Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het varen om de Oude IJssel Verkeersbesluit Oude IJssel

Geldend van 10-03-2018 t/m heden

Intitulé

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent het varen om de Oude IJssel Verkeersbesluit Oude IJssel

Overwegingen

Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel;

gezien het voorstel d.d. 13 oktober 2015;

gelet op het bepaalde in de Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer;

gelezen de bij dit besluit behorende toelichting;

overwegende dat er aanleiding bestaat een verkeersbesluit vast te stellen voor het varen op de Oude IJssel in het belang van:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;

 • b.

  het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen, of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;

  overwegende dat er mede aanleiding bestaat een verkeersbesluit vast te stellen voor de Oude IJssel in het belang van:

 • c.

  het voorkomen of beperken van hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich, anders dan op een schip, te water bevinden;

 • d.

  het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer en/of vaartuigen aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van het gebied waarin de Oude IJssel is gelegen;

BESLUIT

ingevolge artikel 1, eerste lid, sub h, alsmede de artikelen 5, 6, 7 en 8 van de Scheepvaartverkeerswet juncto artikel 13 van het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer de volgende bekendmaking te doen;

Artikelen

Artikel 1 Begripsbepalingen:

 • -

  College van dijkgraaf en heemraden: het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel of zijn rechtsopvolger.

 • -

  Schip: zie definitie Binnenvaartpolitiereglement.

 • -

  Voorzieningen: constructies die aangelegd en bestemd zijn voor de scheepvaart zoals aan- en afmeervoorzieningen en wachtplaatsen.

 • -

  Wachtplaats: ligplaats waar een schip, wachtend op het openen van de sluis of brug, ligplaats kan nemen.

 • -

  Wachtruimte: meerdere ligplaatsen bij elkaar waar vervoerders van vrachtvaart kunnen overnachten. Dergelijke ligplaatsen zijn niet bedoeld voor goederenoverslag.

 • -

  Waterscooter: zie definitie Binnenvaartpolitiereglement.

Artikel 2 Reikwijdte

Dit besluit is van toepassing op de Oude IJssel met inbegrip van het sluiscomplex Doesburg (km 0,25) tot aan de Duitse grens in de gemeente Oude IJsselstreek (km 26,4).

Artikel 3 Afmetingen en diepgang

 • 1. De maximaal toegelaten afmetingen en diepgang voor schepen, met inbegrip van het sluiscomplex Doesburg (km 0,25) tot en met de keerkom nabij de Rijksweg A18 te Doetinchem (km 15,25) zijn:

  • a.

   lengte: 55,00 m,

  • b.

   breedte: 7,80 m,

  • c.

   diepgang: 2,50 m.

 • 2. De maximaal toegelaten afmetingen en diepgang voor schepen vanaf de keerkom te Doetinchem (km 15,25) tot aan de stuw te Ulft (km 24,6) zijn:

  • a.

   lengte: 15,00 m,

  • b.

   breedte: 4,50 m,

  • c.

   diepgang: 1,50 m.

 • 3. De maximaal toegelaten afmetingen en diepgang voor schepen vanaf de stuw te Ulft (km 24,6) tot aan de Duitse grens (km 26,4) zijn:

  • a.

   lengte: 4,50 m;

  • b.

   breedte: 1,50 m.

 • 4. Bij het passeren van de brug dient de doorvaarthoogte van de brug in acht te worden gehouden.

 • 5. De maximaal toegelaten hoogte voor schepen kan beperkt worden ter plaatse van het kruisen van de vaarweg met hoogspanningslijnen.

Artikel 4 Schutten sluiscomplex Doesburg en sluis De Pol te Etten

Het college van dijkgraaf en heemraden kan in bepaalde omstandigheden beperkingen opleggen. Deze beperkingen kunnen zowel de lengte als de diepgang van het schip betreffen:

 • 1.

  Sluiscomplex Doesburg

  • a.

   een te beperkte vaardiepte van de Gelderse IJssel,

  • b.

   bij ijsgang voor en/of in de schutkolk,

  • c.

   extreme weersomstandigheden.

