Regeling vervallen per 07-07-2022

Reglement basisregistratie personen

Geldend van 08-03-2018 t/m 06-07-2022

Intitulé

Reglement basisregistratie personen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg,

Gelet op de:

Wet basisregistratie personen

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg

Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten vast te stellen:

Het Reglement basisregistratie personen

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Middelburg worden verstrekt, voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen;

 • 2.

  Een verstrekking als bedoeld in het eerste lid, kan ad hoc (rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen), spontaan (mutatieverstrekking) en door middel van een selectie plaatsvinden;

 • 3.

  In bijlage 1 van dit reglement zijn de organen van de gemeente Middelburg vermeld aan wie gegevens worden verstrekt, over welke categorieën personen en welke gegevensset zij verstrekt krijgen.

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Op verzoek van een derde kunnen aan hem overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen gegevens worden verstrekt over ingezetenen van de gemeente Middelburg, voor zover de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

 • 2.

  Op verzoek van een derde kunnen aan hem overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen gegevens worden verstrekt over ingeschrevenen van de gemeente Middelburg, voor zover de derde behoort tot een aangewezen categorie van derden, als bedoeld in artikel 3;

 • 3.

  De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 • 4.

  Er worden geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid van de Wet basisregistratie personen.

Artikel 3: Aanwijzing werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en categorieën derden

 • 1.

  De in bijlage 2 van dit reglement opgenomen werkzaamheden worden aangewezen als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang;

 • 2.

  De in bijlage 2 van dit reglement opgenomen categorieën van derden worden aangewezen als derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 4: Inwerkingtreding en citeertitel

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2017

De secretaris, de burgemeester,

Mr. A. van den Brink mr. H.M. Bergmann

Toelichting Reglement basisregistratie personen (Reglement BRP)

Algemeen

De Raad heeft in de Verordening basisregistratie personen Middelburg regels gesteld over de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) over ingezetenen van de gemeente Middelburg aan organen van de eigen gemeente en aan derden.

De nadere regeling van deze verstrekkingen heeft de Raad opgedragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Begripsbepalingen

De volgende begripsbepalingen uit artikel 1 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp) zijn ook van toepassing van dit reglement:

 • Basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wbrp;

Juridisch gezien is er slechts één basisregistratie personen. Aanvankelijk bestaat deze nog uit een centrale voorziening die door het Rijk wordt beheerd en lokale voorzieningen die door de gemeenten worden beheerd. Op termijn zullen de lokale voorzieningen worden ondergebracht in één centrale voorziening;

 • Derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen; dit kunnen ook personen zijn die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie met de Nederlandse overheid hebben;

 • Ingezetene: de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in Middelburg;

 • Persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoel in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, van de Wbrp over één persoon in de basisregistratie.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Zolang de gemeente Middelburg nog zelf de gegevens over de eigen inwoners beheert, verstrekt het college zelf gegevens aan de eigen gemeentelijke organen. Het betreft uitsluitend verstrekkingen over ingeschrevenen van de gemeente Middelburg. Naast de eigen inwoners behoren hiertoe ook overleden en geëmigreerde personen, die op het moment van overlijden of emigratie ingezetene van Middelburg waren. Verstrekking vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Het gebruik van gegevens van in de BRP ingeschreven personen, die niet in Middelburg wonen, kan alleen plaatsvinden voor zover daarin is voorzien in het op grond van artikel 3.2 Wbrp door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde autorisatiebesluit.

Hierin is opgenomen voor de uitvoering van welke taken aan de gemeente als bestuursorgaan, systematisch gegevens worden verstrekt uit de BRP. Het betreft hier verstrekkingen uit de door het Rijk beheerde centrale voorziening.

In bijlage 1 zijn de taken opgenomen waarvoor de verschillende gemeentelijke organen over de ingeschreven van de eigen gemeente gegevens uit de basisregistratie verstrekt krijgen. Per taak is aan de hand van het daaraan gekoppelde profiel bepaald welke gegevensset wordt verstrekt.

Artikel 2. Verstrekking aan derden

De verstrekking op grond van dit artikel kan alleen plaatsvinden aan:

 • 1.

  Derden die voorafgaande schriftelijke toestemming hebben van de ingezetene over wie gegevens worden gevraagd.

 • 2.

  Derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang;

Voor een groot aantal derden is de verstrekking van gegevens uit de BRP al voorzien in de Wbrp.

