Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent raadscommissie Verordening raadscommissie Ede

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Ede houdende regels omtrent raadscommissie Verordening raadscommissie Ede

De raad van de gemeente Ede;

Gelezen het voorstel van het Presidium van 22 januari 2018, kenmerk 84312;

gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

agendacommissie: de agendacommissie genoemd in artikel 3 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Ede 2017;

beeldvormende commissievergadering: een bijeenkomst van de leden van de commissie waarin inwoners, ondernemingen en belangenorganisaties worden geraadpleegd over maatschappelijke vraagstukken;

fractie: leden van de raad die door het centraal stembureau op dezelfde lijst verkozen zijn verklaard, worden als een fractie beschouwd;

fractievolger: lid van de Raadscommissie Ede, niet zijnde een raadslid, die is benoemd door de raad op voordracht van zijn fractie;

griffier: griffier van de raad of diens plaatsvervanger;

informatieve vergadering: een bijeenkomst van de leden van de commissie waarin onderwerpen in het algemeen op informerende wijze worden besproken;

oordeelsvormende vergadering: een bijeenkomst van de leden van de betreffende commissie, waarin over de voor een raadsvergadering te agenderen onderwerpen in het algemeen argumenten worden uitgewisseld en meningen worden gevormd. Hierin kan een advies worden gegeven aan de raad;

Politieke Dag Ede: een donderdag waarop vergaderingen zijn gepland van de raad en de Raadscommissie Ede;

raadswerkgroep: een subcommissie die is samengesteld uit leden van de commissie waarin een specifiek onderwerp wordt besproken;

voorzitter: een voorzitter van de raadscommissie Ede.

Hoofdstuk 2. Instelling, taken en samenstelling

Artikel 2. Instelling en taken raadscommissie

 • 1. Er is een raadscommissie Ede.

 • 2. De raadscommissie heeft tot taak:

  • a.

   de besluitvorming van de raad voor te bereiden;

  • b.

   overleg te voeren met het college en de burgemeester over de door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur.

 • 3. De raadscommissie kan daartoe beeldvormende, oordeelsvormende en informatieve vergaderingen beleggen.

Artikel 3. Samenstelling raadscommissie

 • 1. De raadscommissie bestaat uit alle leden van de raad.

 • 2. Daarnaast kunnen burgers door de raad tot lid worden benoemd in de functie van fractievolger, op voordracht van een fractie. Tot fractievolger worden slechts benoemd personen die tijdens de laatste verkiezingen van de raad geplaatst waren op de kandidatenlijst van een fractie. De artikelen 10, 11, 12, 13, 14 en 15, eerste lid, van de Gemeentewet zijn op hen van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Per fractie worden maximaal twee fractievolgers benoemd.

 • 4. De gemeenteraad kan fractievolgers ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 15, eerste lid, onder d van de Gemeentewet.

Artikel 4. Voorzitters

 • 1. De raad benoemt de voorzitters van de commissie.

 • 2. De voorzitters zijn belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze verordening.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1. De zittingsperiode van de commissieleden en voorzitters eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. Een raadslid verliest van rechtswege zijn commissielidmaatschap als het raadslidmaatschap eindigt.

 • 3. Een fractievolger verliest van rechtswege zijn commissielidmaatschap als de fractie die hem heeft voorgedragen niet langer is in de raad vertegenwoordigd is.

Artikel 5a. Schorsing en ontslag

 • 1. De schorsing van een raadslid leidt van rechtswege tot schorsing als commissielid.

 • 2. De burgemeester kan een fractievolger schorsen bij handelen in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet. De schorsing duurt tot aan de eerstvolgende raadsvergadering.

 • 3. De raad kan een fractievolger ontslaan:

  • a.

   op voorstel van de fractie die het lid voor benoeming heeft voorgedragen;

  • b.

   bij het handelen in strijd met artikel 15, eerste lid, van de Gemeentewet;

  • c.

   indien hij naar oordeel van de raad heeft gehandeld in strijd met de Gedragscode integriteit van bestuurders Ede 2021.

 • 4. De raad ontslaat een fractievolger wanneer hij niet langer voldoet aan de vereisten voor het commissielidmaatschap of een met commissielidmaatschap onverenigbare betrekking vervult.

