Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

Geldend van 22-02-2018 t/m 31-12-2020

Intitulé

Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden;

gelet op artikel 3 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’;

b e s l u i t:

vast te stellen de hiernavolgende ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018’

Artikel 1: Begripsbepalingen

Jeugdlid: een inwoner van de gemeente Heusden die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar vier jaar of ouder is en nog geen achttien jaar is.

Artikel 2: Specifieke subsidievoorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten:

 • 1.

  Instellingen statutair gevestigd zijn in de gemeente Heusden. Voor subsidie komen ook in aanmerking de regionaal werkende professionele instellingen waarmee de gemeente Heusden een overeenkomst heeft gesloten met het oog op bepaalde activiteiten of die door middel van een samenwerkingsverband met omliggende gemeenten in stand worden gehouden.

 • 2.

  De activiteiten specifiek gericht zijn op (de inwoners van) de gemeente Heusden.

 • 3.

  Het aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers/leden dat woonachtig is in de gemeente Heusden, exclusief leiding, tenminste vijftien bedragen op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 • 4.

  Voor de vaststelling van de subsidiegrondslag op basis van het aantal leden alleen de actieve leden meegeteld worden die op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar lid zijn en ook woonachtig zijn in de gemeente Heusden.

 • 5.

  Bij verenigingen die gesubsidieerd worden op basis van het inwonersaantal van de gemeente of een kern wordt het inwonersaantal op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar meegeteld.

 

Artikel 3: Subsidieaanvraag

Naast de in artikel 7 van de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Heusden 2016’ genoemde bescheiden gaat een subsidieaanvraag die gebaseerd is op het aantal leden, vergezeld van een ledenlijst met vermelding van naam, woonplaats en geboortedatum.  

 

Artikel 4: Volkscultuur

4.1: Beleidsdoel

Het bewaren en/of uitdragen van oude en hedendaagse culturele waarden. Het bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang.

 

4.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die oude en hedendaagse culturele waarden bewaren en/of uitdragen.

 

4.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  gilden en schutsen;

 • -.

  carnavalsverenigingen voor het organiseren van een carnavalsoptocht (het betreft hier de overkoepelende carnavalsvereniging per kern);

 • -.

  vrouwenverenigingen. Hierbij wordt opgemerkt dat er geen subsidie beschikbaar gesteld wordt aan een koepelorganisatie waarvan de individuele lidorganisaties al subsidie verkrijgen;

 • -.

  oranjeverenigingen voor het organiseren van koningsdagactiviteiten (per kern wordt slechts één oranjevereniging gesubsidieerd);

 • -.

  sinterklaascomités voor het organiseren van de intocht van Sinterklaas (per kern wordt slechts één Sinterklaascomité gesubsidieerd).

 

4.4: Subsidiegrondslagen

Gilden, Schutsen, Carnavalsverenigingen en Vrouwenverenigingen

Een waarderingssubsidie van € 440,-.

 

Oranjeverenigingen

Een waarderingssubsidie van € 836,- voor kernen met minder dan 5.000 inwoners.

Een waarderingssubsidie van € 2.091,- voor kernen met meer dan 5.000 inwoners.

 

Sinterklaascomités

Een waarderingssubsidie van € 293,- voor kernen met minder dan 5.000 inwoners.

Een waarderingssubsidie van € 1.255,- voor kernen met meer dan 5.000 inwoners.

 

Artikel 5: Oudheidkunde en musea

5.1: Beleidsdoel

Het in stand houden van de historische en culturele waarden van de verschillende kernen, zodat inwoners van Heusden de lokale geschiedenis kunnen beleven.

 

5.2: Subsidiabele activiteiten

Het organiseren van lezingen en studieavonden, het verzamelen en bewaren van voor de geschiedenis van Heusden waardevolle zaken, het publiceren van onderzoeksresultaten, periodieken en/of boekwerken en het exposeren van het cultuurgoed.

 

5.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  oudheidkundige musea;

 • -.

  heemkundekringen.

  

5.4: Subsidiegrondslagen

Oudheidkundige musea en Heemkundekringen

Een waarderingssubsidie van € 1.672,-.

 

Artikel 6: Muziek en toneel

6.1: Beleidsdoel

Het bevorderen van ontplooiing en creativiteit van degenen die deelnemen aan activiteiten (actief) en het versterken van de sociale samenhang voor deelnemers en degenen die uitvoeringen bijwonen (receptief).

