Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het autoluwplus-gebied Beleidsregels Ontheffingverlening autoluwplus

Geldend van 01-09-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent het verlenen van ontheffing voor het autoluwplus-gebied Beleidsregels Ontheffingverlening autoluwplus

Het college van de gemeente Delft,

Overwegende,

dat er een Verordening ontheffingverlening autoluwplus Delft (verder: verordening) is vastgesteld, in welk kader het college, gezien artikel 2, derde lid, van deze verordening de mogelijkheid heeft nadere regels vast te stellen, wanneer nadere regels, in de vorm van specifieke criteria en voorwaarden, gewenst zijn op basis waarvan toegang tot het autoluwplus-gebied kan worden verstrekt;

Besluit:

Vast te stellen de “Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing voor het autoluwplus-gebied”

Artikel 1. Overzicht ontheffingsproducten autoluwplus-gebied

Nr.

Ontheffingsproduct

Beschrijving product

1.

Dagontheffing toegang binnenstad

Voor incidenteel toegang tot de binnenstad voor laden en lossen voor één kalenderdag. De ontheffing is niet geldig tijdens de bloktijden.

2.

Jaarontheffingen

 

2.1

Ontheffing toegang binnenstad (buiten bloktijden)

Voor toegang tot de binnenstad voor laden en lossen. De ontheffing is niet geldig tijdens de bloktijden.

2.2

Ontheffing permanent toegang binnenstad

Voor permanent toegang tot de binnenstad voor laden en lossen. De ontheffing is ook geldig tijdens de geldende bloktijden;

3.

Ontheffing warenmarkt

Voor toegang tot de binnenstad ten behoeve van de bevoorrading en het opbouwen en afbreken van de markt;

(1) Onder bloktijd worden de tijden verstaan zoals genoemd in artikel 2, lid 7, sub c, van de verordening

Artikel 2. Algemene ontheffing voorwaarden

Aan de ontheffingenverlening worden een aantal algemene voorwaarden gesteld:

 • 1.

  Een ontheffing mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze werd verleend;

 • 2.

  In het autoluwplus-gebied dient stapvoets te worden gereden, waarbij het verkeersgedrag aangepast dient te worden aan de voetgangers en fietsers;

 • 3.

  Te allen tijde dient de kortste route naar de bestemming en terug te worden genomen;

 • 4.

  Een ontheffing wordt alleen verleend voor:

  • a.

   Het laden en lossen van goederen van enige omvang en/of gewicht;

  • b.

   Voor het halen of brengen van personen die redelijkerwijs alleen per voertuig gehaald/ gebracht kunnen worden;

  • c.

   Als aannemelijk is dat het voertuig bij de betreffende bestemming in het autoluwplus-gebied moet zijn.

 • 6.

  Ontheffing wordt niet verstrekt aan voertuigen zwaarder dan 3.500 kg. Aan deze voertuigcategorie wordt een speciale ontheffing ‘zware voertuigen’ verstrekt op grond van de ‘beleidsregels voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV’;

 • 7.

  De hoogte van de verschuldigde leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot ontheffing autoluwplus-gebied is opgenomen in de Legesverordening van de gemeente Delft en wordt jaarlijks geïndexeerd;

 • 8.

  Op iedere jaarontheffing voor het autoluwplus-gebied kunnen maximaal 5 kentekens worden geregistreerd die toegang hebben tot het autoluwplus-gebied.

Artikel 3. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een ontheffing dient in principe digitaal te worden ingediend;

 • 2. Een ontheffing wordt afgegeven op het kenteken van een voertuig;

 • 3. Voor snor- en bromfietsen gelden restricties ten aanzien van de aanvraag van ontheffingen voor het autoluwplus-gebied, namelijk:

  • a.

   Bestaande ontheffingen van bewoners/bedrijven gevestigd in het autoluw-plus-gebied voor niet elektrisch aangedreven snor- en bromfietsen worden 12 maanden na vaststelling van deze beleidsregels beëindigd.

  • b.

   Bestaande ontheffingen van bewoners/bedrijven gevestigd buiten het autoluw-plus-gebied voor niet elektrisch aangedreven snor- en bromfietsen worden 6 maanden na vaststelling van deze beleidsregels beëindigd.

 • 4. Lid 3 van dit artikel geldt voor alle type ontheffingen die zijn opgenomen in deze beleidsregel.

Artikel 4. Dagontheffing voor toegang

 • 1. Voor het aanvragen van een dagontheffing worden geen leges in rekening gebracht;

 • 2. De dagontheffing is geldig voor de duur van één kalenderdag (van 0.00 uur tot 24.00 uur);

 • 3. De dagontheffing dient uiterlijk op de dag van toegang te worden aangevraagd.

Artikel 5. Jaarontheffing toegang binnenstad (buiten bloktijden)

Bewoners en bedrijven in het autoluwplus-gebied

 • 1.