 • 5. De raad kan een voorzitter ontslaan.

 • 6. De leden en de voorzitters kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als hun opvolger is benoemd.

Artikel 6. Griffier

Ter ondersteuning van de raadscommissie is in ieder geval de griffier of een door hem aan te wijzen griffiemedewerker in iedere vergadering aanwezig die optreedt als commissiesecretaris.

Hoofdstuk 3 Vergaderingen

Paragraaf 1. Vergaderingen en voorbereiding

Artikel 7. Vergaderfrequentie

 • 1. De raadscommissie Ede vergadert in de regel in het gemeentehuis tijdens de Politieke Dag Ede op donderdag.

 • 2. In aanvulling op de vergaderingen, bedoeld in het eerste lid, vergadert de raadscommissie als een voorzitter het nodig acht of als ten minste drie fracties schriftelijk met opgaaf van redenen daarom verzoeken.

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda

Commissievergaderingen worden ten openbare kennis gebracht door aankondiging op de website van de gemeenteraad. Daarbij worden voorlopige agenda met de daarbij behorende stukken openbaar gemaakt, met uitzondering van de informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va van de wet geheimhouding is opgelegd.

Artikel 9. De aanvullende agenda en vaststellen agenda

 • 1. In spoedeisende gevallen kan de agendacommissie na het verzenden van een schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. De daarbij behorende stukken worden openbaar gemaakt.

 • 2. De agenda van de oordeelsvormende vergadering wordt vastgesteld door de raad.

 • 3. Wanneer de raadscommissie een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. De agendacommissie bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken

 • 1. De agenda en stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op een voorlopige agenda dienen worden op de website van de gemeenteraad geplaatst. Als na het verzenden van de agenda aanvullende stukken op de website worden geplaatst, dan wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden van de raadscommissie.

 • 2. Informatie van de raadscommissie of aan de raadscommissie verstrekte informatie waaromtrent op grond van hoofdstuk Va van de wet geheimhouding is opgelegd, blijft berusten onder de griffier en digitaal beschikbaar gesteld op een webpagina die alleen toegankelijk is voor raadscommissieleden of ter inzage gelegd voor raadscommissieleden.

Artikel 11. Spreekrecht

 • 1. Burgers en organisaties kunnen op maandagavond van 19.00 tot 19.30 het woord voeren (spreekrecht) over onderwerpen die geagendeerd zijn voor de oordeelsvormende vergadering.

 • 2. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen een redelijke termijn aan de griffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover het woord gevoerd wenst te worden.

 • 3. De griffier of een door hem aan te wijzen griffiemedewerker maakt een verdeling van de beschikbare spreektijd.

 • 4. Het woord kan niet gevoerd worden:

  • a.

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; en

  • b.

   over gedragingen waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Paragraaf 2. Orde der vergadering

Artikel 12. Opening vergadering en besluitvorming

 • 1. De voorzitter opent de vergadering.

 • 2. De raadscommissie neemt besluiten in een vergadering bij stemming door een meerderheid van de aanwezige leden.

 • 3. In een vergadering worden geen besluiten genomen, voordat alle aanwezige fractievolgers de presentielijst hebben getekend. Aan het einde van elke vergadering wordt de presentielijst door de voorzitter en de griffier of een door hem aangewezen griffiemedewerker door ondertekening vastgesteld.

 • 4. De raadscommissie neemt geen besluiten over de opheffing van een door haar opgelegde geheimhouding, voordat alle aanwezige leden (ook de raadsleden) de presentielijst hebben getekend. De raadscommissie besluit slechts tot het opheffen van een door haar opgelegde geheimhouding in een vergadering die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het totale aantal leden is bezocht.

Artikel 13. Verslag

 • 1. De griffier draagt zorg voor verslagen van vergaderingen.

 • 2. Een verslag bevat in ieder geval:

  • a.

   de namen van de voorzitter, de commissiesecretaris en de collegeleden

  • b.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • c.

   een zakelijke samenvatting van het gesprokene onder vermelding van de fractie of naam van het collegelid;

 • 3. Een conceptverslag wordt aan de commissieleden verzonden.

