestapeld dat de markt, het evenement of de vergunde activiteit onbelemmerd kan functioneren.

8. Statafels op het terras zijn niet toegestaan.

9. Tappunten op terras zijn niet toegestaan, tenzij hiervoor ontheffing is verleend.

10. Het gebruik van open vuur (zoals vuurkorven) en het plaatsen van partytenten en dergelijke is niet toegestaan.

11. Voor reclamevoering en verandering van de gevel zoals zonweringen, heaters en dergelijke is een omgevingsvergunning noodzakelijk.

12. De sluitingstijd van het terras geldt ook voor het personeel van het horecabedrijf.

13. Op het terras zijn geen geluiden of muziek toegestaan van welke installatie dan ook.

Artikel 5 Bijzondere regels

1. De burgemeester kan afwijken van de artikelen 3 en 4 als de omvang, locatie en het gebruik van het (toe te laten) terras daartoe aanleiding geeft. Dit kan bijvoorbeeld ter sprake zijn in voetgangersgebieden, bij winkelstraattrottoirs en bij openbare plaatsen zonder trottoirs in voetgangersgebieden.

2. De leidinggevenden van het horecabedrijf zijn gehouden het terras onmiddellijk, dan wel binnen de daarvoor gestelde termijn, op aanzegging namens de burgemeester of de politie tijdelijk te sluiten, indien de handhaving van de openbare orde en veiligheid of een ander urgent openbaar belang dit verlangt.

Artikel 6 Overgangsbepaling

1. Dit reglement heeft geen gevolgen voor bestaande terrassen die reeds voldeden aan het Terrassenreglement 2004.

Artikel 7 citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als Terrassenreglement gemeente Utrecht 2018.

mr. M. van Hall mr. J.H.C. van Zanen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 8 maart 2018,

De griffier de burgemeester