Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018

Geldend van 09-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom houdende regels omtrent de Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018

Het dagelijks bestuur van 1Stroom

gelet op

  • -

    de kernwaarden aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid;

  • -

    de overeenstemming die is bereikt tijdens het Bijzonder Georganiseerd Overleg op 12 december 2017;

  • -

    artikel 5 en 14h van de Gemeenschappelijke regeling 1Stroom, alsmede artikel 7 lid 2 onder a van de Mandaatregeling 1Stroom;

 

overwegende dat een arbeidsvoorwaardenregeling bijdraagt aan goed werkgever- en werknemerschap en dat aandacht is voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers;

 

B E S L U I T vast te stellen:

 

Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018

Artikel 1 Arbeidsvoorwaardenregeling

Lid 1

De artikelen die zijn opgenomen in de CAR-UWO zijn van toepassing op de medewerkers die door of vanwege de gemeenschappelijke regeling is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

Lid 2

De punten 1 tot en met 44 van het document ‘Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom totaaloverzicht’ zijn van toepassing op de medewerkers die door of vanwege de gemeenschappelijke regeling is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan.

 

Artikel 2 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Arbeidsvoorwaardenregeling 1Stroom 2018” en treedt in werking met ingang van de dag na digitale bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 1Stroom d.d. 2 januari 2018.

ing. C.J. (Chris) Papjes

secretaris

drs. A.J. (Arend) van Hout

voorzitter