 • 4. Het verslag is van rechtswege vastgesteld indien er tijdens de eerstvolgende Politieke Dag Ede geen wijzigingen worden vastgesteld door de raadscommissie. Na vaststelling van het verslag wordt het op de website van de gemeenteraad geplaatst.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

De raadscommissie kan op enig moment besluiten dat anderen mogen deelnemen aan de beraadslaging. Deelnemers onderwerpen zich aan de vergaderorde en de bepalingen van deze verordening.

Artikel 15 Werkwijze beeldvormende vergadering

 • 1. Tijdens beeldvormende vergaderingen raadplegen commissieleden inwoners, ondernemingen belangenorganisaties en andere derden maatschappelijke vraagstukken.

 • 2. Eenieder heeft het recht om deel te nemen aan de beraadslaging binnen een openbare beeldvormende vergadering. De raadscommissie besluit over toelating van anderen tot een besloten beeldvormende vergadering.

 • 3. De raadscommissie bepaalt de per onderwerp en per spreker beschikbare spreektijd, op voorstel van de agendacommissie.

 • 4. De raadscommissie kan besluiten dat het onderwerp wordt geagendeerd voor behandeling in een oordeelsvormende vergadering.

Artikel 16 Werkwijze informatieve vergadering

Tijdens informatieve vergaderingen vergaren de leden informatie over het aan de orde zijnde onderwerp door in gesprek te gaan met het college.

Artikel 17 Werkwijze oordeelsvormende vergadering

 • 1. De beraadslaging in de oordeelsvormende vergadering geschiedt per onderwerp, iedere fractie heeft hierbij één spreektermijn. Eén commissielid mag tijdens deze spreektermijn het woord voeren. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten.

 • 2. Per fractie mogen er twee commissieleden deelnemen aan de beraadslaging.

 • 3. Na afloop van de spreektermijn van de fracties, beantwoordt het college of de burgemeester de gestelde vragen.

 • 4. Na beraadslaging brengen de commissieleden, genoemd in het tweede lid, een advies uit of het onderwerp kan worden doorgezonden naar de raad voor besluitvorming.

 • 5. De agendacommissie kan spreektijden vaststellen.

Artikel 18. Werkwijze raadswerkgroepen

 • 1. De raad kan raadswerkgroepen instellen. Raadswerkgroepen houden van rechtswege op te bestaan aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2. Het bepaalde in deze verordening is van overeenkomstige toepassing op raadswerkgroepen met uitzondering van de artikelen 11, 15, 16 en 17.

 • 3. De raad kan per fractie maximaal één lid van de raadscommissie benoemen tot lid van een raadswerkgroep.

 • 4. De raadswerkgroep benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 19. Voorstellen van orde

 • 1. Leden kunnen tijdens een vergadering mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De raadscommissie beslist hier terstond over.

 • 2. Voor de beraadslaging over een voorstel van orde geldt geen spreektijd.

Artikel 20. Handhaving orde en schorsing

 • 1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering.

 • 2. Hij roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren. Sprekers die hieraan geen gevolg geven, kunnen door hem het woord ontnomen worden over het aanhangige onderwerp.

 • 3. Hij kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten.

 • 4. Hij kan de raadscommissie voorstellen aan een commissielid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het commissielid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het commissielid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Hoofdstuk 4. Besloten vergadering

Artikel 21. Algemeen

Op besloten vergaderingen is deze verordening van overeenkomstige toepassing voor zover dat niet strijdig is met het besloten karakter van de vergadering.

Artikel 22. Verslag besloten vergadering

 • 1. (Concept)verslagen van besloten raadsvergaderingen worden niet verspreid, maar digitaal beschikbaar gesteld op een website die alleen toegankelijk is voor raadscommissieleden.

 • 2. Deze verslagen worden zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt de raadscommissie een besluit over het al dan niet opheffen van de geheimhouding op het verslag.

Artikel 23. Opheffing Geheimhouding

Als de raad op grond van artikel 89, vierde lid, van de wet voornemens is de geheimhouding van aan de raad verstrekte informatie op te heffen, wordt, als de raadscommissie die geheimhouding heeft opgelegd daarom verzoekt, daarover in een besloten vergadering met de raadscommissie overleg gevoerd.

