Welstandsnota Gorinchem 2018

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Welstandsnota Gorinchem 2018

De gemeenteraad van Gorinchem,

Gelet op het raadsvoorstel van het college d.d. 2 november 2017

Gelet op artikel 12a van de Woningwet, artikel 4:15, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Gorinchem en artikel 1:3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht,

Gelet op het door de VVD ingediende en unaniem door de raad gesteunde: Amendement zonnepanelen in binnenstad Welstandsnota,

Besluit:

kennis te nemen van de inspraakreactie op de concept Welstandsnota Gorinchem van 19 september 2017 en in te stemmen met de voorgestelde tekstwijziging in de definitieve Welstandsnota;

vast te stellen de Welstandsnota Gorinchem 2018, met 7 bijlagen;

de volgende Beeldkwaliteitsplannen (bijlagen 1 tot en met 7 van de Welstandsnota Gorinchem 2018) mede aan te merken als welstandsnota:

Beeldkwaliteitsplan Mollenburg (raadsbesluit van 25 januari 2018);

Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Groote Haar (raadsbesluit van 20 april 2017);

Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Oost II (raadsbesluit van 28 oktober 2010);

Beeldkwaliteitsplan Architectuur Noordelijke Eilanden, Hoog Dalem, Gorinchem (raadsbesluit van 3 maart 2016);

Beeldkwaliteitsplan Kwaliteitskader woon-winkeleiland, Hoog Dalem, Gorinchem (raadsbesluit van 3 maart 2016);

Beeldkwaliteitsplan Hoog Dalem, Gorinchem (raadsbesluit van 28 januari 2010), en;

Beeldkwaliteitsplan Dakopbouwen drive-in woningen Wijdschild (raadsbesluit van 27 juni 2013).

in te trekken de volgende Beeldkwaliteitsplannen:

Beeldkwaliteitsplan “4 woonhuizen locatie Den Breejen, Lindelaantje/Plantsoen” (raadsbesluit van 25 juni 2009);

Beeldkwaliteitsplan De Dalemse Donken (raadsbesluit van 18 december 2008);

Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Gorinchem 1996 (raadsbesluit van 17 december 1998).

in te trekken de Welstandsnota gemeente Gorinchem 2013;

de Welstandsnota Gorinchem 2018, met 7 bijlagen, kan worden aangehaald als “Welstandsnota gemeente Gorinchem 2018”;

te bepalen dat de Welstandsnota gemeente Gorinchem 2018 en dit besluit op 1 maart 2018 in werking treden;

te bepalen dat aanvragen om een omgevingsvergunning die zijn ingediend voor 1 maart 2018 worden getoetst aan de Welstandsnota gemeente Gorinchem 2013;

te bepalen dat op een aanhangig bezwaarschrift of beroepschrift betreffende een besluit dat is gebaseerd op een aanvraag, als bedoeld onder 8., wordt beslist met toepassing van de Welstandsnota gemeente Gorinchem 2013 en de beeldkwaliteitsplannen die voor 1 maart 2018 golden.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 januari 2018,

Griffier, Voorzitter,