Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Edam-Volendam

Geldend van 08-03-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Edam-Volendam

Het college van de gemeente Edam-Volendam;

gelet op de artikelen 7, eerste lid, onderdeel a en 10b, eerste lid van de Participatiewet;

gelet op artikel 9, vierde lid, van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Edam-Volendam 2017;

gelet op Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat nadere regels nodig zijn met betrekking tot de voorwaarden voor subsidie beschut werk;

B E S L U I T:

vast te stellen de Nadere regels subsidie beschut werk Edam-Volendam.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze regels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Edam-Volendam 2017, de Participatiewet en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doel

Het doel van de subsidie beschut werk is om werkgevers te stimuleren beschutte werkplekken aan te bieden en de doelgroep een kans te bieden binnen hun bedrijf. De arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland wil samen met werkgevers een inclusieve samenleving bereiken.

Artikel 3 Voorziening beschut werk door reguliere werkgever

 • 1. Het college kan een werkgever in staat stellen een dienstbetrekking aan te gaan in het kader van de voorziening beschut werk met een persoon, behorend tot de doelgroep, ten aanzien van wie het college met toepassing van artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet heeft vastgesteld dat deze uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie heeft.

 • 2. Voordat het college toepassing geeft aan het eerste lid, overtuigt het college zich ervan dat de werkgever voldoende is toegerust voor het organiseren van beschut werk, zowel in algemene zin als voor de betrokken werkzoekende in het bijzonder.

 • 3. Wanneer de werkgever, bedoeld in het eerste lid, de werknemer wil detacheren, zijn hieraan voorafgaand instemming van de werknemer en instemming van het college nodig. Voordat het college deze toestemming verleent, overtuigt het college zich ervan dat de inlener voldoende is toegerust voor het organiseren van beschut werk, zowel in algemene zin als voor de betrokken werkzoekende in het bijzonder.

Artikel 4 Subsidie voor organiseren beschut werk

 • 1. Op diens schriftelijke aanvraag kan de werkgever:

  • a.

   vanaf de ingangsdatum arbeidsovereenkomst in het kader van de voorziening beschut werk; of

  • b.

   die een werknemer in dienst heeft van wie tijdens de dienstbetrekking is vastgesteld dat deze werknemer een persoon is als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet vanaf de datum van het positief advies beschut werk;

   naast de loonkostensubsidie aanspraak maken op een subsidie van maximaal € 8.500,- per jaar per werknemer “beschut werk” voor extra organisatiekosten, zoals werkplekaanpassingen, begeleiding en/of werkvoorzieningen.

 • 2. In aanvulling op de subsidie in het eerste lid wordt gedurende 2018 en 2019 een extra subsidie verleend van maximaal € 2.500,- per jaar per werknemer “beschut werk”. Dit bedrag is bedoeld voor bijvoorbeeld het inschakelen van extra begeleiding of een andere voorziening die verband houdt met de dienstbetrekking in het kader van beschut werk.

 • 3. Bij een arbeidsovereenkomst met een arbeidsduur van minder dan 31 uur per week en/of met een kortere looptijd dan een jaar wordt de hoogte van de subsidies, bedoeld in het eerste en tweede lid, naar rato verlaagd.

 • 4. Indien de werknemer langer dan twee maanden arbeidsongeschikt is, vervalt met ingang van de derde maand het recht op de subsidies, bedoeld in het eerste en tweede lid. Dit recht herleeft bij werkhervatting.

 • 5. Begeleiding/Jobcoaching bij een proefplaatsingsovereenkomst kan worden toegekend voor de duur van de proefplaatsing in de vorm van begeleiding in natura geleverd door de gemeente of in de vorm van een op basis van maatwerk nader te bepalen subsidiebedrag.

 • 6. Er bestaat geen recht op subsidie als bedoeld in het eerste en tweede lid wanneer de beschutte werkplek via inkoop wordt gefinancierd, dan wel wanneer in de kosten waarvoor de subsidie is bedoeld op andere wijze wordt voorzien.

Artikel 5 Nadere voorwaarden subsidie beschut werk

Om voor een subsidie beschut werk in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1. De arbeidsovereenkomst heeft een duur van minimaal zes maanden. De werkgever heeft de intentie om de betrokkene aansluitend een arbeidsovereenkomst aan te bieden van nog eens minimaal zes maanden of voor onbepaalde tijd.

 • 2. De werkgever betaalt het rechtens geldende loon.

 • 3. Wanneer de persoon bedoeld in artikel 3, eerste lid, voor ingangsdatum arbeidsovereenkomst uitkeringsgerechtigde is, heeft de arbeidsovereenkomst in beginsel een zodanige omvang dat de betrokkene niet langer uitkeringsgerechtigd is.

 • 4. In de arbeidsovereenkomst mag geen beperking worden gesteld aan het aanvaarden van een arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever.

 • 5. De werkgever staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of is daarvan vrijgesteld.

 • 6. De aangeboden arbeidsplaats en de omvang daarvan zijn, gelet op de indicatiestelling en mogelijkheden van de kandidaat, als passend aan te merken.

 • 7. De werkplek en werkomstandigheden voldoen aan de Arbonormen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. De subsidieaanvraag dient voorafgaand aan de ingangsdatum arbeidsovereenkomst of, indien het een persoon betreft die reeds werkzaam is bij aanvrager, binnen 1 maand nadat is vastgesteld dat het een persoon is als bedoeld in artikel 10b, eerste lid, van de Participatiewet te worden ingediend met behulp van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag bevat in ieder geval de via het aanvraagformulier voorgeschreven gegevens, waaronder de arbeidsovereenkomst.