Hoofdstuk 5. Toehoorders en pers

Artikel 24. Toehoorders en pers

 • 1. Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers wonen een openbare vergadering uitsluitend bij op de voor hen bestemde plaatsen.

 • 2. Het blijkgeven van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is hen verboden.

 • 3. De voorzitter is bevoegd toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

Artikel 25. Geluid- en beeldregistraties

Degenen van een vergadering geluid- of beeldregistraties willen maken, doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 26. Inwerkingtreding en intrekking oude verordening

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De Verordening voor de raadscommissie Ede wordt ingetrokken.

Artikel 27. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening raadscommissie Ede.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 22 februari 2018, zaaknummer 84312,

De raad voornoemd,

de griffier,

dr. G.H. Hagelstein

de voorzitter,

mr. L.J. Verhulst

Toelichting

Artikel 1 en 2

Deze artikelen behoeven geen toelichting.

Artikel 3. Werkzaamheden en taken raadscommissie

De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming van de raad voor en overleggen met het college of de burgemeester. De gemeenteraad heeft gekozen voor een model waarbij het politieke debat plaatsvindt in de raadscommissie (oordeelsvormende vergadering). De besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad. De taken van de raadscommissie zijn in essentie dezelfde als die van de raad, die van kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend orgaan.

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om één raadscommissie in te stellen die zoveel mogelijkheid vrijheid heeft om zelf per onderwerp de meest efficiënte werkvorm te kiezen. Er is daarbij onderscheid gemaakt tussen vergaderingen met een informerend karakter (beeldvormend of informatief) tegenover vergadering met een opiniërend karakter (oordeelsvormend). Het eerste type vergadering bevordert de burgerparticipatie en het overleg tussen de raad en het college. Het tweede type vergadering is de plaats waar het politieke debat tussen de fracties plaatsvindt. Het college licht het voorstel toe en beantwoordt vragen van de fracties. Als de raadscommissie het voorstel na bespreking besluitrijp acht, dan wordt het doorgezonden naar de raad.

De agendacommissie stelt een agenda vast voor de vergaderingen van de Raadscommissie Ede. Voor de oordeelsvormende vergadering betreft het een conceptagenda. De raad de definitieve agenda vast voor de oordeelsvormende vergadering. De agendacommissie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming van raads- en commissievergaderingen. Veelal zal het echter wel zo zijn dat een onderwerp eerst in de raadscommissie wordt besproken.

Artikel 4. Samenstelling en voorzitters

De raad bepaalt de samenstelling van raadscommissies. In Ede is de evenwichtige vertegenwoordiging tussen fracties gewaarborgd, doordat alle raadsleden lid zijn van de raadscommissie. Daarnaast mag elke fractie twee fractievolgers (niet-raadsleden) voordragen voor benoeming tot lid van de raadscommissie.

Op grond van het derde lid moeten commissieleden, evenals raadsleden, voldoen aan hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van de Gemeentewet. Dit betekent onder andere dat zij achttien jaar moeten zijn, over een geldige verblijfstitel moeten beschikken, hun nevenfuncties openbaar moeten maken en geen functie als bedoeld in artikel 13 mogen vervullen. Om te beoordelen of wordt voldaan aan de eisen van de Gemeentewet, ligt het voor de hand om gebruik te maken van een geloofsbrievenonderzoek. Het verdient aanbeveling dit onderzoek uit te laten voeren door de commissie die voor raadsleden en wethouders het op basis van artikel V 4 van de Kieswet verplichte geloofsbrievenonderzoek uitvoert. De vereisten die onderzocht moeten worden zijn immers gelijk. Dit onderzoek (alleen naar de niet-raadsleden) gaat vooraf aan het raadsbesluit waarmee de commissieleden benoemd worden.

De raad benoemt de voorzitters (derde lid). Op grond van artikel 82, vierde lid, van de Gemeentewet kan enkel een raadslid als voorzitter van een raadscommissie benoemd worden. Een voorstel van de regering om dit vereiste op te heffen is in 2014 in de Tweede Kamer gesneuveld.

