Nadere regels subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2018

Geldend van 07-03-2018 t/m 31-12-2019

Intitulé

Nadere regels subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2018

De wethouder belast met volkshuisvestingszaken van de gemeente Aalten;

overwegende, dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen om de provinciale subsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten te kunnen verlenen;

gelet op artikel 2, lid 2 van de gemeentelijke ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2013’;

Besluit:

vast te stellen de Nadere regels subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2018.

Artikel 1

 • 1. De provinciale subsidie wordt ingezet voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten;

 • 2. De provinciale subsidie is niet bedoeld voor instandhouding van monumenten die in eigendom zijn van de gemeente, de Staat of een provincie of voor onderhoud aan molens. Een provinciale bijdrage voor onderhoud aan molens dient men rechtstreeks aan te vragen bij de provincie via het subsidieportaal van de provincie.

 • 3. De provinciale subsidie voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten bedraagt 70 % van de gemeentelijke subsidie, mits het door de provincie beschikbaar gestelde budget niet wordt overschreden.

 • 4. Op de subsidieverlening zijn van toepassing:

  • a.

   de Algemene Subsidieverordening Gelderland 2016;

  • b.

   de Regels Ruimte voor Gelderland 2016;

  • c.

   de Uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van de duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden;

  • d.

   de Lijst van subsidiabele kosten en werkzaamheden ten behoeve van de berekening van de subsidiabele instandhoudingskosten;

  • e.

   de ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2013’.

Artikel 2

Deze nadere regels treden in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld te Aalten op 27 februari 2018

De wethouder belast met volkshuisvestingszaken, T.M.M. Kok

Toelichting

Op 8 februari 2018 hebben Provinciale Staten het verdeelvoorstel voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten vastgesteld. Aan de gemeente Aalten is een subsidie verleend van € 32.840,-. Dit is 70 % van de gemeentelijke bijdrage voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten en vormt het subsidieplafond voor de provinciale subsidies in 2018.

Op basis van artikel 2 lid 2 van de gemeentelijke ‘Subsidieverordening gemeentelijke monumenten en molens 2013’ hebben burgemeester en wethouders op 7 oktober 2014 nadere regels vastgesteld om de provinciale subsidie te kunnen verlenen. Op 27 februari 2018 heeft de portefeuillewethouder een besluit genomen om de nadere regels te wijzigen. Deze nadere beleidsregels bevatten de voorschriften die door de provincie aan de subsidieverlening zijn gesteld. De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2018.