Op lokaal niveau kunnen werkzaamheden worden aangewezen met een gewichtig maatschappelijk belang, dat samenvalt met het gemeentelijk belang. Op verzoek van een derde, die behoort tot één van de aangewezen categorieën van derden, kunnen gegevens worden verstrekt over ingeschrevenen van de gemeente Middelburg voor zover zij de genoemde werkzaamheden uitvoeren.

In bijlage 2 bij dit reglement is opgenomen welke werkzaamheden het betreft en aan welke categorieën van derden gegevens kunnen worden verstrekt.

Beperking

 • Er worden geen gegevens verstrekt als de persoon wiens gegevens worden gevraagd, om geheimhouding heeft verzocht (artikel 3.21, eerste lid Wbrp).

 • Een verstrekking op grond van dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op de algemene gegevens als bedoeld in artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement, dat kan worden geciteerd als Reglement BRP, en treedt in werking de dag na haar bekendmaking en vervangt het Reglement BRP vastgesteld op 6 januari 2014.

Bijlage 1 Reglement BRP – Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

(Versie 1.1. 05 september 2017)

Gebruikersprofielen (autorisaties) voor de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie personen aan organen van de gemeente Middelburg.

Gegevensverstrekking kan plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging, mutatieverstrekking en/of selectieverstrekking.

Categorie gegevens

Profiel 1

Profiel 2

Profiel 3

Profiel 4

Persoon

X

X

X

X *

Ouders

X

X

X *

Nationaliteit

X *

X *

Huwelijk/ geregistreerd partnerschap

X

X

X

X *

Overlijden

X

X

X

X *

Inschrijving/ Kiesrecht

X *

Verblijfplaats

X *

X *

X *

X *

Kind

X

X

X *

Verblijfstitel

X

X *

Gezagsverhouding

X

X

X *

Reisdocument

X *

Verwijsgegevens

X

X

X

X *

Adres

X

X

X

X *

Bewoning

X

X

X

X *

Geheimhouding gegevens

X

X

X

X *

* inclusief historische gegevens

Overzicht van de taken per organisatieonderdeel met toegekend gegevensprofiel.

ORGANISATIEONDERDEEL

PROCES / TAAK

GEBRUIKERSPROFIEL

1

2

3

4

Bedrijfsvoering

Financiële administratie van de gemeente

X

Pensioenen raadsleden/wethouders en wachtgelden gemeentepersoneel

X

Personeelsadministratie

X

Planning en Control

X

Belastingen

Afvalstoffenheffing/Reinigingsrechten

X

Heffing en invordering van gemeentelijke belastingen, inclusief kwijtscheldingen en betalingsregelingen en WOZ

X

Waardering onroerende zaken (WOZ)

X

ORGANISATIEONDERDEEL

PROCES / TAAK

GEBRUIKERSPROFIEL

1

2

3

4

Bestuursondersteuning

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

X

Onderscheidingen

X

Organiseren bezoek burgemeester in verband met huwelijksjubilea en 100-jarigen

X

Rampenbestrijding

X

Uitvoering Wet op de lijkbezorging

X

Verwelkoming nieuwe inwoners

X

Facilitaire Zaken

Postregistratie

X

Dispensatie niet-openbare archiefstukken

X

Ingenieursbureau

Klachtenafhandeling verkeersaangelegenheden

X

Adressenregistratie BAG

X

Publiekszaken

Uitvoering Wet Basisregistratie personen (BRP)

Uitvoering Paspoortwet en regelgeving rijbewijzen

Uitvoering Kieswet

Uitvoering Nationaliteitswetgeving

Burgerlijke Stand

Verklaring omtrent Gedrag

Verloren- en gevonden voorwerpen

X

Ruimtelijk Beleid

Controle gegevens voor aanschrijving burgers in verband met uitvoering juridische procedures

X

Stadsbeheer

Begraafplaatsadministratie

X

Grafrechten

X

Stedelijk Sociaal Beleid

Uitvoer leerplichtwet/leerlingenadministratie

X

Vergunningverlening en Handhaving

Drank- en Horecabedrijf

X

Gehandicaptenparkeerkaart

X

Gemeentelijke opsporingsambtenaren

X

Kansspelen

X

Omgevingsvergunning

X

Uitvoering en handhaving parkeerbeleid

X

Vergunningen, meldingen, ontheffingen, kennisgevingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV)

X

Winkeltijden

X

Verstrekking van gegevens uit de BRP via een datadistributiesysteem

Applicatie

Wijze van koppeling

Verstrekking categorie gegevens

GOUW belastingen

Via een datadistributiesysteem worden gegevens gedistribueerd vanuit de BRP applicatie naar GOUW Belastingen.