Artikel 5. Zittingsduur en ontslag

De zittingsperiode van de leden en de voorzitter is even lang als de zittingsperiode van raadsleden, in principe dus vier jaar. De benoeming eindigt derhalve van rechtswege, de raad hoeft hen niet te ontslaan.

Het lidmaatschap van een raadscommissie eindigt eveneens van rechtswege indien een lid niet meer voldoet aan de in artikel 4, derde lid, gestelde eisen en indien een lid is benoemd op voordracht van een fractie die niet meer vertegenwoordigd is in de raad (tweede lid).

De raad kan een lid van een raadscommissie op voorstel van de fractie die het lid heeft voorgedragen ontslaan. Deze situatie kan zich voordoen in geval van een splitsing van een fractie. De ontstane nieuwe fractie heeft dan overigens op grond van artikel 5, eerste lid, recht op een eigen lid.

Artikel 6. Griffier

De griffier of een andere medewerker van de griffie is altijd bij de vergaderingen van de raadscommissie aanwezig. In principe neemt hij geen deel aan de beraadslagingen, zij het dat de raadscommissie op grond van artikel 14 van deze verordening altijd de mogelijkheid heeft om anderen aan de beraadslagingen deel te laten nemen.

Artikel 7. Vergaderfrequentie

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 8. Oproep en voorlopige agenda

De leden van een raadscommissie ontvangen een oproep inclusief de agenda voor een vergadering tenminste een week voor de vergadering. Op datzelfde momenten worden ook de stukken ter beschikking gesteld op de website. De agendacommissie vervult een coördinerende rol bij de agendering van zaken in commissies. De agendacommissie stelt de agenda van de informatieve en beeldvormende vergadering vast. Verder stelt de agendacommissie een conceptagenda op voor de oordeelsvormende vergadering. De definitieve vaststelling van de agenda voor de oordeelsvormende vergadering vindt plaats door de gemeenteraad.

Artikel 9. Aanvullende agenda en vaststellen agenda

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 10. Ter inzage leggen van stukken

Geïnteresseerden moeten de mogelijkheid hebben om stukken in te zien. Daarom worden alle stukken beschikbaar gesteld op de website van de gemeenteraad. Geheime stukken worden op een besloten deel van de website geplaatst, die alleen toegankelijk is voor raadscommissieleden.

Artikel 11. Spreekrecht

Op maandagavond vinden fractie overleggen plaats over de onderwerpen die staan geagendeerd voor de Politieke Dag Ede. Burgers kunnen op dit moment - wanneer de fracties verzameld zijn - tussen 19.00 en 19.30 het woord voeren over onderwerpen die zijn geagendeerd voor de oordeelsvormende vergadering. Het is mogelijk dat er ook ruimte wordt geboden om over andere zaken het woord te voeren, dat valt echter buiten het bereik van deze verordening.

Het spreekrecht is te onderscheiden van het deelnemen aan de beraadslaging door anderen (artikel 14). Het spreekrecht komt zonder meer toe aan alle burgers, binnen de in artikel 11 gestelde beperkingen ten aanzien van tijd, onderwerp en procedure. Daarentegen besluit de raadscommissie over deelname aan commissievergaderingen, er bestaat geen recht op deelname aan de vergadering.

Het verschil tussen het spreekrecht en de beeldvormende vergadering is dat bij het spreekrecht het initiatief om de fracties toe te spreken uitgaat van een burger. Bij de beeldvormende vergadering gaat het initiatief uit van de gemeente (via de agendacommissie die een onderwerp op de agenda plaatst voor de beeldvormende vergadering en eventueel betrokken personen of organisaties informeert). Ook voor beeldvormende vergaderingen geldt dat de raadscommissie bepaalt wie het woord mogen voeren (deelnemen aan de beraadslaging).

Artikel 12. Opening vergadering en besluitvorming

Voor raadscommissies geldt op basis van de Gemeentewet geen vergaderquorum. De raad heeft ervoor gekozen om ook geen quorum op te nemen in de verordening. Bij de oordeelsvormende vergadering is niet altijd een quorum aanwezig, omdat er maximaal 2 commissieleden per fractie aanwezig mogen zijn. Dat er geen quorumeis geldt laat onverlet dat minimaal een meerderheid van de raadscommissie moet instemmen met een voorstel, om rechtsgeldig een besluit te kunnen nemen. Alleen voor het opheffen van geheimhouding geldt een quorumeis.