 

6.2: Subsidiabele activiteiten

In groepsverband muziek-, toneel-, zang, dans- en musical beoefenen door amateurkunstverenigingen.

 

6.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  harmonie- en fanfarekorpsen;

 • -.

  overige muziekverenigingen;

 • -.

  zangverenigingen;

 • -.

  muziektheater / musicalverenigingen;

 • -.

  toneelverenigingen.

 

6.4: Subsidiegrondslagen

Harmonie- en fanfarekorpsen

 • 1.

  Een waarderingssubsidie van € 4.181,- voor harmonieën en fanfarekorpsen die in de 1e of 2e divisie spelen.

 • 2.

  Een waarderingssubsidie van € 2.509,- voor harmonieën en fanfarekorpsen die in de 3e divisie of lager spelen.

 • 3.

  Naast de in lid 1 en lid 2 genoemde waarderingssubsidies, een extra waarderingssubsidie van € 2.509,- voor harmonieën en fanfarekorpsen met meer dan 150 leden.

 • 4.

  Een waarderingssubsidie van € 71,- per jeugdlid.  

  Musicalverenigingen en toneelverenigingen

  Een waarderingssubsidie van € 1.672,-.

  Een waarderingssubsidie van € 71,- per jeugdlid.

   

  Zangverenigingen en overige muziekverenigingen

  Een waarderingsubsidie van € 669,-.

  Een waarderingssubsidie van € 71,- per jeugdlid.

   

  6.5 Aanvullende subsidievoorwaarde

  1. Het verzorgen van minimaal één openbaar optreden in de gemeente per jaar.

  2. Harmonieën en fanfarekorpsen dienen bij de subsidieaanvraag een verklaring te overleggen van de overkoepelende bond waaruit blijkt in welke divisie men speelt.

   

  Artikel 7: Creatieve vorming

  7.1: Beleidsdoel

  Het bevorderen van actieve kunst- en cultuurparticipatie door educatieve vorming.

  7.2: Subsidiabele activiteiten

  Het aanbieden van onderwijs op het gebied van zang, muziek, dans, theater en beeldende vorming.

   

  7.3: Doelgroepen

  De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  Centrum voor de kunsten de Aleph;

 • -.

  creativiteitscentra.

 

7.4: Subsidiegrondslagen

Centrum voor de Kunsten De Aleph

Een budgetsubsidie. Afspraken hierover worden uitgewerkt in een prestatieovereenkomst.

 

Creativiteitscentra

Een waarderingssubsidie van € 10.454,- voor creativiteitscentra met minder dan 25 cursussen/creatieve activiteiten per jaar.

Een waarderingssubsidie van € 16.726,- voor creativiteitscentra met 25 of meer cursussen/creatieve activiteiten per jaar.

 

Artikel 8: Kunst en Cultuur

8.1: Beleidsdoel

Bevorderen dat meer inwoners van de gemeente Heusden op receptieve wijze in aanraking komen met kunst en cultuur.

 

8.2: Subsidiabele activiteiten

Filmvoorstellingen, kindervoorstellingen, professionele theatervoorstellingen, kunstmanifestaties, kleinschalige culturele evenementen en grootschalige culturele evenementen met een regionale uitstraling.

 

8.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  organisaties die culturele voorstellingen en/of concerten verzorgen;

 • -.

  organisaties die kunstmanifestaties en grootschalige culturele evenementen organiseren.

 

8.4: Subsidiegrondslagen

Stichting De Voorste Venne

Een budgetsubsidie voor de exploitatie van het cultureel centrum.  

 

Grootschalige culturele evenementen

Een waarderingssubsidie van € 2.508,- voor het organiseren van een grootschalig cultureel evenement met een (boven)regionale uitstraling.

 

Kleinschalige culturele evenementen

Een waarderingssubsidie van € 2.508 voor het op basis van een jaarprogramma, op regelmatige basis organiseren van kleinschalige culturele voorstellingen en/of concerten. Onder ‘op regelmatige basis’ wordt verstaan het (twee)wekelijks organiseren van culturele voorstellingen met een minimum van vijftien voorstellingen per jaar.

 

Kunstmanifestaties

Een waarderingssubsidie van € 628,- voor één openbare, voor iedereen toegankelijke kunstmanifestatie.

Een waarderingssubsidie van € 1.255,- voor twee of meer openbare, voor iedereen toegankelijke kunstmanifestaties.

