Nadere regels subsidie gemeentelijke monumenten Haaksbergen (6.1a)

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Nadere regels subsidie gemeentelijke monumenten Haaksbergen (6.1a)

Samenvatting

Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college subsidie verstrekt voor gemeentelijke monumenten.

Burgemeester en wethouders van Haaksbergen;

Wettelijke basis:

bepalingen van de Erfgoedverordening (artikel 29) en de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4:23, eerste lid).

Besluiten:

Vast te stellen de Nadere regels subsidie gemeentelijke monumenten.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze nadere regels verstaan onder aanvrager: de eigenaar van het gemeentelijke monument.

Artikel 2 Aanvragen subsidie voor een gemeentelijk monument

 • 1.

  De aanvrager kan schriftelijk een aanvraag om subsidie indienen bij het college voor:

  • a.

   renovatie, onderhoud en/of instandhouding van een gemeentelijk monument;

  • b.

   de kosten van een abonnement van de Monumentenwacht Overijssel – Flevoland.

 • 2.

  De aanvrager maakt gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 3.

  Bij de aanvraag, legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  • a.

   een gespecificeerde begroting van de kosten van renovatie, onderhoud en/of instandhouding van een gemeentelijk monument;

  • b.

   een omschrijving van de werkzaamheden van renovatie, onderhoud en/of instandhouding van een gemeentelijk monument;

  • c.

   tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand van het gemeentelijk monument;

  • d.

   de naam en het adres van de aannemer(s) en eventuele architect.

 • 4.

  Een aanvraag om een subsidie als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt vóór 1 oktober van het kalenderjaar ingediend.

Artikel 3 Advisering door de Monumentencommissie

De Monumentencommissie brengt voor 1 februari van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van deze verordening is ingediend, advies uit over het door het college te nemen besluit.

Artikel 4 Beslistermijn

Het college beslist voor 1 maart van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 5 Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden

 • 1.

  Het college weigert de subsidie als de aanvraag betrekking heeft op de kosten van regulier onderhoud.

 • 2.

  Het college kan de subsidie weigeren in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 3.

  Het college kan een subsidie intrekken in het geval en onder de voorwaarden bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 • 4.

  Het college vordert een subsidie terug indien het besluit tot vaststelling van de subsidie is ingetrokken.

Artikel 6 Algemene verplichtingen van subsidieontvanger

Als aannemelijk is dat een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidieontvanger dat onverwijld schriftelijk aan het college.

Artikel 7 De subsidievaststelling

 • 1.

  Het college stelt op basis van de aanvraag om subsidievaststelling met als bijlagen de op schriftelijke gereedmelding betrekking hebbende rekeningen en betalingsbewijzen, binnen twaalf weken na de aanvraag van de subsidieontvanger tot vaststelling van de subsidie, de subsidie vast.

 • 2.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen twee jaar na het verzenden van de beschikking tot subsidieverlening.

 • 3.

  Wanneer binnen in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn van de subsidieontvanger geen aanvraag tot subsidievaststelling is ontvangen, kan het college de subsidie ambtshalve op een bedrag van € 0,00 vaststellen.

Artikel 8 Betaling van de subsidie

Het college betaalt de subsidie binnen zes weken na de subsidievaststelling uit.

Artikel 9 Abonnement Monumentenwacht Overijsel - Flevoland

 • 1.

  Het college kan aan de aanvrager subsidie verstrekken voor de kosten verbonden aan een abonnement van de Monumentenwacht Overijssel - Flevoland.

 • 2.

  De hoogte van de in het eerste lid genoemde subsidie bedraagt €35,00 euro per gemeentelijk monument.

Artikel 10 Voorwaarden subsidie gemeentelijke monumenten

Het college verstrekt een subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van deze verordening aan de aanvrager, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  uit de aanvraag om subsidie blijkt dat de subsidie wordt gebruikt voor het renovatie, onderhoud en/of instandhouding van het gemeentelijke monument;

 • b.

  uit de aanvraag om subsidie blijkt dat werkzaamheden betrekking hebben op verbetering van kenmerkende, historische, waardevolle elementen waarbij het gaat om een of meerdere van de volgende onderdelen:

  • 1.

   de reconstructie van vrijwel vergane historische onderdelen;

  • 2.

   het vervangen van storende details;

  • 3.

   de completering van een geschonden element;

  • 4.

   het herstel van betimmering, decoraties, gevelbekroningen, plafonds, schoorstenen, stoepen, trappen, stucwerk, tegels, interieurs, beglazing, glas-in-lood, hekwerken en hekpijlers, voor zover van monumentale waarde;

 • c.

  uit de aanvraag om subsidie blijkt dat de kosten van de werkzaamheden als bedoeld in onderdeel b van dit artikel minimaal €1.250,00 bedragen.

Artikel 11 Hoogte subsidie gemeentelijke monumenten

 • 1.

  De hoogte van de subsidie voor een gemeentelijk monument bedraagt maximaal 40% van de kosten van de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 10 van deze verordening met een maximum van €7.500,00 per gemeentelijk monument.

 • 2.

  Het subsidieplafond van de subsidie voor gemeentelijke monumenten bedraagt € 20.000,00 per jaar.

Artikel 12 Verdeling subsidieplafond

 • 1.

  Voor de verdeling van het subsidieplafond geldt dat de aanvrager die als eerste een subsidieaanvraag indient, als eerste voor subsidie in aanmerking komt, mits hij voldoet aan deze nadere regels.

 • 2.

  Wanneer op een zelfde tijdstip van meerdere aanvragers aanvragen voor een subsidie worden ontvangen en deze voldoen aan deze nadere regels, dan wordt als daarmee het subsidieplafond is bereikt, de subsidie verstrekt na een loting.

 • 3.

  Aanvragen die binnenkomen op het moment dat het subsidieplafond is bereikt, wijst het college af.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening, voor zover toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 maart 2018

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie gemeentelijke monumenten.

Haaksbergen, 21 februari 2018

M.E. Kragting

secretaris

G.J. Kok MDR

burgemeester

Ondertekening