Artikel 13. Verslag

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 14. Deelname aan de beraadslaging door anderen

Deze bepaling is noodzakelijk in verband met het in artikel 22 van de Gemeentewet geregelde verschoningsrecht, dat in artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op leden van raadscommissies en andere personen die aan de beraadslagingen deelnemen. Het is uiteraard ook mogelijk dat een raadscommissie bepaalt dat een bepaalde functionaris in bepaalde gevallen altijd aan de beraadslaging mag deelnemen). Het gaat in deze bepaling om anderen dan de leden, de voorzitter, de burgemeester en de wethouders. Deze hebben op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet de mogelijkheid om aan de beraadslagingen deel te nemen. Op grond van dit artikel kan bijvoorbeeld de secretaris uitgenodigd worden. Uiteraard hebben deze andere sprekers niet dezelfde rechten als de leden. Een andere spreker heeft onder meer geen recht om een voorstel over de spreektijd of over de orde van de vergadering.

Artikel 15. Werkwijze beeldvormende vergadering

De raadscommissie kan beeldvormende vergaderingen organiseren. De raadscommissie nodigt voor dit deel uitdrukkelijk inwoners, verenigingen, deskundigen en maatschappelijke organisaties uit om mee te praten. Zij kunnen hun mening geven over maatschappelijke vraagstukken.

Een beeldvormende vergadering kan worden georganiseerd naar aanleiding van een beleidsvoornemen. Fracties kunnen ook verzoeken om een beeldvormende vergadering te beleggen naar aanleiding van bij de gemeenteraad ontvangen stukken. Onder omstandigheden kan worden gekozen voor een besloten oordeelsvormende vergadering. Hiertoe kan aanleiding zijn om de geraadpleegde derden in de gelegenheid te stellen om vrijuit te spreken over een onderwerp, bijvoorbeeld omdat er financiële belangen bij een onderwerp zijn betrokken. Om het verslag van de besloten vergadering geheim te kunnen houden, zal wel sprake moeten zijn van een grond voor geheimhouding (op basis van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur).

Na afloop van de beeldvormende vergadering kan het onderwerp worden doorgestuurd naar de oordeelsvormende vergadering en eventueel daarna de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 16. Werkwijze informatieve commissievergadering

De informatieve vergadering is de plaats waar structureel overleg plaatsvindt met het college van burgemeester en wethouders. De agendacommissie bepaalt de agenda voor de informatieve commissievergadering.

Artikel 17 Werkwijze oordeelsvormende vergadering

Elke fractie krijgt de gelegenheid om zijn standpunt over een voorstel kenbaar te maken in maximaal één spreektermijn. Het stellen van vragen wordt beschouwd als een interruptie. Een spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. Dit hoeft overigens niets te veranderen aan de praktijk dat een portefeuillehouder antwoordt na de inbreng van de raadsleden in de eerste termijn. Een verzoek van een commissielid na afloop van de eerste termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren. Indien de raadscommissie van mening is, dat na de eerste termijn verdere beraadslaging nodig is, kan zij daartoe uitdrukkelijk besluiten.

Artikel 18. Werkwijze raadswerkgroepen

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 19. Voorstellen van orde

Ieder lid heeft te allen tijde het recht een voorstel van orde te doen. De beslissing of er inderdaad sprake is van een voorstel van orde is aan de raadscommissie. Over een voorstel van orde wordt direct, zonder beraadslaging, besloten door de raadscommissie. Bij het staken van stemmen is het voorstel niet aangenomen (artikel 32, vierde lid, van de Gemeentewet is hierop niet van toepassing). Een voorstel van orde betreft bijvoorbeeld het schorsen van de vergadering voor een (overleg) pauze of een voorstel over de (beperking van de) spreektijden van de leden en overige deelnemers aan de commissievergadering.

