Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instelling van de Deskundigencommissie Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

Geldend van 04-06-2020 t/m 09-11-2023

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende instelling van de Deskundigencommissie Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 6 maart 2018, kenmerk 18005945, aangaande het instellen van de Deskundigencommissie Subsidie Zeeland in Stroomversnelling.

Gedeputeerde staten van Zeeland

 • overwegende dat gedeputeerde staten het wenselijk vinden om zich te laten adviseren over aanvragen voor het verstrekken van subsidie in het kader van hoofdstuk 17 'Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling' van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

 • gelet op artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Deskundigencommissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 3:5 van de Algemene wet bestuursrecht, ingesteld overeenkomstig artikel 82 van de Provinciewet.

Artikel 2 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een Deskundigencommissie.

 • 2.

  De Deskundigencommissie heeft tot taak gedeputeerde staten te adviseren over aanvragen voor subsidie als bedoeld in artikel 17.2.1, artikel 17.3.1, artikel 17A.2, artikel 17B.2.1 en artikel 17B.3.1 van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De Deskundigencommissie bestaat uit drie vaste leden, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  Gedeputeerde staten benoemen de voorzitter en de leden.

Artikel 4 Einde lidmaatschap

 • 1.

  Het lidmaatschap van de Deskundigencommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   met ingang van de dag waarop hoofdstuk 17 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling’, hoofdstuk 17A ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling: Human Capital Agenda’ en hoofdstuk 17B ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Zeeland in Stroomversnelling: Vestigingsklimaat’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013 zijn ingetrokken;

  • c.

   bij het overlijden van het lid.

 • 2.

  Gedeputeerde staten verlenen een lid ontslag indien het vertrouwen in het lid door gedeputeerde staten is opgezegd.

Artikel 5 Secretariaat

 • 1.

  Gedeputeerde staten wijzen een secretaris aan, respectievelijk een plaatsvervangend secretaris.

 • 2.

  De secretaris is belast met de voorbereiding en coördinatie van de vergaderingen.

 • 3.

  De secretaris woont de vergaderingen van de Deskundigencommissie bij.

Artikel 6 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Deskundigencommissie zijn niet openbaar.

 • 2.

  Aan de vergaderingen nemen de drie vaste leden deel.

 • 3.

  Op verzoek van de voorzitter kunnen aan de vergaderingen maximaal 2 adviseurs, afkomstig uit bestaande pools van experts behorende bij de subsidieprogramma’s Campus Zeeland / Kennis en innovatienetwerken, Operationeel Programma Zuid-Nederland, MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland, CrossRoads en Biobased vouchers, dan wel met specifieke regionale expertise, deelnemen die door de voorzitter op basis van hun deskundigheid in relatie tot de te behandelen subsidieaanvragen zijn geselecteerd.

 • 4.

  De Deskundigencommissie kan, indien de voorzitter gelet op de aard of omvang van desubsidieaanvragen hiertoe aanleiding ziet, schriftelijk vergaderen.

Artikel 7 Stemverdeling

De leden en de adviseurs, bedoeld in artikel 6, derde lid, hebben stemrecht.

Artikel 8 Vergoeding

 • 1.

  De leden van de Deskundigencommissie, bedoeld in artikel 3, eerste lid, en de adviseurs, bedoeld in artikel 6, derde lid, ontvangen een vergoeding van € 1.000,- inclusief onkostenvergoeding en exclusief reiskostenvergoeding en exclusief BTW voor het bijwonen en voorbereiden van een vergadering.

 • 2.

  Tot bewijs van aanwezigheid strekt het verslag van de vergadering van de Deskundigencommissie.

Artikel 9 Onafhankelijkheid en geheimhouding

 • 1.

  De leden van de Deskundigencommissie stemmen onafhankelijk en zonder last of ruggespraak.

 • 2.

  Aan de leden en alle andere aanwezigen bij een vergadering van de Deskundigencommissie wordt geheimhouding opgelegd ten aanzien van het besprokene tijdens de vergadering.

 • 3.

  De in het kader van een vergadering toegezonden stukken zijn vertrouwelijk.

Artikel 10 Reglement van Orde

De Deskundigencommissie stelt zijn eigen Reglement van Orde vast.

Artikel 11 Archiefbescheiden

De bescheiden van de Deskundigencommissie worden na beëindiging van de werkzaamheden van de Deskundigencommissie in het archief van de provincie Zeeland opgenomen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 6 maart 2018.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 9 maart 2018

De secretaris, A.W. Smit