 • 3. Bij de aanvraag dient de werkgever te verklaren uit eigen beweging of op verzoek van de gemeente onverwijld alle feiten en omstandigheden mede te delen waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de verstrekte subsidie.

Artikel 7 Bevoorschotting subsidie

Het college betaalt de subsidie bedoeld in artikel 4, bij wijze van voorschot, in maandelijkse termijnen aan de werkgever uit tegelijk met de betaling van de loonkostensubsidie.

Artikel 8 Beëindigen van de subsidie voor beschut werk

 • 1. De subsidie, bedoeld in artikel 4, eerste en tweede lid, wordt door het college beëindigd:

  • a.

   wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt;

  • b.

   wanneer de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt;

  • c.

   twaalf maanden nadat de werknemer is verhuisd naar een andere gemeente;

  • d.

   twaalf maanden nadat het college op advies van het UWV heeft besloten dat de werknemer niet langer is aangewezen op de voorziening beschut werk; of

  • e.

   wanneer de werkgever naar het oordeel van het college niet langer is toegerust op het organiseren van beschut werk of anderszins de voorwaarden voor het ontvangen van de subsidie niet of onvoldoende nakomt.

 • 2. Wanneer het college overweegt toepassing te geven aan het eerste lid, onderdeel e, stelt het de werkgever hiervan schriftelijk in kennis. De werkgever krijgt daarbij ten minste twee maanden de tijd de voorwaarden alsnog naar behoren na te komen.

Artikel 9 Monitoring ontwikkeling werknemer

Halfjaarlijks vindt een evaluatiegesprek plaats waarbij o.a. de begeleidingsdoelen en het ontwikkelperspectief van de werknemer aan de orde komen. De ontwikkelingen worden beknopt geregistreerd.

Artikel 10 Verplichtingen van de werkgever

 • 1. De werkgever doet onverwijld schriftelijke mededeling aan de gemeente van alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de verstrekking van de periodieke subsidie.

 • 2. De werkgever verstrekt ten behoeve van de vaststelling van de subsidie binnen twee maanden na afloop van een tijdelijke arbeidsovereenkomst dan wel bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst een kopie van alle salarisstroken of andere documenten op basis waarvan kan worden aangetoond dat de dienstbetrekking voor de bij verleningsbeschikking vastgelegde omvang en duur heeft voortgeduurd.

 • 3. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verstrekt de werkgever jaarlijks binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar een kopie van alle salarisstroken of andere documenten op basis waarvan kan worden aangetoond dat de dienstbetrekking voor de bij verleningsbeschikking vastgelegde omvang en duur heeft voortgeduurd.

Artikel 11 Subsidievaststelling

 • 1. Nadat de werkgever de benodigde bewijsstukken heeft verstrekt, stelt het college het recht op subsidie binnen een maand vast.

 • 2. De subsidie kan lager worden vastgesteld als er sprake is van gewijzigde omstandigheden in aanvang, duur of omvang van de dienstbetrekking.

 • 3. Het college betaalt de subsidie binnen een maand na de vaststelling van de subsidie, onder aftrek van de betalingen bedoeld in artikel 7.

Artikel 12 Terugvordering

Subsidies of voorschotten waarop de werkgever ten tijde van de verlening of naderhand geen recht had worden teruggevorderd of verrekend voor zover na de dag waarop de subsidie is vastgesteld nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of ontvanger van de voorziening beschut werk.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1. Deze regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Edam-Volendam.

 • 2. De Nadere regels subsidie beschut werk gemeente Edam-Volendam treden in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 27 februari 2018,

het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

M. Bekkenkamp Msc,

loco-secretaris.

L.J. Sievers,

burgemeester.

Toelichting

Deze regels zijn een uitwerking van de notitie ”Perspectief voor een kwetsbare groep” van de acht gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Deze notitie bevat een uitwerking van de wetswijziging beschut werk, inhoudelijk en financieel, en bijbehorende uitgangspunten en gevolgen.

Het betreft de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. De gemeenten beogen met deze gezamenlijk afgestemde regels dat werkgevers, met name landelijke en regionale werkgevers, ook voor beschut werk een eenduidig aanbod ontvangen. Met deze regionale afspraken over beschut werk, de gelijktrekking van de afspraken over subsidieverlening hiervoor aan reguliere werkgevers, beogen de gemeenten fundamenteel bij te dragen aan het bereiken van een inclusieve samenleving.

De beschut werk subsidie is één van de instrumenten in de werkgeversdienstverlening. Deze regeling maakt onderdeel uit van het totaalpakket aan regionale werkgeversinstrumenten zoals dat in de re-integratieverordening is omschreven. In deze regels wordt uitwerking gegeven aan artikel 9 voorziening “Beschut werk” van de Re-integratieverordening.

De regels beschrijven de voorwaarden voor de subsidie beschut werk. De regels zijn bedoeld om duidelijkheid te bieden aan werkgevers die inclusief willen werken.

Met verschillende uitvoeringsvarianten van de beschut werk voorziening, waaronder bij reguliere werkgevers, is het mogelijk om maatwerk in te zetten voor de werknemer. De voorziening is het resultaat van een zorgvuldige, op de persoon toegesneden, afweging.

De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de beschutte werkplek en dient ter dekking van de kosten van fysieke aanpassingen van de werkplek of de werkomgeving, werkbegeleiding en andere werkvoorzieningen (ook een eventuele vervoersvoorziening). Er bestaat geen recht op subsidie als er op andere wijze in de kosten van het organiseren van beschut werk wordt voorzien, bijvoorbeeld door het UWV als het een Wajonger betreft (artikel 4, zesde lid).