 • 2.

  Sluis De Pol te Etten

  • a.

   bij grote afvoer over de stuwkleppen van de stuw de Pol,

  • b.

   bij ijsgang voor en/of in de schutkolk,

  • c.

   extreme weersomstandigheden.

Artikel 5 Snelheid

De toegelaten vaarsnelheden voor schepen ten opzichte van de stroomsnelheid van het water zijn:

 • a.

  voor beroepsvaart geladen: maximaal 7 km per uur,

 • b.

  voor beroepsvaart ongeladen: maximaal 9 km per uur,

 • c.

  voor mechanisch aangedreven recreatievaartuigen op het traject sluiscomplex Doesburg tot aan de stuw te Ulft: maximaal 9 km per uur,

 • d.

  voor mechanisch aangedreven recreatievaart op het traject de stuw te Ulft tot aan de Duitse grens: maximaal 7 kilometer per uur.

Artikel 6 Verbod waterscooters en jetski’s

Het is verboden om op de Oude IJssel gebruik te maken van waterscooters of jetski’s.

Artikel 7 Bediening van sluizen en bruggen

 • 1. Bij extreme weersomstandigheden stelt het college van dijkgraaf en heemraden vast dat de bruggen en sluizen niet bediend worden.

 • 2. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de bedieningstijden van de sluizen en bruggen in en over de Oude IJssel vast.

Artikel 8 Ligplaats nemen (ankeren en meren)

 • 1. Het is verboden ligplaats te nemen (ankeren en meren) met een schip, een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting. Dit verbod geldt niet voor:

  • a.

   het meren aan de daartoe bestemde en ter plaatse als zodanig aangeduide en/of ingerichte voorzieningen,

  • b.

   het ankeren van een vaartuig met een maximale afmeting van 4,50 meter bij 1,50 meter op minimaal 1 meter uit de oever indien voorzieningen voor het meren ontbreken.

 • 2. Voorzieningen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn aangelegd en bestemd zijn. Het gaat hier om wachtplaatsen, wachtruimten, aan- en afmeervoorzieningen voor de beroepsvaart dan wel de recreatievaart.

 • 3. Aan een afmeervoorziening bestemd voor de recreatievaart mag men met maximaal twee recreatievaartuigen langszij afmeren indien:

  • a.

   in de nabijheid geen andere afmeermogelijkheid beschikbaar is,

  • b.

   dit niet op locatie verboden is,

  • c.

   er geen hinder of gevaar veroorzaakt wordt voor het overige scheepvaartverkeer of voor de afmeervoorziening.

 • 4. Op een gedeelte van een vaarweg waar ligplaats nemen is toegestaan mag een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting niet,

  • a.

   aan herstelwerkzaamheden worden onderworpen,

  • b.

   laden, lossen of ontgassen.

 • 5. Aan een afmeervoorziening bestemd voor de recreatievaart mag men niet:

  • a.

   langer dan een achtereenvolgende dag (maximaal 24 uur) ligplaats nemen,

  • b.

   binnen twaalf uur, nadat de onder a bedoelde periode is beëindigd, opnieuw ligplaats nemen. Het ligplaats nemen is niet beëindigd, indien het schip, het drijvende voorwerp of de drijvende inrichting over minder dan 500 meter is verplaatst.

 • 6. Het is verboden:

  • a.

   een anker te gebruiken om een schip te stoppen,

  • b.

   met een krabbend anker te varen,

  • c.

   met een anker afgemeerd te liggen binnen een afstand van 100 meter van sluizen, bruggen en stuwen,

  • d.

   met een anker afgemeerd te liggen waar de aanwezigheid van kabels en buisleidingen met bebording is aangegeven.

Artikel 9 Keren

Het is verboden met een schip langer dan 15 meter te keren vanaf het sluiscomplex Doesburg, bovenstrooms van de wachtruimte (km 0,8) tot aan de stuw Ulft (km 24,6) anders dan op de daartoe bestemde en ter plaatse als zodanig aangeduide en/of ingerichte voorzieningen.