•Persoon

•Huwelijk

•Verblijfplaats

•Overlijden

•Verwijsgegevens

Gegevensmagazijn van Green Valley

Via een datadistributiesysteem worden gegevens gedistribueerd vanuit de BRP applicatie naar het gegevensmagazijn.

•Persoon

•Verblijfplaats

•Overlijden

•Verwijsgegevens

Overzicht van de gemeente Middelburg waar systematisch gegevens aan worden verstrekt uit de Basisregistratiepersonen

Stedelijk sociaal beleid, voor de uitvoering van de Leerplichtwet(krijgen gegevens van minderjarigen vanaf de leeftijd 5 tot 22 jaar)

Selectiegegevens over:

Persoon

Verblijfplaats

Verwijsgegevens

Nationaliteit

Bestuursondersteuning / Secretariaat B&W

Onderscheidingen

Selectiegegevens worden verstrekt over:

Persoon

Verblijfplaats

Huwelijk

Organiseren bezoek burgemeester in verband met huwelijksjubilea en 100-jarigen

Selectiegegevens worden verstrekt over:

Persoon

Verblijfplaats

Huwelijk

Overzicht van organen van de gemeente Middelburg aan wie gegevens worden verstrekt uit de Basisregistratie personen via een mutatieverslag.

Afd. Belastingen

Verhuizing

Emigratie

immigratie

Huwelijk

Echtscheiding

Overlijden

Uitschrijving

Vervolginschrijving

Afd. V&H, parkeerbeheer

Verhuizing

Emigratie

Overlijden

Uitschrijving

Bijlage 2 Reglement BRP: werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en aangewezen derden

Categorie derde BRP

Gewichtig maatschappelijk belang BRP

Bibliotheek (geen onderdeel van de gemeente)

Bevorderen culturele en maatschappelijke vaardigheden inwoners

Buitenlandse EU overheidsorganen

(met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Buitenlandse niet EU overheidsorganen

(met toestemming van de ingeschrevene)

Uitvoering van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van de gegevens voorziet.

Buitenlandse rechtspersonen

(o.a. instellingen voor sociale zorg en zekerheid)

(met toestemming van de ingeschrevene)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Overheidsorganen van de Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van

Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Het dienen van een Nederlands publiek belang

Crematoria, begraafplaatsen (niet-gemeentelijke)

Bijhouden begraafplaatsadministratie en uitvoering Wet op de Lijkbezorging

Culturele organisaties

Bevorderen cultuur en behoud cultureel erfgoed

Fondsverwervende organisaties

Ondersteunen organisaties met een doelstelling die ten goede komt aan de inwoners.

Instellingen of organisaties die werkzaamheden verrichten op deze terreinen.

Werkzaamheden op het terrein van:

Maatschappelijke dienstverlening,

Algemene/geestelijke gezondheidszorg,

Kinderopvang, Jeugdwelzijnswerk,

Ouderenzorg,

Gehandicaptenzorg,

Sociale werkvoorziening, Reclassering/verslaafdenzorg etc.

Kredietbank (privaatrechtelijk, bijv. een stichting)

Schuldhulpverlening

Migrantenorganisaties

(bijv. Stichting vluchtelingenwerk)

Hulp aan migranten

Rechtspersonen die niet in de gemeentelijke

verordening benoemd zijn. (met toestemming van de ingeschrevene/ gezaghouder)

Werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, waarbij het doel verschillend van aard kan zijn per aanvrager.

Onderwijsinstellingen

Een juiste registratie in de leerlingenadministratie

Ouderenorganisaties

Het geven van hulp en voorlichting aan ouderen

Patiëntenverenigingen

Het geven van hulp en voorlichting en het organiseren van lotgenotencontact.

Pensioenfondsen

Bijhouding administratie

Plaatselijke afdelingen van politieke partijen

Het juist functioneren van de parlementaire democratie

Sportorganisaties en -verenigingen

Stimuleren sport en beweging

Thuiszorgorganisaties

Bevorderen van zelfredzaamheid

Vakorganisaties

Behartiging van de belangen van de aangesloten (ex)werknemers

Verenigingen en stichtingen met maatschappelijk of

filantropisch doel

Maatschappelijke of filantropische doelen (bijv.: Rode Kruis, Astmafonds, Lilianefonds, Nierstichting, Bloedbank)

Vrouwenorganisaties

Bevordering vrouwenwelzijn

Woningbouwvereniging en/woningcorporaties

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan illegale (spook)bewoning

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, verlenen medische zorg, innen rekeningen i.v.m. verleende zorg