  Ontheffing wordt verleend aan bewoners met een huisadres binnen het autoluwplus-gebied, dan wel aan bedrijven met een vestigingsadres in het autoluwplus-gebied;

 • 2.

  Voor het aanvragen van een ontheffing door bewoners en bedrijven woonachting/gevestigd in het autoluwplus-gebied worden geen legeskosten in rekening gebracht;

 • 3.

  Het maximaal aantal ontheffingen is beperkt tot 1 per huishouden en 2 per bedrijf;

 • 4.

  Voor bewoners en bedrijven gevestigd op de Oude Delft geldt dat de ontheffing tijdens de bloktijden toegang geeft tot de Oude Delft. De rest van de binnenstad kan alleen buiten de bloktijden worden betreden;

Overige doelgroepen

 • 5.

  Ontheffing wordt verleend aan vaste leveranciers, taxibedrijven, reinigingsdiensten, bestuurders van een voertuig ten behoeve van gehandicaptenvervoer en overige gemeentelijke dienstwagens;

 • 6.

  Voor de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht;

 • 7.

  Om de ontheffing te verkrijgen dient een inschrijvingsbewijs van de KvK te worden overlegd;

Artikel 7. Jaarontheffing permanent toegang binnenstad

 • 1. Ontheffing wordt verleend aan de volgende doelgroepen:

  • a.

   Eigenaren of huurders van een parkeervoorziening op eigen terrein binnen het autoluwplus-gebied;

  • b.

   Eerstelijns- en mantelzorg;

  • c.

   Vaste leverancier van versgoederen.

 • 2. Voor de aanvraag van deze ontheffing worden legeskosten in rekening gebracht;

 • 3. Voor een eigenaar of huurder van een parkeerplaats op eigen terrein binnen het autoluwplus-gebied gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Het adres van de parkeerplaats moet in het autoluwplus-gebied liggen;

  • b.

   Per parkeerplaats kan maximaal 1 ontheffing worden verstrekt;

  • c.

   Het eigendoms- / huurbewijs dient te worden overlegd;

  • d.

   Er wordt geen ontheffing verstrekt wanneer bewoner of bedrijf kan beschikken over een parkeerplaats onder of nabij de woning, bereikbaar via buiten het autoluwplus-gebied gelegen ingang;

  • e.

   Voor de aanvraag worden geen legeskosten in rekening gebracht.

 • 4. Voor eerstelijnszorg- mantelzorg gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Een BIG-registratie of HZK-keurmerk dient te worden overlegd;

  • b.

   Toegang tot het autoluw-gebied is alleen in geval van spoed toegestaan;

  • c.

   Voor artsen en verpleegkundigen kan de ontheffing worden gekoppeld aan een ontheffing om bij spoed te kunnen parkeren op plaatsen waar dat volgens de wegenverkeerswet niet is toegestaan;

  • d.

   Voor de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

 • 5. Voor een leverancier van versproducten gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Ontheffing wordt alleen verleend als het spoedeisende karakter in relatie tot de versheid van de te leveren producten aannemelijk gemaakt kan worden;

  • b.

   En als aannemelijk is dat de goederen redelijkerwijs alleen kunnen worden afgeleverd als het betreffende voertuig in de directe omgeving van de bestemming wordt gebracht;

  • c.

   Voor de aanvraag worden legeskosten in rekening gebracht.

 • 6. Voor een bestuurder van een voertuig waarin een gehandicapte vervoerd wordt gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Ontheffing kan worden verleend op vertoning van een gehandicaptenparkeerkaart.

  • b.

   Voor de aanvraag worden geen legeskosten in rekening gebracht.

Artikel 8. Ontheffing warenmarkt

 • 1. Ontheffing is alleen geldig in het kader en ten tijde van de bevoorrading en het opbouwen- en afbreken van de warenmarkt;

 • 2. Voor de aanvraag worden geen leges in rekening gebracht.

Artikel 10. Aannemersdagvergunning

 • 1. Personen in het bezit van een aannemersdagvergunning hebben toegang tot het autoluwplus-gebied. Parkeren in het autoluwplus-gebied is niet toegestaan. Met de aannemersdagvergunning kan geparkeerd worden in parkeervakken buiten het autoluwplus-gebied;

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking de dag volgend op die van bekendmaking door het college bij openbaar besluit;

 • 2. Bij inwerkingtreding van deze beleidsregels vervalt het tot nu toe gebruikte beleidskader voor het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 87 RVV vastgesteld door het college op 14 maart 2017.

Artikel 12. Overgangsregeling

Ontheffingen verleend voor inwerkingtreding van deze beleidsregels blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken- gedurende de looptijd van deze ontheffing van kracht. De bij deze ontheffing vermelde voorschriften blijven eveneens van kracht.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in het college van 6 februari 2018,

De Burgemeester,

De Secretaris,