Artikel 10 Ontheffing

 • 1. Het is verboden in strijd te handelen met de bepalingen die in dit verkeersbesluit zijn genoemd.

 • 2. Het college van dijkgraaf en heemraden kan van de in dit verkeersbesluit gestelde gebods- en verbodsbepalingen ontheffing verlenen.

 • 3. Een ontheffing kan voor bepaalde tijd verleend worden.

 • 4. Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 11 Toezicht

Het college van dijkgraaf en heemraden wijst de ambtenaren aan die belast zijn met het toezicht en de handhaving op het naleven van hetgeen bij of krachtens dit besluit is bepaald.

Artikel 12 Uitzondering

De in dit verkeersbesluit gestelde gebods- en verbodsbepalingen gelden niet:

 • a.

  voor het uitvoeren van beheer en onderhoud in opdracht van of namens het college van dijkgraaf en heemraden,

 • b.

  voor het uitvoeren van toezicht en handhaving in opdracht van of namens het college van dijkgraaf en heemraden,

 • c.

  voor het uitvoeren van werkzaamheden tijdens calamiteiten in opdracht van of namens het college van dijkgraaf en heemraden,

 • d.

  voor de hulpverlening bij ongevallen door hulpdiensten.

Artikel 13 Ge- en verbodsborden

Alle door het waterschap Rijn en IJssel geplaatste ge- en verbodsborden vallen onder dit verkeersbesluit.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de dag, volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Verkeersbesluit Oude IJssel.

 • 3. Het besluit Nadere regels vaarwegbeheer, vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 november 2006, komt te vervallen. 

Ondertekening

Doetinchem, 13 oktober 2015,

het college van dijkgraaf en heemraden,

drs. C. Roos

secretaris-directeur

drs. H.Th.M. Pieper

dijkgraaf

Toelichting

De verantwoordelijkheid voor de vaarwegen met een regionale functie ligt primair bij de provincie. Waterschap Rijn en IJssel is door Provinciale Staten van de provincie Gelderland als vaarwegbeheerder aangewezen voor de Oude IJssel, met inbegrip van het sluiscomplex Doesburg tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van km 16,8 te Doetinchem. Dit is vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten op 24 september 2014 in de Omgevingsverordening Gelderland.

De Oude IJssel is de enige vaarweg in het beheergebied van het waterschap waarop beroepsvaart plaatsvindt. Het gehele traject, van Doesburg tot aan Ulft, is opengesteld voor de gemotoriseerde recreatievaart en behoort tot het Basistoervaartnet (BRTN, 2008).

Vaarwegbeheer

Vaarwegbeheer is aan de orde als er sprake is van een vaarweg. Vaarwegbeheer wordt in zijn algemeenheid omschreven als ‘de zorg voor de aanleg en het in stand houden van de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van het water door de scheepvaart’.

Nautisch beheer

Het waterschap is nautisch beheerder van de Oude IJssel. Op 8 mei 1991 hebben Provinciale Staten een aanwijzingsbesluit voor het nautisch beheer van de Oude IJssel en de Linge vastgesteld (Statenbesluit G – 556). Het waterschap is aangewezen als bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de Scheepvaartverkeerswet.

Het nautisch beheer is geregeld in de Scheepvaartverkeerswet (SVW). De SVW is van toepassing op alle Nederlandse wateren die openstaan voor het openbaar verkeer met vaartuigen van welke aard en omvang dan ook. In de SVW staan algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze regels zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).

Verkeersbesluit Oude IJssel

Conform de Scheepvaartverkeerswet legt waterschap Rijn en IJssel de regels voor het scheepvaartverkeer vast in een verkeersbesluit. Vervolgens kan het waterschap verkeerstekens aanbrengen in of langs vaarwegen. Deze verkeerstekens geven het instellen of het opheffen van een gebod of verbod aan. Het verkeersbesluit is primair gericht op:

 • -

  een vlotte en veilige vaart,

 • -

  het voorkomen of beperken van schade door scheepvaartverkeer aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen of werken.

