Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2017

Geldend van 10-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2017

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 06-06-2017;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 28-06-2017;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen:

Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2017.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

 • a.

  Wmo: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

 • b.

  WWB: de Participatiewet;

 • c.

  de Jeugdwet

 • d.

  participatieraad WZZ: het inspraakorgaan in de gemeente Zundert in het kader van burgerparticipatie zoals bedoeld in de WMO en de WWB.

 • e.

  werkgebied: het grondgebied van de gemeente Zundert;

 • f.

  gemeenteraad: de gemeenteraad van Zundert;

 • g.

  college van burgemeester en wethouders: college van burgemeester en wethouders van Zundert.

Artikel 2. Taken.

De participatieraad heeft de volgende taken;

 • a.

  uitbrengen van adviezen - gevraagd en ongevraagd - aan het college van burgemeester en wethouders over de hoofdlijnen van het te voeren gemeentelijk beleid als bedoeld in de Wmo, WWB, de Participatiewet en de wet op de Jeugdzorg;

 • b.

  op een actieve wijze verzamelen van zoveel mogelijk relevante informatie omtrent de Wmo, de Participatiewet en de wet op de jeugdzorg om genoemde adviesfunctie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;

 • c.

  bevorderen van overleg en samenwerking met organisaties, instellingen, groeperingen personen en (vertegenwoordigers van) cliënten die te maken krijgen met de Wmo, WWB, de Participatiewet en de wet op de Jeugdzorg.

Artikel 3. Samenstelling.

 • 1.

  De participatieraad bestaat uit minimaal 8 en maximaal 13 leden op voorwaarde dat deze gezamenlijk de doelgroepen in de Wmo, de Participatiewet en de wet op Jeugdzorg kunnen vertegenwoordigen.

 • 2.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 kunnen inwoners van de gemeente van wie op grond van hun persoonlijke kwaliteiten een grote betrokkenheid verwacht mag worden bij meerdere onderdelen van de Wmo, de Participatiewet en de wet op de Jeugdzorg en die daarnaast een netwerk hebben waardoor ze veel signalen krijgen uit de samenleving, na werving door middel van een advertentie en na het voeren van selectiegesprekken tot lid van de participatieraad worden benoemd.

 • 3.

  De selectiegesprekken worden gehouden door een op advies van de participatieraad samengestelde selectiecommissie.

 • 4.

  De selectiegesprekken vinden plaats aan de hand van een door de participatieraad opgestelde profielschets.

Artikel 4. Benoeming.

De leden van de participatieraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Zittingsduur.

 • 1.

  De leden van de participatieraad worden benoemd voor een periode van 4 Jaar.

 • 2.

  Periodiek aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat leden maximaal 2 perioden van 4 Jaar in de participatieraad zitting kunnen nemen.

 • 3.

  De benoeming in een tussentijds openvallende plaats vindt plaats binnen 3 maanden na het openvallen van die plaats.

Artikel 6. Beëindiging lidmaatschap.

 • 1.

  Het lidmaatschap van de participatieraad eindigt door:

  • a.

   het aflopen van de zittingsperiode;

  • b.

   overlijden;

  • c.

   het nemen van ontslag;

  • d.

   lid gemeenteraad/lid van de Ronde;

  • e.

   verlies van de hoedanigheid waarin het lid is benoemd.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanbeveling van de participatieraad een lid ontslaan, als dit lid drie achtereenvolgende vergaderingen zonder geldige redenen verzuimt.

Artikel 7. Informatieverschaffing.

De participatieraad ontvangt van het college burgemeester en wethouders alle informatie die nodig is voor zijn taakvervulling.

Artikel 8. Voorzitter- Secretaris- Penningmeester.

De participatieraad kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en kan voor ieder van deze personen een plaatsvervanger aanwijzen.

Artikel 9. Adviesbevoegdheid.

 • 1.

  In het kader van de in artikel 2 genoemde taken brengt de participatieraad gevraagd of ongevraagd advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Als het college van burgemeester en wethouders bij haar besluitvorming afwijkt van het advies deelt zij schriftelijk de redenen daarvan aan de participatieraad mee.

Artikel 10. Werkwijze.

 • 1.

  De participatieraad vergadert minimaal 4 x per jaar en voorts zo dikwijls als het door de voorzitter nodig geoordeeld wordt, of door tenminste twee zitting hebbende leden met opgaaf van redenen aan de voorzitter wordt gevraagd.

 • 2.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de uitnodiging voor een vergadering tenminste 10 dagen voor de te houden vergadering aan de leden wordt verzonden.

 • 3.

  De vergaderingen van de participatieraad zijn openbaar. De deuren worden gesloten als de meerderheid van de leden dat wil of de voorzitter het nodig vindt.

Artikel 11. Besluitvorming met betrekking tot de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 1.

  Besluiten van de participatieraad worden bij meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen genomen. Voor de berekening van de meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen worden de leden die blanco hebben gestemd, geacht niet aan de stemming te hebben deelgenomen.

 • 2.

  De participatieraad neemt besluiten zonder last of ruggespraak.

 • 3.

  Indien bij het nemen van een besluit door geen der leden stemming wordt gevraagd, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 4.

  Wanneer een besluit niet met algemene stemmen is aangenomen, wordt in het verslag van de vergadering, dan wel in het eventueel uitgebrachte advies, melding gemaakt van de bij de bespreking naar voren gebrachte afwijkende meningen alsmede van de stemverhouding.

 • 5.

  De participatieraad mag niet beraadslagen of besluiten als niet tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.

 • 6.

  indien op grond van het gestelde in het voorgaande lid een vergadering niet kan worden gehouden, schrijft de voorzitter binnen twee weken een nieuwe vergadering uit die ongeacht het aantal aanwezigen kan beraadslagen en besluiten.

 • 7.

  De participatieraad stemt over personen schriftelijk.

 • 8.

  De leden stemmen niet mee bij keuzes, voordrachten of aanbevelingen die hen persoonlijk aangaan.

Artikel 12. Faciliteiten.

Het college van burgemeester en wethouders zorgt er voor dat de participatieraad kan beschikken over vergaderruimte en over financiële middelen die noodzakelijk zijn om de in artikel 2 geformuleerde taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Artikel 13. Slotbepaling.

Opheffing

Opheffing van de participatieraad kan slechts geschieden bij besluit van het college van burgemeester en wethouders, de participatieraad gehoord;

Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende van het bepaalde in deze verordening afwijken, indien toepassing daarvan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking één dag na publicatie;

 • 2.

  Met ingang van dezelfde dag wordt de Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert, door de gemeenteraad vastgesteld d.d.30-09-2010, ingetrokken.

Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Participatieraad Welzijn Zorg Zundert 2017.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 11-07-2017,

de raad voornoemd.

de griffier, de voorzitter,

drs. J.J. Rochat L.C. Poppe-de Looff