 

Artikel 9: Openbaar bibliotheekwerk

9.1: Beleidsdoel

Inwoners van Heusden in staat stellen kennis te verwerven en zich te ontwikkelen en daarnaast ontspanning en ontmoeting bieden door leesbevordering.

 

9.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die betrekking hebben op de vijf kernfuncties van bibliotheken:

 • 1.

  kennis- en informatievoorziening;

 • 2.

  educatie;

 • 3.

  cultuur;

 • 4.

  lezen en literatuur;

 • 5.

  ontmoeting en debat.

 

9.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  Stichting Openbare Bibliotheek Heusden.

 

9.4: Subsidiegrondslagen

Stichting Openbare Bibliotheek Heusden

Een budgetsubsidie. Afspraken hierover worden uitgewerkt in een prestatieovereenkomst.

 

Artikel 10: Toerisme en recreatie

10.1: Beleidsdoel

Het stimuleren en faciliteren dat inwoners en bezoekers van de gemeente Heusden goede informatie en toegang hebben tot lokale toeristische en recreatieve voorzieningen en evenementen die in de gemeente Heusden plaatsvinden.

 

10.2: Subsidiabele activiteiten

Het aanbieden van informatie over en het faciliteren van toegang tot lokale toeristische en recreatieve voorzieningen en evenementen.  

 

10.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  toeristisch bureau/marketingorganisatie.

 

10.4: Subsidiegrondslagen

Een budgetsubsidie. Afspraken worden vastgelegd in een meerjaren convenant en in jaarlijkse uitvoeringsafspraken.

 

Artikel 11: Peuterspeelzaalwerk

11.1: Beleidsdoel

Bereiken van peuters met kortdurende peuteropvang en doelgroeppeuters met voorschoolse educatie als voorbereiding op een goede start op de basisschool.

 

11.2: Subsidiabele activiteiten

De subsidiabele activiteiten staan beschreven in de ‘Regeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Heusden 2018’.

 

11.3: Doelgroepen

De volgende instellingen kunnen voor een structurele subsidie in aanmerking komen:

 • -.

  kinderopvangorganisaties die het product kortdurende peuteropvang en voorschoolse educatie aanbieden en kinderopvangorganisaties die hele of halve dagen kinderopvang met minimaal tien uur voorschoolse educatie aanbieden aan doelgroeppeuters.

 

11.4: Subsidiegrondslagen

Een budgetsubsidie. Afspraken hierover worden per instelling uitgewerkt in een subsidiebeschikking.

 

Artikel 12: Sport

12.1: Beleidsdoel

Het stimuleren en bevorderen van het actief beoefenen van binnen- en buitensport, zowel in

recreatief- als in competitieverband, voor het verkrijgen van vaardigheden, ontspanning,

lichamelijke ontwikkeling en het leggen van sociale contacten.

 

12.2: Subsidiabele activiteiten

Sportactiviteiten in clubverband gericht op jeugdigen tot achttien jaar.

 

12.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  sportverenigingen.

 

12.4: Aanvullende subsidievoorwaarden

Een sportvereniging dient aangesloten te zijn bij een overkoepelende sportbond, die is aangesloten bij het NOC*NSF.

 

12.5: Subsidiegrondslagen

Een basisbedrag per sportvereniging. Voor een sportvereniging met:

20-49 jeugdleden € 224,-

50-99 jeugdleden € 404,-

100-149 jeugdleden € 583,-

150-199 jeugdleden € 763,-

200-399 jeugdleden € 852,-

400-599 jeugdleden € 897,-

> 600 jeugdleden € 942,-

Een waarderingssubsidie per jeugdlid van € 9,-.

 

Artikel 13: Maatschappelijke ondersteuning, begeleiding en advies

13.1: Beleidsdoel

Streven naar een op welzijn gerichte samenleving waarin inwoners zichzelf en anderen helpen en waarin mensen sociaal en economisch zelfredzaam zijn, een participatiesamenleving. Daarbij gaan we in eerste instantie uit van de eigen kracht van inwoners en hun sociale netwerk. Voor een kleinere groep (kwetsbare) inwoners die (tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk) niet zelfstandig kunnen zijn bieden we tijdelijk mogelijke ondersteuning.