 

Daarnaast heeft het verkeersbesluit als doel:

 • -

  het voorkomen of beperken van hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich, anders dan op een schip, te water bevinden,

 • -

  het voorkomen of beperken van schade door het scheepvaartverkeer en/of vaartuigen aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van het gebied.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 1: beroeps- en recreatievaart op de Oude IJssel

Voorbereiding

Bij het voorbereiden van dit besluit is, in overeenstemming met artikel 6 van het Babs, overleg gevoerd met de belanghebbende openbare lichamen en instellingen, zijnde:

 • -

  de provincie Gelderland,

 • -

  de gemeenten Doesburg, Bronckhorst, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Zevenaar en Montferland,

 • -

  Politie oost-Nederland.

De voorbereiding van dit verkeersbesluit heeft daarnaast plaatsgevonden met behulp van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de openbare voorbereidingsprocedure).

  

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 Afmetingen en diepgang

In dit artikel zijn de maximale afmetingen en diepgang opgenomen van schepen die mogen varen op de Oude IJssel. Er is onderscheid gemaakt voor de situatie bovenstrooms en benedenstrooms van de keerkom (km 15,25). De vaarweg bovenstrooms van de keerkom, tot aan de brug in de Slingerparallel is niet bevaarbaar voor de beroepsvaart. Voor de afmetingen bovenstrooms van de keerkom past het waterschap de afmetingen toe zoals opgenomen in de beleidsvisie recreatietoervaart Nederland 2008 (ontsluitingswater motorbootroute, categorie BM). Voor de situatie benedenstrooms van de keerkom past het waterschap de afmetingen toe die gelden voor de bevaarbaarheidsklasse CEMT II. De diepgang is bepaald bij een waterpeil van 10,00 m +NAP op het traject sluiscomplex Doesburg - stuw De Pol te Etten. Op het traject stuw de Pol te Etten - stuw Ulft is de diepgang bepaald bij een waterpeil van 12,30 m +NAP.

 

Een schip mag op het traject sluiscomplex Doesburg tot en met de keerkom te Doetinchem

(km 15,25) niet dieper zijn beladen dan tot de toegestane vaardiepte van 2,50 meter. Indien het waterschap een overschrijding van de toegelaten diepgang vaststelt, wordt het schip niet opgeschut in de sluis te Doesburg. De schipper moet eerst een gedeelte van de lading lossen en afvoeren, zodat aan de bepaling over de toegestane diepgang wordt voldaan.

 

In de Omgevingsverordening, vastgesteld door Provinciale Staten op 24 september 2014, is de scheepvaartfunctie met bijbehorende scheepvaartklasse vastgelegd. De Oude IJssel is van Doesburg tot aan de brug in de Slingerparallel ter hoogte van kmp 16,8 te Doetinchem bevaarbaar voor schepen tot 600 ton. Dat komt overeen met CEMT- vaarwegklasse II. Het waterschap gaat uit van de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat. In deze richtlijnen zijn de ontwerpmaten CEMT- vaarwegklasse II vastgelegd. Deze maten worden gehanteerd bij het ontwerpen van kunstwerken. De minimaal benodigde doorvaarthoogte voor de beroepsvaart in geladen toestand bedraagt 6,10 meter. De doorvaarthoogten van de bruggen staan hieronder weergegeven.

 

Gedeelte sluis Doesburg - sluis De Pol

 

Naam en/of soort object

 

Kilo-

metrering

Nadere plaatsaanduiding

Doorvaarthoogte *1

bij een gesloten brug en bij een waterpeil van

NAP +10,00 meter

Laagste punt van de overspanning bij gesloten brug

Brug Doesburg

 

Km 0.25

Ophaalbrug te Doesburg in de Barend Ubbinkweg over het benedenhoofd van de sluis.

Variabele

De doorvaarthoogte is afhankelijk van het waterpeil van de Gelderse IJssel

 

NAP +10.90 m.

