Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voorst

Geldend van 01-03-2018 t/m heden

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voorst

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 januari 2018; 2017-36167;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

vast te stellen: de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voorst.

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending gebeurt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voorst.

Toelichting

Algemeen

Berichten mogen niet uitsluitend elektronisch worden gepubliceerd als er niet een wettelijk voorschrift is dat anders bepaalt, zegt artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het luidt:

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 van de Awb, zodat juridisch wordt volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op een andere wijze niet nodig is om degenen voor wie de kennisgeving bedoeld is, voldoende te bereiken. Voor de goede orde wordt erop gewezen dat deze verordening alleen de kennisgeving (publicatie) van diverse berichten betreft en niet gaat over het bekendmaken van besluiten, nodig voor het in werking treden daarvan (artikel 3:40 van de Awb). Dat is uitputtend geregeld in wetten als de Bekendmakingswet, de Gemeentewet, de Awb en dergelijke. Het gaat hier alleen om de publicatie van allerhande berichten die bestemd zijn voor 'het publiek' – die soms besluiten kunnen inhouden – om te bewerkstelligen dat het publiek ervan kan kennisnemen.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

Lid 1

Dit artikel gaat over de kennisgeving, gericht op het effectief kennis kunnen nemen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen, meldingen en andere berichten, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een raadsvergadering, een inspraakavond en dergelijke. 'Kennisgeven' is in de Awb de algemene term voor diverse vormen van het naar buiten brengen van sommige besluiten – maar ook en vooral van andere documenten – die erop is gericht dat alle potentieel geïnteresseerden daar effectief kennis van kunnen nemen. Met dit artikellid wordt voldaan aan de voorwaarde van een wettelijk voorschrift teneinde kennisgevingen uitsluitend elektronisch te kunnen publiceren (art. 2:14, tweede lid, van de Awb). Het bepaalt dat de verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad. In dit artikellid wordt de mogelijkheid gecreëerd om kennisgevingen uitsluitend elektronisch te publiceren. In veel gevallen kan het echter verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van publiciteit van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden. Het artikellid bepaalt bovendien dat een wettelijk voorschrift zich kan verzetten tegen uitsluitend elektronisch publiceren. Het is soms inderdaad wettelijk gezien onvoldoende om alleen elektronisch te publiceren. Dat is bijvoorbeeld het geval bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure; dan is artikel 3:12 van de Awb van toepassing. Daar wordt de materiële eis gesteld van 'een geschikte wijze van kennisgeving'. Deze eis houdt in dat in elk geval moet worden voldaan aan de voorwaarde dat de kennisgeving daadwerkelijk al diegenen kan bereiken die naar verwachting bedenkingen kunnen hebben tegen het ontwerpbesluit.

Als in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad is voorgeschreven waarvan niet kan worden afgeweken, dan gebeurt de kennisgeving in elk geval daarin. Publicatie in het elektronisch gemeenteblad is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven. Een voorbeeld hiervan is artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (maatwerkvoorschriften).

Aanvullende dan wel afwijkende publicatieverplichtingen blijven daarom ongewijzigd van toepassing. Voorbeelden van andere wettelijke bepalingen die zich verzetten tegen uitsluitend publicatie in het elektronisch gemeenteblad zijn:

 • artikel 78 van de Onteigeningswet;

 • artikel 7 van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

 • artikel 2 van de Belemmeringenwet Privaatrecht;

 • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (zie onder meer artikel 3.12); en

 • de Wet ruimtelijke ordening ((Wro), zie onder meer artikel 3.8, eerste en derde lid).

De Wro schrijft bijvoorbeeld voor dat de mededeling van de vaststelling van een bestemmingsplan ook moet plaatsvinden in de Staatscourant en op www.ruimtelijkeplannen.nl (artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro).

Lid 2

Gemeenten moeten vanaf 1 januari 2014 een elektronisch gemeenteblad hebben voor de bekendmaking van hun algemeen verbindende voorschriften (artikel 139 van de Gemeentewet, zoals dat luidt per genoemde datum). Gelet op deze verplichting ligt het voor de hand dat medium te gebruiken voor álle 'officiële' wettelijk vereiste bekendmakingen en andere kennisgevingen. Veel gemeenten maken daarvoor gebruik / hebben daarvoor gebruik gemaakt van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP), met het internetadres https://zoek.officielebekendmakingen.nl. De betrokken gemeenten brengen eventueel op hun eigen website een hyperlink aan naar de daar gepubliceerde regelingen en andere berichten. In de gemeente Voorst is destijds niet gekozen voor het ontsluiten van bekendmakingen via GVOP. Gemeenten konden namelijk in beginsel ook zelf een elektronisch gemeenteblad ontwikkelen, maar moe(s)ten er dan wel op letten dat ook wordt voldaan aan de eisen die aan een elektronisch gemeenteblad worden gesteld in de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stcrt. 2008, 248). Dat is vooral van belang bij de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften: worden die niet op de juiste wijze bekendgemaakt, dan treden ze wellicht niet in werking. Met de komst van "DROP" (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) als opvolger van GVOP en CVDR (Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving) is de gemeente Voorst overgegaan van een eigen elektronisch gemeenteblad naar het via www.overheid.nl beschikbare digitale gemeenteblad.

Het college bepaalt het internetadres waarop het elektronisch gemeenteblad wordt geplaatst (artikel 1 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Stb. 2008, 553)). In de verordening is het adres opgenomen waar het elektronisch gemeenteblad is te vinden.

Lid 3

Dit artikellid maakt de ruime betekenis van het begrip 'berichten' duidelijk. Zo ruim is het ook in artikel 2:14, tweede lid, van de Awb bedoeld. Deze verordening gaat alleen over (het zij nogmaals gezegd) de kennisgeving (publicatie) van de diverse berichten genoemd in dit artikellid, en gaat niet over het bekendmaken van besluiten. Zie hierboven, onder 'Algemeen'.

Ondertekening

Twello, 5 februari 2018

de raad

drs. B.J.M. Jansen, griffier

drs. J.T.H.M. Penninx, burgemeester