 

13.2 Subsidiabele activiteiten

Het betreft een integrale aanpak van sociaal-maatschappelijke activiteiten voor zowel volwassenen als jongeren met maatschappelijke problematiek en/of een beperking. Te denken valt aan maatschappelijke begeleiding, rechtshulp, sociaal-culturele activiteiten gericht op ontspanning en ontmoeting en preventieve activiteiten en diensten gericht op het verhogen van de zelfredzaamheid en participatie.

 

13.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  O3 (ContourdeTwern, Juvans, Modus, MEE en GGD);

 • -.

  stichting Slachtofferhulp Brabant-Noord en Zuidoost;

 • -.

  stichting Eigenwijs/ Vrijetijds Club Drunen;

 • -.

  stichting Rechtswinkel De Langstraat;

 • -.

  zwemvereniging De Dobbertjes;

 • -.

  stichting Vluchtelingenwerk Heusden.

 

13.4: Subsidiegrondslagen

O3 en Stichting Vluchtelingenwerk Heusden

Een budgetsubsidie. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten.

 

Stichting Slachtofferhulp

Een waarderingssubsidie van € 0,19 per inwoner voor slachtofferhulp.

 

Stichting Eigenwijs/Vrijetijds Club Drunen

Een waarderingsubsidie van € 4.660,-.

 

Stichting Rechtswinkel De Langstraat

Een waarderingssubsidie van € 2.000,- voor het bieden van gratis juridische hulp en advies en al hetgeen daarmee samenhangt, door rechtenstudenten, tijdens wekelijkse inloopspreekuren, aan inwoners van de gemeente Heusden.

 

Zwemvereniging De Dobbertjes

Een waarderingssubsidie van € 640,- voor het organiseren van zwemactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, gericht op ontspanning en ontmoeting.

  Artikel 14: (vrijwillig) Jeugd- en Jongerenwerk

14.1: Beleidsdoel

Het bieden van ontmoeting en een zinvolle en leerzame vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

 

14.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten behorend bij de kernactiviteiten van de betreffende organisatie die zijn gericht op het bieden van ontmoeting en een zinvolle en leerzame vrijetijdsbesteding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar.

 

14.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  scoutinggroepen/Jong Nederland;

 • -.

  jeugdvakantiewerk;

 • -.

  speel-o-theken.  

  14.4: Subsidiegrondslagen

  Scoutinggroepen/Jong Nederland

  Een waarderingssubsidie bestaande uit:

 • a.

  een basisbedrag van € 624,-;

 • b.

  een bedrag van € 41,40,- per jeugdlid. 

  Jeugdvakantiewerk

  Een waarderingssubsidie van € 665,-.

   

  Speel-o-theken

  Een waarderingssubsidie bestaande uit:

 • a.

  een basisbedrag van € 1.664,-;

 • b.

  een bedrag van € 20,70 per familie//lid van de speel-o-theek.

 

Artikel 15: Ouderenwerk

15.1: Beleidsdoel

Het bieden van ontspanning en ontmoeting aan ouderen en mensen met een lichamelijke beperking woonachtig in de gemeente Heusden zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen meedoen in de samenleving.

 

15.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking gericht op ontspanning, ontmoeting en zelfredzaamheid.

 

15.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  Senioren Overleg Gemeente Heusden;

 • -.

  Zonnebloem;

 • -.

  ouderenverenigingen. 

  15.4: Subsidiegrondslagen

  Senioren Overleg Gemeente Heusden

  Een waarderingssubsidie van € 1.664,-.

   

  Zonnebloem

  Een waarderingssubsidie van € 1.017,-.

   

  Ouderenverenigingen

  Een waarderingssubsidie op basis van het aantal leden:

 • a.

  ouderenverenigingen tot en met 250 leden € 915,-;

 • b.

  ouderenverenigingen van 251 tot en met 1000 leden € 1.331,-;

 • c.

  ouderenverenigingen van 1001 of meer leden € 2.746,-.

 

Artikel 16: Ontmoetingsfunctie dorpen en buurten

16.1: Beleidsdoel

De ontmoeting tussen mensen te faciliteren, activiteiten voor ontmoeting te stimuleren en een effectiever en efficiënter gebruik en beheer van accommodaties te realiseren.

 

16.2: Subsidiabele activiteiten

Het aanbieden van faciliteiten en activiteiten in het kader van opvang, ontplooiing, ontspanning en ontmoeting in dorpshuizen en ouderensociëteiten.

 

16.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  Contour deTwern;

 • -.

  dorps- en buurthuizen;

 • -.

  dorpsvereniging Hedikhuizen. 