 

Vaste brug Doesburg

 

Km 1.650

Hooggelegen brug met vaste overspanning in de Rivierweg (S51) nabij Doesburg.

8.00 meter

 

NAP+ 18.00 m

 

Brug Hoog-Keppel

 

Km 4.790

Ophaalbrug Hoog-Keppel in de IJsselweg-Jonker Emielweg.

1,50 meter

 

NAP +11.50 m

Brug Laag-Keppel

 

Km 6.930

Ophaalbrug te Laag-Keppel in de Dorpsstraat-Wehlseweg.

1,00 meter

 

NAP +11.00 m

Hoogspanningslijnen

Km. 8.5

 

Zie gegevens netbeheerder

 

Hoogspanningslijnen

Km 9.8

 

Zie gegevens netbeheerder

 

Energiebrug

Km 11.475

Ophaalbrug te Doetinchem in de Energieweg.

5.20 meter

 

NAP +15.20 m

Hoogspanningslijnen

Km 11.530

 

Zie gegevens netbeheerder

 

Europabrug

Km 12.400

Basculebrug te Doetinchem in de Europaweg.

5.20 meter

 

NAP +15.20 m

Oude IJsselbrug

Km 12.570

Ophaalbrug te Doetinchem tussen Gaswal en Wijnbergseweg

2.90 meter

 

NAP +12.90 m

Saap Roelofsbrug

 (fietsbrug)

Km 13.220

Ophaalbrug in fiets/voetgangersverbinding naast spoorbrug te doetinchem.

2.50 meter

 

NAP +12.50 m

Spoorbrug

Km 13.230

Hefbrug te Doetinchem in de spoorlijn Zevenaar – Winterswijk.

2.40 meter (gesloten)

   

10.10 meter geopend)

 

NAP +12.40 m

(gesloten)

 

NAP +20.14 m

(geopend)

Wijnbergsebrug

 

Km 14.000

Ophaalbrug te Doetinchem in de Bedrijvenweg.

 

2.50 meter

 

NAP +12.50 m

 

Verkeersbrug A18

 

Km 6.930

Hooggelegen brug met vaste overspanning in Rijksweg A18 nabij Doetinchem.

9.30 meter

 

NAP +19.35 m

1ste Brug in de Slingerparallel

Km 16.825

Laaggelegen brug met vaste overspanning in de Slingerparallel nabij Doetinchem.

3.00 meter

 

NAP +13.00 m

 

*1 Doorvaarthoogte

De doorvaarthoogte is de verticale afstand tussen het waterpeil van de Oude IJssel en de onderkant van een overspanning boven de vaarweg bij volbelasting.

Gedeelte sluis de Pol - stuw Ulft

Naam en/of soort object

 

Kilo-

metrering

Nadere plaatsaanduiding

Doorvaarthoogte *1

bij een gesloten brug en bij een waterpeil van NAP +12,30 meter

Laagste punt van de overspanning bij gesloten brug

Brug Terborg

 

Km 20.110

Ophaalbrug te Terborg in de Ettensestraat-Zeddamseweg

1.50 meter

 

NAP +13.79 m

 

2de Brug in de Slingerparallel

Km 20.110

Laaggelegen brug met vaste overspanning in de Slingerparallel (S57) nabij Ulft.

ca. 3.60 meter

.

 

ca. NAP +15.90 m

 

Hoogspanningslijnen

Km 21.6

 

Zie gegevens netbeheerder

 

Hoge brug

 

Km 22.670

Vaste stalen fiets-/voetgangersbrug tussen Ulft en Silvolde (Melkvonder).

4.80 meter

 

NAP +17.15 m

 

Meerdink brug

 

Km 23.330

Vaste stalen fiets/voetgangersbrug naast de Scheg in het DRU cultuurfabriek

3.10 meter

 

NAP +15.40 m

 

Baileybrug DRU

 

Km 23.600

Vaste stalen fiets- en voetgangersbrug (baileybrug) bij DRU cultuurfabriek

3.10 meter

 

NAP +15.40 m

 

fiets-/voetgangersbrug Allee

Km 23.820

Vaste houten fiets-/voetgangersbrug Allee nabij IJsseloever te Ulft.