Artikel 20. Handhaving orde en schorsing

Artikel 26 Gemeentewet geeft aan dat de voorzitter bij raadsvergadering bevoegd is om de orde te handhaven. Voor de commissievergaderingen ontbreekt een dergelijke bepaling, deze is daarom hier opgenomen. Op basis van het tweede lid kunnen alle sprekers in bepaalde gevallen door de voorzitter tot de orde worden geroepen en kan hen zo nodig over het aanhangige onderwerp het woord ontzegd worden. Ook kan de voorzitter de vergadering schorsen en bij herhaling van de verstoring van de orde, de vergadering sluiten. In het uiterste geval kan hij een lid het verdere verblijf ontzeggen en hem uit de vergadering doen verwijderen. Indien een lid blijft volharden in zijn gedrag kan hem de toegang tot de vergadering voor ten hoogste drie maanden worden ontzegd. Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goed- of afkeuring; deze uitingen worden beschouwd als verstoringen van de orde. Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 23 van deze verordening.

Om te bevorderen dat leden van raadscommissies zich niet belemmerd voelen om hun mening te uiten bepaalt artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet bovendien dat artikel 22 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing is op leden van raadscommissies. Hierdoor zijn leden van raadscommissies niet in rechte te vervolgen, aan te spreken of verplicht getuigenis af te leggen over hetgeen zij in de vergadering zeggen of schriftelijk overleggen. Dit geldt voor zowel raadsleden als niet-raadsleden.

Wel kan de gemeenteraad besluiten om een commissielid dat de geheimhouding heeft geschonden uit te sluiten van deelname aan besloten vergaderingen of kennisname van geheime stukken over het betreffende onderwerp (verwezen wordt naar artikel 26 van de Gemeentewet en artikel 19 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Ede 2014).

Artikel 21. Algemeen

Bij bepalingen die van overeenkomstige toepassing zijn kan onder meer gedacht worden aan de bepalingen omtrent het tijdig verzenden van stukken, het vergaderquorum en voorstellen van orde. De bepalingen van deze verordening zijn echter niet van toepassing, voor zover de toepassing van die bepalingen strijdig is met het besloten karakter van de vergadering. Zo zullen er bijvoorbeeld geen beeld- en geluidsregistraties voor openbaar gebruik gemaakt kunnen worden. Ten aanzien van de stukken die betrekking hebben op een besloten vergadering en het behandelde zal een raadscommissie moeten besluiten of geheimhouding als bedoeld in artikel 86 van de Gemeentewet wordt opgelegd dan wel opgeheven.

Artikel 22. Verslag besloten vergadering

Op grond van artikel 82, vijfde lid, van de Gemeentewet is artikel 23 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Het vierde lid van artikel 23 van de Gemeentewet schrijft voor dat van een besloten vergadering een afzonderlijk verslag wordt opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de raad en in casu dus een raadscommissie anders beslist. In aanvulling hierop bepaalt het eerste lid van deze bepaling dat het verslag van een besloten vergadering digitaal beschikbaar wordt gesteld op een website die alleen toegankelijk is voor raadscommissieleden.

Artikel 23. Geheimhouding

In 2017 is door de raad, raadscommissie, college en burgemeester een geheimhoudingsprotocol vastgesteld waarin is vastgelegd hoe wordt omgegaan met geheimhouding. De raadscommissie zal in de praktijk eigenlijk alleen geheimhouding opleggen over het verhandelde ter vergadering: op aangeboden stukken zal door het college of de burgemeester reeds geheimhouding zijn opgelegd.

Artikel 24. Toehoorders en pers

Artikel 26, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet regelen dat de voorzitter van de raad toehoorders die de orde verstoren, kan doen vertrekken en bij volharding in hun gedrag voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen. Voor raadscommissies ontbreekt een dergelijke bepaling in de Gemeentewet, het derde lid van dit artikel voorziet hierin.

Artikel 25. Geluid- en beeldregistraties

Aangezien de vergaderingen van een raadscommissie in principe openbaar zijn, kunnen radio- en tv-stations geluid- en beeldregistraties maken. Dit is uiteraard niet het geval als het een besloten vergadering betreft.

Artikel 26 en 27

Deze artikelen behoeven geen toelichting.