  16.4: Subsidiegrondslagen

  O3

  Een budgetsubsidie voor het beheer van de buurthuizen in Drunen, Oudheusden en Vlijmen-Vliedberg en Vlijmen-Dorp. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten.

   

  Dorps- en buurthuizen en dorpsvereniging Hedikhuizen

 • 1.

  Een waarderingssubsidie van € 15.000,- per kern voor de ontmoetingsfunctie in dorpshuizen en ouderensocieteiten in de kernen: Haarsteeg, Elshout, Nieuwkuijk en Heusden-Vesting.

 • 2.

  Een waarderingssubsidie van € 5.000,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Herpt.

 • 3.

  Een waarderingssubsidie van € 1.500,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Hedikhuizen.

 • 4.

  Een waarderingssubsidie van € 1.000,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Heesbeen.

 • 5.

  Een waarderingssubsidie van € 500,- voor de ontmoetingsfunctie in de kern Doeveren.  

  Artikel 17: Mondiale solidariteit

  17.1: Beleidsdoel

  Ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van Derde Wereldlanden.

   

  17.2: Subsidiabele activiteiten

 • -.

  Herstellen en opknappen van gereedschap.

 • -.

  Verzending ervan naar verschillende projecten in Derde Wereldlanden.  

  17.3: Doelgroepen

  De volgende doelgroep(en) komen in aanmerking voor een structurele subsidie voor het product mondiale solidariteit:

 • -.

  Gered Gereedschap.  

  17.4: Subsidiegrondslagen

  Gered Gereedschap

  Een waarderingssubsidie van € 4.623,-.

 

Artikel 18: Voorzieningen armoedebeleid

18.1: Beleidsdoel

Het bieden van tijdelijke ondersteuning in situaties waarin het gemeentelijke armoedebeleid door bijzondere omstandigheden onvoldoende uitkomst biedt.

 

18.2: Subsidiabele activiteiten

 • -.

  Het tijdelijk verstrekken van

 • -.

  Activititeiten in het kader van armoedebestrijding. 

  18.3: Doelgroepen

  De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch;

 • -.

  Voedselbrigade Oudheusden;

 • -.

  stichting Leergeld Heusden.

 

18.4: Subsidiegrondslagen

Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch

Een waarderingssubsidie van € 80,- per voedselpakket per jaar. Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar.

 

Voedselbrigade Oudheusden

Een waarderingssubsidie van € 1.000,-

 

Stichting Leergeld Heusden

Een budgetsubsidie. Jaarlijks worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten.

 

Artikel 19: Volksgezondheid

19.1: Beleidsdoel

Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.

 

19.2: Subsidiabele activiteiten

Het op peil houden en opleiden van EHBO-ers. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen in de gemeente Heusden en het verlenen van ondersteuning bij evenementen in de gemeente Heusden.

 

19.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  EHBO-verenigingen.

 

19.4: Subsidiegrondslagen

Een waarderingssubsidie op basis van het aantal leden van EHBO-verenigingen:

 • a.

  verenigingen tot en met 100 leden € 1.157,-;

 • b.

  verenigingen van 101 tot en met 250 leden € 2.312,-;

 • c.

  verenigingen van 251 of meer leden € 4.623,-. 

  Artikel 20: Economie

  20.1: Beleidsdoel

De positie en kwaliteit van het centrum in een kern van de gemeente Heusden te versterken en aan te passen aan de wensen en behoeften van inwoners, bezoekers en ondernemers.

 

20.2: Subsidiabele activiteiten

Activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid en het ondernemersklimaat in het centrum van een kern van de gemeente Heusden.

 

20.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een structurele subsidie:

 • -.

  organisaties voor centrummanagement in de gemeente Heusden.

 

20.4: Subsidiegrondslagen

Een waarderingssubsidie bestaande uit de werkelijke opbrengsten van de reclamebelasting in het subsidiejaar, in het werkgebied van centrummanagement minus de door de gemeente werkelijk gemaakte perceptiekosten voor de invordering van en de eventuele bezwaren tegen de reclamebelasting.

 

Artikel 21: Projectsubsidie

21.1: Beleidsdoel

Het met een eenmalige bijdrage ondersteunen van nieuwe en vernieuwende activiteiten op het terrein van welzijn, zorg, cultuur, sport, recreatie en toerisme.