3.00 meter

 

NAP +15.35 m

Hefbrug Oversluis

 

Km 24.250

Vaste brug (vm hefbrug) te Ulft in de Oversluis tussen Ulft en Bonte Brug.

3.00 meter

 

NAP +15.32 m

Fiets- en voetgangersbrug Ulft

Km 24.260

Fiets- en voetgangersbrug in Oversluis /Bongersstraat te Ulft (2011)

3.20 meter

 

NAP +15.53 m

*1 Doorvaarthoogte

De doorvaarthoogte is de verticale afstand tussen het waterpeil van de Oude IJssel en de onderkant van een overspanning boven de vaarweg bij volbelasting.

 

Tabel 1 : doorvaarthoogten van de bruggen over de Oude IJssel

  

Tennet en Liandon/Alliander hebben de veilige doorvaarthoogten ter plaatse van de hoogspanningslijnen vanaf de waterstand doorgegeven.

afbeelding binnen de regeling

Figuur 2: veilige doorvaarthoogten ter plaatse van de hoogspanningslijnen omgeving Doetinchem

afbeelding binnen de regeling

Figuur 3: veilige doorvaarthoogten ter plaatse van de hoogspanningslijnen omgeving Ulft

Artikel 4 Schutten sluiscomplex Doesburg

Bij laag water is de vaardiepte van de Gelderse IJssel beperkt. De waterstand in de Gelderse IJssel is in deze situatie maatgevend voor de diepgang van de schepen op de Oude IJssel. Deze waterstand wordt gemeten in de buitenhaven van de Gelderse IJssel. Als de vaardiepte van de Gelderse IJssel te beperkt is voor het schip, wordt het schip niet geschut in het sluiscomplex Doesburg. Deze beperking geldt zowel voor het op- en afschutten.

Artikel 5 Snelheid

Waterschap Rijn en IJssel bepaalt welke maximum snelheid van toepassing is. Het varen op de Oude IJssel maakt een geringe inbreuk op de functies van de Oude IJssel indien de maximale vaarsnelheid niet wordt overschreden.

Artikel 6 Waterscooters en jetski’s

Het is verboden gebruik te maken van waterscooters of jetski’s. Waterscooters of jetski’s kunnen alleen gebruikt worden met hoge snelheden en daardoor wordt bij voorbaat de toegestane vaarsnelheid overschreden. Daarnaast bestaat er door het gebruik van waterscooters of jetski’s een grote kans op hinder voor het overige scheepvaartverkeer, maar ook voor overige gebruikers van de Oude IJssel.

Artikel 7 Bedieningstijden van sluizen en bruggen

De weersomstandigheden zijn bepalend voor het bedienen van de sluizen en bruggen en voor het varen. Zo gelden er bijvoorbeeld beperkingen bij mist met een zicht van minder dan 200 meter en een windkracht vanaf 8 Beaufort.

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de bedieningstijden vast van de sluizen Doesburg en de Pol te Etten en de beweegbare bruggen in:

 • -

  Doesburg,

 • -

  Hoog-Keppel,

 • -

  Laag-Keppel,

 • -

  Doetinchem

  • °

   Energiebrug,

  • °

   Europabrug,

  • °

   Oude IJsselbrug,

  • °

   Saap Roelofsbrug,

  • °

   Spoorbrug,

  • °

   Wijnbergsebrug,

 • -

  Terborg.

 

Artikel 8 Ligplaats nemen (ankeren en meren)

Afmeren is niet toegestaan in bochtige, smalle of op andere wijze onoverzichtelijke delen van de vaarweg. Dit kan gevaar opleveren voor het scheepvaartverkeer.

 

Artikel 9 Keren

Het is verboden te keren met een schip vanwege mogelijke schade aan het profiel van de Oude IJssel en mogelijk gevaar voor het overige scheepvaartverkeer.