Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent de herbenoeming van de voorzitter Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming voorzitter (dijkgraaf) Waterschap Vallei en Veluwe

Geldend van 13-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 22-02-2018

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe houdende regels omtrent de herbenoeming van de voorzitter Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming voorzitter (dijkgraaf) Waterschap Vallei en Veluwe

Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe;

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 8 januari 2018,

gelet op de desbetreffende bepalingen in de Waterschapswet en het Reglement Waterschap Vallei en Veluwe;

B E S L U I T:

vast te stellen:

de ‘Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming voorzitter (dijkgraaf) Waterschap Vallei en Veluwe’.

Artikel 1 Taak

 • 1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling van het Algemeen Bestuur inzake de herbenoeming van de voorzitter (dijkgraaf) voor te bereiden.

 • 2. De commissie verricht daarvoor de werkzaamheden die zij nodig acht, zoals het vormen van een oordeel over het functioneren van de dijkgraaf.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit drie leden zijnde fractievoorzitters voorgedragen door de fractievoorzitters.

 • 2. De leden worden benoemd door het Algemeen Bestuur.

 • 3. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 4. De loco-dijkgraaf is adviseur van de commissie.

 • 5. De secretaris-directeur is secretaris/adviseur van de commissie.

 • 6. De secretaris-directeur en de loco-dijkgraaf zijn geen lid van de commissie.

Artikel 3 Bijstand

 • 1. De commissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

 • 2. De ambtelijk secretaris wordt aangewezen door de secretaris-directeur.

 • 3. In gevallen waarin de ambtelijk secretaris is verhinderd, voorziet de secretaris-directeur.

Artikel 4 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een meerderheid van de commissie dit noodzakelijk acht(en).

 • 2. Van iedere vergadering wordt door de ambtelijk secretaris tenminste vier dagen tevoren aankondiging gedaan aan de leden van de commissie.

 • 3. De commissie vergadert niet als niet alle leden aanwezig zijn.

 • 4. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

 • 5. Ieder lid heeft één stem.

Artikel 5 Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2. De leden van de commissie hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot het in de vergadering besprokene.

 • 3. De commissie legt zich in elke vergadering, overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van de Waterschapswet, geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering.

 • 4. De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan leden van het Algemeen die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens ten tijde van de besloten vergadering van het Algemeen Bestuur waarin over de herbenoeming wordt beraadslaagd.

 • 5. Deze geheimhouding geldt zowel tijdens het bestaan van de commissie als na de ontbinding van de commissie.

 • 6. De leden 2 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing op de loco-dijkgraaf, de secretaris-directeur en de ambtelijke ondersteuning bedoeld in artikel 3.

Artikel 6 Verslag

 • 1. De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan het Algemeen Bestuur. Dit verslag wordt voorzien van een concept-aanbeveling.

 • 2. De commissie bespreekt het concept met de dijkgraaf, alvorens het verslag aan het Algemeen Bestuur te zenden.

 • 3. Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de dijkgraaf worden gemaakt, worden deze in het verslag aan het Algemeen bestuur vermeld.

 • 4. De commissie zendt het verslag aan het Algemeen Bestuur en aan de dijkgraaf.

 • 5. De dijkgraaf kan, voorafgaand aan de bespreking in het Algemeen Bestuur, zijn zienswijze over het verslag geven.

 • 6. De aanbeveling wordt definitief vastgesteld door het algemeen bestuur in een openbare vergadering.

Artikel 7 Ontbinding commissie

 • 1. De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop bij Koninklijk Besluit de voorzitter (dijkgraaf) is herbenoemd.

 • 2. De voorzitter van de commissie en de secretaris directeur dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in het eerste lid alle archiefbescheiden die door de commissie zelf zijn opgemaakt onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar een krachtens de wet door het Algemeen Bestuur aangewezen archiefbewaarplaats.

Artikel 8 Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. De Verordening vertrouwenscommissie benoeming voorzitter (dijkgraaf) Waterschap Vallei en Veluwe zoals vastgesteld in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei & Eem en Waterschap Veluwe van 19 september 2012 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van dit besluit.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na haar vaststelling en wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.

Artikel 10 Citeertitel

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming voorzitter (dijkgraaf) Waterschap Vallei en Veluwe’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 februari 2018.

drs.ing. K.A. Blokland

secretaris

F. ter Maten

loco-dijkgraaf