 

21.2: Subsidiabele activiteiten

Nieuwe en vernieuwende activiteiten die passen binnen vastgestelde beleidskaders en financiele randvoorwaarden (subsidieplafond) en die (nog) niet in aanmerking komen voor structurele subsidie. De activiteiten worden getoetst aan de volgende criteria:

 • 1.

  de mate waarin ze nieuw of vernieuwend zijn voor de gemeente Heusden;

 • 2.

  de mate waarin ze de gemeente Heusden op een positieve manier op de kaart zetten;

 • 3.

  de mate waarin de participatie van de inwoners van de gemeente Heusden wordt bevorderd.

 

21.3: Doelgroepen

De volgende doelgroepen komen in aanmerking voor een projectsubsidie:

 • -.

  verenigingen en instellingen en rechtspersonen uit de gemeente Heusden.

 

21.4: Subsidiegrondslagen

De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van de totaal begrote kosten met een maximum van € 2.500,- per project.

 

21.5: Aanvullende subsidievoorwaarden

De projectsubsidie wordt jaarlijks in vier tranches beschikbaar gesteld, om te voorkomen dat het bekostigingsplafond al aan het begin van het jaar bereikt wordt. Niet benut budget uit een voorgaande tranche wordt overgeheveld naar de volgende tranche.

 

Artikel 22

 • 1.

  De bedragen zoals opgenomen in deze subsidieregeling zijn gebaseerd op het prijspeil 2018.

 • 2.

  Het college kan deze bedragen jaarlijks aanpassen op grond van generieke kortingen of indexeringen. 

  Artikel 23: Indexering

 • 1.

  Waarderingssubsidies zullen jaarlijks worden geïndexeerd met hetzelfde algemene indexcijfer dat wordt toegepast in de gemeentebegroting.

 • 2.

  Budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat door het college wordt vastgesteld. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de subsidiecomponent voor personeelskosten (75% van het subsidiebudget) en de overige subsidiecomponenten (25% van het subsidiebudget).

 • a.

  Voor de overige subsidiecomponenten geldt het algemene indexcijfer dat wordt toegepast in de gemeentebegroting.

 • b.

  In de subsidiecomponent voor personeelskosten wordt rekening gehouden met de verwachte loonontwikkeling. Voor deze indexering wordt aangesloten bij de gemiddelde CBS-index voor CAO-lonen in de gesubsidieerde sector (http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/prijzen/cijfers/default.htm ). Door het CBS worden de indexcijfers maandelijks verstrekt.

 • c.

  Voor de vaststelling van het indexcijfer voor de subsidie van het daaropvolgend jaar wordt uitgegaan van het gemiddelde van de indexcijfers over de periode van een jaar. De indexering voor een volgend jaar wordt bepaald aan het begin van de tweede helft van het voorafgaande jaar (dit houdt in dat de maandbedragen van augustus 2016 tot en met juli 2017 gebruikt worden voor de index per januari 2018 en zo verder).

 • d.

  Instellingen met personeel in dienst die budgetsubsidie ontvangen, zijn hierdoor in staat schommelingen in de loonontwikkeling op te vangen.

 

Artikel 24: Beschikbare middelen

Het college kan de subsidiegrondslagen jaarlijks aanpassen op basis van de door de gemeenteraad, bij de vaststelling van de gemeentebegroting, beschikbaar gestelde middelen of andere onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 25: Reservevorming

 • 1.

  Het is gesubsidieerde instellingen toegestaan reserve te vormen, op voorwaarde dat de afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Instellingen met een budgetsubsidie mogen een reserve opbouwen tot maximaal 15% van het exploitatiesaldo.

 • 3.

  Opgebouwde reserves dienen in eerste instantie te worden aangewend voor het afdekken van risico’s.

 • 4.

  Daarnaast kunnen zogenaamde bestemmingsreserves worden gevormd. De maximale hoogte hiervan moet in verhouding staan tot het doel waarvoor de reserve is opgebouwd.

 • 5.

  In de jaarrekening van de instelling moeten de opbouw en de reserve duidelijk worden verantwoord. 

  Artikel 26: Slotbepalingen

 • 1.

  De ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2016’, vastgesteld op 25 augustus 2016, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Deze subsidieregeling is voor het eerst van toepassing op subsidie aangevraagd voor het jaar 2019.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018’   

  Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden d.d. 6 februari 2018.

   

      

de secretaris, mr. H.J.M. Timmermans

Ondertekening

de wnd. burgemeester, drs. R.H. Augusteijn